Εὐχὴ εἰς γυναῖκα λεχώ, τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῆς γεννήσεως τοῦ παιδίου αὐτῆς / Мл҃твы въ пе́рвый де́нь, по внегда̀ роди́ти женѣ̀ ѻ҆троча̀

Select texts:

The Greek text
Требник. В 2 частях. — М.: Синодальная типография, 1906
Требник: молитвослов для совершения священнодействий православной церкви. На русском языке / В переводе свящ. Василия Адаменко. — М., 2010
1Εὐχὴ εἰς γυναῖκα λεχώ, τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῆς γεννήσεως τοῦ παιδίου αὐτῆς 1Мл҃твы въ пе́рвый де́нь, по внегда̀ роди́ти женѣ̀ ѻ҆троча̀. 1Молитвы в первый день после рождения младенца
2Молитвы: 1.
3Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 3Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ. 3Господу помолимся.
4Δέσποτα, Κύριε, Παντοκράτορ, ἰώμενος πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν, 4Влⷣко гдⷭ҇и вседержи́телю, и҆сцѣлѧ́ѧй всѧ́кїй недꙋ́гъ, и҆ всѧ́кꙋю ꙗ҆́зю, 4Владыка Господи Вседержитель, исцеляющий всякую болезнь и всякую немощь!
5αὐτὸς καὶ τὴν παροῦσαν, τὴν σήμερον τέξασαν δούλην σου( τὴν δε) ἴασαι, καὶ ἀνάστησον αὐτὴν ἀπὸ τῆς κλίνης, ἧς ἐπίκειται· ὅτι, κατὰ τὸν τοῦ προφήτου Δαυῒδ λόγον, ἐν ἀνομίαις συνελήφθημεν καὶ διὰ ῥύπου πάντες ἐσμὲν ἐνώπιόν σου. 5са́мъ и҆ сїю̀ дне́сь роди́вшꙋю рабꙋ̀ твою̀, и҆́мⷬ҇къ, и҆сцѣлѝ, и҆ возста́ви ю҆̀ ѿ ѻ҆дра̀, на не́мже лежи́тъ: занѐ, по прⷪ҇ро́ка дв҃да словесѝ, въ беззако́нїихъ зача́хомсѧ, и҆ скверна́ви всѝ є҆смы̀ пред̾ тобо́ю. 5Вот все мы, по слову пророка Давида, во грехах зачаты и нечисты пред Тобою, поэтому Ты Сам исцели и эту, сегодня родившую Твою рабу( имя), и подними ее с одра, на котором она лежит.
6Φύλαξον ταύτην καὶ τὸ παρὸν νήπιον, ἔτεκε· σκέπασον αὐτὴν ὑπὸ τὴν σκέπην τῶν πτερύγων σου ἀπὸ τῆς σήμερον μέχρι τῆς ἐσχάτης αὐτῆς τελειώσεως· πρεσβείαις τῆς παναχράντου Θεοτόκου, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων· Ὅτι εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 6Сохранѝ сїю̀ и҆ сего̀ младе́нца, є҆го́же родѝ: покры́й ю҆̀ под̾ кро́вомъ крилꙋ̀ твоє́ю, ѿ дне́шнѧгѡ днѐ, да́же до послѣ́днѧгѡ є҆ѧ̀ сконча́нїѧ, мл҃твами пречⷭ҇тыѧ бцⷣы и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ: ꙗ҆́кѡ бл҃гослове́нъ є҆сѝ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, 6Храни от нынешнего дня и до самой смерти ее и этого, рожденного ею младенца защищая их покровом Твоих крыльев, по молитвам Пречистой Богородицы и всех святых, ибо Ты благословен во веки веков.
7Ἀμήν. 7а҆ми́нь. 7Аминь.
8 82.
9Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 9Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.
