Εὐχαὶ εἰς τὸ ἐκκλησιάσαι παιδίον, μεθ᾿ ἡμέρας τεσσαράκοντα / Мл҃твы женѣ̀ роди́льницѣ, по четы́редесѧти дне́хъ

Select texts:

The Greek text
Требник. В 2 частях. — М.: Синодальная типография, 1906
Требник: молитвослов для совершения священнодействий православной церкви. На русском языке / В переводе свящ. Василия Адаменко. — М., 2010
1Εὐχαὶ εἰς τὸ ἐκκλησιάσαι παιδίον, μεθ᾿ ἡμέρας τεσσαράκοντα. 1Мл҃твы женѣ̀ роди́льницѣ, по четы́редесѧти дне́хъ. 1Молитвы в сороковой день после рождения
2Τῇ δὲ τεσσαρακοστῇ ἡμέρᾳ, τὸ βρέφος προσάγεται πάλιν τῷ Ναῷ ἐπὶ τῷ ἐκκλησιασθῆναι, εἴτουν ἀρχὴν λαβεῖν τοῦ εἰσάγεσθαι εἰς τὴν Ἐκκλησίαν· 2Въ четыредесѧ́тный же де́нь па́ки прино́ситсѧ ѻ҆троча̀ къ хра́мꙋ, во є҆́же вцерковлѧ́тисѧ, сі́есть, нача́ло прїѧ́ти вводи́тисѧ въ це́рковь. 2В сороковой день для воцерковления, т. е., совершения начала вступления в церковь,
3προσάγεται δὲ παρὰ τῆς μητρός, ἤδη κεκαθαρμένης καὶ λελουμένης οὔσης, παρόντος καὶ τοῦ μέλλοντος ἀναδέχεσθαι τοῦτο κατὰ τὸ Βάπτισμα. 3Прино́ситсѧ же ма́терїю ᲂу҆жѐ ѡ҆чище́нною и҆ ѡ҆мове́нною сꙋ́щею, предстоѧ́щꙋ и҆ хотѧ́щемꙋ прїѧ́ти то̀ по кр҃ще́нїи. 3младенца опять приносит в храм мать,
4Ἱσταμένης δὲ τῆς μητρὸς μετὰ τοῦ βρέφους πρὸ τῶν πυλῶν τοῦ Ναοῦ, Ἱερεὺς λέγει· 4Сщ҃е́нникъ же твори́тъ: 4которая становится с ним у дверей храма. Священник:
5Εὐλογητὸς Θεὸς ἡμῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Ἅγιος Θεός. ( ἐκ γ´) . Δόξα. Καὶ νῦν. Παναγία Τριάς. Κύριε, ἐλέησον( γ´) . Δόξα. Καὶ νῦν. Πάτερ ἡμῶν. Ὅτι σοῦ ἐστιν βασιλεία. Εἶτα τὸ Ἀπολυτίκον τῆς ἡμέρας, τὸ τυχὸν τοῦ λαχόντος Ἁγίου. 5Бл҃гослове́нъ бг҃ъ на́шъ: Трист҃о́е. Прест҃а́ѧ трⷪ҇це: И҆ Ѻ҆́ч҃е на́шъ: Ꙗ҆́кѡ твоѐ є҆́сть црⷭ҇тво. Та́же ѿпꙋсти́тельный днѐ, и҆лѝ ст҃а́гѡ прилꙋчи́вшагѡсѧ. 5Благословен Бог наш... Трисвятое по Отец наш..., тропарь дню или дневному святому.
6Δόξα. Καὶ νῦν. Τῇ πρεσβείᾳ, Κύριε, πάντων τῶν Ἁγίων, καὶ τῆς Θεοτόκου, τὴν σὴν εἰρήνην δὸς ἡμῖν καὶ ἐλέησον ἡμᾶς, ὡς μόνος οἰκτίρμων. 6Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Мл҃твами, гдⷭ҇и, всѣ́хъ ст҃ы́хъ и҆ бцⷣы, тво́й ми́ръ да́ждь на́мъ, и҆ поми́лꙋй на́съ, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ ще́дръ. 6Слава и ныне: Господи, по молитвам Богородицы и всех святых, даруй нам Твой мир и помилуй нас, как Один Милосердный.
