Frequencies wordforms

from text: Εὐχαὶ εἰς τὸ ἐκκλησιάσαι παιδίον, μεθ᾿ ἡμέρας τεσσαράκοντα / Мл҃твы женѣ̀ роди́льницѣ, по четы́редесѧти дне́хъ

  • Hide stop words
  • Show stop words
  • Only stop words
Greek 1144 Church Slavonic 724 Russian 793
word count / ipm
1. Θεὸς 9 / 7867
2. Ἀμήν 8 / 6993
3. Κύριε 8 / 6993
4. βρέφος 7 / 6119
5. Ἱερεὺς 7 / 6119
6. Ἁγίου 6 / 5245
7. Ἁγίων 6 / 5245
8. ἀεὶ 6 / 5245
9. αἰῶνας 6 / 5245
10. αἰώνων 6 / 5245
11. Δόξα 6 / 5245
12. λέγει 5 / 4371
13. λέγων 5 / 4371
14. μητρός 5 / 4371
15. Ναοῦ 5 / 4371
16. παιδίον 5 / 4371
17. Υἱοῦ 5 / 4371
18. ἁγίᾳ 4 / 3497
19. ἁγίας 4 / 3497
20. Ἁγίῳ 4 / 3497
21. αὐτῆς 4 / 3497
22. Θεοῦ 4 / 3497
23. Κυρίου 4 / 3497
24. Ναῷ 4 / 3497
25. Πνεύματι 4 / 3497
26. Πνεύματος 4 / 3497
27. πυλῶν 4 / 3497
28. τιμίου 4 / 3497
29. ἀγκάλαις 3 / 2622
30. δεηθῶμεν 3 / 2622
31. δι᾿ 3 / 2622
32. δικαίου 3 / 2622
33. δόξαν 3 / 2622
34. δοῦλος 3 / 2622
35. Εἰρήνη 3 / 2622
36. Ἐκκλησιάζεται 3 / 2622
37. ἐξ 3 / 2622
38. εὐλόγησον 3 / 2622
39. Εὐχή 3 / 2622
40. ἡμερῶν 3 / 2622
41. μονογενοῦς 3 / 2622
42. ὄνομά 3 / 2622
43. Πατρί 3 / 2622
44. ποιεῖ 3 / 2622
45. Σταυροῦ 3 / 2622
46. Συμεὼν 3 / 2622
47. τεσσαράκοντα 3 / 2622
48. Χριστοῦ 3 / 2622
49. ἀγαθὸς 2 / 1748
50. ἀγαθῷ 2 / 1748
51. ἅγιόν 2 / 1748
52. ἅμα 2 / 1748
53. ἀναπέμπομεν 2 / 1748
54. Ἀπόλυσιν 2 / 1748
55. ἁπτόμενος 2 / 1748
56. αὔξησον 2 / 1748
57. βασταχθῆναι 2 / 1748
58. γ´ 2 / 1748
59. Δέσποτα 2 / 1748
60. δούλην 2 / 1748
61. εἰσάγει 2 / 1748
62. Ἐκκλησίᾳ 2 / 1748
63. ἐλέησον 2 / 1748
64. ἐνδόξων 2 / 1748
65. ἐπ᾿ 2 / 1748
66. ἐπεύχεται 2 / 1748
67. Εὐλογητὸς 2 / 1748
68. εὐχῶν 2 / 1748
69. ζωοποιῷ 2 / 1748
70. ἤδη 2 / 1748
71. ἡμέρας 2 / 1748
72. καιρῷ 2 / 1748
73. καταδεξάμενος 2 / 1748
74. καταξίωσον 2 / 1748
75. κεφαλὰς 2 / 1748
76. κεφαλῆς 2 / 1748
77. κλίνωμεν 2 / 1748
78. Κυρίῳ 2 / 1748
79. μέσῳ 2 / 1748
80. νήπια 2 / 1748
81. παναγίῳ 2 / 1748
82. παντοκράτωρ 2 / 1748
83. Πατὴρ 2 / 1748
84. Πατρός 2 / 1748
85. ποίμνῃ 2 / 1748
86. προσάγεται 2 / 1748
87. Σώματος 2 / 1748
88. σωτηρίαν 2 / 1748
89. τήνδε 2 / 1748
90. Τριάδος 2 / 1748
91. Υἱῷ 2 / 1748
92. φιλάνθρωπος 2 / 1748
93. φυλάσσων 2 / 1748
94. φῶς 2 / 1748
95. χάριτι 2 / 1748
96. ὧδε 2 / 1748
97. ἀγαθὸν 1 / 874
98. ἁγίασον 1 / 874
99. Ἅγιος 1 / 874
100. ἀδιαιρέτου 1 / 874
101. Αἵματος 1 / 874
102. αἰσθητόν 1 / 874
103. ἀκατακρίτως 1 / 874
104. ἀληθὴς 1 / 874
105. ἀληθινὸς 1 / 874
106. ἄλογον 1 / 874
107. ἁμαρτίας 1 / 874
108. ἀμέτρῳ 1 / 874
109. ἀναγεννήσεως 1 / 874
110. ἀναγινώσκει 1 / 874
111. ἀναγινώσκεται 1 / 874
112. ἀναδέχεσθαι 1 / 874
113. ἀναδόχοις 1 / 874
114. ἀνάρχῳ 1 / 874
115. ἄνθρακος 1 / 874
116. ἀνθρώπων 1 / 874
117. Ἄννης 1 / 874
118. ἀξιωθεῖσα 1 / 874
119. ἀξιωθῇ 1 / 874
120. ἀξίωσον 1 / 874
121. ἀπ᾿ 1 / 874
122. ἀπέθανε 1 / 874
123. ἀπειρογάμου 1 / 874
124. ἀποδίδωσι 1 / 874
125. ἀποκάλυψιν 1 / 874
126. ἀπολύεις 1 / 874
127. Ἀπολυτίκον 1 / 874
128. Ἀπόπλυνον 1 / 874
129. ἀποσοβῶν 1 / 874
130. Ἀποστόλων 1 / 874
131. ἄῤῥεν 1 / 874
132. ἀρχὴν 1 / 874
133. ἀσωμάτων 1 / 874
134. αὖθις 1 / 874
135. Βάπτισμα 1 / 874
136. Βαπτίσματος 1 / 874
137. βαπτιστοῦ 1 / 874
138. βασιλεία 1 / 874
139. βασιλείας 1 / 874
140. βασταχθείς 1 / 874
141. βεβαπτισμένον 1 / 874
142. βρέφει 1 / 874
143. βρέφους 1 / 874
144. βροτῶν 1 / 874
145. γένους 1 / 874
146. γονεῦσι 1 / 874
147. δεῖνα 1 / 874
148. δεόμεθα 1 / 874
149. δηλωθεῖσαν 1 / 874
150. δημιουργήσας 1 / 874
151. διέσωσας 1 / 874
152. δικαίων 1 / 874
153. δοξάσῃ 1 / 874
154. δόξης 1 / 874
155. δὸς 1 / 874
156. δοῦλόν 1 / 874
157. δυνάμει 1 / 874
158. Δυνάμεων 1 / 874
159. δύναμιν 1 / 874
160. ἐβαπτίσθη 1 / 874
161. ἔδειξας 1 / 874
162. ἐθνῶν 1 / 874
163. ἔθος 1 / 874
164. εἶδον 1 / 874
165. εἴη 1 / 874
166. εἰθισμένον 1 / 874
167. εἰρήνην 1 / 874
168. εἰσάγεσθαι 1 / 874
169. Εἰσελεύσομαι 1 / 874
170. εἰσελθεῖν 1 / 874
171. εἰσέρχεται 1 / 874
172. εἰσόδου 1 / 874
173. εἴτουν 1 / 874
174. Ἐκκλησίαν 1 / 874
175. Ἐκκλησίας 1 / 874
176. ἐκκλησιάσαι 1 / 874
177. ἐκκλησιασθῆναι 1 / 874
178. ἐκλεκτῶν 1 / 874
179. ἐκπλήρωσιν 1 / 874
180. ἐκφώνως 1 / 874
181. ἐλεήσαι 1 / 874
182. ἐλπὶς 1 / 874
183. ἐμφανισθῆναί 1 / 874
184. ἐνανθρωπήσεως 1 / 874
185. ἐναντίαν 1 / 874
186. ἐνδόξου 1 / 874
187. ἑξῆς 1 / 874
188. ἐπέγνωμεν 1 / 874
189. ἐπικεκλημένων 1 / 874
190. ἐπιλέγων 1 / 874
191. ἑπομένην 1 / 874
192. ἐπουρανίων 1 / 874
193. ἔργον 1 / 874
194. ἐσχάτων 1 / 874
195. ἑτέρα 1 / 874
196. εὐάρεστον 1 / 874
197. εὐδοκίᾳ 1 / 874
198. εὐθέτῳ 1 / 874
199. εὑρίσκεται 1 / 874
200. εὐσπλαγχνίᾳ 1 / 874
201. Εὐχαὶ 1 / 874
202. εὐχαριστία 1 / 874
203. Εὐχήν 1 / 874
204. ἐφορῶν 1 / 874
205. ζῇ 1 / 874
206. ζωοποιοῦ 1 / 874
207. ζῶσι 1 / 874
208. ἡμέρᾳ 1 / 874
209. ἡμέραις 1 / 874
210. ἠνέσχετο 1 / 874
211. Ἡσαΐου 1 / 874
212. ἡτοίμασας 1 / 874
213. Θείων 1 / 874
214. θελήματι 1 / 874
215. θεοπατόρων 1 / 874
216. Θεοτόκου 1 / 874
217. θεοφόρων 1 / 874
218. θῆλυ 1 / 874
219. Θυσιαστήριον 1 / 874
220. Θυσιαστηρίου 1 / 874
221. Ἱερῷ 1 / 874
222. Ἰησοῦ 1 / 874
223. ἱκεσίαις 1 / 874
224. Ἰσραήλ 1 / 874
225. Ἱσταμένης 1 / 874
226. Ἰστέον 1 / 874
227. Ἰωακεὶμ 1 / 874
228. Ἰωάννου 1 / 874
229. καθαρισμοῦ 1 / 874
230. καθάρισον 1 / 874
231. καθολικῇ 1 / 874
232. καλλινίκων 1 / 874
233. καλοφρόνησον 1 / 874
234. καταξιωθὲν 1 / 874
235. καταξιωθῇ 1 / 874
236. καταφυγεῖν 1 / 874
237. κατεδέξατο 1 / 874
238. κατέχομεν 1 / 874
239. κατοικῶν 1 / 874
240. κεκαθαρμένης 1 / 874
241. κεφαλήν 1 / 874
242. κλινούσης 1 / 874
243. λαβεῖν 1 / 874
244. λαβίδος 1 / 874
245. λαβὼν 1 / 874
246. λαοῦ 1 / 874
247. λαχόντος 1 / 874
248. λαῶν 1 / 874
249. λελουμένης 1 / 874
250. λογικήν 1 / 874
251. λογικῶν 1 / 874
252. λόγου 1 / 874
