Frequencies lexemes

from text: Εὐχὴ εἰς γυναῖκα λεχώ, τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῆς γεννήσεως τοῦ παιδίου αὐτῆς / Мл҃твы въ пе́рвый де́нь, по внегда̀ роди́ти женѣ̀ ѻ҆троча̀

  • Hide stop words
  • Show stop words
  • Only stop words
Greek 593 Church Slavonic 402 Russian 404
word count / ipm
1. Ἅγιος 13 / 21922
2. κύριος 9 / 15177
3. θεός 6 / 10118
4. δέω2 4 / 6745
5. πάρειμι1 4 / 6745
6. νήπιος 4 / 6745
7. σήμερον 4 / 6745
8. Θεοτόκος 4 / 6745
9. ὅτι2 4 / 6745
10. αἰών 4 / 6745
11. ἀμήν 4 / 6745
12. δούλη 4 / 6745
13. ἐλεέω 4 / 6745
14. συγχωρέω 4 / 6745
15. παιδίον 3 / 5059
16. δεσπότης 3 / 5059
17. τίκτω 3 / 5059
18. πρέσβεια 3 / 5059
19. παναχράντης 3 / 5059
20. ῥύπος 3 / 5059
21. πνεῦμα 3 / 5059
22. δόξα 3 / 5059
23. πατήρ 3 / 5059
24. γεννάω 3 / 5059
25. τίμιος 3 / 5059
26. ἔνδοξος 3 / 5059
27. εὐχή 2 / 3373
28. νόσος 2 / 3373
29. μαλακία 2 / 3373
30. εἰμί 2 / 3373
31. ἀειπάρθενος 2 / 3373
32. Μαρία 2 / 3373
33. φάτνη 2 / 3373
34. ἀνακλίνω 2 / 3373
35. βρέφος 2 / 3373
36. τίκτω 2 / 3373
37. προφήτης 2 / 3373
38. κυέω 2 / 3373
39. διατηρέω 2 / 3373
40. ταχινός 2 / 3373
41. καθαρίζω 2 / 3373
42. σῶμα 2 / 3373
43. ὄνομα 2 / 3373
44. οὐρανός 2 / 3373
45. σωτηρία 2 / 3373
46. ἀγαθός 2 / 3373
47. φιλάνθρωπος 2 / 3373
48. χριστός 2 / 3373
49. δύναμις 2 / 3373
50. σώζω 2 / 3373
51. γυνή 1 / 1686
52. λεχώ 1 / 1686
53. πρῶτος 1 / 1686
54. ἡμέρα 1 / 1686
55. γέννησις 1 / 1686
56. παντοκράτωρ 1 / 1686
57. ἰάομαι 1 / 1686
58. φυλάσσω 1 / 1686
59. σκεπάω 1 / 1686
60. σκέπη 1 / 1686
61. πτέρυξ 1 / 1686
62. μέχρι 1 / 1686
63. ἔσχατος 1 / 1686
64. τελείωσις 1 / 1686
65. εὐλογητός 1 / 1686
66. ἀναδείκνυμι 1 / 1686
67. τήνδε 1 / 1686
68. ἑκούσιος 1 / 1686
69. ἀκούσιος 1 / 1686
70. πταῖσμα 1 / 1686
71. διαφυλάσσω 1 / 1686
72. διάβολος 1 / 1686
73. τυραννίς 1 / 1686
74. ἰάομαι 1 / 1686
75. ἀνίστημι 1 / 1686
76. κλίνη 1 / 1686
77. ἐπίκειμαι 1 / 1686
78. Δαυῒδ 1 / 1686
79. λόγος 1 / 1686
80. ἀνομία 1 / 1686
81. συλλαμβάνω 1 / 1686
82. ἐνώπιος 1 / 1686
83. φαρμακεία 1 / 1686
84. χαλεπότης 1 / 1686
85. ζάλη 1 / 1686
86. ἀντίκειμαι 1 / 1686
87. πονηρός 1 / 1686
88. ἡμερινός 1 / 1686
89. νυκτερινός 1 / 1686
90. κραταιός 1 / 1686
91. χείρ 1 / 1686
92. δίδωμι 1 / 1686
93. ἐξανάστασις 1 / 1686
94. πόνος 1 / 1686
95. θεραπεύω 1 / 1686
96. ῥῶσις 1 / 1686
97. εὐρωστία 1 / 1686
98. ψυχή 1 / 1686
99. δωρέω 1 / 1686
100. ἄγγελος 1 / 1686
101. φαιδρός 1 / 1686
102. φωτεινός 1 / 1686
103. περί-θάλπω 1 / 1686
104. περιφρουρέω 1 / 1686
105. ἐπέλευσις 1 / 1686
106. ἀόρατος 1 / 1686
107. ζῆλος 1 / 1686
108. φθόνος 1 / 1686
109. ὀφθαλμός 1 / 1686
110. βασκανία 1 / 1686
111. μέγας 1 / 1686
112. ἔλεος 1 / 1686
113. σωματικός 1 / 1686
114. ποικίλος 1 / 1686
115. ἐπέρχομαι 1 / 1686
116. σπλαγχνικός 1 / 1686
117. ἐνόχλησις 1 / 1686
118. ἐξάγω 1 / 1686
119. ἐλεημοσύνη 1 / 1686
120. ταπεινός 1 / 1686
121. ἐπανόρθωσις 1 / 1686
122. ἀξιόω 1 / 1686
123. προσκυνέω 1 / 1686
124. ἐπίγειος 1 / 1686
125. Ναός 1 / 1686
126. ἑτοιμάζω 1 / 1686
127. δοξολογέω 1 / 1686
128. πρέπω 1 / 1686
129. τιμή 1 / 1686
130. προσκύνησις 1 / 1686
131. υἱός 1 / 1686
132. ἀεί 1 / 1686
133. εὐδοκέω 1 / 1686
134. κατέρχομαι 1 / 1686
135. ἁμαρτωλός 1 / 1686
136. γιγνώσκω 1 / 1686
137. ἀσθενής 1 / 1686
138. ἀνθρώπινος 1 / 1686