7Καὶ κλινούσης τῆς μητρὸς τὴν κεφαλήν, ἅμα τῷ βρέφει, ποιεῖ Ἱερεὺς τὴν τοῦ Σταυροῦ σφραγῖδα ἐπ᾿ αὐτῇ καὶ ἁπτόμενος τῆς κεφαλῆς αὐτῆς, λέγει τὴν ἑπομένην Εὐχήν. 7Прикло́нши же є҆́й главꙋ̀ вкꙋ́пѣ со младе́нцемъ, твори́тъ сщ҃е́нникъ крⷭ҇та̀ зна́менїе над̾ ни́мъ, и҆ каса́ѧсѧ главы̀ є҆гѡ̀, глаго́летъ мл҃твꙋ: 7Родившая вместе с младенцем склоняет голову, священник благословляет их и, возлагая руку на голову матери, произносит:
8Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 8Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ. 8Господу помолимся
9Κύριε, Θεὸς παντοκράτωρ, Πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, πᾶσαν φύσιν λογικήν τε καὶ ἄλογον διὰ τοῦ λόγου σου δημιουργήσας· πάντα ἐξ οὐκ ὄντων εἰς τὸ εἶναι παραγαγών, 9Гдⷭ҇и бж҃е вседержи́телю, ѻ҆́ч҃е гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, всѐ є҆стество̀ слове́сное же и҆ безслове́сное сло́вомъ твои́мъ созда́вый, и҆ всѧ̑ ѿ не сꙋ́щихъ во є҆́же бы́ти приведы́й, 9Господи Боже Вседержитель, Отец Господа нашего Иисуса Христа, Своим словом создавший всю словесную и бессловесную природу и все приведший к жизни из небытия!
10σοῦ δεόμεθα καὶ σὲ παρακαλοῦμεν· ἣν τῷ σῷ θελήματι διέσωσας δούλην σου( τήνδε) , καθάρισον ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας καὶ ἀπὸ παντὸς ῥύπου, προσερχομένην τῇ ἁγίᾳ σου Ἐκκλησίᾳ, ἵνα ἀκατακρίτως ἀξιωθῇ μετασχεῖν τῶν ἁγίων σου Μυστηρίων. 10тебѣ̀ мо́лимсѧ, и҆ тебѐ про́симъ: твое́ю во́лею спа́слъ є҆сѝ рабꙋ̀ твою̀, и҆́мⷬ҇къ, ѡ҆чи́сти ѿ всѧ́кагѡ грѣха̀, и҆ ѿ всѧ́кїѧ скве́рны, приходѧ́щꙋю ко ст҃ѣ́й твое́й це́ркви, да неѡсꙋжде́ннѡ сподо́битсѧ причасти́тисѧ ст҃ы́хъ твои́хъ та́инъ. 10Ты по Своей воле спас Твою рабу( имя) , поэтому Тебе мы молимся и Тебя просим: очисти ее, пришедшую в Твой святой храм, от всякой нечистоты и от всякого греха, чтобы она удостоилась, не подвергаясь осуждению, причаститься Святых Твоих Тайн.