253. Μαρίας 1 / 874
254. Μαρτύρων 1 / 874
255. μεγαλοφωνοτάτου 1 / 874
256. μέλλοντος 1 / 874
257. μερίδος 1 / 874
258. μεταλαβεῖν 1 / 874
259. μετασχεῖν 1 / 874
260. μέτωπον 1 / 874
261. Μητέρα 1 / 874
262. μητρί 1 / 874
263. μίμησιν 1 / 874
264. μόνος 1 / 874
265. μυστηρίου 1 / 874
266. Μυστηρίων 1 / 874
267. Ναόν 1 / 874
268. νηπιάσαι 1 / 874
269. νοητοῦ 1 / 874
270. νομικῷ 1 / 874
271. νομοθέτης 1 / 874
272. Νόμῳ 1 / 874
273. οἶκόν 1 / 874
274. οἰκτίρμων 1 / 874
275. ὁμοουσίου 1 / 874
276. ὀνόματι 1 / 874
277. ὄντων 1 / 874
278. ὁσίων 1 / 874
279. οὗπερ 1 / 874
280. οὔσης 1 / 874
281. οὐχ 1 / 874
282. ὀφθαλμοί 1 / 874
283. παιδίου 1 / 874
284. πάλιν 1 / 874
285. Παναγία 1 / 874
286. πανάγιον 1 / 874
287. παναμώμου 1 / 874
288. παναχράντου 1 / 874
289. πανευφήμων 1 / 874
290. παντοδύναμε 1 / 874
291. πάντοτε 1 / 874
292. παρὰ 1 / 874
293. παραγαγών 1 / 874
294. παραγενόμενος 1 / 874
295. παραγενοῦ 1 / 874
296. παρακαλοῦμεν 1 / 874
297. παραλείπονται 1 / 874
298. παρήγαγες 1 / 874
299. Παρθένου 1 / 874
300. παρόντος 1 / 874
301. Πάτερ 1 / 874
302. Πατέρων 1 / 874
303. πιστοὶ 1 / 874
304. Ποιητῇ 1 / 874
305. πρέπει 1 / 874
306. πρεσβείᾳ 1 / 874
307. πρεσβείαις 1 / 874
308. Πρεσβυτερίου 1 / 874
309. προβάτων 1 / 874
310. προδρόμου 1 / 874
311. προκαταγγείλας 1 / 874
312. προλεχθέντι 1 / 874
313. προσάγει 1 / 874
314. προσαχθεὶς 1 / 874
315. προσαχθὲν 1 / 874
316. προσαχθῆναι 1 / 874
317. προσερχομένην 1 / 874
318. προσκύνησις 1 / 874
319. προσκυνήσω 1 / 874
320. προστασίαις 1 / 874
321. πρόσωπον 1 / 874
322. προτύπωσιν 1 / 874
323. Προφήτῃ 1 / 874
324. προφήτου 1 / 874
325. προφητῶν 1 / 874
326. προώρισας 1 / 874
327. ῥῆμά 1 / 874
328. ῥύπον 1 / 874
329. ῥύπου 1 / 874
330. σάρκωσιν 1 / 874
331. σημειώσεως 1 / 874
332. σπίλον 1 / 874
333. Σταυρὸν 1 / 874
334. στῆθος 1 / 874
335. στόμα 1 / 874
336. συγκαταριθμηθῇ 1 / 874
337. συγκαταρίθμησον 1 / 874
338. συμπληρώσει 1 / 874
339. συνεργείᾳ 1 / 874
340. συνέτισον 1 / 874
341. σφραγῖδα 1 / 874
342. σφραγίζει 1 / 874
343. σφραγίζων 1 / 874
344. σχηματίζει 1 / 874
345. σώσαι 1 / 874
346. σωτηρίᾳ 1 / 874
347. σωτήριόν 1 / 874
348. σωφρόνισον 1 / 874
349. ταπεινὰ 1 / 874
350. τέκνον 1 / 874
351. τέλους 1 / 874
352. τεσσαρακοστῇ 1 / 874
353. τεχθὲν 1 / 874
354. τότε 1 / 874
355. Τριάς 1 / 874
356. τύπου 1 / 874
357. τυχεῖν 1 / 874
358. τύχῃ 1 / 874
359. τυχὸν 1 / 874
360. ὕδατος 1 / 874
361. ὑμνήσω 1 / 874
362. ὑπάρχων 1 / 874
363. ὑψηλοῖς 1 / 874
364. φυλαττόμενον 1 / 874
365. φύσιν 1 / 874
366. φωτὸς 1 / 874
367. Χριστὸς 1 / 874
368. ψυχῆς 1 / 874
369. ὡραίων 1 / 874
word count / ipm
1. ны́нѣ 7 / 9669
2. гдⷭ҇и 6 / 8287
3. твори́тъ 6 / 8287
4. а҆ми́нь 5 / 6906
5. глаго́лѧ 5 / 6906
6. Сщ҃е́нникъ 5 / 6906
7. бж҃е 4 / 5525
8. вѣ́ки 4 / 5525
9. вѣкѡ́въ 4 / 5525
10. дх҃омъ 4 / 5525
11. и҆́мⷬ҇къ 4 / 5525
12. при́снѡ 4 / 5525
13. ст҃а́гѡ 4 / 5525
14. ст҃о́мꙋ 4 / 5525
15. ѻ҆троча̀ 4 / 5525
16. бж҃їй 3 / 4144
17. бл҃гословѝ 3 / 4144
18. вво́дитъ 3 / 4144
19. Воцерковлѧ́етсѧ 3 / 4144
20. главы̀ 3 / 4144
21. ми́ръ 3 / 4144
22. младе́нецъ 3 / 4144
23. мл҃тва 3 / 4144
24. ра́бъ 3 / 4144
25. хра́ма 3 / 4144
26. хра́мꙋ 3 / 4144
27. Ѻ҆́ч҃е 3 / 4144
28. бг҃ъ 2 / 2762
29. бл҃ги́мъ 2 / 2762
30. бл҃года́тїю 2 / 2762
31. Бл҃гослове́нъ 2 / 2762
32. ва́шѧ 2 / 2762
33. вкꙋ́пѣ 2 / 2762
34. влⷣко 2 / 2762
35. возрастѝ 2 / 2762
36. вре́мѧ 2 / 2762
37. вседержи́телю 2 / 2762
38. гдⷭ҇еви 2 / 2762
39. Гдⷭ҇ꙋ 2 / 2762
40. глаго́летъ 2 / 2762
41. да́же 2 / 2762
42. де́нь 2 / 2762
43. дх҃а 2 / 2762
44. же́ртвенника 2 / 2762
45. животворѧ́щимъ 2 / 2762
46. здѣ̀ 2 / 2762
47. и҆́мѧ 2 / 2762
48. и҆сполне́нїи 2 / 2762
49. крⷭ҇та̀ 2 / 2762
50. младе́нцы 2 / 2762
51. помо́лимсѧ 2 / 2762
52. посредѣ̀ 2 / 2762
53. првⷣнагѡ 2 / 2762
54. прест҃ы́мъ 2 / 2762
55. приклони́те 2 / 2762
56. прино́ситсѧ 2 / 2762
57. прїѧ́ти 2 / 2762
58. раба̀ 2 / 2762
59. рабꙋ̀ 2 / 2762
60. скве́рнꙋ 2 / 2762
61. Сла́ва 2 / 2762
62. сн҃а 2 / 2762
63. сподо́би 2 / 2762
64. сподо́битсѧ 2 / 2762
65. ста́дꙋ 2 / 2762
66. ст҃ы́хъ 2 / 2762
67. ст҃ы́ѧ 2 / 2762
68. сѷмеѡ́на 2 / 2762
69. хрⷭ҇та̀ 2 / 2762
70. ѡ҆б̾ѧ́тїѧхъ 2 / 2762
71. ѿпꙋ́стъ 2 / 2762
72. ѻ҆ц҃е́мъ 2 / 2762
73. четы́редесѧти 2 / 2762
74. четыредесѧ́тный 2 / 2762
75. бг҃а 1 / 1381
76. безмѣ́рнымъ 1 / 1381
77. безнача́льнымъ 1 / 1381
78. безслове́сное 1 / 1381
79. бж҃їѧ 1 / 1381
80. благо́е 1 / 1381
81. благоꙋго́дное 1 / 1381
82. бл҃говоле́нїемъ 1 / 1381
83. бл҃годаре́нїе 1 / 1381
84. бл҃гопотре́бное 1 / 1381
85. бл҃гоꙋтро́бїемъ 1 / 1381
86. бл҃гъ 1 / 1381
87. бцⷣы 1 / 1381
88. бꙋ́ди 1 / 1381
89. в҃ 1 / 1381
90. вводи́тисѧ 1 / 1381
91. велегла́снѣйшимъ 1 / 1381
92. великолѣ́пое 1 / 1381
93. взе́млетъ 1 / 1381
94. Вни́детъ 1 / 1381
95. водо́ю 1 / 1381
96. возгла́снѡ 1 / 1381
97. возсыла́емъ 1 / 1381
98. во́лею 1 / 1381
99. воплоще́нїе 1 / 1381
100. воспое́тъ 1 / 1381
101. воспрїе́мники 1 / 1381
102. воспрїе́мникъ 1 / 1381
103. воѡбраже́нїѧ 1 / 1381
104. воцерковле́нїе 1 / 1381
105. вразꙋмѝ 1 / 1381
106. вра́тъ 1 / 1381
107. враты̀ 1 / 1381
108. всеси́льне 1 / 1381
109. всѧ́каѧ 1 / 1381
110. всѧ́кое 1 / 1381
111. всѧ́кꙋю 1 / 1381
112. вхо́да 1 / 1381
113. вхо́дитъ 1 / 1381
114. вцерковлѧ́тисѧ 1 / 1381
115. вы́шнихъ 1 / 1381
116. Вѣ́домо 1 / 1381
117. вѣ́рнїи 1 / 1381
118. гдⷭ҇а 1 / 1381
119. главꙋ̀ 1 / 1381
120. грѣха̀ 1 / 1381
121. да́ждь 1 / 1381
122. две́рехъ 1 / 1381
123. две́рьми 1 / 1381
124. дв҃ы 1 / 1381
125. держи́мъ 1 / 1381
126. днѐ 1 / 1381
127. дне́й 1 / 1381
128. дне́хъ 1 / 1381
129. днѝ 1 / 1381
130. дні́й 1 / 1381
131. до́мъ 1 / 1381
132. досто́йнꙋ 1 / 1381
133. дх҃ꙋ 1 / 1381
134. дѣ́ло 1 / 1381
135. дꙋше́внꙋю 1 / 1381
136. є҆диноро́днагѡ 1 / 1381
137. є҆диноро́днымъ 1 / 1381
