Frequencies wordforms

from text: Εὐχὴ εἰς τὸ κατασφραγίσαι παιδίον, λαμβάνον ὄνομα τῇ ὀγδόῃ ἡμέρᾳ ἀπὸ τῆς γεννήσεως αὐτοῦ / Мл҃тва, во є҆́же назна́менати ѻ҆троча̀, прїе́млющее и҆́мѧ во ѻ҆смы́й де́нь рожде́нїѧ своегѡ̀

  • Hide stop words
  • Show stop words
  • Only stop words
Greek 409 Church Slavonic 310 Russian 219
word count / ipm
1. Κύριε 4 / 9780
2. Θεὸς 3 / 7335
3. Ναοῦ 3 / 7335
4. ἀεὶ 2 / 4890
5. αἰῶνας 2 / 4890
6. αἰώνων 2 / 4890
7. Ἀμήν 2 / 4890
8. βρέφος 2 / 4890
9. Δεῖ 2 / 4890
10. Δόξα 2 / 4890
11. δὸς 2 / 4890
12. ἐλέησον 2 / 4890
13. Εὐλογητὸς 2 / 4890
14. ἡμέρᾳ 2 / 4890
15. Θεοτόκου 2 / 4890
16. ἵσταται 2 / 4890
17. λέγει 2 / 4890
18. μονογενοῦς 2 / 4890
19. ὀγδόῃ 2 / 4890
20. ὄνομα 2 / 4890
21. παιδίον 2 / 4890
22. πυλῶν 2 / 4890
23. Σημειωθήτω 2 / 4890
24. Υἱοῦ 2 / 4890
25. ἀγαθῷ 1 / 2445
26. ἁγίᾳ 1 / 2445
27. ἅγιον 1 / 2445
28. Ἁγίου 1 / 2445
29. Ἁγίων 1 / 2445
30. ἀγκάλαις 1 / 2445
31. ἄθραυστον 1 / 2445
32. ἀκολουθεῖν 1 / 2445
33. Ἀνάστασιν 1 / 2445
34. ἀνεξάρνητον 1 / 2445
35. ἀνέτειλεν 1 / 2445
36. Ἀπόλυσιν 1 / 2445
37. Ἀπολυτίκιον 1 / 2445
38. ἀποπλυθῆναι 1 / 2445
39. ἄρα 1 / 2445
40. ἀσθενοῦν 1 / 2445
41. ἀφορᾷ 1 / 2445
42. ἀφώτιστα 1 / 2445
43. ἀφώτιστον 1 / 2445
44. βαπτίζειν 1 / 2445
45. βαπτισθῆναι 1 / 2445
46. βασιλείᾳ 1 / 2445
47. βρέφους 1 / 2445
48. γ´ 1 / 2445
49. γεννηθὲν 1 / 2445
50. γεννήσεως 1 / 2445
51. γέννησιν 1 / 2445
52. γεννωμένων 1 / 2445
53. γινώσκειν 1 / 2445
54. δεηθῶμεν 1 / 2445
55. δεξάμενος 1 / 2445
56. δεόμεθα 1 / 2445
57. διαλογισμοῖς 1 / 2445
58. δίκαιε 1 / 2445
59. δικαιοσύνης 1 / 2445
60. δίκῃ 1 / 2445
61. δοῦλόν 1 / 2445
62. ἐγεννήθη 1 / 2445
63. ἐγκυμονοῦσαι 1 / 2445
64. εἴθισται 1 / 2445
65. εἰκόνος 1 / 2445
66. εἰρήνην 1 / 2445
67. Ἐκκλησίᾳ 1 / 2445
68. ἐκλεκτῶν 1 / 2445
69. ἕκτην 1 / 2445
70. ἐκτρῶσαι 1 / 2445
71. ἐκφεύγειν 1 / 2445
72. ἐλευθερωτὴν 1 / 2445
73. ἔμβρυον 1 / 2445
74. ἔμπροσθεν 1 / 2445
75. ἐνέχονται 1 / 2445
76. ἐντολάς 1 / 2445
77. ἐπ᾿ 1 / 2445
78. ἐπιβουλήν 1 / 2445
79. Ἐπιτραχήλιον 1 / 2445
80. ἑπομένην 1 / 2445
81. εὐθέτῳ 1 / 2445