11Ἰστέον ὅτι, εἰ οὐχ εὑρίσκεται ἐν τοῖς ζῶσι τὸ βρέφος, ἀναγινώσκεται ἕως ὧδε Εὐχή· εἶτα λέγει Ἱερεὺς ἐκφώνως. 11Вѣ́домо бꙋ́ди, ꙗ҆́кѡ а҆́ще не ѡ҆брѣта́етсѧ въ живы́хъ младе́нецъ, чте́тсѧ да́же до здѣ̀ мл҃тва. Та́же возгла́снѡ. 11Если младенца нет в живых, то молитва в этом месте заканчивается возгласом:
12Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν τῷ Πατρί, καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 12Ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ бг҃ъ є҆сѝ: 12Ибо Ты Милостивый и Человеколюбивый Бог
13Εἰ δὲ τὸ βρέφος ζῇ, τότε ἁπτόμενος τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ λέγει· 13А҆́ще ли жи́въ є҆́сть, чтѝ и҆ сїѐ до конца̀: 13если же жив, то продолжается:
14Καὶ τὸ ἐξ αὐτῆς τεχθὲν παιδίον, εὐλόγησον, αὔξησον, ἁγίασον, συνέτισον, σωφρόνισον, καλοφρόνησον· ὅτι σὺ παρήγαγες αὐτό, καὶ ἔδειξας αὐτῷ τὸ φῶς τὸ αἰσθητόν, 14И҆ ѿ неѧ̀ рожде́нное ѻ҆троча̀ бл҃гословѝ, возрастѝ, ѡ҆свѧтѝ, вразꙋмѝ, ᲂу҆цѣломꙋ́дри, ᲂу҆добомꙋ́дрстви: ꙗ҆́кѡ ты̀ приве́лъ є҆сѝ є҆̀, и҆ показа́лъ є҆сѝ є҆мꙋ̀ свѣ́тъ чꙋ́вственный, 14А рожденного ею младенца благослови, освяти, возрасти, вразуми, уцеломудри и одари мудростью, ибо Ты призвал его к жизни и показал ему чувственный свет,
15(ταῦτα παραλείπονται ἐὰν τὸ τέκνον βεβαπτισμένον) ἵνα καὶ τοῦ νοητοῦ καταξιωθῇ φωτὸς ἐν καιρῷ, προώρισας, καὶ συγκαταριθμηθῇ τῇ ἁγίᾳ σου ποίμνῃ διὰ τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ, μεθ᾿ οὗ εὐλογητὸς εἶ, σὺν τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ, καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 15да и҆ ᲂу҆́мнагѡ сподо́битсѧ свѣ́та, во вре́мѧ є҆́же ѡ҆предѣли́лъ є҆сѝ, и҆ сопричте́тсѧ ст҃о́мꙋ твоемꙋ̀ ста́дꙋ, є҆диноро́днымъ твои́мъ сн҃омъ: съ ни́мже бл҃гослове́нъ є҆сѝ, съ прест҃ы́мъ, и҆ бл҃ги́мъ, и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь. 15чтобы в определенное Тобою время он удостоился и духовного света и был присоединен к Твоему святому стаду Единородным Твоим Сыном, с Которым благословен Ты вместе с Пресвятым, Всеблагим и Животворящим Твоим Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.
16Καὶ αὖθις ἐπεύχεται οὕτως· Εὐχὴ εἰς τὴν Μητέρα τοῦ παιδίου. Εἰρήνη πᾶσι. Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν τῷ Κυρίῳ κλίνωμεν. Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 16Мл҃тва ма́тери ѻ҆троча́те: Ми́ръ всѣ̑мъ. Главы̑ ва́шѧ гдⷭ҇еви приклони́те. 16Молитва над матерью младенца: Мир всем. Головы ваши пред Господом преклоните.