138. є҆диносꙋ́щныѧ 1 / 1381
139. є҆ди́нъ 1 / 1381
140. є҆стество̀ 1 / 1381
141. же́нскїй 1 / 1381
142. женѣ̀ 1 / 1381
143. же́ртвенникъ 1 / 1381
144. жи́въ 1 / 1381
145. живы́й 1 / 1381
146. живы́хъ 1 / 1381
147. зако́нномꙋ 1 / 1381
148. законополо́жникъ 1 / 1381
149. зако́нѣ 1 / 1381
150. зна́менїе 1 / 1381
151. зна́менїемъ 1 / 1381
152. зна́менꙋѧй 1 / 1381
153. и҆збра́нныхъ 1 / 1381
154. и҆зво́ли 1 / 1381
155. и҆зво́ливый 1 / 1381
156. и҆́менемъ 1 / 1381
157. и҆са́їемъ 1 / 1381
158. и҆́стинный 1 / 1381
159. и҆схо́дитъ 1 / 1381
160. і҆ере́й 1 / 1381
161. і҆и҃са 1 / 1381
162. каса́ѧсѧ 1 / 1381
163. клеща́ми 1 / 1381
164. конца̀ 1 / 1381
165. креще́нїи 1 / 1381
166. креще́нїѧ 1 / 1381
167. креще́нъ 1 / 1381
168. кро́ве 1 / 1381
169. кр҃ще́нїи 1 / 1381
170. крⷭ҇тъ 1 / 1381
171. ма́тери 1 / 1381
172. ма́терїю 1 / 1381
173. младе́нствовати 1 / 1381
174. младе́нца 1 / 1381
175. младе́нцемъ 1 / 1381
176. Мл҃твами 1 / 1381
177. Мл҃твамъ 1 / 1381
178. Мл҃твы 1 / 1381
179. мл҃твꙋ 1 / 1381
180. мо́лимсѧ 1 / 1381
181. мо́литсѧ 1 / 1381
182. мр҃і́и 1 / 1381
183. мт҃ре 1 / 1381
184. мꙋ́жескїй 1 / 1381
185. нарица́ющихсѧ 1 / 1381
186. нача́ло 1 / 1381
187. начертава́етъ 1 / 1381
188. неискꙋсобра́чныѧ 1 / 1381
189. нераздѣ́льныѧ 1 / 1381
190. неѡсꙋжде́ннѡ 1 / 1381
191. ни́мже 1 / 1381
192. носи́мый 1 / 1381
193. носи́тисѧ 1 / 1381
194. па́ки 1 / 1381
195. подоба́етъ 1 / 1381
196. подража́нїе 1 / 1381
197. позна́хомъ 1 / 1381
198. показа́лъ 1 / 1381
199. поклоне́нїе 1 / 1381
200. поклони́всѧ 1 / 1381
201. покло́нитсѧ 1 / 1381
202. полага́етъ 1 / 1381
203. по́лъ 1 / 1381
204. полꙋчи́тъ 1 / 1381
205. поми́лꙋй 1 / 1381
206. послѣ́днїѧ 1 / 1381
207. предвозвѣсти́вый 1 / 1381
208. предрече́нномъ 1 / 1381
209. предстоѧ́щꙋ 1 / 1381
210. пресвѵ́терствомъ 1 / 1381
211. Прест҃а́ѧ 1 / 1381
212. претерпѣ̀ 1 / 1381
213. пречестно́е 1 / 1381
214. приведы́й 1 / 1381
215. приве́лъ 1 / 1381
216. призира́ѧй 1 / 1381
217. Прикло́нши 1 / 1381
218. прилꙋчи́вшагѡсѧ 1 / 1381
219. принесе́ннаго 1 / 1381
220. принесе́нный 1 / 1381
221. принести́сѧ 1 / 1381
222. приходѧ́щꙋю 1 / 1381
223. причасти́тисѧ 1 / 1381
224. причаще́нїѧ 1 / 1381
225. прише́дый 1 / 1381
226. прїе́мъ 1 / 1381
227. прїидѝ 1 / 1381
228. про́симъ 1 / 1381
229. просла́висѧ 1 / 1381
230. проѡбраже́нїе 1 / 1381
231. прⷪ҇ро́комъ 1 / 1381
232. прⷪ҇ро́цѣ 1 / 1381
233. ра́ди 1 / 1381
234. ро́да 1 / 1381
235. роди́льницѣ 1 / 1381
236. роди́тєли 1 / 1381
237. рожде́нное 1 / 1381
238. свѣ́та 1 / 1381
239. свѣ́тъ 1 / 1381
240. сего̀ 1 / 1381
241. си́лꙋ 1 / 1381
242. сі́есть 1 / 1381
243. скве́рны 1 / 1381
244. сла́вы 1 / 1381
245. сла́вꙋ 1 / 1381
246. слове́сное 1 / 1381
247. слове́сныхъ 1 / 1381
248. сло́вомъ 1 / 1381
249. смирє́нныѧ 1 / 1381
250. сн҃омъ 1 / 1381
251. сн҃ꙋ 1 / 1381
252. соблюда́емь 1 / 1381
253. содѣ́йствїемъ 1 / 1381
254. созда́вый 1 / 1381
255. сопричте́тсѧ 1 / 1381
256. сопричтѝ 1 / 1381
257. сопроти́внꙋю 1 / 1381
258. сохранѧ́ѧй 1 / 1381
259. спа́слъ 1 / 1381
260. сподо́бивсѧ 1 / 1381
261. сп҃се́нїе 1 / 1381
262. сп҃се́нїѧ 1 / 1381
263. ст҃и́лищꙋ 1 / 1381
264. ст҃о́мъ 1 / 1381
265. ст҃ы́й 1 / 1381
266. ст҃ы́мъ 1 / 1381
267. ст҃ѣ́й 1 / 1381
268. сы́й 1 / 1381
269. сꙋ́щею 1 / 1381
270. сꙋ́щихъ 1 / 1381
271. та́инства 1 / 1381
272. та́инъ 1 / 1381
273. твое́мъ 1 / 1381
274. творцꙋ̀ 1 / 1381
275. творѧ́й 1 / 1381
276. три́жды 1 / 1381
277. Трист҃о́е 1 / 1381
278. трⷪ҇це 1 / 1381
279. трⷪ҇цы 1 / 1381
280. тѣ́ла 1 / 1381
281. тѣле́снꙋю 1 / 1381
282. хотѧ́щемꙋ 1 / 1381
283. хра́мъ 1 / 1381
284. хранѧ́й 1 / 1381
285. ѡ҆брѣта́етсѧ 1 / 1381
286. ѡ҆мове́нною 1 / 1381
287. ѡ҆мы́й 1 / 1381
288. ѡ҆предѣли́лъ 1 / 1381
289. ѡ҆свѧтѝ 1 / 1381
290. ѡ҆свѧти́сѧ 1 / 1381
291. ѡ҆чи́сти 1 / 1381
292. ѡ҆чище́нїѧ 1 / 1381
293. ѡ҆чище́нною 1 / 1381
294. ѿгонѧ́ѧ 1 / 1381
295. ѿпꙋсти́тельный 1 / 1381
296. ѿпꙋща́еши 1 / 1381
297. ѿрожде́нїѧ 1 / 1381
298. ѻ҆бы́чай 1 / 1381
299. ѻ҆бы́чаю 1 / 1381
300. ѻ҆ве́цъ 1 / 1381
301. ѻ҆троча́те 1 / 1381
302. ѻ҆троча́ти 1 / 1381
303. ѻ҆ц҃а̀ 1 / 1381
304. ѻ҆ц҃ꙋ̀ 1 / 1381
305. ца́рскихъ 1 / 1381
306. це́ркве 1 / 1381
307. це́ркви 1 / 1381
308. це́рковь 1 / 1381
309. црⷭ҇твїѧ 1 / 1381
310. црⷭ҇тво 1 / 1381
311. ча́сть 1 / 1381
312. человѣ́кѡвъ 1 / 1381
313. человѣ́ческагѡ 1 / 1381
314. честна́гѡ 1 / 1381
315. честны́мъ 1 / 1381
316. чл҃вѣколю́бецъ 1 / 1381
317. чте́тсѧ 1 / 1381
318. чтѝ 1 / 1381
319. чꙋ́вственный 1 / 1381
320. ще́дръ 1 / 1381
321. ᲂу҆́глѧ 1 / 1381
322. ᲂу҆добомꙋ́дрстви 1 / 1381
323. ᲂу҆жѐ 1 / 1381
324. ᲂу҆́мнагѡ 1 / 1381
325. ᲂу҆цѣломꙋ́дри 1 / 1381
326. ꙗ҆ви́тисѧ 1 / 1381
327. ꙗ҆вле́нное 1 / 1381
word count / ipm
1. ныне 9 / 11349
2. имя 8 / 10088
3. младенца 8 / 10088
4. веки 6 / 7566
5. веков 6 / 7566
6. всегда 6 / 7566
7. храм 6 / 7566
8. Аминь 5 / 6305
9. Господи 5 / 6305
10. после 5 / 6305
11. святого 5 / 6305
12. святому 5 / 6305
13. Боже 4 / 5044
14. Духа 4 / 5044
15. младенцем 4 / 5044
16. Святой 4 / 5044
17. Священник 4 / 5044
18. Твоим 4 / 5044
19. благослови 3 / 3783
20. Божий 3 / 3783
21. вместе 3 / 3783
22. Воцерковляется 3 / 3783
23. голову 3 / 3783
24. день 3 / 3783
25. Духом 3 / 3783
26. мир 3 / 3783
27. молитва 3 / 3783
28. Отец 3 / 3783
29. раб 3 / 3783
30. сороковой 3 / 3783
31. Сына 3 / 3783
32. храма 3 / 3783
33. благоволил 2 / 2522
34. Благословен 2 / 2522
35. благословляет 2 / 2522
36. Бог 2 / 2522
37. будучи 2 / 2522
38. Владыка 2 / 2522
39. Вносит 2 / 2522
40. возлагая 2 / 2522
41. возрасти 2 / 2522
42. вратам 2 / 2522
43. время 2 / 2522
44. Всеблагим 2 / 2522
45. Вседержитель 2 / 2522
46. Головы 2 / 2522
47. Господом 2 / 2522
48. Господу 2 / 2522
49. дверей 2 / 2522
50. Девы 2 / 2522
51. Животворящим 2 / 2522