82. εὐθὺς 1 / 2445
83. Εὐφραίνου 1 / 2445
84. Εὐχὴ 1 / 2445
85. Εὐχήν 1 / 2445
86. ἐχθροῦ 1 / 2445
87. ζωοποιῷ 1 / 2445
88. Ἥλιος 1 / 2445
89. ἡμέραν 1 / 2445
90. ἡμέρας 1 / 2445
91. θάνατον 1 / 2445
92. Θεοτόκε 1 / 2445
93. θηλάζῃ 1 / 2445
94. Ἱερεὺς 1 / 2445
95. Ἰστέον 1 / 2445
96. καιρῷ 1 / 2445
97. κακῶς 1 / 2445
98. κανόνας 1 / 2445
99. καρδίᾳ 1 / 2445
100. κατασφραγίσαι 1 / 2445
101. κεχαριτωμένη 1 / 2445
102. κόσμου 1 / 2445
103. κρῖμα 1 / 2445
104. Κυρίου 1 / 2445
105. λαβὼν 1 / 2445
106. λαμβάνον 1 / 2445
107. λέγων 1 / 2445
108. μαίας 1 / 2445
109. μακαριότητος 1 / 2445
110. μᾶλλον 1 / 2445
111. ματαιότητα 1 / 2445
112. μεῖναι 1 / 2445
113. μέτωπον 1 / 2445
114. μῆνας 1 / 2445
115. μόνον 1 / 2445
116. μόνος 1 / 2445
117. Μυστηρίων 1 / 2445
118. Ναῷ 1 / 2445
119. νόμους 1 / 2445
120. ὀγδόην 1 / 2445
121. οἰκτίρμων 1 / 2445
122. Παναγία 1 / 2445
123. παναγίῳ 1 / 2445
124. πάντοτε 1 / 2445
125. παρὰ 1 / 2445
126. παρακαλοῦμεν 1 / 2445
127. Παρθένε 1 / 2445
128. Πάτερ 1 / 2445
129. πέντε 1 / 2445
130. περιμένειν 1 / 2445
131. πληγῆς 1 / 2445
132. Πνεύματι 1 / 2445
133. ποιεῖ 1 / 2445
134. ποιῶν 1 / 2445
135. πολιτευσάμενος 1 / 2445
136. πολλῷ 1 / 2445
137. πονηράν 1 / 2445
138. πρεσβείᾳ 1 / 2445
139. Πρεσβῦτα 1 / 2445
140. προσάγεται 1 / 2445
141. προστάγμασί 1 / 2445
142. προσώπου 1 / 2445
143. σκότει 1 / 2445
144. Σταυρὸς 1 / 2445
145. Σταυροῦ 1 / 2445
146. στῆθος 1 / 2445
147. στόμα 1 / 2445
148. συναπτόμενον 1 / 2445
149. σφραγῖδα 1 / 2445
150. σφραγίζει 1 / 2445
151. τελειούμενον 1 / 2445
152. τελευτήσῃ 1 / 2445
153. τελευτῶσιν 1 / 2445
154. τινες 1 / 2445
155. τινος 1 / 2445
156. τόνδε 1 / 2445
157. Τριάς 1 / 2445
158. Τρισάγιον 1 / 2445
159. τύπον 1 / 2445
160. τύχῃ 1 / 2445
161. τύχοι 1 / 2445
162. Ὑπεραγίας 1 / 2445
163. φασι 1 / 2445
164. φέρων 1 / 2445
165. φιλανθρωπίᾳ 1 / 2445
166. φόνου 1 / 2445
167. φρικτῶν 1 / 2445
168. φυγεῖν 1 / 2445
169. φυλάξας 1 / 2445
170. φῶς 1 / 2445
171. φωτίζων 1 / 2445
172. Χαῖρε 1 / 2445
173. χαριζόμενον 1 / 2445
174. Χάριτι 1 / 2445
175. χεῖρας 1 / 2445