139. φύσις 1 / 1686
140. πλῆθος 1 / 1686
141. οἰκτίρμων 1 / 1686
142. λέγω1 1 / 1686
143. αὐξάνω 1 / 1686
144. πληθύνω 1 / 1686
145. πληρόω 1 / 1686
146. γῆ 1 / 1686
147. κατακυριεύω 1 / 1686
148. δοῦλος 1 / 1686
149. θαρσέω 1 / 1686
150. ἀνεξίκακος 1 / 1686
151. φιλανθρωπία 1 / 1686
152. φόβος 1 / 1686
153. βοάω 1 / 1686
154. βασίλεια 1 / 1686
155. ἐπιβλέπω 1 / 1686
156. εἶδον 1 / 1686
157. ἀσθένεια 1 / 1686
158. κατάδικος 1 / 1686
159. οἶκος 1 / 1686
160. ἅπτω 1 / 1686
161. ἐνθάδε 1 / 1686
162. εὑρίσκω 1 / 1686
163. μόνος 1 / 1686
164. ἔχω 1 / 1686
165. ἐξουσία 1 / 1686
166. ἀφίημι 1 / 1686
167. ἁμαρτία 1 / 1686
168. ἀπόλυσις 1 / 1686
169. ἐλπίς 1 / 1686
170. σπήλαιον 1 / 1686
171. ἀληθινός 1 / 1686
172. πανάμωμος 1 / 1686
173. μήτηρ 1 / 1686
174. ζωοποιέω 1 / 1686
175. σταυρός 1 / 1686
176. προστάσιος 1 / 1686
177. ἐπουράνιος 1 / 1686
178. ἀσώματος 1 / 1686
179. ἱκέσιος 1 / 1686
180. πρόδρομος 1 / 1686
181. βαπτιστής 1 / 1686
182. Ἰώαννης 1 / 1686
183. πανεύφημος 1 / 1686
184. ἀπόστολος 1 / 1686
185. καλλίνικος 1 / 1686
186. μάρτυρος 1 / 1686
187. ὅσιος 1 / 1686
188. θεόφορος 1 / 1686
189. δίκαιος 1 / 1686
190. Θεοπάτορες 1 / 1686
191. Ἰωακείμ 1 / 1686
192. Ἄννα 1 / 1686
193. Ἰησοῦς 1 / 1686
word count / ipm
1. госпо́дь 8 / 19900
2. вся́къ 8 / 19900
3. роди́ти 7 / 17413
4. святы́й 6 / 14925
5. младе́нецъ 5 / 12438
6. раба́ 4 / 9950
7. богоро́дица 4 / 9950
8. вѣ́къ 4 / 9950
9. прости́ти 4 / 9950
10. моли́тва 3 / 7463
11. отроча́ 3 / 7463
12. помоли́тися 3 / 7463
13. дне́сь 3 / 7463
14. и́мярекъ 3 / 7463
15. ами́нь 3 / 7463
16. бо́гъ 3 / 7463
17. роди́тися 3 / 7463
18. соблюсти́ 3 / 7463
19. ду́хъ 3 / 7463
20. де́нь 2 / 4975
21. влады́ка 2 / 4975
22. неду́гъ 2 / 4975
23. исцѣли́ти 2 / 4975
24. сохрани́ти 2 / 4975
25. пречи́стый 2 / 4975
26. приснодѣ́ва 2 / 4975
27. марі́а 2 / 4975
28. поми́ловати 2 / 4975
29. ско́рый 2 / 4975
30. скве́рна 2 / 4975
31. ѡчи́стити 2 / 4975
32. тѣ́ло 2 / 4975
33. ми́лость 2 / 4975
34. и́мя 2 / 4975
35. не́бо 2 / 4975
36. ра́ди 2 / 4975
37. пе́рвый 1 / 2488
38. жена́ 1 / 2488
39. вседержи́тель 1 / 2488
40. исцѣля́ти 1 / 2488
41. я́зя 1 / 2488
42. возста́вити 1 / 2488
43. о́дръ 1 / 2488
44. лежа́ти 1 / 2488
45. зане́ 1 / 2488
46. проро́къ 1 / 2488
47. даві́дъ 1 / 2488
48. сло́во 1 / 2488
49. беззако́ніе 1 / 2488
50. зача́тися 1 / 2488
51. скверна́вый 1 / 2488
52. покры́ти 1 / 2488
53. кро́въ 1 / 2488
54. крило́ 1 / 2488
55. дне́шній 1 / 2488
56. да́же 1 / 2488
57. послѣ́дній 1 / 2488
58. сконча́ніе 1 / 2488
59. благослове́нный 1 / 2488
60. влады́чица 1 / 2488
61. я́сли 1 / 2488
62. возлещи́ 1 / 2488
63. дѣ́тище 1 / 2488
64. воспріима́ти 1 / 2488
65. во́льный 1 / 2488
66. нево́льный 1 / 2488
67. прегрѣше́ніе 1 / 2488
68. діа́вольскій 1 / 2488
69. мучи́тельство 1 / 2488
70. я́дъ 1 / 2488
71. лю́тость 1 / 2488
72. бу́ря 1 / 2488
73. сопроти́вный 1 / 2488
74. лука́вый 1 / 2488
75. дневны́й 1 / 2488
76. нощны́й 1 / 2488
77. держа́вный 1 / 2488
78. рука́ 1 / 2488
79. да́ти 1 / 2488
80. возста́ніе 1 / 2488
81. болѣ́знь 1 / 2488
82. здра́віе 1 / 2488
83. благомо́щіе 1 / 2488
84. душа́ 1 / 2488
85. дарова́ти 1 / 2488
86. а́нгелъ 1 / 2488
87. свѣ́тлый 1 / 2488
88. сія́ти 1 / 2488
89. ѡгради́ти 1 / 2488
90. наи́тіе 1 / 2488
91. неви́димый 1 / 2488