17Κύριε, Θεὸς ἡμῶν, διὰ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ παραγενόμενος ἐπὶ σωτηρίᾳ τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων, παραγενοῦ καὶ ἐπὶ τὴν δούλην σου( τήνδε) καὶ καταξίωσον αὐτήν, διὰ τῶν εὐχῶν τοῦ τιμίου Πρεσβυτερίου, καταφυγεῖν ἐν τῇ ἁγίᾳ σου καθολικῇ Ἐκκλησίᾳ, καὶ τυχεῖν τῆς εἰσόδου τοῦ ναοῦ τῆς δόξης σου, καὶ ἀξίωσον αὐτὴν μεταλαβεῖν τοῦ τιμίου Σώματος καὶ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ σου. 17Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, прише́дый на сп҃се́нїе ро́да человѣ́ческагѡ, прїидѝ и҆ на рабꙋ̀ твою̀, и҆́мⷬ҇къ, и҆ сподо́би ю҆̀ честны́мъ твои́мъ пресвѵ́терствомъ, вхо́да хра́ма сла́вы твоеѧ̀: ѡ҆мы́й є҆ѧ̀ скве́рнꙋ тѣле́снꙋю и҆ скве́рнꙋ дꙋше́внꙋю во и҆сполне́нїи четы́редесѧти дні́й: творѧ́й ю҆̀ досто́йнꙋ и҆ причаще́нїѧ честна́гѡ тѣ́ла и҆ кро́ве твоеѧ̀. 17Господи Боже наш, Ты пришедший для спасения человеческого рода, прийди и к рабе Твоей( имя) и, так как исполнилось сорок дней, то, омывши ее от телесной и душевной нечистоты, удостой ее через меня, Твоего священнослужителя, входа в храм Твоей славы и сделай ее достойной причащения Твоего Драгоценного Тела и Крови.
18Ἀπόπλυνον αὐτῆς τὸν ῥύπον τοῦ σώματος, καὶ τὸν σπίλον τῆς ψυχῆς, ἐν τῇ συμπληρώσει τῶν τεσσαράκοντα ἡμερῶν· ὅπως, ἀξιωθεῖσα εἰσελθεῖν ἐν τῷ ἁγίῳ ναῷ σου, δοξάσῃ σὺν ἡμῖν τὸ πανάγιον ὄνομά σου τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν 18Ꙗ҆́кѡ ѡ҆свѧти́сѧ и҆ просла́висѧ пречестно́е и҆ великолѣ́пое и҆́мѧ твоѐ, со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ ст҃ы́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь. 18Ибо свято и прославлено Твое многочтимое и величественное имя с Отцом и Святым Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь
19Ὦδε, εἰ μὲν τὸ βρέφος ἐβαπτίσθη ἤδη καὶ ἀπέθανε, ποιεῖ Ἱερεὺς Ἀπόλυσιν, εἰ δὲ μὴ ἀναγινώσκει καὶ τὴν ἑξῆς ἕως τέλους. Εὐχὴ ἑτέρα εἰς τὸ Παιδίον, ἣν Ἱερεύς, σφραγίζων τοῦτο, ἐπεύχεται. 19Мл҃тва в҃, ѻ҆троча́ти, є҆го́же сщ҃е́нникъ зна́менꙋѧй мо́литсѧ: 19Вторая молитва над младенцем. Священник благословляет его и, возлагая руку на его голову, молится:
20Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 20Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ. 20Господу помолимся.