52. жизни 2 / 2522
53. крещен 2 / 2522
54. Матерью 2 / 2522
55. мать 2 / 2522
56. младенец 2 / 2522
57. младенцев 2 / 2522
58. нечистоты 2 / 2522
59. Один 2 / 2522
60. Отца 2 / 2522
61. Отцом 2 / 2522
62. помолимся 2 / 2522
63. праведного 2 / 2522
64. преклоните 2 / 2522
65. Пресвятым 2 / 2522
66. произносит 2 / 2522
67. руку 2 / 2522
68. свет 2 / 2522
69. святых 2 / 2522
70. Симеона 2 / 2522
71. Слава 2 / 2522
72. славу 2 / 2522
73. спасения 2 / 2522
74. стаду 2 / 2522
75. тропарь 2 / 2522
76. удостой 2 / 2522
77. Христа 2 / 2522
78. царским 2 / 2522
79. алтарь 1 / 1261
80. Аминь. 1 / 1261
81. безмерному 1 / 1261
82. Безначальным 1 / 1261
83. берет 1 / 1261
84. бессловесную 1 / 1261
85. благоволению 1 / 1261
86. благодарение 1 / 1261
87. благодати 1 / 1261
88. благодатью 1 / 1261
89. благоприятное 1 / 1261
90. Бога 1 / 1261
91. Богородицы 1 / 1261
92. бывает 1 / 1261
93. вдохновеннейшего 1 / 1261
94. величественное 1 / 1261
95. верующие 1 / 1261
96. ветхозаветный 1 / 1261
97. взор 1 / 1261
98. видели 1 / 1261
99. воды 1 / 1261
100. возгласом 1 / 1261
101. возрождения 1 / 1261
102. Войдет 1 / 1261
103. воле 1 / 1261
104. воплощении 1 / 1261
105. воспоет 1 / 1261
106. восприемник 1 / 1261
107. восприемниками 1 / 1261
108. воссылаем 1 / 1261
109. воцерковление 1 / 1261
110. воцерковления 1 / 1261
111. воцерковляемый 1 / 1261
112. вразуми 1 / 1261
113. вратами 1 / 1261
114. Всесильный 1 / 1261
115. вступления 1 / 1261
116. всякая 1 / 1261
117. Вторая 1 / 1261
118. входа 1 / 1261
119. горящего 1 / 1261
120. Господа 1 / 1261
121. Господь 1 / 1261
122. греха 1 / 1261
123. даруй 1 / 1261
124. Девственной 1 / 1261
125. диавольскую 1 / 1261
126. дневному 1 / 1261
127. дней 1 / 1261
128. дни 1 / 1261
129. дню 1 / 1261
130. добавляется 1 / 1261
131. доброго 1 / 1261
132. дом 1 / 1261
133. достойной 1 / 1261
134. Драгоценного 1 / 1261
135. духовного 1 / 1261
136. Духу 1 / 1261
137. душевной 1 / 1261
138. е 1 / 1261
139. Единородного 1 / 1261
140. Единородным 1 / 1261
141. Единосущной 1 / 1261
142. женского 1 / 1261
143. жив 1 / 1261
144. живущий 1 / 1261
145. живых 1 / 1261
146. заканчивается 1 / 1261
147. закона 1 / 1261
148. Законодателем 1 / 1261
149. знамением 1 / 1261
150. избранных 1 / 1261
151. изображает 1 / 1261
152. Израиля 1 / 1261
153. Иисуса 1 / 1261
154. Исайи 1 / 1261
155. Исайю 1 / 1261
156. исполнилось 1 / 1261
157. исполняем 1 / 1261
158. истинным 1 / 1261
159. кладет 1 / 1261
160. клещами 1 / 1261
161. которая 1 / 1261
162. которое 1 / 1261
163. крест 1 / 1261
164. Креста 1 / 1261
165. крещения 1 / 1261
166. крещенный 1 / 1261
167. Крови 1 / 1261
168. лицем 1 / 1261
169. людей 1 / 1261
170. Марией 1 / 1261
171. Марии 1 / 1261
172. матери 1 / 1261
173. месте 1 / 1261
174. милосердию 1 / 1261
175. Милосердный 1 / 1261
176. милостиво 1 / 1261
177. Милостивый 1 / 1261
178. миром 1 / 1261
179. многочтимое 1 / 1261
180. молимся 1 / 1261
181. молитв 1 / 1261
182. молитвам 1 / 1261
183. Молитвы 1 / 1261
184. молится 1 / 1261
185. мудростью 1 / 1261
186. мужского 1 / 1261
187. народа 1 / 1261
188. народов 1 / 1261
189. наследие 1 / 1261
190. начала 1 / 1261
191. небе 1 / 1261
192. небытия 1 / 1261
193. Нераздельной 1 / 1261
194. нет 1 / 1261
195. носимым 1 / 1261
196. носящих 1 / 1261
197. объятия 1 / 1261
198. объятиях 1 / 1261
199. обычаю 1 / 1261
200. обычного 1 / 1261
201. овец 1 / 1261
202. одари 1 / 1261
203. омывши 1 / 1261
204. определенное 1 / 1261
205. опять 1 / 1261
206. освяти 1 / 1261
207. осуждению 1 / 1261
208. отпуск 1 / 1261
209. отпуска 1 / 1261
210. отпускаешь 1 / 1261
211. Отцу 1 / 1261
212. очи 1 / 1261
213. очисти 1 / 1261
214. очищения 1 / 1261
215. подвергаясь 1 / 1261
216. подражания 1 / 1261
217. познав 1 / 1261
218. показал 1 / 1261
219. поклона 1 / 1261
220. поклонение 1 / 1261
221. поклонится 1 / 1261
222. пола 1 / 1261
223. положив 1 / 1261
224. получил 1 / 1261
225. помилуй 1 / 1261
226. последние 1 / 1261
227. Посреди 1 / 1261
228. потом 1 / 1261
229. предсказал 1 / 1261
230. предсказанное 1 / 1261
231. приведший 1 / 1261
232. приготовил 1 / 1261
233. призвал 1 / 1261
234. прийди 1 / 1261
235. принадлежит 1 / 1261
236. принесен 1 / 1261
237. принесенного 1 / 1261
238. принесенным 1 / 1261
239. приносит 1 / 1261
240. приняв 1 / 1261
241. принят 1 / 1261
242. природу 1 / 1261
243. присоединен 1 / 1261
244. Присоедини 1 / 1261
245. причаститься 1 / 1261
246. причащения 1 / 1261
247. пришедший 1 / 1261
248. пришедшую 1 / 1261
249. продолжается 1 / 1261
250. произнося 1 / 1261
251. прообразовательно 1 / 1261
252. пророка 1 / 1261
253. пророку 1 / 1261
254. просвещению 1 / 1261
255. просим 1 / 1261
256. прославлено 1 / 1261
257. прошествия 1 / 1261
258. раба 1 / 1261
259. рабе 1 / 1261
260. рабу 1 / 1261
261. ради 1 / 1261
262. рода 1 / 1261
263. Родившая 1 / 1261
264. родителями 1 / 1261
265. рождения 1 / 1261
266. рожденного 1 / 1261
267. света 1 / 1261
268. свято 1 / 1261
269. Святым 1 / 1261
270. священнослужителя 1 / 1261
271. сделай 1 / 1261
272. силу 1 / 1261
273. склоняет 1 / 1261
274. склоняющий 1 / 1261
275. славы 1 / 1261
276. словесную 1 / 1261
277. словесных 1 / 1261
278. словом 1 / 1261
279. слову 1 / 1261
280. служения 1 / 1261
281. смиренных 1 / 1261
282. снизошел 1 / 1261
283. совершается 1 / 1261
284. совершения 1 / 1261
285. содействию 1 / 1261
286. создавший 1 / 1261
287. сорок 1 / 1261
288. сорокодневного 1 / 1261
289. сохраняемый 1 / 1261
290. сохраняющей 1 / 1261
291. сохраняющий 1 / 1261
292. спас 1 / 1261
293. спасение 1 / 1261
294. средину 1 / 1261
295. Сретению 1 / 1261
296. становится 1 / 1261
297. стать 1 / 1261
298. Сыном 1 / 1261