92. сла́бость 1 / 2488
93. ре́вность 1 / 2488
94. за́висть 1 / 2488
95. о́ко 1 / 2488
96. призо́ръ 1 / 2488
97. вели́кій 1 / 2488
98. тѣле́сный 1 / 2488
99. разли́чный 1 / 2488
100. находи́ти 1 / 2488
101. утро́бный 1 / 2488
102. стуже́ніе 1 / 2488
103. извести́ 1 / 2488
104. смире́нный 1 / 2488
105. исправле́ніе 1 / 2488
106. сподо́бити 1 / 2488
107. поклони́тися 1 / 2488
108. земны́й 1 / 2488
109. хра́мъ 1 / 2488
110. угото́вати 1 / 2488
111. славосло́витися 1 / 2488
112. подоба́ти 1 / 2488
113. сла́ва 1 / 2488
114. че́сть 1 / 2488
115. поклоне́ніе 1 / 2488
116. оте́цъ 1 / 2488
117. сы́нъ 1 / 2488
118. ны́нѣ 1 / 2488
119. при́снѡ 1 / 2488
120. благоволи́ти 1 / 2488
121. сни́ти 1 / 2488
122. спасе́ніе 1 / 2488
123. грѣ́шный 1 / 2488
124. вѣ́дѣти 1 / 2488
125. немощны́й 1 / 2488
126. человѣ́ческій 1 / 2488
127. естество́ 1 / 2488
128. мно́жество 1 / 2488
129. щедро́та 1 / 2488
130. рещи́ 1 / 2488
131. расти́тися 1 / 2488
132. умно́житися 1 / 2488
133. испо́лнити 1 / 2488
134. земля́ 1 / 2488
135. ѡблада́ти 1 / 2488
136. ра́бъ 1 / 2488
137. моли́тися 1 / 2488
138. дерза́ти 1 / 2488
139. неѕлоби́вый 1 / 2488
140. человѣколю́біе 1 / 2488
141. стра́хъ 1 / 2488
142. вопія́ти 1 / 2488
143. ца́рствіе 1 / 2488
144. призрѣ́ти 1 / 2488
145. ви́дѣти 1 / 2488
146. не́мощь 1 / 2488
147. ѡсуди́ти 1 / 2488
148. до́мъ 1 / 2488
149. прикосну́тися 1 / 2488
150. здѣ́ 1 / 2488
151. ѡбрѣта́тися 1 / 2488
152. благі́й 1 / 2488
153. человѣколю́бецъ 1 / 2488
154. еди́нъ 1 / 2488
155. имѣ́ти 1 / 2488
156. вла́сть 1 / 2488
157. ѡставля́ти 1 / 2488
158. грѣ́хъ 1 / 2488
159. пресвяты́й 1 / 2488
word count / ipm
1. младенец 8 / 19802
2. господь 7 / 17327
3. родить 7 / 17327
4. имя 5 / 12376
5. святой 5 / 12376
6. прощать 5 / 12376
7. молитва 4 / 9901
8. раба 4 / 9901
9. Богородица 4 / 9901
10. век 4 / 9901
11. исцелять 3 / 7426
12. болезнь 3 / 7426
13. немощь 3 / 7426
14. сегодня 3 / 7426
15. аминь 3 / 7426
16. родиться 3 / 7426
17. дух 3 / 7426
18. день 2 / 4950
19. владыка 2 / 4950
20. грех 2 / 4950
21. подымать 2 / 4950
22. защищать 2 / 4950
23. пречистый 2 / 4950
24. Бог 2 / 4950
25. вечнодева 2 / 4950
26. мария 2 / 4950
27. сохранять 2 / 4950
28. сила 2 / 4950
29. нечистота 2 / 4950
30. здоровье 2 / 4950
31. тело 2 / 4950
32. милость 2 / 4950
33. небеса 2 / 4950
34. первый 1 / 2475
35. после 1 / 2475
36. рождение 1 / 2475
37. помолиться 1 / 2475
38. вседержитель 1 / 2475
39. слово 1 / 2475
40. пророк 1 / 2475
41. давид 1 / 2475
42. зачинать 1 / 2475
43. нечистый 1 / 2475
44. одр 1 / 2475
45. лежать 1 / 2475
46. хранить 1 / 2475
47. нынешний 1 / 2475
48. самый 1 / 2475
49. смерть 1 / 2475
50. покров 1 / 2475
51. крыло 1 / 2475
52. благословенный 1 / 2475
53. 2 1 / 2475
54. владычица 1 / 2475
55. возлегать 1 / 2475
56. ясли 1 / 2475
57. дитя 1 / 2475
58. воспринимать 1 / 2475
59. помиловать 1 / 2475
60. вольный 1 / 2475
61. невольный 1 / 2475
62. согрешение 1 / 2475
63. могущественный 1 / 2475
64. рука 1 / 2475
65. диавольский 1 / 2475
66. поспешить 1 / 2475
67. очищать 1 / 2475
68. даровать 1 / 2475
69. крепость 1 / 2475
70. душа 1 / 2475
71. ограждать 1 / 2475
72. светлый 1 / 2475
73. сиять 1 / 2475
74. ангел 1 / 2475
75. избавлять 1 / 2475
76. влияние 1 / 2475
77. невидимый 1 / 2475