21Κύριε, Θεὸς ἡμῶν, ἐν τεσσαράκοντα ἡμέραις, βρέφος τῷ νομικῷ Ναῷ προσαχθεὶς ὑπὸ Μαρίας τῆς ἀπειρογάμου καὶ ἁγίας σου Μητρός, καὶ ἐν ταῖς ἀγκάλαις τοῦ δικαίου Συμεὼν βασταχθείς, Αὐτός, Δέσποτα παντοδύναμε, καὶ τὸ προσαχθὲν τοῦτο βρέφος, ἐμφανισθῆναί σοι τῷ πάντων Ποιητῇ, εὐλόγησον, καὶ εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν καὶ σοὶ εὐάρεστον αὔξησον, ἀποσοβῶν ἀπ᾿ αὐτοῦ πᾶσαν ἐναντίαν δύναμιν, διὰ τῆς σημειώσεως τοῦ τύπου τοῦ Σταυροῦ σου· 21Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, въ четыредесѧ́тный де́нь младе́нецъ зако́нномꙋ хра́мꙋ принесе́нный ѿ мр҃і́и неискꙋсобра́чныѧ и҆ ст҃ы́ѧ твоеѧ̀ мт҃ре, и҆ на ѡ҆б̾ѧ́тїѧхъ првⷣнагѡ сѷмеѡ́на носи́мый, са́мъ влⷣко всеси́льне, и҆ принесе́ннаго сего̀ младе́нца, ꙗ҆ви́тисѧ тебѣ̀ всѣ́хъ творцꙋ̀, бл҃гословѝ и҆ на всѧ́кое дѣ́ло благо́е, и҆ тебѣ̀ благоꙋго́дное возрастѝ, ѿгонѧ́ѧ ѿ негѡ̀ всѧ́кꙋю сопроти́внꙋю си́лꙋ зна́менїемъ воѡбраже́нїѧ крⷭ҇та̀ твоегѡ̀. 21Господи Боже наш! Ты, будучи младенцем, принесен был в сороковой день Твоей Святой и Девственной Матерью Марией в ветхозаветный храм и принят в объятия праведного Симеона. Поэтому, Всесильный Владыка, Ты Сам благослови и этого младенца, принесенного, чтобы явиться пред Тобою Творцем всех, и, как Один Господь сохраняющей младенцев, возрасти его для всякого доброго и угодного Тебе служения, удаляя от него знамением Твоего Креста всякую диавольскую силу,
22σὺ γὰρ εἶ φυλάσσων τὰ νήπια, Κύριε· ἵνα, καταξιωθὲν τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος τύχῃ τῆς μερίδος τῶν ἐκλεκτῶν τῆς βασιλείας σου, φυλαττόμενον σὺν ἡμῖν τῇ χάριτι τῆς ἁγίας, καὶ ὁμοουσίου, καὶ ἀδιαιρέτου Τριάδος. 22ты́ бо є҆сѝ хранѧ́й младе́нцы гдⷭ҇и: да сподо́бивсѧ ст҃а́гѡ креще́нїѧ, полꙋчи́тъ ча́сть и҆збра́нныхъ црⷭ҇твїѧ твоегѡ̀, соблюда́емь съ на́ми бл҃года́тїю ст҃ы́ѧ и҆ є҆диносꙋ́щныѧ, и҆ нераздѣ́льныѧ трⷪ҇цы: 22чтобы он, удостоившийся святого крещения и сохраняемый с нами благодатью Святой Единосущной и Нераздельной Троицы, получил и наследие избранных Твоего Царства,
23Σοὶ γὰρ πρέπει πᾶσα δόξα καὶ εὐχαριστία καὶ προσκύνησις, σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρὶ καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 23тебѣ́ бо подоба́етъ всѧ́каѧ сла́ва, бл҃годаре́нїе, и҆ поклоне́нїе со безнача́льнымъ твои́мъ ѻ҆ц҃е́мъ, и҆ прест҃ы́мъ, и҆ бл҃ги́мъ, и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь. 23Ибо Тебе принадлежит всякая слава, благодарение и поклонение, с Безначальным Твоим Отцом и с Пресвятым, Всеблагим и Животворящим Твоим Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.
24Εἰρήνη πᾶσι. Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν τῷ Κυρίῳ κλίνωμεν. 24Ми́ръ всѣ̑мъ. Главы̀ ва́шѧ гдⷭ҇еви приклони́те. 24Мир всем. Головы ваши пред Господом преклоните.
