Εὐχὴ εἰς τὸ κατασφραγίσαι παιδίον, λαμβάνον ὄνομα τῇ ὀγδόῃ ἡμέρᾳ ἀπὸ τῆς γεννήσεως αὐτοῦ / Мл҃тва, во є҆́же назна́менати ѻ҆троча̀, прїе́млющее и҆́мѧ во ѻ҆смы́й де́нь рожде́нїѧ своегѡ̀

Select texts:

The Greek text
Требник. В 2 частях. — М.: Синодальная типография, 1906
Требник: молитвослов для совершения священнодействий православной церкви. На русском языке / В переводе свящ. Василия Адаменко. — М., 2010
1Εὐχὴ εἰς τὸ κατασφραγίσαι παιδίον, λαμβάνον ὄνομα τῇ ὀγδόῃ ἡμέρᾳ ἀπὸ τῆς γεννήσεως αὐτοῦ. 1Мл҃тва, во є҆́же назна́менати ѻ҆троча̀, прїе́млющее и҆́мѧ во ѻ҆смы́й де́нь рожде́нїѧ своегѡ̀. 1Молитва на дарование имени младенцу
2Ἰστέον δὲ ὅτι τῇ ὀγδόῃ ἡμέρᾳ, μετὰ τὴν γέννησιν προσάγεται ἐν τῷ Ναῷ τὸ βρέφος παρὰ τῆς μαίας καὶ ἵσταται πρὸ τῶν πυλῶν τοῦ Ναοῦ. 2Вѣ́домо бꙋ́ди, ꙗ҆́кѡ по рождествѣ̀ во ѻ҆смы́й де́нь прино́ситсѧ младе́нецъ ѿ ба́бы къ хра́мꙋ, и҆ стои́тъ пред̾ враты̀ хра́ма. 2В восьмой день после рождения младенца приносит в храм повивальная бабка, которая становится с ним у дверей храма.
3 δὲ Ἱερεὺς φέρων, ὡς εἴθισται, τὸ Ἐπιτραχήλιον, λέγει· 3Сщ҃е́нникъ же твори́тъ: 3Священник:
4Εὐλογητὸς Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Τρισάγιον. Δόξα. Καὶ νῦν. Παναγία Τριάς. Κύριε, ἐλέησον( γ´). Δόξα. Καὶ νῦν. Πάτερ ἡμῶν. Ὅτι σοῦ ἐστιν. 4Бл҃гослове́нъ бг҃ъ на́шъ: Трист҃о́е. Прест҃а́ѧ трⷪ҇це: И҆ по Ѻ҆́ч҃е на́шъ: Ꙗ҆́кѡ твоѐ є҆́сть црⷭ҇тво: 4« Благословен Бог наш... ». Трисвятое по « Отец наш »
5Τὸ Ἀπολυτίκιον τῆς ἡμέρας τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ· εἶτα. 5Та́же ѿпꙋсти́тельный тропа́рь днѐ, и҆лѝ ст҃а́гѡ хра́ма. 5и тропари дня или святого покровителя храма.
6Τῇ πρεσβείᾳ, Κύριε πάντων τῶν Ἁγίων καὶ τῆς Θεοτόκου, τὴν σὴν εἰρήνην δὸς ἡμῖν καὶ ἐλέησον ἡμᾶς, ὡς μόνος οἰκτίρμων.
7Εἶτα σφραγίζει τὸ μέτωπον, τὸ στόμα, καὶ τὸ στῆθος τοῦ βρέφους, λέγων τὴν ἑπομένην Εὐχήν· 7Сщ҃е́нникъ же зна́менꙋетъ є҆гѡ̀ чело̀, ᲂу҆ста̀ и҆ пє́рси, и҆ глаго́летъ мл҃твꙋ: 7Затем священник благословляет лицо и грудь младенца и произносит:
8Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 8Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ. 8Господу помолимся.