176. χρὴ 1 / 2445
177. Χριστὸς 1 / 2445
178. Χριστοῦ 1 / 2445
179. ψυχῶν 1 / 2445
180. ὥρᾳ 1 / 2445
word count / ipm
1. Подоба́етъ 3 / 9677
2. хра́ма 3 / 9677
3. бг҃ъ 2 / 6452
4. Бл҃гослове́нъ 2 / 6452
5. враты̀ 2 / 6452
6. Гдⷭ҇и 2 / 6452
7. де́нь 2 / 6452
8. днѐ 2 / 6452
9. є҆диноро́днагѡ 2 / 6452
10. зна́менаетсѧ 2 / 6452
11. младе́нецъ 2 / 6452
12. рабѣ̀ 2 / 6452
13. сн҃а 2 / 6452
14. стои́тъ 2 / 6452
15. Сщ҃е́нникъ 2 / 6452
16. твое́мъ 2 / 6452
17. твори́тъ 2 / 6452
18. ѻ҆смы́й 2 / 6452
19. ѻ҆троча̀ 2 / 6452
20. а҆́бїе 1 / 3226
21. а҆ми́нь 1 / 3226
22. ба́бы 1 / 3226
23. бж҃е 1 / 3226
24. блаже́нство 1 / 3226
25. бл҃ги́мъ 1 / 3226
26. бл҃года́тїю 1 / 3226
27. бл҃года́тнаѧ 1 / 3226
28. бл҃гопотре́бно 1 / 3226
29. бцⷣе 1 / 3226
30. бцⷣы 1 / 3226
31. быва́етъ 1 / 3226
32. бѣ́гати 1 / 3226
33. бꙋ́ди 1 / 3226
34. весели́сѧ 1 / 3226
35. взе́мъ 1 / 3226
36. возсїѧ̀ 1 / 3226
37. во́ньже 1 / 3226
38. воскрⷭ҇нїе 1 / 3226
39. вра́жїѧ 1 / 3226
40. вре́мѧ 1 / 3226
41. вѣ́дати 1 / 3226
42. Вѣ́домо 1 / 3226
43. вѣ́ки 1 / 3226
44. вѣкѡ́въ 1 / 3226
45. Гдⷭ҇ꙋ 1 / 3226
46. глаго́летъ 1 / 3226
47. глаго́лютъ 1 / 3226
48. глаго́лѧ 1 / 3226
49. да́ждь 1 / 3226
50. да́рꙋющаго 1 / 3226
51. дв҃о 1 / 3226
52. дх҃омъ 1 / 3226
53. дꙋ́шъ 1 / 3226
54. животворѧ́щимъ 1 / 3226
55. жи́тельствовавъ 1 / 3226
56. зако́нѡмъ 1 / 3226
57. за́повѣдемъ 1 / 3226
58. зна́менꙋетъ 1 / 3226
59. зри́тъ 1 / 3226
60. ѕлѣ̀ 1 / 3226
61. и҆збра́нныхъ 1 / 3226
62. и҆збѣга́ти 1 / 3226
63. и҆́мени 1 / 3226
64. и҆́мѧ 1 / 3226
65. и҆́мⷬ҇къ 1 / 3226
66. кольмѝ 1 / 3226
67. крести́ти 1 / 3226
68. креща́ти 1 / 3226
69. крⷭ҇та̀ 1 / 3226
70. крⷭ҇тъ 1 / 3226
71. лица̀ 1 / 3226
72. лꙋка́вагѡ 1 / 3226
73. мі́ра 1 / 3226
74. младе́нца 1 / 3226
75. Мл҃тва 1 / 3226
76. мл҃твꙋ 1 / 3226
77. мо́лимсѧ 1 / 3226
78. мѣ́сѧцей 1 / 3226
79. навѣ́та 1 / 3226
80. назна́менати 1 / 3226
81. немоществꙋ́ѧй 1 / 3226
82. непра̑здныѧ 1 / 3226
83. непросвѣще́ни 1 / 3226
84. непросвѣще́нъ 1 / 3226
85. нерꙋши́мꙋ 1 / 3226
86. ни́мже 1 / 3226
87. ны́нѣ 1 / 3226
88. нѣ́кїѧ 1 / 3226
89. нѣ́цыи 1 / 3226