25 Θεός, Πατήρ, παντοκράτωρ, διὰ τοῦ μεγαλοφωνοτάτου τῶν προφητῶν Ἡσαΐου, προκαταγγείλας ἡμῖν τὴν ἐκ Παρθένου σάρκωσιν τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ καὶ Θεοῦ ἡμῶν, 25Бж҃е ѻ҆́ч҃е вседержи́телю велегла́снѣйшимъ прⷪ҇ро́комъ и҆са́їемъ предвозвѣсти́вый на́мъ, є҆́же ѿ дв҃ы воплоще́нїе є҆диноро́днагѡ твоегѡ̀ сн҃а и҆ бг҃а на́шегѡ, 25Боже Отец Вседержитель! Ты предсказал нам через вдохновеннейшего пророка Исайю о воплощении от Девы Твоего Единородного Сына и Бога нашего,
26ὃς ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν, εὐδοκίᾳ σῇ καὶ συνεργείᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διὰ τὴν τῶν βροτῶν σωτηρίαν, ἀμέτρῳ εὐσπλαγχνίᾳ ἐξ αὐτῆς νηπιάσαι καταδεξάμενος, καὶ κατὰ τὸ εἰθισμένον ἐν Νόμῳ ἁγίῳ σου, μετὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἡμερῶν τοῦ καθαρισμοῦ, τῷ Ἱερῷ προσαχθῆναι ἠνέσχετο, ἀληθὴς νομοθέτης ὑπάρχων, 26и҆́же въ послѣ́днїѧ днѝ бл҃говоле́нїемъ твои́мъ, и҆ содѣ́йствїемъ ст҃а́гѡ дх҃а, сп҃се́нїѧ ра́ди на́съ человѣ́кѡвъ, безмѣ́рнымъ бл҃гоꙋтро́бїемъ ѿ неѧ̀ младе́нствовати и҆зво́ливый, и҆ по ѻ҆бы́чаю въ зако́нѣ ст҃о́мъ твое́мъ, по и҆сполне́нїи дне́й ѡ҆чище́нїѧ, ст҃и́лищꙋ принести́сѧ претерпѣ̀ и҆́стинный законополо́жникъ сы́й: 26Который, по Твоему благоволению, и содействию Святого Духа и по Своему безмерному милосердию, ради спасения нас, людей, и благоволил в последние дни стать младенцем от Девы Марии и, по обычаю Твоего святого закона, после прошествия сорокодневного очищения, снизошел, будучи истинным Законодателем,
27καὶ ἐν ἀγκάλαις τοῦ δικαίου Συμεὼν βασταχθῆναι κατεδέξατο, οὗπερ μυστηρίου τὴν προτύπωσιν ἐν τῷ προλεχθέντι Προφήτῃ, διὰ τῆς λαβίδος τοῦ ἄνθρακος, δηλωθεῖσαν ἐπέγνωμεν, οὗ καὶ ἡμεῖς οἱ πιστοὶ τὴν μίμησιν ἐν χάριτι κατέχομεν· 27и҆ на ѡ҆б̾ѧ́тїѧхъ првⷣнагѡ сѷмеѡ́на носи́тисѧ и҆зво́ли, є҆гѡ́же та́инства проѡбраже́нїе въ предрече́нномъ прⷪ҇ро́цѣ, клеща́ми ᲂу҆́глѧ ꙗ҆вле́нное позна́хомъ: є҆гѡ́же и҆ мы̀ вѣ́рнїи подража́нїе бл҃года́тїю держи́мъ: 27быть принесенным в храм и благоволил быть носимым в объятиях праведного Симеона; и мы, верующие, познав в явлении пророку Исайи горящего угля с клещами это прообразовательно предсказанное таинство, исполняем его по благодати для подражания.