9Κύριε Θεὸς ἡμῶν, σοῦ δεόμεθα καὶ σὲ παρακαλοῦμεν· Σημειωθήτω τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου ἐπὶ τὸν δοῦλόν σου( τόνδε), καὶ σημειωθήτω Σταυρὸς τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ καὶ τοῖς διαλογισμοῖς αὐτοῦ, εἰς τὸ φυγεῖν τὴν ματαιότητα τοῦ κόσμου, καὶ πᾶσαν τὴν πονηράν ἐπιβουλήν τοῦ ἐχθροῦ, ἀκολουθεῖν δὲ τοῖς προστάγμασί σου. 9Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, тебѣ̀ мо́лимсѧ, и҆ тебѐ про́симъ, да зна́менаетсѧ свѣ́тъ лица̀ твоегѡ̀ на рабѣ̀ твое́мъ се́мъ,[ и҆лѝ: на рабѣ̀ твое́й се́й,] и҆́мⷬ҇къ, и҆ да зна́менаетсѧ крⷭ҇тъ є҆диноро́днагѡ сн҃а твоегѡ̀ въ се́рдцѣ и҆ въ помышле́нїихъ є҆гѡ̀, во є҆́же бѣ́гати сꙋеты̀ мі́ра, и҆ ѿ всѧ́кагѡ лꙋка́вагѡ навѣ́та вра́жїѧ, послѣ́довати же повелѣ́нїємъ твои̑мъ. 9Господи Боже наш, Тебе мы молимся и Тебя просим, да отразится свет Твоего лица на этом Твоем рабе( имя) и да запечатлеется в его уме и сердце Крест Твоего Единородного Сына, чтобы избегать Твоему рабу суеты мира и всякого лукавого вражеского нападения и следовать Твоим повелениям.
10Καὶ δός, Κύριε, ἀνεξάρνητον μεῖναι τὸ ὄνομά σου τὸ ἅγιον ἐπ᾿ αὐτόν, συναπτόμενον ἐν καιρῷ εὐθέτῳ τῇ ἁγίᾳ σου Ἐκκλησίᾳ καὶ τελειούμενον διὰ τῶν φρικτῶν Μυστηρίων τοῦ Χριστοῦ σου· 10И҆ да́ждь гдⷭ҇и не ѿрече́нꙋ пребы́ти и҆́мени твоемꙋ̀ ст҃о́мꙋ на не́мъ, совокꙋплѧ́емѣмъ во вре́мѧ бл҃гопотре́бно ст҃ѣ́й твое́й цр҃кви, и҆ соверша́емѣмъ стра́шными та́йнами хрⷭ҇та̀ твоегѡ̀: 10Господи, да пребудет постоянно Твое святое имя на нем, присоединяемом в благоприятное время к Твоей святой Церкви и освящаемом святыми таинствами Христа Твоего,
11ἵνα, κατὰ τὰς ἐντολάς σου πολιτευσάμενος καὶ φυλάξας τὴν σφραγῖδα ἄθραυστον, τύχῃ τῆς μακαριότητος τῶν ἐκλεκτῶν ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. 11да по за́повѣдемъ твои̑мъ жи́тельствовавъ, и҆ сохрани́въ печа́ть нерꙋши́мꙋ, полꙋчи́тъ блаже́нство и҆збра́нныхъ во црⷭ҇твїи твое́мъ, 11чтобы, поступая по Твоим заповедям и сохраняя ненарушимой печать, он получил блаженство избранных в Твоем Царстве,
12Χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ, μεθ᾿ οὗ εὐλογητὸς εἶ, σὺν τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 12бл҃года́тїю и҆ чл҃вѣколю́бїемъ є҆диноро́днагѡ сн҃а твоегѡ̀, съ ни́мже бл҃гослове́нъ є҆сѝ, съ прест҃ы́мъ, и҆ бл҃ги́мъ, и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь. 12по благодати и человеколюбию Единородного Твоего Сына, с Которым благословен Ты вместе с Пресвятым, Всеблагим и Животворящим Твоим Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.