78. злой 1 / 2475
79. недуг 1 / 2475
80. слабость 1 / 2475
81. ревность 1 / 2475
82. зависть 1 / 2475
83. порча 1 / 2475
84. глаз 1 / 2475
85. всякая 1 / 2475
86. отрава 1 / 2475
87. беснование 1 / 2475
88. вражеский 1 / 2475
89. обуревание 1 / 2475
90. дневной 1 / 2475
91. ночной 1 / 2475
92. лукавый 1 / 2475
93. умилосердиться 1 / 2475
94. великий 1 / 2475
95. освобождать 1 / 2475
96. телесный 1 / 2475
97. различный 1 / 2475
98. внутренний 1 / 2475
99. вскоре 1 / 2475
100. возвращать 1 / 2475
101. расслабленная 1 / 2475
102. полнота 1 / 2475
103. удостоить 1 / 2475
104. поклониться 1 / 2475
105. земной 1 / 2475
106. храм 1 / 2475
107. создавать 1 / 2475
108. прославление 1 / 2475
109. принадлежать 1 / 2475
110. слава 1 / 2475
111. честь 1 / 2475
112. поклонение 1 / 2475
113. отец 1 / 2475
114. сын 1 / 2475
115. ныне 1 / 2475
116. всегда 1 / 2475
117. 3 1 / 2475
118. боже 1 / 2475
119. благоволить 1 / 2475
120. ради 1 / 2475
121. спасение 1 / 2475
122. грешный 1 / 2475
123. сходить 1 / 2475
124. святая 1 / 2475
125. знать 1 / 2475
126. человеческий 1 / 2475
127. природа 1 / 2475
128. множество 1 / 2475
129. щедрота 1 / 2475
130. сказать 1 / 2475
131. плодиться 1 / 2475
132. размножаться 1 / 2475
133. наполнять 1 / 2475
134. земля 1 / 2475
135. обладать 1 / 2475
136. бытие 1 / 2475
137. раб 1 / 2475
138. молиться 1 / 2475
139. надеяться 1 / 2475
140. бесконечный 1 / 2475
141. человеколюбие 1 / 2475
142. страх 1 / 2475
143. взывать 1 / 2475
144. царственный 1 / 2475
145. взирать 1 / 2475
146. видеть 1 / 2475
147. осужденный 1 / 2475
148. милосердный 1 / 2475
149. человеколюбивый 1 / 2475
150. семья 1 / 2475
151. прикасаться 1 / 2475
152. здесь 1 / 2475
153. находиться 1 / 2475
154. один 1 / 2475
155. иметь 1 / 2475
156. власть 1 / 2475
157. Пресвятая 1 / 2475
Greek 593 Church Slavonic 402 Russian 404
word count / ipm
1. 100 / 168634
2. καί 66 / 111298
3. αὐτός 19 / 32040
4. σύ 19 / 32040
5. πᾶς 14 / 23609
6. ἐγώ 14 / 23609
7. Ἅγιος 13 / 21922
8. ἀπό 11 / 18550
9. κύριος 9 / 15177
10. διά 8 / 13491
11. θεός 6 / 10118
12. ἐκ 6 / 10118
13. εἰς 5 / 8432
14. ἐν 5 / 8432
15. δέω2 4 / 6745
16. οὗτος 4 / 6745
17. πάρειμι1 4 / 6745
18. νήπιος 4 / 6745
19. ὅς 4 / 6745
20. σήμερον 4 / 6745
21. Θεοτόκος 4 / 6745
22. ὅτι2 4 / 6745
23. αἰών 4 / 6745
24. ἀμήν 4 / 6745
25. ὡς 4 / 6745
26. δούλη 4 / 6745
27. ἐλεέω 4 / 6745
28. συγχωρέω 4 / 6745
29. δέ 4 / 6745
30. παιδίον 3 / 5059
31. δεσπότης 3 / 5059
32. τίκτω 3 / 5059
33. πρέσβεια 3 / 5059
34. παναχράντης 3 / 5059
35. κατά 3 / 5059
36. ῥύπος 3 / 5059
37. πνεῦμα 3 / 5059
38. δόξα 3 / 5059
39. πατήρ 3 / 5059
40. γεννάω 3 / 5059
41. τίμιος 3 / 5059
42. ἔνδοξος 3 / 5059
43. εὐχή 2 / 3373
44. νόσος 2 / 3373
45. μαλακία 2 / 3373
46. ὑπό 2 / 3373
47. εἰμί 2 / 3373
48. ἀειπάρθενος 2 / 3373
49. Μαρία 2 / 3373
50. φάτνη 2 / 3373
51. ἀνακλίνω 2 / 3373
52. βρέφος 2 / 3373
53. τίκτω 2 / 3373
54. προφήτης 2 / 3373
55. κυέω 2 / 3373
56. διατηρέω 2 / 3373
57. τε 2 / 3373
58. ταχινός 2 / 3373
59. καθαρίζω 2 / 3373
60. σῶμα 2 / 3373
61. ὄνομα 2 / 3373
62. οὐρανός 2 / 3373
63. σωτηρία 2 / 3373
64. ἀγαθός 2 / 3373
65. φιλάνθρωπος 2 / 3373
66. χριστός 2 / 3373
67. δύναμις 2 / 3373
68. σώζω 2 / 3373
69. γυνή 1 / 1686
70. λεχώ 1 / 1686
71. πρῶτος 1 / 1686