28Αὐτὸς καὶ νῦν, φυλάσσων τὰ νήπια, Κύριε, εὐλόγησον τὸ παιδίον τοῦτο, ἅμα τοῖς γονεῦσι καὶ ἀναδόχοις αὐτοῦ·« καὶ καταξίωσον αὐτὸ ἐν καιρῷ εὐθέτῳ καὶ τῆς δι᾿ ὕδατος καὶ πνεύματος ἀναγεννήσεως· συγκαταρίθμησον αὐτὸ τῇ ἁγίᾳ σου ποίμνῃ τῶν λογικῶν προβάτων, τῶν ἐπικεκλημένων τῷ ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ σου». 28са́мъ и҆ ны́нѣ сохранѧ́ѧй младе́нцы гдⷭ҇и, бл҃гословѝ ѻ҆троча̀ сїѐ, вкꙋ́пѣ съ роди́тєли и҆ воспрїе́мники є҆гѡ̀, и҆ сподо́би є҆̀ во вре́мѧ бл҃гопотре́бное и҆ водо́ю и҆ дх҃омъ ѿрожде́нїѧ сопричтѝ є҆̀ ст҃о́мꙋ твоемꙋ̀ ста́дꙋ слове́сныхъ ѻ҆ве́цъ, нарица́ющихсѧ и҆́менемъ хрⷭ҇та̀ твоегѡ̀: 28Поэтому Ты, Господи, сохраняющий младенцев, Сам благослови ныне и этого младенца вместе, с его родителями и восприемниками, ( если младенец не крещенный, то добавляется и удостой его в благоприятное время возрождения от воды и Духа» ). Присоедини его к святому стаду Твоих словесных овец, носящих имя Христа Твоего.
29Ὅτι σὺ εἶ ἐν ὑψηλοῖς κατοικῶν καὶ τὰ ταπεινὰ ἐφορῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 29ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ въ вы́шнихъ живы́й, и҆ на смирє́нныѧ призира́ѧй, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь. 29Ибо Ты на небе живущий и на смиренных милостиво склоняющий Свой взор и Тебе мы воссылаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.
30Εἶτα, λαβὼν Ἱερεὺς τὸ παιδίον, σχηματίζει δι᾿ αὐτοῦ Σταυρὸν πρὸ τῶν πυλῶν τοῦ Ναοῦ, λέγων· 30[И҆ а҆́ще младе́нецъ креще́нъ є҆́сть, твори́тъ і҆ере́й воцерковле́нїе, а҆́ще же нѝ, твори́тъ сїѐ по креще́нїи. Мл҃твамъ же здѣ̀ твори́тъ ѿпꙋ́стъ. ] Та́же прїе́мъ сщ҃е́нникъ ѻ҆троча̀, начертава́етъ крⷭ҇тъ и҆́мъ пред̾ враты̀ хра́ма, глаго́лѧ: 30Если младенец не крещен, то после этих молитв бывает отпуск. Если же крещен, то совершается воцерковление: священник, приняв младенца, изображает им у дверей храма крест, произнося:
31Ἐκκλησιάζεται δοῦλος τοῦ Θεοῦ( δεῖνα) , εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. 31Воцерковлѧ́етсѧ ра́бъ бж҃їй, и҆́мⷬ҇къ, [ и҆лѝ: раба̀ бж҃їѧ, и҆́мⷬ҇къ, ] во и҆́мѧ ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, а҆ми́нь. 31Воцерковляется раб Божий( имя) во имя Отца и Сына и Святого Духа ныне и всегда и во веки веков. Аминь.
32Εἶτα εἰσάγει αὐτὸ ἐν τῷ Ναῷ λέγων· Εἰσελεύσομαι εἰς τὸν οἶκόν σου, Κύριε, προσκυνήσω πρὸς Ναόν ἅγιόν σου. 32Та́же вво́дитъ є҆̀ во хра́мъ, глаго́лѧ: Вни́детъ въ до́мъ тво́й, покло́нитсѧ ко хра́мꙋ ст҃о́мꙋ твоемꙋ̀. 32Вносит его в храм: Войдет в дом Твой, поклонится святому храму Твоему
33Καὶ εἰσέρχεται ἐν τῷ μέσῳ τοῦ Ναοῦ, λέγων· Ἐκκλησιάζεται δοῦλος τοῦ Θεοῦ... 33И҆ вхо́дитъ посредѣ̀ хра́ма, глаго́лѧ: Воцерковлѧ́етсѧ ра́бъ бж҃їй: 33На средину храма: Воцерковляется раб Божий( имя) во имя Отца и Сына и Святого Духа ныне и всегда и во веки веков. Аминь.