10Δέσποτα Κύριε, Θεὸς ἡμῶν, τεχθεὶς ἐκ τῆς παναχράντου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, καὶ ὡς νήπιον ἐν φάτνῃ ἀνακλιθείς, καὶ ὡς βρέφος ἀναδειχθείς· 10Влⷣко гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, роди́выйсѧ ѿ пречⷭ҇тыѧ влⷣчцы на́шеѧ бцⷣы, и҆ приснодв҃ы мр҃і́и, и҆ ꙗ҆́кѡ млⷣнецъ во ꙗ҆́слехъ возлегі́й, и҆ ꙗ҆́кѡ дѣ́тищь воспрїе́млемь бы́вый: 10Владыка Господи Боже наш, родившийся от Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Вечнодевы Марии, как младенец возлегший в яслях и как дитя бывший воспринятым!
11αὐτὸς καὶ τὴν παροῦσαν δούλην σου( τήνδε) τὴν σήμερον τέξασαν τὸ παρὸν παιδίον, ἐλέησον, καὶ συγχώρησον τὰ ἑκούσια καὶ τὰ ἀκούσια αὐτῆς πταίσματα 11са́мъ и҆ сїю̀ рабꙋ̀ твою̀, дне́сь роди́вшꙋю сїѐ ѻ҆троча̀, поми́лꙋй, и҆ простѝ вѡ́льнаѧ и҆ невѡ́льнаѧ є҆ѧ̀ прегрѣшє́нїѧ, 11Ты Сам помилуй и эту Твою рабу, родившую сегодня этого младенца, прости ей ее вольные и невольные согрешения,
12 12сохрани ее под Твоей могущественной рукой
13καὶ διαφύλαξον αὐτὴν ἀπὸ πάσης τοῦ Διαβόλου τυραννίδος. 13и҆ сохранѝ ю҆̀ ѿ всѧ́кагѡ дїа́вольскагѡ мꙋчи́тельства: 13и защити от всякой диавольской силы,
14Καὶ τὸ ἐξ αὐτῆς κυηθὲν νήπιον διατήρησον ἀπὸ πάσης φαρμακείας, ἀπὸ πάσης χαλεπότητος, ἀπὸ πάσης ζάλης τοῦ ἀντικειμένου, ἀπὸ πνευμάτων πονηρῶν, ἡμερινῶν τε καὶ νυκτερινῶν. Ταύτην δὲ διατήρησον ὑπὸ τὴν κραταιὰν χεῖρά σου, καὶ δὸς αὐτῇ ταχινὴν ἐξανάστασιν, καὶ τοῦ ῥύπου κάθαρον καὶ τοὺς πόνους θεράπευσον, καὶ ῥῶσιν καὶ εὐρωστίαν ψυχῇ τε καὶ σώματι δώρησαι, καὶ δι᾿ Ἀγγέλων φαιδρῶν καὶ φωτεινῶν ταύτην περίθαλψον, καὶ περιφρούρησον ἀπὸ πάσης ἐπελεύσεως τῶν ἀοράτων πνευμάτων. 14и҆ и҆з̾ неѧ̀ рожде́ннагѡ младе́нца соблюдѝ ѿ всѧ́кагѡ ꙗ҆́да, ѿ всѧ́кїѧ лю́тости, ѿ всѧ́кїѧ бꙋ́ри сопроти́внагѡ, ѿ дꙋхѡ́въ лꙋка́выхъ, дневны́хъ же и҆ нощны́хъ. сїю́ же соблюдѝ под̾ держа́вною рꙋко́ю твое́ю, и҆ да́ждь є҆́й ско́рое воста́нїе, и҆ ѿ скве́рны ѡ҆чи́сти, и҆ болѣ́зни и҆сцѣлѝ, и҆ здра́вїе и҆ благомо́щїе дꙋши́ же и҆ тѣ́лꙋ да́рꙋй, и҆ а҆́гг҃лы свѣ́тлыми и҆ сїѧ́ющими сїю̀ ѡ҆градѝ: и҆ соблюдѝ ѿ всѧ́кагѡ наи́тїѧ неви́димыхъ дꙋхѡ́въ, 14поспеши поднять ее, очисти от нечистоты, исцели болезнь и даруй крепость и здоровье ее душе и телу. Огради ее, Господи, светлыми и сияющими Ангелами и избавь от всякого влияния невидимых злых духов, от недуга и слабости, от ревности, зависти и порчи от глаз. Сохрани и рожденного ею младенца от всякой отравы, от всякого беснования, от всякого вражеского обуревания, от дневных и ночных лукавых духов.