72. ἡμέρα 1 / 1686
73. γέννησις 1 / 1686
74. παντοκράτωρ 1 / 1686
75. ἰάομαι 1 / 1686
76. φυλάσσω 1 / 1686
77. σκεπάω 1 / 1686
78. σκέπη 1 / 1686
79. πτέρυξ 1 / 1686
80. μέχρι 1 / 1686
81. ἔσχατος 1 / 1686
82. τελείωσις 1 / 1686
83. εὐλογητός 1 / 1686
84. ἀναδείκνυμι 1 / 1686
85. τήνδε 1 / 1686
86. ἑκούσιος 1 / 1686
87. ἀκούσιος 1 / 1686
88. πταῖσμα 1 / 1686
89. διαφυλάσσω 1 / 1686
90. διάβολος 1 / 1686
91. τυραννίς 1 / 1686
92. ἰάομαι 1 / 1686
93. ἀνίστημι 1 / 1686
94. κλίνη 1 / 1686
95. ἐπίκειμαι 1 / 1686
96. Δαυῒδ 1 / 1686
97. λόγος 1 / 1686
98. ἀνομία 1 / 1686
99. συλλαμβάνω 1 / 1686
100. ἐνώπιος 1 / 1686
101. φαρμακεία 1 / 1686
102. χαλεπότης 1 / 1686
103. ζάλη 1 / 1686
104. ἀντίκειμαι 1 / 1686
105. πονηρός 1 / 1686
106. ἡμερινός 1 / 1686
107. νυκτερινός 1 / 1686
108. κραταιός 1 / 1686
109. χείρ 1 / 1686
110. δίδωμι 1 / 1686
111. ἐξανάστασις 1 / 1686
112. πόνος 1 / 1686
113. θεραπεύω 1 / 1686
114. ῥῶσις 1 / 1686
115. εὐρωστία 1 / 1686
116. ψυχή 1 / 1686
117. δωρέω 1 / 1686
118. ἄγγελος 1 / 1686
119. φαιδρός 1 / 1686
120. φωτεινός 1 / 1686
121. περί-θάλπω 1 / 1686
122. περιφρουρέω 1 / 1686
123. ἐπέλευσις 1 / 1686
124. ἀόρατος 1 / 1686
125. ναί 1 / 1686
126. ζῆλος 1 / 1686
127. φθόνος 1 / 1686
128. ὀφθαλμός 1 / 1686
129. βασκανία 1 / 1686
130. μέγας 1 / 1686
131. ἔλεος 1 / 1686
132. σωματικός 1 / 1686
133. ποικίλος 1 / 1686
134. ἐπέρχομαι 1 / 1686
135. σπλαγχνικός 1 / 1686
136. ἐνόχλησις 1 / 1686
137. ἐξάγω 1 / 1686
138. ἐλεημοσύνη 1 / 1686
139. ταπεινός 1 / 1686
140. ἐπανόρθωσις 1 / 1686
141. ἀξιόω 1 / 1686
142. προσκυνέω 1 / 1686
143. ἐπίγειος 1 / 1686
144. Ναός 1 / 1686
145. ἑτοιμάζω 1 / 1686
146. δοξολογέω 1 / 1686
147. πρέπω 1 / 1686
148. τιμή 1 / 1686
149. προσκύνησις 1 / 1686
150. υἱός 1 / 1686
151. νῦν 1 / 1686
152. ἀεί 1 / 1686
153. εὐδοκέω 1 / 1686
154. κατέρχομαι 1 / 1686
155. ἁμαρτωλός 1 / 1686
156. γιγνώσκω 1 / 1686
157. ἀσθενής 1 / 1686
158. ἀνθρώπινος 1 / 1686
159. φύσις 1 / 1686
160. πλῆθος 1 / 1686
161. οἰκτίρμων 1 / 1686
162. γάρ 1 / 1686
163. λέγω1 1 / 1686
164. αὐξάνω 1 / 1686
165. πληθύνω 1 / 1686
166. πληρόω 1 / 1686
167. γῆ 1 / 1686
168. κατακυριεύω 1 / 1686
169. δοῦλος 1 / 1686
170. θαρσέω 1 / 1686
171. ἀνεξίκακος 1 / 1686
172. φιλανθρωπία 1 / 1686
173. φόβος 1 / 1686
174. βοάω 1 / 1686
175. πρός 1 / 1686
176. βασίλεια 1 / 1686
177. ἐπιβλέπω 1 / 1686
178. εἶδον 1 / 1686
179. ἀσθένεια 1 / 1686
180. κατάδικος 1 / 1686
181. οἶκος 1 / 1686
182. ἅπτω 1 / 1686
183. ἐνθάδε 1 / 1686
184. εὑρίσκω 1 / 1686
185. μόνος 1 / 1686
186. ἔχω 1 / 1686
187. ἐξουσία 1 / 1686
188. ἀφίημι 1 / 1686
189. ἁμαρτία 1 / 1686
190. ἀπόλυσις 1 / 1686
191. ἐλπίς 1 / 1686
192. σπήλαιον 1 / 1686
193. ἀληθινός 1 / 1686
194. πανάμωμος 1 / 1686
195. μήτηρ 1 / 1686
196. ζωοποιέω 1 / 1686
197. σταυρός 1 / 1686
198. προστάσιος 1 / 1686
199. ἐπουράνιος 1 / 1686
200. ἀσώματος 1 / 1686
201. ἱκέσιος 1 / 1686
202. πρόδρομος 1 / 1686
203. βαπτιστής 1 / 1686
204. Ἰώαννης 1 / 1686
205. πανεύφημος 1 / 1686
206. ἀπόστολος 1 / 1686
207. καλλίνικος 1 / 1686
208. μάρτυρος 1 / 1686
209. ὅσιος 1 / 1686
210. θεόφορος 1 / 1686
211. δίκαιος 1 / 1686
212. Θεοπάτορες 1 / 1686
213. Ἰωακείμ 1 / 1686
214. Ἄννα 1 / 1686
215. Ἰησοῦς 1 / 1686
word count / ipm
1. и 52 / 129353
2. и́ 15 / 37313
3. ѡтъ 15 / 37313