34Εἶτα λέγει· Ἐν μέσῳ Ἐκκλησίας ὑμνήσω σε. 34Та́же глаго́летъ: Посредѣ̀ це́ркве воспое́тъ тѧ̀. 34Посреди церкви воспоет Тебя.
35Εἶτα προσάγει αὐτὸ πρὸ τῶν πυλῶν τοῦ Θυσιαστηρίου λέγων· Ἐκκλησιάζεται δοῦλος τοῦ Θεοῦ... 35Та́же вво́дитъ пред̾ две́рьми же́ртвенника, глаго́лѧ: Воцерковлѧ́етсѧ ра́бъ бж҃їй: 35К царским вратам: Воцерковляется раб Божий
36Καί εἰσάγει αὐτὸ εἰς τὸ ἅγιον Θυσιαστήριον, εἰ μὲν εἴη ἄῤῥεν· εἰ δὲ θῆλυ, ἕως τῶν ὡραίων πυλῶν, λέγων τὸ· 36И҆ вво́дитъ є҆̀ во ст҃ы́й же́ртвенникъ, а҆́ще бꙋ́детъ мꙋ́жескїй по́лъ: а҆́ще же же́нскїй, да́же до ца́рскихъ вра́тъ, глаго́лѧ: 36(и, если воцерковляемый мужского пола, то вносит его в святой алтарь, если же женского, то только к царским вратам) , и потом произносит:
37Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, Δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ, ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου, ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν· φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν, καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ. 37Ны́нѣ ѿпꙋща́еши раба̀ твоего̀, влⷣко: 37Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему с миром; ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты приготовил пред лицем всех народов. Свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля и тропарь Сретению
38Καὶ Ἱερεὺς ποιεῖ, ὡς ἔθος, Ἀπόλυσιν. 38И҆ по си́хъ полага́етъ є҆̀ при две́рехъ же́ртвенника, и҆ та́кѡ воспрїе́мникъ поклони́всѧ три́жды, взе́млетъ є҆̀, и҆ и҆схо́дитъ. И҆ сщ҃е́нникъ твори́тъ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆бы́чай, ѿпꙋ́стъ. 38и после этого кладет младенца перед царскими вратами, а мать или восприемник, положив три поклона, берет его и после обычного отпуска уходит.
39Δόξα σοι, Θεός, ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι. ἐν ἀγκάλαις τοῦ δικαίου Συμεὼν βασταχθῆναι καταδεξάμενος, διὰ τὴν ἡμῶν σωτηρίαν, Χριστὸς ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς παναχράντου καὶ παναμώμου ἁγίας αὐτοῦ Μητρός,
40δυνάμει τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, προστασίαις τῶν ἐπουρανίων Θείων Δυνάμεων ἀσωμάτων, ἱκεσίαις τοῦ τιμίου ἐνδόξου προφήτου προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων,
41τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ καλλινίκων Μαρτύρων, τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν, τῶν ἁγίων καὶ δικαίων θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης, ( τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ) καὶ πάντων τῶν ἁγίων ἐλεήσαι καὶ σώσαι ἡμᾶς, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος. Δι᾿ εὐχῶν...
42Καὶ μετὰ τὸ Ἀμὴν σφραγίζει τὸ μέτωπον αὐτοῦ καὶ τὸ στόμα καὶ τὸ στῆθος ἐπιλέγων καὶ τὸ τῆς ἁγίας Τριάδος ὄνομα. Καὶ οὕτως ἀποδίδωσι τὸ βρέφος τῇ μητρί.
View:
Statistic
Всего токенов:
Токенов без связи:

Frequencies wordforms

Frequencies lexemes

Statistic wordforms

Публикация, выравнивание и разметка текста:протоиерей Максим Фионин