90. па́че 1 / 3226
91. печа́ть 1 / 3226
92. пє́рси 1 / 3226
93. повелѣ́нїємъ 1 / 3226
94. пови́нни 1 / 3226
95. полꙋчи́тъ 1 / 3226
96. помо́лимсѧ 1 / 3226
97. помышле́нїихъ 1 / 3226
98. послѣ́довати 1 / 3226
99. пра́вды 1 / 3226
100. пра́вилѡмъ 1 / 3226
101. првⷣный 1 / 3226
102. пребы́ти 1 / 3226
103. Прест҃а́ѧ 1 / 3226
104. прест҃ы́мъ 1 / 3226
105. прест҃ы́ѧ 1 / 3226
106. прино́ситсѧ 1 / 3226
107. при́снѡ 1 / 3226
108. прїе́млющее 1 / 3226
109. прїе́мый 1 / 3226
110. просвѣща́ѧй 1 / 3226
111. про́симъ 1 / 3226
112. Пѧ́ть 1 / 3226
113. Ра́дꙋйсѧ 1 / 3226
114. роди́сѧ 1 / 3226
115. рожде́нїѧ 1 / 3226
116. рожде́нный 1 / 3226
117. рожде́нныхъ 1 / 3226
118. рождествѣ̀ 1 / 3226
119. рꙋ́цѣ 1 / 3226
120. свободи́телѧ 1 / 3226
121. свѣ́тъ 1 / 3226
122. се́мъ 1 / 3226
123. се́рдцѣ 1 / 3226
124. сконча́етсѧ 1 / 3226
125. сконча́ютсѧ 1 / 3226
126. сл҃нце 1 / 3226
127. слꙋчи́тсѧ 1 / 3226
128. сме́рти 1 / 3226
129. соверша́емѣмъ 1 / 3226
130. совокꙋплѧ́емѣмъ 1 / 3226
131. сохрани́въ 1 / 3226
132. ссе́тъ 1 / 3226
133. ст҃а́гѡ 1 / 3226
134. ста́рче 1 / 3226
135. ст҃о́мꙋ 1 / 3226
136. стра́шными 1 / 3226
137. ст҃ѣ́й 1 / 3226
138. сꙋда̀ 1 / 3226
139. сꙋеты̀ 1 / 3226
140. сꙋ́щыѧ 1 / 3226
141. та́йнами 1 / 3226
142. Трист҃о́е 1 / 3226
143. тропа́рь 1 / 3226
144. трⷪ҇це 1 / 3226
145. тьмѣ̀ 1 / 3226
146. хра́мꙋ 1 / 3226
147. хрⷭ҇та̀ 1 / 3226
148. хрⷭ҇то́съ 1 / 3226
149. ѡ҆́бразомъ 1 / 3226
150. ѡ҆́бразъ 1 / 3226
151. ѡ҆бъѧ́тїѧ 1 / 3226
152. ѡ҆жида́ти 1 / 3226
153. ѡ҆мы́ти 1 / 3226
154. ѿпꙋсти́тельный 1 / 3226
155. ѿпꙋ́стъ 1 / 3226
156. ѿрече́нꙋ 1 / 3226
157. ѻ҆сма́гѡ 1 / 3226
158. Ѻ҆́ч҃е 1 / 3226
159. цр҃кви 1 / 3226
160. црⷭ҇твїи 1 / 3226
161. црⷭ҇тво 1 / 3226
162. ча́съ 1 / 3226
163. чело̀ 1 / 3226
164. чл҃вѣколю́бїемъ 1 / 3226
165. шеста́гѡ 1 / 3226
166. ᲂу҆бі́йствꙋ 1 / 3226
167. ᲂу҆ста̀ 1 / 3226
168. ᲂу҆ѧзви́ти 1 / 3226
169. ꙗ҆́звы 1 / 3226
word count / ipm
1. младенца 3 / 13699
2. Твоим 3 / 13699
3. храма 3 / 13699
4. « 2 / 9132
5. » 2 / 9132
6. Благословен 2 / 9132
7. Бог 2 / 9132
8. Господи 2 / 9132
9. дверей 2 / 9132