4. тво́й 14 / 34826
5. се́й 9 / 22388
6. въ 8 / 19900
7. госпо́дь 8 / 19900
8. вся́къ 8 / 19900
9. роди́ти 7 / 17413
10. святы́й 6 / 14925
11. я́кѡ 6 / 14925
12. ве́сь 5 / 12438
13. бы́ти 5 / 12438
14. младе́нецъ 5 / 12438
15. по 4 / 9950
16. раба́ 4 / 9950
17. и́же 4 / 9950
18. богоро́дица 4 / 9950
19. вѣ́къ 4 / 9950
20. прости́ти 4 / 9950
21. моли́тва 3 / 7463
22. отроча́ 3 / 7463
23. помоли́тися 3 / 7463
24. дне́сь 3 / 7463
25. и́мярекъ 3 / 7463
26. ты́ 3 / 7463
27. ами́нь 3 / 7463
28. бо́гъ 3 / 7463
29. на́шъ 3 / 7463
30. роди́тися 3 / 7463
31. соблюсти́ 3 / 7463
32. ду́хъ 3 / 7463
33. же 3 / 7463
34. съ 3 / 7463
35. мы́ 3 / 7463
36. де́нь 2 / 4975
37. влады́ка 2 / 4975
38. неду́гъ 2 / 4975
39. са́мъ 2 / 4975
40. исцѣли́ти 2 / 4975
41. сохрани́ти 2 / 4975
42. подъ 2 / 4975
43. пречи́стый 2 / 4975
44. приснодѣ́ва 2 / 4975
45. марі́а 2 / 4975
46. поми́ловати 2 / 4975
47. изъ 2 / 4975
48. ско́рый 2 / 4975
49. скве́рна 2 / 4975
50. ѡчи́стити 2 / 4975
51. тѣ́ло 2 / 4975
52. ми́лость 2 / 4975
53. и́мя 2 / 4975
54. не́бо 2 / 4975
55. ра́ди 2 / 4975
56. пе́рвый 1 / 2488
57. внегда́ 1 / 2488
58. жена́ 1 / 2488
59. вседержи́тель 1 / 2488
60. исцѣля́ти 1 / 2488
61. я́зя 1 / 2488
62. возста́вити 1 / 2488
63. о́дръ 1 / 2488
64. на 1 / 2488
65. лежа́ти 1 / 2488
66. зане́ 1 / 2488
67. проро́къ 1 / 2488
68. даві́дъ 1 / 2488
69. сло́во 1 / 2488
70. беззако́ніе 1 / 2488
71. зача́тися 1 / 2488
72. скверна́вый 1 / 2488
73. пре́дъ 1 / 2488
74. покры́ти 1 / 2488
75. кро́въ 1 / 2488
76. крило́ 1 / 2488
77. дне́шній 1 / 2488
78. да́же 1 / 2488
79. до 1 / 2488
80. послѣ́дній 1 / 2488
81. сконча́ніе 1 / 2488
82. благослове́нный 1 / 2488
83. влады́чица 1 / 2488
84. я́сли 1 / 2488
85. возлещи́ 1 / 2488
86. дѣ́тище 1 / 2488
87. воспріима́ти 1 / 2488
88. во́льный 1 / 2488
89. нево́льный 1 / 2488
90. прегрѣше́ніе 1 / 2488
91. діа́вольскій 1 / 2488
92. мучи́тельство 1 / 2488
93. я́дъ 1 / 2488
94. лю́тость 1 / 2488
95. бу́ря 1 / 2488
96. сопроти́вный 1 / 2488
97. лука́вый 1 / 2488
98. дневны́й 1 / 2488
99. нощны́й 1 / 2488
100. держа́вный 1 / 2488
101. рука́ 1 / 2488
102. да́ти 1 / 2488
103. возста́ніе 1 / 2488
104. болѣ́знь 1 / 2488
105. здра́віе 1 / 2488
106. благомо́щіе 1 / 2488
107. душа́ 1 / 2488
108. дарова́ти 1 / 2488
109. а́нгелъ 1 / 2488
110. свѣ́тлый 1 / 2488
111. сія́ти 1 / 2488
112. ѡгради́ти 1 / 2488
113. наи́тіе 1 / 2488
114. неви́димый 1 / 2488
115. є҆́й 1 / 2488
116. сла́бость 1 / 2488
117. ре́вность 1 / 2488
118. за́висть 1 / 2488
119. о́ко 1 / 2488
120. призо́ръ 1 / 2488
121. вели́кій 1 / 2488
122. тѣле́сный 1 / 2488
123. разли́чный 1 / 2488
124. находи́ти 1 / 2488
125. утро́бный 1 / 2488
126. стуже́ніе 1 / 2488
127. извести́ 1 / 2488
128. смире́нный 1 / 2488
129. исправле́ніе 1 / 2488
130. сподо́бити 1 / 2488
131. поклони́тися 1 / 2488
132. земны́й 1 / 2488
133. хра́мъ 1 / 2488
134. угото́вати 1 / 2488
135. славосло́витися 1 / 2488
136. подоба́ти 1 / 2488
137. сла́ва 1 / 2488
138. че́сть 1 / 2488
139. поклоне́ніе 1 / 2488
140. оте́цъ 1 / 2488
141. сы́нъ 1 / 2488
142. ны́нѣ 1 / 2488
143. при́снѡ 1 / 2488
144. благоволи́ти 1 / 2488
145. сни́ти 1 / 2488
146. спасе́ніе 1 / 2488
147. грѣ́шный 1 / 2488
148. вѣ́дѣти 1 / 2488
149. немощны́й 1 / 2488
150. человѣ́ческій 1 / 2488