299. Сыну 1 / 1261
300. т 1 / 1261
301. таинство 1 / 1261
302. Тайн 1 / 1261
303. Творцем 1 / 1261
304. Тела 1 / 1261
305. телесной 1 / 1261
306. только 1 / 1261
307. три 1 / 1261
308. Трисвятое 1 / 1261
309. Троицы 1 / 1261
310. угля 1 / 1261
311. угодного 1 / 1261
312. удаляя 1 / 1261
313. удостоившийся 1 / 1261
314. удостоилась 1 / 1261
315. удостоился 1 / 1261
316. уходит 1 / 1261
317. уцеломудри 1 / 1261
318. храму 1 / 1261
319. царскими 1 / 1261
320. Царства 1 / 1261
321. церкви 1 / 1261
322. церковь 1 / 1261
323. Человеколюбивый 1 / 1261
324. человеческого 1 / 1261
325. чувственный 1 / 1261
326. явиться 1 / 1261
327. явлении 1 / 1261
328. язычников 1 / 1261
Greek 1144 Church Slavonic 724 Russian 793
word count / ipm
1. καὶ 93 / 81294
2. τοῦ 49 / 42832
3. 33 / 28846
4. σοῦ 31 / 27098
5. τὸ 30 / 26224
6. τῶν 29 / 25350
7. τῷ 23 / 20105
8. τῆς 20 / 17483
9. ἐν 18 / 15734
10. εἰς 16 / 13986
11. τὴν 16 / 13986
12. ἡμῶν 12 / 10490
13. νῦν 11 / 9615
14. διὰ 9 / 7867
15. εἰ 9 / 7867
16. Θεὸς 9 / 7867
17. Τῇ 9 / 7867
18. Ἀμήν 8 / 6993
19. Κύριε 8 / 6993
20. βρέφος 7 / 6119
21. Ἱερεὺς 7 / 6119
22. σοὶ 7 / 6119
23. Ἁγίου 6 / 5245
24. Ἁγίων 6 / 5245
25. ἀεὶ 6 / 5245
26. αἰῶνας 6 / 5245
27. αἰώνων 6 / 5245
28. αὐτό 6 / 5245
29. αὐτοῦ 6 / 5245
30. δὲ 6 / 5245
31. Δόξα 6 / 5245
32. Εἶτα 6 / 5245
33. 6 / 5245
34. Ὅτι 6 / 5245
35. τοὺς 6 / 5245
36. λέγει 5 / 4371
37. λέγων 5 / 4371
38. μητρός 5 / 4371
39. Ναοῦ 5 / 4371
40. παιδίον 5 / 4371
41. Υἱοῦ 5 / 4371
42. ἁγίᾳ 4 / 3497
43. ἁγίας 4 / 3497
44. Ἁγίῳ 4 / 3497
45. αὐτῆς 4 / 3497
46. ἡμῖν 4 / 3497
47. Θεοῦ 4 / 3497
48. κατὰ 4 / 3497
49. Κυρίου 4 / 3497
50. Ναῷ 4 / 3497
51. πάντων 4 / 3497
52. Πνεύματι 4 / 3497
53. Πνεύματος 4 / 3497
54. πυλῶν 4 / 3497
55. σὺν 4 / 3497
56. τιμίου 4 / 3497
57. τὸν 4 / 3497
58. τοῦτο 4 / 3497
59. ἀγκάλαις 3 / 2622
60. δεηθῶμεν 3 / 2622
61. δι᾿ 3 / 2622
62. δικαίου 3 / 2622
63. δόξαν 3 / 2622
64. δοῦλος 3 / 2622
65. Εἰρήνη 3 / 2622
66. Ἐκκλησιάζεται 3 / 2622
67. ἐξ 3 / 2622
68. ἐπὶ 3 / 2622
69. εὐλόγησον 3 / 2622
70. Εὐχή 3 / 2622
71. ἕως 3 / 2622
72. ἡμερῶν 3 / 2622
73. ἵνα 3 / 2622
74. μετὰ 3 / 2622
75. μονογενοῦς 3 / 2622
76. ὄνομά 3 / 2622
77. Πατρί 3 / 2622
78. ποιεῖ 3 / 2622
79. πρὸ 3 / 2622
80. Σταυροῦ 3 / 2622
81. σὺ 3 / 2622
82. Συμεὼν 3 / 2622
83. τὰ 3 / 2622
84. τεσσαράκοντα 3 / 2622
85. Χριστοῦ 3 / 2622
86. ὡς 3 / 2622
87. ἀγαθὸς 2 / 1748
88. ἀγαθῷ 2 / 1748
89. ἅγιόν 2 / 1748
90. ἅμα 2 / 1748
91. ἀναπέμπομεν 2 / 1748
92. ἀπὸ 2 / 1748
93. Ἀπόλυσιν 2 / 1748
94. ἁπτόμενος 2 / 1748
95. αὔξησον 2 / 1748
96. αὐτήν 2 / 1748
97. Αὐτός 2 / 1748
98. βασταχθῆναι 2 / 1748
99. γ´ 2 / 1748
100. γὰρ 2 / 1748
101. Δέσποτα 2 / 1748
102. δούλην 2 / 1748
103. εἰσάγει 2 / 1748
104. ἐκ 2 / 1748
105. Ἐκκλησίᾳ 2 / 1748
106. ἐλέησον 2 / 1748
107. ἐνδόξων 2 / 1748
108. ἐπ᾿ 2 / 1748
109. ἐπεύχεται 2 / 1748
110. Εὐλογητὸς 2 / 1748
111. εὐχῶν 2 / 1748
112. ζωοποιῷ 2 / 1748
113. ἤδη 2 / 1748
114. ἡμᾶς 2 / 1748
115. ἡμέρας 2 / 1748
116. ἣν 2 / 1748
117. καιρῷ 2 / 1748
118. καταδεξάμενος 2 / 1748
119. καταξίωσον 2 / 1748
120. κεφαλὰς 2 / 1748
121. κεφαλῆς 2 / 1748
122. κλίνωμεν 2 / 1748
123. Κυρίῳ 2 / 1748
124. μεθ᾿ 2 / 1748
125. μὲν 2 / 1748
126. μέσῳ 2 / 1748
127. νήπια 2 / 1748
128. οἱ 2 / 1748
129. οὗ 2 / 1748
130. οὕτως 2 / 1748
131. παναγίῳ 2 / 1748
132. παντοκράτωρ 2 / 1748
133. πᾶσαν 2 / 1748
134. πᾶσι 2 / 1748
135. Πατὴρ 2 / 1748
136. Πατρός 2 / 1748
137. ποίμνῃ 2 / 1748
138. προσάγεται 2 / 1748
139. σὲ 2 / 1748
140. Σώματος 2 / 1748
141. σωτηρίαν 2 / 1748
142. ταῖς 2 / 1748
143. Τὰς 2 / 1748
144. τήνδε 2 / 1748
145. τοῖς 2 / 1748
146. Τριάδος 2 / 1748
147. Υἱῷ 2 / 1748
148. φιλάνθρωπος 2 / 1748
149. φυλάσσων 2 / 1748
150. φῶς 2 / 1748
151. χάριτι 2 / 1748
152. ὧδε 2 / 1748
153. ἀγαθὸν 1 / 874
154. ἁγίασον 1 / 874
155. Ἅγιος 1 / 874
156. ἀδιαιρέτου 1 / 874
157. Αἵματος 1 / 874
158. αἰσθητόν 1 / 874
159. ἀκατακρίτως 1 / 874
160. ἀληθὴς 1 / 874
161. ἀληθινὸς 1 / 874
162. ἄλογον 1 / 874
163. ἁμαρτίας 1 / 874
164. ἀμέτρῳ 1 / 874
165. ἀναγεννήσεως 1 / 874
166. ἀναγινώσκει 1 / 874
167. ἀναγινώσκεται 1 / 874
168. ἀναδέχεσθαι 1 / 874
169. ἀναδόχοις 1 / 874
170. ἀνάρχῳ 1 / 874
171. ἄνθρακος 1 / 874
172. ἀνθρώπων 1 / 874
173. Ἄννης 1 / 874
174. ἀξιωθεῖσα 1 / 874
175. ἀξιωθῇ 1 / 874
176. ἀξίωσον 1 / 874
177. ἀπ᾿ 1 / 874
178. ἀπέθανε 1 / 874
179. ἀπειρογάμου 1 / 874
180. ἀποδίδωσι 1 / 874
181. ἀποκάλυψιν 1 / 874
182. ἀπολύεις 1 / 874
183. Ἀπολυτίκον 1 / 874
184. Ἀπόπλυνον 1 / 874
185. ἀποσοβῶν 1 / 874
186. Ἀποστόλων 1 / 874
187. ἄῤῥεν 1 / 874
188. ἀρχὴν 1 / 874
189. ἀσωμάτων 1 / 874
190. αὖθις 1 / 874
191. αὐτῇ 1 / 874
192. αὐτῷ 1 / 874
193. Βάπτισμα 1 / 874
194. Βαπτίσματος 1 / 874
195. βαπτιστοῦ 1 / 874
196. βασιλεία 1 / 874
197. βασιλείας 1 / 874
198. βασταχθείς 1 / 874
199. βεβαπτισμένον 1 / 874
200. βρέφει 1 / 874
201. βρέφους 1 / 874
202. βροτῶν 1 / 874
203. γένους 1 / 874
204. γονεῦσι 1 / 874
205. δεῖνα 1 / 874
206. δεόμεθα 1 / 874
207. δηλωθεῖσαν 1 / 874
208. δημιουργήσας 1 / 874
209. διέσωσας 1 / 874
210. δικαίων 1 / 874
211. δοξάσῃ 1 / 874
212. δόξης 1 / 874
213. δὸς 1 / 874
214. δοῦλόν 1 / 874
215. δυνάμει 1 / 874
216. Δυνάμεων 1 / 874
217. δύναμιν 1 / 874
218. ἐὰν 1 / 874
219. ἐβαπτίσθη 1 / 874
220. ἔδειξας 1 / 874
221. ἐθνῶν 1 / 874
222. ἔθος 1 / 874
223. εἶδον 1 / 874
224. εἴη 1 / 874
225. εἰθισμένον 1 / 874
226. εἶναι 1 / 874
227. εἰρήνην 1 / 874
228. εἰσάγεσθαι 1 / 874
229. Εἰσελεύσομαι 1 / 874
230. εἰσελθεῖν 1 / 874
231. εἰσέρχεται 1 / 874
232. εἰσόδου 1 / 874
233. εἴτουν 1 / 874
234. Ἐκκλησίαν 1 / 874
235. Ἐκκλησίας 1 / 874
236. ἐκκλησιάσαι 1 / 874
237. ἐκκλησιασθῆναι 1 / 874
238. ἐκλεκτῶν 1 / 874
239. ἐκπλήρωσιν 1 / 874
240. ἐκφώνως 1 / 874