15Ναί, Κύριε, ἀπὸ νόσου καὶ μαλακίας, ἀπὸ ζήλου καὶ φθόνου, καὶ ὀφθαλμῶν βασκανίας, καὶ ἐλέησον αὐτὴν καὶ τὸ βρέφος, κατὰ τὸ μέγα σου ἔλεος· καὶ καθάρισον αὐτὴν ἀπὸ τοῦ σωματικοῦ ῥύπου καὶ τῶν ποικίλων αὐτῇ ἐπερχομένων σπλαγχνικῶν ἐνοχλήσεων, καὶ ἔξαξον αὐτήν, διὰ τῆς ταχινῆς σου ἐλεημοσύνης, ἐν τῷ ταπεινῷ αὐτῆς σώματι εἰς ἐπανόρθωσιν· 15є҆́й гдⷭ҇и, ѿ недꙋ́га и҆ сла́бости, ѿ ре́вности и҆ за́висти, и҆ ѿ ѻ҆че́съ призо́ра, и҆ поми́лꙋй ю҆̀ и҆ младе́нца, по вели́цѣй млⷭ҇ти твое́й, и҆ ѡ҆чи́сти ю҆̀ ѿ тѣле́сныѧ скве́рны, и҆ разли́чныхъ є҆́й находѧ́щихъ ᲂу҆тро́бныхъ стꙋже́нїй, и҆ и҆зведѝ ю҆̀ ско́рою ми́лостїю твое́ю во смире́нномъ є҆ѧ̀ тѣ́лѣ во и҆справле́нїе: 15Умилосердись, Господи, по великой Твоей милости, над нею и над ее младенцем и освободи ее от телесной нечистоты и от различных внутренних болезней и, по Твоей милости, вскоре возврати ей, расслабленной телом, полноту сил и здоровья,
16καὶ τὸ ἐξ αὐτῆς κυηθὲν νήπιον ἀξίωσον προσκυνῆσαι τὸν ἐπίγειον ναόν, ὃν ἡτοίμασας εἰς τὸ δοξολογεῖσθαι τὸ ὄνομά σου τὸ ἅγιον· 16и҆ и҆з̾ неѧ̀ рожде́ннаго младе́нца сподо́би поклони́тисѧ земно́мꙋ хра́мꙋ, є҆го́же ᲂу҆гото́валъ є҆сѝ славосло́витисѧ и҆́мени твоемꙋ̀ ст҃о́мꙋ. 16а рожденного ею младенца удостой поклониться земному храму, который Ты создал для прославления Твоего святого имени.
17Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα, τιμή, καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 17Ꙗ҆́кѡ подоба́етъ тебѣ̀ всѧ́каѧ сла́ва, че́сть и҆ поклоне́нїе, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь. 17Ибо Тебе принадлежит всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь
18 183.
19Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 19Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ. 19
20Κύριε Θεὸς ἡμῶν, εὐδοκήσας κατελθεῖν ἐκ τῶν οὐρανῶν, καὶ γεννηθῆναι ἐκ τῆς ἁγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, διὰ τὴν σωτηρίαν ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν, γινώσκων τὸ ἀσθενὲς τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, συγχώρησον τῇ δούλῃ σου( τῇ δε), τῇ τεξάσῃ σήμερον, κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου. Σὺ γὰρ εἶπας, Κύριε· Αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε, καὶ πληρώσατε τὴν γῆν, καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς. 20Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, бл҃говоли́вый сни́ти съ нб҃съ, и҆ роди́тисѧ ѿ ст҃ы́ѧ бцⷣы и҆ приснодв҃ы мр҃і́и, спасе́нїѧ ра́ди на́съ грѣ́шныхъ, вѣ́дый немощно́е человѣ́ческагѡ є҆стества̀, простѝ рабѣ̀ твое́й и҆́мⷬ҇къ, дне́сь роди́вшей, по мно́жествꙋ щедро́тъ твои́хъ. ты́ бо ре́клъ є҆сѝ гдⷭ҇и: расти́тесѧ, и҆ ᲂу҆мно́житесѧ, и҆ и҆спо́лните зе́млю, и҆ ѡ҆блада́йте є҆́ю. 20Господи Боже наш, благоволивший ради спасения нас, грешных, сойти с небес и родиться от Святой Богородицы и Вечнодевы Марии! Ты, знающий немощь человеческой природы, прости, по множеству Твоих щедрот, родившую сегодня Твою рабу( имя), ибо Ты, Господи, сказал: « Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю и обладайте ею» ( Быт. 1: 28).
21Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς οἱ δοῦλοί σου δεόμεθα, καὶ θαῤῥοῦντες διὰ τῆς ἀνεξικάκου σου φιλανθρωπίας, φόβῳ βοῶμεν πρὸς τὸ τῆς βασιλείας σου ἅγιον ὄνομα. Ἐπίβλεψον ἐξ οὐρανοῦ, καὶ ἴδε τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν τῶν καταδίκων, καὶ συγχώρησον τῇ δούλῃ σου( τῇ δε), καὶ παντὶ τῷ οἴκῳ, ἐγεννήθη τὸ παιδίον, καὶ τοῖς ἁψαμένοις αὐτῆς, καὶ τοῖς ἐνθάδε εὑρισκομένοις πᾶσιν, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς συγχώρησον· ὅτι μόνος ἔχεις ἐξουσίαν ἀφιέναι ἁμαρτίας. Πρεσβείαις τῆς ἁγίας Θεοτόκου καὶ πάντων σου τῶν Ἁγίων. Ἀμήν. 21Сегѡ̀ ра́ди и҆ мы̀ рабѝ твоѝ мо́лимсѧ, и҆ дерза́юще неѕло́бивымъ твои́мъ человѣколю́бїемъ, со стра́хомъ вопїе́мъ къ црⷭ҇твїѧ твоегѡ̀ ст҃о́мꙋ и҆́мени: при́зри съ нб҃сѐ и҆ ви́ждь не́мощь на́съ ѡ҆сꙋжде́нныхъ, и҆ простѝ рабѣ̀ твое́й се́й, и҆́мⷬ҇къ, и҆ всемꙋ̀ до́мꙋ, въ не́мже роди́сѧ ѻ҆троча̀, и҆ прикоснꙋ́вшымсѧ є҆́й, и҆ здѣ̀ ѡ҆брѣта́ющымсѧ всѣ̑мъ, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ бг҃ъ простѝ: ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ и҆́маши вла́сть ѡ҆ставлѧ́ти грѣхѝ, мл҃твами прест҃ы́ѧ бцⷣы и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ твои́хъ, а҆ми́нь. 21Поэтому и мы, рабы Твои; молимся Тебе и, надеясь на Твое безконечное человеколюбие, со страхом взываем к Твоему царственному и святому имени: воззри с небес и, видя немощь нас, осужденных, как Милосердный и Человеколюбивый Бог, прости все этой Твоей рабе( имя) и всей семье, в которой родился младенец, прости и всем прикасавшимся к родившей и всем здесь находящимся. Ибо Ты Один имеешь власть прощать грехи, по молитвам Пресвятой Богородицы и всех Твоих святых. Аминь.
22Καὶ Ἀπόλυσις.
23Δόξα σοι Θεός, ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι. ἐν σπηλαίῳ γεννηθείς, καὶ ἐν φάτνῃ ἀνακλιθεὶς διὰ τὴν ἡμῶν σωτηρίαν, Χριστὸς ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς παναχράντου καὶ παναμώμου ἁγίας αὐτοῦ Μητρός, δυνάμει τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, προστασίαις τῶν τιμίων ἐπουρανίων Δυνάμεων ἀσωμάτων, ἱκεσίαις τοῦ τιμίου ἐνδόξου προφήτου προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων, τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ καλλινίκων Μαρτύρων, τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν, τῶν ἁγίων καὶ δικαίων θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, ἐλεήσαι καὶ σώσαι ἡμᾶς, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος. Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε, Ἰησοῦ Χριστὲ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.
View:
Statistic
Всего токенов:
Токенов без связи:

Frequencies wordforms

Frequencies lexemes

Statistic wordforms

Публикация, выравнивание и разметка текста:протоиерей Максим Фионин