151. естество́ 1 / 2488
152. мно́жество 1 / 2488
153. щедро́та 1 / 2488
154. бо 1 / 2488
155. рещи́ 1 / 2488
156. расти́тися 1 / 2488
157. умно́житися 1 / 2488
158. испо́лнити 1 / 2488
159. земля́ 1 / 2488
160. ѡблада́ти 1 / 2488
161. ра́бъ 1 / 2488
162. моли́тися 1 / 2488
163. дерза́ти 1 / 2488
164. неѕлоби́вый 1 / 2488
165. человѣколю́біе 1 / 2488
166. стра́хъ 1 / 2488
167. вопія́ти 1 / 2488
168. къ 1 / 2488
169. ца́рствіе 1 / 2488
170. призрѣ́ти 1 / 2488
171. ви́дѣти 1 / 2488
172. не́мощь 1 / 2488
173. ѡсуди́ти 1 / 2488
174. до́мъ 1 / 2488
175. прикосну́тися 1 / 2488
176. здѣ́ 1 / 2488
177. ѡбрѣта́тися 1 / 2488
178. благі́й 1 / 2488
179. человѣколю́бецъ 1 / 2488
180. еди́нъ 1 / 2488
181. имѣ́ти 1 / 2488
182. вла́сть 1 / 2488
183. ѡставля́ти 1 / 2488
184. грѣ́хъ 1 / 2488
185. пресвяты́й 1 / 2488
word count / ipm
1. и 45 / 111386
2. она 16 / 39604
3. от 15 / 37129
4. твой 14 / 34653
5. ты 10 / 24752
6. младенец 8 / 19802
7. господь 7 / 17327
8. родить 7 / 17327
9. все 6 / 14851
10. по 6 / 14851
11. имя 5 / 12376
12. святой 5 / 12376
13. прощать 5 / 12376
14. молитва 4 / 9901
15. всякий 4 / 9901
16. мы 4 / 9901
17. раба 4 / 9901
18. Богородица 4 / 9901
19. ибо 4 / 9901
20. век 4 / 9901
21. в 3 / 7426
22. исцелять 3 / 7426
23. болезнь 3 / 7426
24. немощь 3 / 7426
25. во 3 / 7426
26. эта 3 / 7426
27. сегодня 3 / 7426
28. с 3 / 7426
29. который 3 / 7426
30. аминь 3 / 7426
31. наш 3 / 7426
32. родиться 3 / 7426
33. как 3 / 7426
34. всякое 3 / 7426
35. дух 3 / 7426
36. день 2 / 4950
37. владыка 2 / 4950
38. 1 2 / 4950
39. грех 2 / 4950
40. поэтому 2 / 4950
41. сам 2 / 4950
42. подымать 2 / 4950
43. на 2 / 4950
44. этот 2 / 4950
45. защищать 2 / 4950
46. пречистый 2 / 4950
47. Бог 2 / 4950
48. вечнодева 2 / 4950
49. мария 2 / 4950
50. сохранять 2 / 4950
51. сила 2 / 4950
52. нечистота 2 / 4950
53. здоровье 2 / 4950
54. тело 2 / 4950
55. милость 2 / 4950
56. над 2 / 4950
57. небеса 2 / 4950
58. к 2 / 4950
59. первый 1 / 2475
60. после 1 / 2475
61. рождение 1 / 2475
62. помолиться 1 / 2475
63. вседержитель 1 / 2475
64. вот 1 / 2475
65. слово 1 / 2475
66. пророк 1 / 2475
67. давид 1 / 2475
68. зачинать 1 / 2475
69. нечистый 1 / 2475
70. пред 1 / 2475
71. одр 1 / 2475
72. лежать 1 / 2475
73. хранить 1 / 2475
74. нынешний 1 / 2475
75. до 1 / 2475
76. самый 1 / 2475
77. смерть 1 / 2475
78. они 1 / 2475
79. покров 1 / 2475
80. крыло 1 / 2475
81. благословенный 1 / 2475
82. 2 1 / 2475
83. владычица 1 / 2475
84. возлегать 1 / 2475
85. ясли 1 / 2475
86. дитя 1 / 2475
87. быть 1 / 2475
88. воспринимать 1 / 2475
89. помиловать 1 / 2475
90. ее 1 / 2475
91. вольный 1 / 2475
92. невольный 1 / 2475
93. согрешение 1 / 2475
94. под 1 / 2475
95. могущественный 1 / 2475
96. рука 1 / 2475
97. диавольский 1 / 2475
98. поспешить 1 / 2475
99. очищать 1 / 2475
100. даровать 1 / 2475
101. крепость 1 / 2475
102. душа 1 / 2475
103. ограждать 1 / 2475
104. светлый 1 / 2475
105. сиять 1 / 2475
106. ангел 1 / 2475
107. избавлять 1 / 2475
108. влияние 1 / 2475
109. невидимый 1 / 2475
110. злой 1 / 2475
111. недуг 1 / 2475
112. слабость 1 / 2475
113. ревность 1 / 2475
114. зависть 1 / 2475
115. порча 1 / 2475
116. глаз 1 / 2475
117. всякая 1 / 2475
118. отрава 1 / 2475
119. беснование 1 / 2475
120. вражеский 1 / 2475