241. ἐλεήσαι 1 / 874
242. ἐλπὶς 1 / 874
243. ἐμφανισθῆναί 1 / 874
244. ἐνανθρωπήσεως 1 / 874
245. ἐναντίαν 1 / 874
246. ἐνδόξου 1 / 874
247. ἑξῆς 1 / 874
248. ἐπέγνωμεν 1 / 874
249. ἐπικεκλημένων 1 / 874
250. ἐπιλέγων 1 / 874
251. ἑπομένην 1 / 874
252. ἐπουρανίων 1 / 874
253. ἔργον 1 / 874
254. ἐστιν 1 / 874
255. ἐσχάτων 1 / 874
256. ἑτέρα 1 / 874
257. εὐάρεστον 1 / 874
258. εὐδοκίᾳ 1 / 874
259. εὐθέτῳ 1 / 874
260. εὑρίσκεται 1 / 874
261. εὐσπλαγχνίᾳ 1 / 874
262. Εὐχαὶ 1 / 874
263. εὐχαριστία 1 / 874
264. Εὐχήν 1 / 874
265. ἐφορῶν 1 / 874
266. ζῇ 1 / 874
267. ζωοποιοῦ 1 / 874
268. ζῶσι 1 / 874
269. ἡμεῖς 1 / 874
270. ἡμέρᾳ 1 / 874
271. ἡμέραις 1 / 874
272. ἠνέσχετο 1 / 874
273. Ἡσαΐου 1 / 874
274. ἡτοίμασας 1 / 874
275. Θείων 1 / 874
276. θελήματι 1 / 874
277. θεοπατόρων 1 / 874
278. Θεοτόκου 1 / 874
279. θεοφόρων 1 / 874
280. θῆλυ 1 / 874
281. Θυσιαστήριον 1 / 874
282. Θυσιαστηρίου 1 / 874
283. Ἱερῷ 1 / 874
284. Ἰησοῦ 1 / 874
285. ἱκεσίαις 1 / 874
286. Ἰσραήλ 1 / 874
287. Ἱσταμένης 1 / 874
288. Ἰστέον 1 / 874
289. Ἰωακεὶμ 1 / 874
290. Ἰωάννου 1 / 874
291. καθαρισμοῦ 1 / 874
292. καθάρισον 1 / 874
293. καθολικῇ 1 / 874
294. καλλινίκων 1 / 874
295. καλοφρόνησον 1 / 874
296. καταξιωθὲν 1 / 874
297. καταξιωθῇ 1 / 874
298. καταφυγεῖν 1 / 874
299. κατεδέξατο 1 / 874
300. κατέχομεν 1 / 874
301. κατοικῶν 1 / 874
302. κεκαθαρμένης 1 / 874
303. κεφαλήν 1 / 874
304. κλινούσης 1 / 874
305. λαβεῖν 1 / 874
306. λαβίδος 1 / 874
307. λαβὼν 1 / 874
308. λαοῦ 1 / 874
309. λαχόντος 1 / 874
310. λαῶν 1 / 874
311. λελουμένης 1 / 874
312. λογικήν 1 / 874
313. λογικῶν 1 / 874
314. λόγου 1 / 874
315. Μαρίας 1 / 874
316. Μαρτύρων 1 / 874
317. μεγαλοφωνοτάτου 1 / 874
318. μέλλοντος 1 / 874
319. μερίδος 1 / 874
320. μεταλαβεῖν 1 / 874
321. μετασχεῖν 1 / 874
322. μέτωπον 1 / 874
323. μὴ 1 / 874
324. Μητέρα 1 / 874
325. μητρί 1 / 874
326. μίμησιν 1 / 874
327. μόνος 1 / 874
328. μου 1 / 874
329. μυστηρίου 1 / 874
330. Μυστηρίων 1 / 874
331. Ναόν 1 / 874
332. νηπιάσαι 1 / 874
333. νοητοῦ 1 / 874
334. νομικῷ 1 / 874
335. νομοθέτης 1 / 874
336. Νόμῳ 1 / 874
337. οἶκόν 1 / 874
338. οἰκτίρμων 1 / 874
339. ὁμοουσίου 1 / 874
340. ὀνόματι 1 / 874
341. ὄντων 1 / 874
342. ὅπως 1 / 874
343. ὃς 1 / 874
344. ὁσίων 1 / 874
345. οὐκ 1 / 874
346. οὗπερ 1 / 874
347. οὔσης 1 / 874
348. οὐχ 1 / 874
349. ὀφθαλμοί 1 / 874
350. παιδίου 1 / 874
351. πάλιν 1 / 874
352. πᾶν 1 / 874
353. Παναγία 1 / 874
354. πανάγιον 1 / 874
355. παναμώμου 1 / 874
356. παναχράντου 1 / 874
357. πανευφήμων 1 / 874
358. πάντα 1 / 874
359. παντοδύναμε 1 / 874
360. παντὸς 1 / 874
361. πάντοτε 1 / 874
362. παρὰ 1 / 874
363. παραγαγών 1 / 874
364. παραγενόμενος 1 / 874
365. παραγενοῦ 1 / 874
366. παρακαλοῦμεν 1 / 874
367. παραλείπονται 1 / 874
368. παρήγαγες 1 / 874
369. Παρθένου 1 / 874
370. παρόντος 1 / 874
371. πᾶσα 1 / 874
372. πάσης 1 / 874
373. Πάτερ 1 / 874
374. Πατέρων 1 / 874
375. πιστοὶ 1 / 874
376. Ποιητῇ 1 / 874
377. πρέπει 1 / 874
378. πρεσβείᾳ 1 / 874
379. πρεσβείαις 1 / 874
380. Πρεσβυτερίου 1 / 874
381. προβάτων 1 / 874
382. προδρόμου 1 / 874
383. προκαταγγείλας 1 / 874
384. προλεχθέντι 1 / 874
385. πρὸς 1 / 874
386. προσάγει 1 / 874
387. προσαχθεὶς 1 / 874
388. προσαχθὲν 1 / 874
389. προσαχθῆναι 1 / 874
390. προσερχομένην 1 / 874
391. προσκύνησις 1 / 874
392. προσκυνήσω 1 / 874
393. προστασίαις 1 / 874
394. πρόσωπον 1 / 874
395. προτύπωσιν 1 / 874
396. Προφήτῃ 1 / 874
397. προφήτου 1 / 874
398. προφητῶν 1 / 874
399. προώρισας 1 / 874
400. ῥῆμά 1 / 874
401. ῥύπον 1 / 874
402. ῥύπου 1 / 874
403. σάρκωσιν 1 / 874
404. σῇ 1 / 874
405. σημειώσεως 1 / 874
406. σὴν 1 / 874
407. σπίλον 1 / 874
408. Σταυρὸν 1 / 874
409. στῆθος 1 / 874
410. στόμα 1 / 874
411. συγκαταριθμηθῇ 1 / 874
412. συγκαταρίθμησον 1 / 874
413. συμπληρώσει 1 / 874
414. συνεργείᾳ 1 / 874
415. συνέτισον 1 / 874
416. σφραγῖδα 1 / 874
417. σφραγίζει 1 / 874
418. σφραγίζων 1 / 874
419. σχηματίζει 1 / 874
420. σῷ 1 / 874
421. σώσαι 1 / 874
422. σωτηρίᾳ 1 / 874
423. σωτήριόν 1 / 874
424. σωφρόνισον 1 / 874
425. ταπεινὰ 1 / 874
426. ταῦτα 1 / 874
427. τε 1 / 874
428. τέκνον 1 / 874
429. τέλους 1 / 874
430. τεσσαρακοστῇ 1 / 874
431. τεχθὲν 1 / 874
432. τότε 1 / 874
433. Τριάς 1 / 874
434. τύπου 1 / 874
435. τυχεῖν 1 / 874
436. τύχῃ 1 / 874
437. τυχὸν 1 / 874
438. ὕδατος 1 / 874
439. ὑμνήσω 1 / 874
440. ὑπάρχεις 1 / 874
441. ὑπάρχων 1 / 874
442. ὑπὸ 1 / 874
443. ὑψηλοῖς 1 / 874
444. φυλαττόμενον 1 / 874
445. φύσιν 1 / 874
446. φωτὸς 1 / 874
447. Χριστὸς 1 / 874
448. ψυχῆς 1 / 874
449. 1 / 874
450. ὡραίων 1 / 874
word count / ipm
1. и҆ 69 / 95304
2. во 12 / 16575
3. Въ 9 / 12431
4. є҆сѝ 8 / 11050
5. же 8 / 11050
6. ѿ 8 / 11050
7. є҆̀ 7 / 9669
8. ны́нѣ 7 / 9669
9. твои́мъ 7 / 9669
10. а҆́ще 6 / 8287
11. гдⷭ҇и 6 / 8287
12. на 6 / 8287
13. по 6 / 8287
14. Та́же 6 / 8287
15. твори́тъ 6 / 8287
16. а҆ми́нь 5 / 6906
17. глаго́лѧ 5 / 6906
18. Сщ҃е́нникъ 5 / 6906
19. тебѣ̀ 5 / 6906
20. ꙗ҆́кѡ 5 / 6906
21. бж҃е 4 / 5525
22. вѣ́ки 4 / 5525
23. вѣкѡ́въ 4 / 5525
24. дх҃омъ 4 / 5525
25. є҆́же 4 / 5525
26. и҆́мⷬ҇къ 4 / 5525
27. на́шъ 4 / 5525
28. при́снѡ 4 / 5525
29. ст҃а́гѡ 4 / 5525
30. ст҃о́мꙋ 4 / 5525
31. съ 4 / 5525
32. твоегѡ̀ 4 / 5525
33. ѻ҆троча̀ 4 / 5525
34. бж҃їй 3 / 4144
35. бл҃гословѝ 3 / 4144
36. вво́дитъ 3 / 4144
37. Воцерковлѧ́етсѧ 3 / 4144
38. главы̀ 3 / 4144
39. да 3 / 4144
40. до 3 / 4144
41. є҆́сть 3 / 4144
42. ми́ръ 3 / 4144
43. младе́нецъ 3 / 4144
44. мл҃тва 3 / 4144
45. ра́бъ 3 / 4144
46. сїѐ 3 / 4144
47. со 3 / 4144
48. твоемꙋ̀ 3 / 4144
49. твоеѧ̀ 3 / 4144
50. ты̀ 3 / 4144
51. хра́ма 3 / 4144
52. хра́мꙋ 3 / 4144
53. Ѻ҆́ч҃е 3 / 4144
54. Ꙗ҆́кѡ 3 / 4144
55. бг҃ъ 2 / 2762
56. бл҃ги́мъ 2 / 2762