10. Единородного 2 / 9132
11. имя 2 / 9132
12. Крест 2 / 9132
13. священник 2 / 9132
14. Сына 2 / 9132
15. 1 / 4566
16. 1 / 4566
17. Аминь 1 / 4566
18. бабка 1 / 4566
19. благодати 1 / 4566
20. Благодатная 1 / 4566
21. благоприятное 1 / 4566
22. благословляет 1 / 4566
23. блаженство 1 / 4566
24. Богородица 1 / 4566
25. Богородицы 1 / 4566
26. Боже 1 / 4566
27. веки 1 / 4566
28. веков 1 / 4566
29. Веселись 1 / 4566
30. взяв 1 / 4566
31. вместе 1 / 4566
32. воскресение 1 / 4566
33. воссияло 1 / 4566
34. восьмой 1 / 4566
35. вражеского 1 / 4566
36. время 1 / 4566
37. Всеблагим 1 / 4566
38. всегда 1 / 4566
39. Господу 1 / 4566
40. грудь 1 / 4566
41. дарование 1 / 4566
42. Дарующего 1 / 4566
43. Дева 1 / 4566
44. день 1 / 4566
45. дня 1 / 4566
46. Духом 1 / 4566
47. душ 1 / 4566
48. Животворящим 1 / 4566
49. запечатлеется 1 / 4566
50. заповедям 1 / 4566
51. Затем 1 / 4566
52. избегать 1 / 4566
53. избранных 1 / 4566
54. изображает 1 / 4566
55. иконой 1 / 4566
56. имени 1 / 4566
57. которая 1 / 4566
58. лица 1 / 4566
59. лицо 1 / 4566
60. лукавого 1 / 4566
61. мира 1 / 4566
62. младенцу 1 / 4566
63. молимся 1 / 4566
64. Молитва 1 / 4566
65. нападения 1 / 4566
66. находящихся 1 / 4566
67. ненарушимой 1 / 4566
68. ныне 1 / 4566
69. объятия 1 / 4566
70. Освободителя 1 / 4566
71. освящаемом 1 / 4566
72. Отец 1 / 4566
73. Отпуск 1 / 4566
74. отразится 1 / 4566
75. печать 1 / 4566
76. повелениям 1 / 4566
77. повивальная 1 / 4566
78. покровителя 1 / 4566
79. получил 1 / 4566
80. помолимся 1 / 4566
81. после 1 / 4566
82. постоянно 1 / 4566
83. поступая 1 / 4566
84. Потом 1 / 4566
85. правды 1 / 4566
86. праведный 1 / 4566
87. пребудет 1 / 4566
88. Пресвятой 1 / 4566
89. Пресвятым 1 / 4566
90. приносит 1 / 4566
91. принявший 1 / 4566
92. присоединяемом 1 / 4566
93. произносит 1 / 4566
94. просвещающий 1 / 4566
95. просим 1 / 4566
96. рабе 1 / 4566
97. рабу 1 / 4566
98. Радуйся 1 / 4566
99. рождения 1 / 4566
100. руки 1 / 4566
101. свет 1 / 4566
102. святого 1 / 4566
103. святое 1 / 4566
104. святой 1 / 4566
105. святыми 1 / 4566