121. обуревание 1 / 2475
122. дневной 1 / 2475
123. ночной 1 / 2475
124. лукавый 1 / 2475
125. умилосердиться 1 / 2475
126. великий 1 / 2475
127. освобождать 1 / 2475
128. телесный 1 / 2475
129. различный 1 / 2475
130. внутренний 1 / 2475
131. вскоре 1 / 2475
132. возвращать 1 / 2475
133. расслабленная 1 / 2475
134. полнота 1 / 2475
135. а 1 / 2475
136. удостоить 1 / 2475
137. поклониться 1 / 2475
138. земной 1 / 2475
139. храм 1 / 2475
140. создавать 1 / 2475
141. для 1 / 2475
142. прославление 1 / 2475
143. принадлежать 1 / 2475
144. слава 1 / 2475
145. честь 1 / 2475
146. поклонение 1 / 2475
147. отец 1 / 2475
148. сын 1 / 2475
149. ныне 1 / 2475
150. всегда 1 / 2475
151. 3 1 / 2475
152. боже 1 / 2475
153. благоволить 1 / 2475
154. ради 1 / 2475
155. спасение 1 / 2475
156. грешный 1 / 2475
157. сходить 1 / 2475
158. святая 1 / 2475
159. знать 1 / 2475
160. человеческий 1 / 2475
161. природа 1 / 2475
162. множество 1 / 2475
163. щедрота 1 / 2475
164. сказать 1 / 2475
165. плодиться 1 / 2475
166. размножаться 1 / 2475
167. наполнять 1 / 2475
168. земля 1 / 2475
169. обладать 1 / 2475
170. бытие 1 / 2475
171. 28 1 / 2475
172. раб 1 / 2475
173. молиться 1 / 2475
174. надеяться 1 / 2475
175. бесконечный 1 / 2475
176. человеколюбие 1 / 2475
177. со 1 / 2475
178. страх 1 / 2475
179. взывать 1 / 2475
180. царственный 1 / 2475
181. взирать 1 / 2475
182. видеть 1 / 2475
183. осужденный 1 / 2475
184. милосердный 1 / 2475
185. человеколюбивый 1 / 2475
186. весь 1 / 2475
187. семья 1 / 2475
188. прикасаться 1 / 2475
189. здесь 1 / 2475
190. находиться 1 / 2475
191. один 1 / 2475
192. иметь 1 / 2475
193. власть 1 / 2475
194. Пресвятая 1 / 2475
Greek 593 Church Slavonic 402 Russian 404
word count / ipm
1. 100 / 168634
2. καί 66 / 111298
3. αὐτός 19 / 32040
4. σύ 19 / 32040
5. πᾶς 14 / 23609
6. ἐγώ 14 / 23609
7. ἀπό 11 / 18550
8. διά 8 / 13491
9. ἐκ 6 / 10118
10. εἰς 5 / 8432
11. ἐν 5 / 8432
12. οὗτος 4 / 6745
13. ὅς 4 / 6745
14. ὡς 4 / 6745
15. δέ 4 / 6745
16. κατά 3 / 5059
17. ὑπό 2 / 3373
18. τε 2 / 3373
19. ναί 1 / 1686
20. νῦν 1 / 1686
21. γάρ 1 / 1686
22. πρός 1 / 1686
word count / ipm
1. и 52 / 129353
2. и́ 15 / 37313
3. ѡтъ 15 / 37313
4. тво́й 14 / 34826
5. се́й 9 / 22388
6. въ 8 / 19900
7. я́кѡ 6 / 14925
8. ве́сь 5 / 12438
9. бы́ти 5 / 12438
10. по 4 / 9950
11. и́же 4 / 9950
12. ты́ 3 / 7463
13. на́шъ 3 / 7463
14. же 3 / 7463
15. съ 3 / 7463
16. мы́ 3 / 7463
17. са́мъ 2 / 4975
18. подъ 2 / 4975
19. изъ 2 / 4975
20. внегда́ 1 / 2488
21. на 1 / 2488
22. пре́дъ 1 / 2488
23. до 1 / 2488
24. є҆́й 1 / 2488
25. бо 1 / 2488
26. къ 1 / 2488
word count / ipm
1. и 45 / 111386
2. она 16 / 39604
3. от 15 / 37129
4. твой 14 / 34653
5. ты 10 / 24752
6. все 6 / 14851
7. по 6 / 14851
8. всякий 4 / 9901
9. мы 4 / 9901
10. ибо 4 / 9901
11. в 3 / 7426
12. во 3 / 7426
13. эта 3 / 7426
14. с 3 / 7426
15. который 3 / 7426
16. наш 3 / 7426
17. как 3 / 7426
18. всякое 3 / 7426
19. 1 2 / 4950
20. поэтому 2 / 4950
21. сам 2 / 4950
22. на 2 / 4950
23. этот 2 / 4950
24. над 2 / 4950
25. к 2 / 4950
26. вот 1 / 2475
27. пред 1 / 2475
28. до 1 / 2475
29. они 1 / 2475
30. быть 1 / 2475
31. ее 1 / 2475
32. под 1 / 2475
33. а 1 / 2475
34. для 1 / 2475
35. 28 1 / 2475
36. со 1 / 2475
37. весь 1 / 2475