57. бл҃года́тїю 2 / 2762
58. Бл҃гослове́нъ 2 / 2762
59. бо 2 / 2762
60. ва́шѧ 2 / 2762
61. вкꙋ́пѣ 2 / 2762
62. влⷣко 2 / 2762
63. возрастѝ 2 / 2762
64. вре́мѧ 2 / 2762
65. вседержи́телю 2 / 2762
66. всѣ̑мъ 2 / 2762
67. всѣ́хъ 2 / 2762
68. гдⷭ҇еви 2 / 2762
69. Гдⷭ҇ꙋ 2 / 2762
70. глаго́летъ 2 / 2762
71. да́же 2 / 2762
72. де́нь 2 / 2762
73. дх҃а 2 / 2762
74. є҆гѡ̀ 2 / 2762
75. є҆гѡ́же 2 / 2762
76. же́ртвенника 2 / 2762
77. животворѧ́щимъ 2 / 2762
78. здѣ̀ 2 / 2762
79. и҆лѝ 2 / 2762
80. и҆́мѧ 2 / 2762
81. и҆сполне́нїи 2 / 2762
82. ко 2 / 2762
83. крⷭ҇та̀ 2 / 2762
84. младе́нцы 2 / 2762
85. на́мъ 2 / 2762
86. на́съ 2 / 2762
87. на́шегѡ 2 / 2762
88. не 2 / 2762
89. неѧ̀ 2 / 2762
90. помо́лимсѧ 2 / 2762
91. посредѣ̀ 2 / 2762
92. првⷣнагѡ 2 / 2762
93. пред̾ 2 / 2762
94. прест҃ы́мъ 2 / 2762
95. приклони́те 2 / 2762
96. прино́ситсѧ 2 / 2762
97. прїѧ́ти 2 / 2762
98. раба̀ 2 / 2762
99. рабꙋ̀ 2 / 2762
100. са́мъ 2 / 2762
101. скве́рнꙋ 2 / 2762
102. Сла́ва 2 / 2762
103. сн҃а 2 / 2762
104. сподо́би 2 / 2762
105. сподо́битсѧ 2 / 2762
106. ста́дꙋ 2 / 2762
107. ст҃ы́хъ 2 / 2762
108. ст҃ы́ѧ 2 / 2762
109. сѷмеѡ́на 2 / 2762
110. твоѐ 2 / 2762
111. тво́й 2 / 2762
112. твою̀ 2 / 2762
113. хрⷭ҇та̀ 2 / 2762
114. ѡ҆б̾ѧ́тїѧхъ 2 / 2762
115. ѿпꙋ́стъ 2 / 2762
116. ѻ҆ц҃е́мъ 2 / 2762
117. четы́редесѧти 2 / 2762
118. четыредесѧ́тный 2 / 2762
119. ю҆̀ 2 / 2762
120. бг҃а 1 / 1381
121. безмѣ́рнымъ 1 / 1381
122. безнача́льнымъ 1 / 1381
123. безслове́сное 1 / 1381
124. бж҃їѧ 1 / 1381
125. благо́е 1 / 1381
126. благоꙋго́дное 1 / 1381
127. бл҃говоле́нїемъ 1 / 1381
128. бл҃годаре́нїе 1 / 1381
129. бл҃гопотре́бное 1 / 1381
130. бл҃гоꙋтро́бїемъ 1 / 1381
131. бл҃гъ 1 / 1381
132. бцⷣы 1 / 1381
133. бы́ти 1 / 1381
134. бꙋ́детъ 1 / 1381
135. бꙋ́ди 1 / 1381
136. в҃ 1 / 1381
137. вводи́тисѧ 1 / 1381
138. велегла́снѣйшимъ 1 / 1381
139. великолѣ́пое 1 / 1381
140. взе́млетъ 1 / 1381
141. Вни́детъ 1 / 1381
142. водо́ю 1 / 1381
143. возгла́снѡ 1 / 1381
144. возсыла́емъ 1 / 1381
145. во́лею 1 / 1381
146. воплоще́нїе 1 / 1381
147. воспое́тъ 1 / 1381
148. воспрїе́мники 1 / 1381
149. воспрїе́мникъ 1 / 1381
150. воѡбраже́нїѧ 1 / 1381
151. воцерковле́нїе 1 / 1381
152. вразꙋмѝ 1 / 1381
153. вра́тъ 1 / 1381
154. враты̀ 1 / 1381
155. всѐ 1 / 1381
156. всеси́льне 1 / 1381
157. всѧ̑ 1 / 1381
158. всѧ́кагѡ 1 / 1381
159. всѧ́каѧ 1 / 1381
160. всѧ́кїѧ 1 / 1381
161. всѧ́кое 1 / 1381
162. всѧ́кꙋю 1 / 1381
163. вхо́да 1 / 1381
164. вхо́дитъ 1 / 1381
165. вцерковлѧ́тисѧ 1 / 1381
166. вы́шнихъ 1 / 1381
167. Вѣ́домо 1 / 1381
168. вѣ́рнїи 1 / 1381
169. гдⷭ҇а 1 / 1381
170. главꙋ̀ 1 / 1381
171. грѣха̀ 1 / 1381
172. да́ждь 1 / 1381
173. две́рехъ 1 / 1381
174. две́рьми 1 / 1381
175. дв҃ы 1 / 1381
176. держи́мъ 1 / 1381
177. днѐ 1 / 1381
178. дне́й 1 / 1381
179. дне́хъ 1 / 1381
180. днѝ 1 / 1381
181. дні́й 1 / 1381
182. до́мъ 1 / 1381
183. досто́йнꙋ 1 / 1381
184. дх҃ꙋ 1 / 1381
185. дѣ́ло 1 / 1381
186. дꙋше́внꙋю 1 / 1381
187. є҆го́же 1 / 1381
188. є҆диноро́днагѡ 1 / 1381
189. є҆диноро́днымъ 1 / 1381
190. є҆диносꙋ́щныѧ 1 / 1381
191. є҆ди́нъ 1 / 1381
192. є҆́й 1 / 1381
193. є҆мꙋ̀ 1 / 1381
194. є҆стество̀ 1 / 1381
195. є҆ѧ̀ 1 / 1381
196. же́нскїй 1 / 1381
197. женѣ̀ 1 / 1381
198. же́ртвенникъ 1 / 1381
199. жи́въ 1 / 1381
200. живы́й 1 / 1381
201. живы́хъ 1 / 1381
202. зако́нномꙋ 1 / 1381
203. законополо́жникъ 1 / 1381
204. зако́нѣ 1 / 1381
205. зна́менїе 1 / 1381
206. зна́менїемъ 1 / 1381
207. зна́менꙋѧй 1 / 1381
208. и҆́же 1 / 1381
209. и҆збра́нныхъ 1 / 1381
210. и҆зво́ли 1 / 1381
211. и҆зво́ливый 1 / 1381
212. и҆́менемъ 1 / 1381
213. и҆́мъ 1 / 1381
214. и҆са́їемъ 1 / 1381
215. и҆́стинный 1 / 1381
216. и҆схо́дитъ 1 / 1381
217. і҆ере́й 1 / 1381
218. і҆и҃са 1 / 1381
219. каса́ѧсѧ 1 / 1381
220. клеща́ми 1 / 1381
221. конца̀ 1 / 1381
222. креще́нїи 1 / 1381
223. креще́нїѧ 1 / 1381
224. креще́нъ 1 / 1381
225. кро́ве 1 / 1381
226. кр҃ще́нїи 1 / 1381
227. крⷭ҇тъ 1 / 1381
228. къ 1 / 1381
229. ли 1 / 1381
230. ма́тери 1 / 1381
231. ма́терїю 1 / 1381
232. младе́нствовати 1 / 1381
233. младе́нца 1 / 1381
234. младе́нцемъ 1 / 1381
235. Мл҃твами 1 / 1381
236. Мл҃твамъ 1 / 1381
237. Мл҃твы 1 / 1381
238. мл҃твꙋ 1 / 1381
239. мо́лимсѧ 1 / 1381
240. мо́литсѧ 1 / 1381
241. мр҃і́и 1 / 1381
242. мт҃ре 1 / 1381
243. мы̀ 1 / 1381
244. мꙋ́жескїй 1 / 1381
245. над̾ 1 / 1381
246. на́ми 1 / 1381
247. нарица́ющихсѧ 1 / 1381
248. нача́ло 1 / 1381
249. начертава́етъ 1 / 1381
250. негѡ̀ 1 / 1381
251. неискꙋсобра́чныѧ 1 / 1381
252. нераздѣ́льныѧ 1 / 1381
253. неѡсꙋжде́ннѡ 1 / 1381
254. нѝ 1 / 1381
255. ни́мже 1 / 1381
256. ни́мъ 1 / 1381
257. носи́мый 1 / 1381
258. носи́тисѧ 1 / 1381
259. па́ки 1 / 1381
260. подоба́етъ 1 / 1381
261. подража́нїе 1 / 1381
262. позна́хомъ 1 / 1381
263. показа́лъ 1 / 1381
264. поклоне́нїе 1 / 1381
265. поклони́всѧ 1 / 1381
266. покло́нитсѧ 1 / 1381
267. полага́етъ 1 / 1381
268. по́лъ 1 / 1381
269. полꙋчи́тъ 1 / 1381
270. поми́лꙋй 1 / 1381
271. послѣ́днїѧ 1 / 1381
272. предвозвѣсти́вый 1 / 1381
273. предрече́нномъ 1 / 1381
274. предстоѧ́щꙋ 1 / 1381
275. пресвѵ́терствомъ 1 / 1381
276. Прест҃а́ѧ 1 / 1381
277. претерпѣ̀ 1 / 1381
278. пречестно́е 1 / 1381
279. при 1 / 1381
280. приведы́й 1 / 1381
281. приве́лъ 1 / 1381
282. призира́ѧй 1 / 1381
283. Прикло́нши 1 / 1381
284. прилꙋчи́вшагѡсѧ 1 / 1381
285. принесе́ннаго 1 / 1381
286. принесе́нный 1 / 1381
287. принести́сѧ 1 / 1381
288. приходѧ́щꙋю 1 / 1381
289. причасти́тисѧ 1 / 1381
290. причаще́нїѧ 1 / 1381
291. прише́дый 1 / 1381
292. прїе́мъ 1 / 1381
293. прїидѝ 1 / 1381
294. про́симъ 1 / 1381
295. просла́висѧ 1 / 1381
296. проѡбраже́нїе 1 / 1381
297. прⷪ҇ро́комъ 1 / 1381
298. прⷪ҇ро́цѣ 1 / 1381
299. ра́ди 1 / 1381
300. ро́да 1 / 1381