13Εἶτα ἀνὰ χεῖρας λαβὼν τὸ παιδίον, ἵσταται ἔμπροσθεν τῶν πυλῶν τοῦ Ναοῦ τῆς εἰκόνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, καὶ ποιῶν Σταυροῦ τύπον, λέγει· 13Та́же въ рꙋ́цѣ взе́мъ ѻ҆троча̀, стои́тъ пред̾ враты̀ хра́ма, и҆лѝ пред̾ ѡ҆́бразомъ прест҃ы́ѧ бцⷣы, и҆ твори́тъ крⷭ҇та̀ ѡ҆́бразъ, глаго́лѧ: 13Потом, взяв младенца на руки, изображает им крест у дверей храма или пред иконой Пресвятой Богородицы, читая тропарь Сретенью:
14Χαῖρε, κεχαριτωμένη Θεοτόκε Παρθένε· ἐκ σοῦ γὰρ ἀνέτειλεν Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, Χριστὸς Θεὸς ἡμῶν, φωτίζων τοὺς ἐν σκότει. 14Ра́дꙋйсѧ бл҃года́тнаѧ бцⷣе дв҃о, и҆з̾ тебе́ бо возсїѧ̀ сл҃нце пра́вды хрⷭ҇то́съ бг҃ъ на́шъ, просвѣща́ѧй сꙋ́щыѧ во тьмѣ̀: 14Радуйся, Благодатная Богородица Дева, ибо из Тебя воссияло Солнце правды Христос Бог наш, просвещающий находящихся во тьме.
15Εὐφραίνου καὶ σύ, Πρεσβῦτα δίκαιε, δεξάμενος ἐν ἀγκάλαις τὸν ἐλευθερωτὴν τῶν ψυχῶν ἡμῶν, χαριζόμενον ἡμῖν καὶ τὴν Ἀνάστασιν. 15весели́сѧ и҆ ты̀ ста́рче првⷣный, прїе́мый во ѡ҆бъѧ́тїѧ свободи́телѧ дꙋ́шъ на́шихъ, да́рꙋющаго на́мъ воскрⷭ҇нїе. 15Веселись и ты, праведный старец, принявший в свои объятия Освободителя душ наших, Дарующего нам воскресение.
16Εἶτα ποιεῖ τὴν Ἀπόλυσιν. 16И҆ быва́етъ ѿпꙋ́стъ. 16Отпуск.
17Δεῖ δὲ γινώσκειν, ὅτι τὸ γεννηθὲν βρέφος, ἐὰν ἄρα ἀσθενοῦν μὴ θηλάζῃ, ἀλλὰ καὶ πρὸς θάνατον ἀφορᾷ, οὐ χρὴ περιμένειν, ὥς τινες κακῶς φασι, τὴν ἕκτην, τὴν ὀγδόην ἡμέραν, καὶ οὕτω βαπτίζειν αὐτό, 17Подоба́етъ вѣ́дати, ꙗ҆́кѡ рожде́нный младе́нецъ а҆́ще ᲂу҆́бѡ немоществꙋ́ѧй не ссе́тъ, но къ сме́рти зри́тъ, не подоба́етъ ѡ҆жида́ти, [ ꙗ҆́коже нѣ́цыи ѕлѣ̀ глаго́лютъ,] шеста́гѡ и҆лѝ ѻ҆сма́гѡ днѐ, и҆ та́кѡ креща́ти є҆го̀:
18ἀλλὰ τῇ ὥρᾳ, ἐγεννήθη, μόνον ἀποπλυθῆναι, καὶ εὐθὺς βαπτισθῆναι, ἵνα μὴ τελευτήσῃ ἀφώτιστον. 18но въ ча́съ во́ньже роди́сѧ, то́кмѡ ѡ҆мы́ти є҆го̀, и҆ а҆́бїе крести́ти, да не сконча́етсѧ непросвѣще́нъ.
19Εἰ γὰρ αἱ πέντε μῆνας ἐγκυμονοῦσαι, εἰ τύχοι ἀπό τινος πληγῆς τὸ ἔμβρυον ἐκτρῶσαι, φόνου δίκῃ κατὰ τοὺς νόμους καὶ τοὺς κανόνας ἐνέχονται, 19Пѧ́ть бо мѣ́сѧцей непра̑здныѧ, а҆́ще слꙋчи́тсѧ ѿ нѣ́кїѧ ꙗ҆́звы младе́нца ᲂу҆ѧзви́ти, а҆́ки ᲂу҆бі́йствꙋ по зако́нѡмъ и҆ пра́вилѡмъ пови́нни сꙋ́ть:
20πολλῷ μᾶλλον τὸ κρῖμα δεῖ ἐκφεύγειν τῶν γεννωμένων, ἵνα μὴ ἀφώτιστα τελευτῶσιν. 20кольмѝ па́че сꙋда̀ подоба́етъ и҆збѣга́ти рожде́нныхъ, да не непросвѣще́ни сконча́ютсѧ.
View:
Statistic
Всего токенов:
Токенов без связи:

Frequencies wordforms

Frequencies lexemes

Statistic wordforms

Публикация, выравнивание и разметка текста:протоиерей Максим Фионин