301. роди́льницѣ 1 / 1381
302. роди́тєли 1 / 1381
303. рожде́нное 1 / 1381
304. свѣ́та 1 / 1381
305. свѣ́тъ 1 / 1381
306. сего̀ 1 / 1381
307. си́лꙋ 1 / 1381
308. си́хъ 1 / 1381
309. сі́есть 1 / 1381
310. скве́рны 1 / 1381
311. сла́вы 1 / 1381
312. сла́вꙋ 1 / 1381
313. слове́сное 1 / 1381
314. слове́сныхъ 1 / 1381
315. сло́вомъ 1 / 1381
316. смирє́нныѧ 1 / 1381
317. сн҃омъ 1 / 1381
318. сн҃ꙋ 1 / 1381
319. соблюда́емь 1 / 1381
320. содѣ́йствїемъ 1 / 1381
321. созда́вый 1 / 1381
322. сопричте́тсѧ 1 / 1381
323. сопричтѝ 1 / 1381
324. сопроти́внꙋю 1 / 1381
325. сохранѧ́ѧй 1 / 1381
326. спа́слъ 1 / 1381
327. сподо́бивсѧ 1 / 1381
328. сп҃се́нїе 1 / 1381
329. сп҃се́нїѧ 1 / 1381
330. ст҃и́лищꙋ 1 / 1381
331. ст҃о́мъ 1 / 1381
332. ст҃ы́й 1 / 1381
333. ст҃ы́мъ 1 / 1381
334. ст҃ѣ́й 1 / 1381
335. сы́й 1 / 1381
336. сꙋ́щею 1 / 1381
337. сꙋ́щихъ 1 / 1381
338. та́инства 1 / 1381
339. та́инъ 1 / 1381
340. та́кѡ 1 / 1381
341. твоего̀ 1 / 1381
342. твое́й 1 / 1381
343. твое́мъ 1 / 1381
344. твое́ю 1 / 1381
345. твои́хъ 1 / 1381
346. творцꙋ̀ 1 / 1381
347. творѧ́й 1 / 1381
348. тебѐ 1 / 1381
349. то̀ 1 / 1381
350. три́жды 1 / 1381
351. Трист҃о́е 1 / 1381
352. трⷪ҇це 1 / 1381
353. трⷪ҇цы 1 / 1381
354. тѣ́ла 1 / 1381
355. тѣле́снꙋю 1 / 1381
356. тѧ̀ 1 / 1381
357. хотѧ́щемꙋ 1 / 1381
358. хра́мъ 1 / 1381
359. хранѧ́й 1 / 1381
360. ѡ҆брѣта́етсѧ 1 / 1381
361. ѡ҆мове́нною 1 / 1381
362. ѡ҆мы́й 1 / 1381
363. ѡ҆предѣли́лъ 1 / 1381
364. ѡ҆свѧтѝ 1 / 1381
365. ѡ҆свѧти́сѧ 1 / 1381
366. ѡ҆чи́сти 1 / 1381
367. ѡ҆чище́нїѧ 1 / 1381
368. ѡ҆чище́нною 1 / 1381
369. ѿгонѧ́ѧ 1 / 1381
370. ѿпꙋсти́тельный 1 / 1381
371. ѿпꙋща́еши 1 / 1381
372. ѿрожде́нїѧ 1 / 1381
373. ѻ҆бы́чай 1 / 1381
374. ѻ҆бы́чаю 1 / 1381
375. ѻ҆ве́цъ 1 / 1381
376. ѻ҆троча́те 1 / 1381
377. ѻ҆троча́ти 1 / 1381
378. ѻ҆ц҃а̀ 1 / 1381
379. ѻ҆ц҃ꙋ̀ 1 / 1381
380. ца́рскихъ 1 / 1381
381. це́ркве 1 / 1381
382. це́ркви 1 / 1381
383. це́рковь 1 / 1381
384. црⷭ҇твїѧ 1 / 1381
385. црⷭ҇тво 1 / 1381
386. ча́сть 1 / 1381
387. человѣ́кѡвъ 1 / 1381
388. человѣ́ческагѡ 1 / 1381
389. честна́гѡ 1 / 1381
390. честны́мъ 1 / 1381
391. чл҃вѣколю́бецъ 1 / 1381
392. чте́тсѧ 1 / 1381
393. чтѝ 1 / 1381
394. чꙋ́вственный 1 / 1381
395. ще́дръ 1 / 1381
396. ᲂу҆́глѧ 1 / 1381
397. ᲂу҆добомꙋ́дрстви 1 / 1381
398. ᲂу҆жѐ 1 / 1381
399. ᲂу҆́мнагѡ 1 / 1381
400. ᲂу҆цѣломꙋ́дри 1 / 1381
401. ꙗ҆ви́тисѧ 1 / 1381
402. ꙗ҆вле́нное 1 / 1381
word count / ipm
1. и 71 / 89533
2. в 20 / 25221
3. его 11 / 13871
4. с 11 / 13871
5. Ты 11 / 13871
6. ныне 9 / 11349
7. Твоего 9 / 11349
8. во 8 / 10088
9. имя 8 / 10088
10. к 8 / 10088
11. младенца 8 / 10088
12. по 8 / 10088
13. то 8 / 10088
14. Если 7 / 8827
15. от 7 / 8827
16. веки 6 / 7566
17. веков 6 / 7566
18. всегда 6 / 7566
19. Ибо 6 / 7566
20. храм 6 / 7566
21. Аминь 5 / 6305
22. Господи 5 / 6305
23. на 5 / 6305
24. после 5 / 6305
25. святого 5 / 6305
26. святому 5 / 6305
27. Боже 4 / 5044
28. для 4 / 5044
29. Духа 4 / 5044
30. ее 4 / 5044
31. младенцем 4 / 5044
32. наш 4 / 5044
33. пред 4 / 5044
34. Святой 4 / 5044
35. Священник 4 / 5044
36. Твоему 4 / 5044
37. Твоим 4 / 5044
38. Тебе 4 / 5044
39. чтобы 4 / 5044
40. благослови 3 / 3783
41. Божий 3 / 3783
42. вместе 3 / 3783
43. Воцерковляется 3 / 3783
44. всех 3 / 3783
45. голову 3 / 3783
46. день 3 / 3783
47. Духом 3 / 3783
48. же 3 / 3783
49. как 3 / 3783
50. мир 3 / 3783
51. молитва 3 / 3783
52. мы 3 / 3783
53. не 3 / 3783
54. Отец 3 / 3783
55. Поэтому 3 / 3783
56. раб 3 / 3783
57. сороковой 3 / 3783
58. Сына 3 / 3783
59. Твоей 3 / 3783
60. Твой 3 / 3783
61. храма 3 / 3783
62. этого 3 / 3783
63. А 2 / 2522
64. благоволил 2 / 2522
65. Благословен 2 / 2522
66. благословляет 2 / 2522
67. Бог 2 / 2522
68. будучи 2 / 2522
69. был 2 / 2522
70. быть 2 / 2522
71. ваши 2 / 2522
72. Владыка 2 / 2522
73. Вносит 2 / 2522
74. возлагая 2 / 2522
75. возрасти 2 / 2522
76. вратам 2 / 2522
77. время 2 / 2522
78. Всеблагим 2 / 2522
79. Вседержитель 2 / 2522
80. всем 2 / 2522
81. всякого 2 / 2522
82. Головы 2 / 2522
83. Господом 2 / 2522
84. Господу 2 / 2522
85. дверей 2 / 2522
86. Девы 2 / 2522
87. Животворящим 2 / 2522
88. жизни 2 / 2522
89. или 2 / 2522
90. крещен 2 / 2522
91. Матерью 2 / 2522
92. мать 2 / 2522
93. младенец 2 / 2522
94. младенцев 2 / 2522
95. над 2 / 2522
96. нам 2 / 2522
97. нас 2 / 2522
98. нашего 2 / 2522
99. нечистоты 2 / 2522
100. Один 2 / 2522
101. он 2 / 2522
102. Отца 2 / 2522
103. Отцом 2 / 2522
104. помолимся 2 / 2522
105. праведного 2 / 2522
106. преклоните 2 / 2522
107. Пресвятым 2 / 2522
108. произносит 2 / 2522
109. руку 2 / 2522
110. Сам 2 / 2522
111. свет 2 / 2522
112. святых 2 / 2522
113. Симеона 2 / 2522
114. Слава 2 / 2522
115. славу 2 / 2522
116. спасения 2 / 2522
117. стаду 2 / 2522
118. Твое 2 / 2522
119. Твоих 2 / 2522
120. Тебя 2 / 2522
121. Тобою 2 / 2522
122. тропарь 2 / 2522
123. у 2 / 2522
124. удостой 2 / 2522
125. Христа 2 / 2522
126. царским 2 / 2522
127. через 2 / 2522
128. алтарь 1 / 1261
129. Аминь. 1 / 1261
130. безмерному 1 / 1261
131. Безначальным 1 / 1261
132. берет 1 / 1261
133. бессловесную 1 / 1261
134. благоволению 1 / 1261
135. благодарение 1 / 1261
136. благодати 1 / 1261
137. благодатью 1 / 1261
138. благоприятное 1 / 1261
139. Бога 1 / 1261
140. Богородицы 1 / 1261
141. бывает 1 / 1261
142. вдохновеннейшего 1 / 1261
143. величественное 1 / 1261
144. верующие 1 / 1261
145. ветхозаветный 1 / 1261
146. взор 1 / 1261
147. видели 1 / 1261
148. воды 1 / 1261
149. возгласом 1 / 1261
150. возрождения 1 / 1261
151. Войдет 1 / 1261
152. воле 1 / 1261
153. воплощении 1 / 1261
154. воспоет 1 / 1261
155. восприемник 1 / 1261
156. восприемниками 1 / 1261
157. воссылаем 1 / 1261
158. воцерковление 1 / 1261