106. сердце 1 / 4566
107. следовать 1 / 4566
108. Солнце 1 / 4566
109. сохраняя 1 / 4566
110. Сретенью 1 / 4566
111. становится 1 / 4566
112. старец 1 / 4566
113. суеты 1 / 4566
114. таинствами 1 / 4566
115. Трисвятое 1 / 4566
116. тропари 1 / 4566
117. тропарь 1 / 4566
118. тьме 1 / 4566
119. уме 1 / 4566
120. храм 1 / 4566
121. Христа 1 / 4566
122. Христос 1 / 4566
123. Царстве 1 / 4566
124. Церкви 1 / 4566
125. человеколюбию 1 / 4566
126. читая 1 / 4566
Greek 409 Church Slavonic 310 Russian 219
word count / ipm
1. καὶ 27 / 66015
2. τὸ 15 / 36675
3. σοῦ 14 / 34230
4. τοῦ 12 / 29340
5. τὴν 10 / 24450
6. τῶν 9 / 22005
7. τῆς 8 / 19560
8. τῇ 7 / 17115
9. ἐν 6 / 14670
10. 6 / 14670
11. ἡμῶν 5 / 12225
12. τοὺς 5 / 12225
13. δὲ 4 / 9780
14. εἰς 4 / 9780
15. εἶτα 4 / 9780
16. 4 / 9780
17. Κύριε 4 / 9780
18. νῦν 4 / 9780
19. εἶ 3 / 7335
20. Θεὸς 3 / 7335
21. ἵνα 3 / 7335
22. μὴ 3 / 7335
23. Ναοῦ 3 / 7335
24. ὅτι 3 / 7335
25. ὡς 3 / 7335
26. ἀεὶ 2 / 4890
27. αἰῶνας 2 / 4890
28. αἰώνων 2 / 4890
29. ἀλλὰ 2 / 4890
30. Ἀμήν 2 / 4890
31. ἀπὸ 2 / 4890
32. αὐτοῦ 2 / 4890
33. βρέφος 2 / 4890
34. γὰρ 2 / 4890
35. Δεῖ 2 / 4890
36. Δόξα 2 / 4890
37. δὸς 2 / 4890
38. ἐλέησον 2 / 4890
39. Εὐλογητὸς 2 / 4890
40. ἡμέρᾳ 2 / 4890
41. ἡμῖν 2 / 4890
42. Θεοτόκου 2 / 4890
43. ἵσταται 2 / 4890
44. κατὰ 2 / 4890
45. λέγει 2 / 4890
46. μονογενοῦς 2 / 4890
47. ὀγδόῃ 2 / 4890
48. ὄνομα 2 / 4890
49. οὐ 2 / 4890
50. παιδίον 2 / 4890
51. πυλῶν 2 / 4890
52. Σημειωθήτω 2 / 4890
53. τοῖς 2 / 4890
54. τὸν 2 / 4890
55. τῷ 2 / 4890
56. Υἱοῦ 2 / 4890
57. ἀγαθῷ 1 / 2445
58. ἁγίᾳ 1 / 2445
59. ἅγιον 1 / 2445
60. Ἁγίου 1 / 2445
61. Ἁγίων 1 / 2445
62. ἀγκάλαις 1 / 2445
63. ἄθραυστον 1 / 2445
64. αἱ 1 / 2445
65. ἀκολουθεῖν 1 / 2445
66. ἀνὰ 1 / 2445
67. Ἀνάστασιν 1 / 2445
68. ἀνεξάρνητον 1 / 2445
69. ἀνέτειλεν 1 / 2445
70. Ἀπόλυσιν 1 / 2445
71. Ἀπολυτίκιον 1 / 2445
72. ἀποπλυθῆναι 1 / 2445
73. ἄρα 1 / 2445
74. ἀσθενοῦν 1 / 2445
75. αὐτό 1 / 2445
76. αὐτόν 1 / 2445
77. ἀφορᾷ 1 / 2445
78. ἀφώτιστα 1 / 2445
79. ἀφώτιστον 1 / 2445
80. βαπτίζειν 1 / 2445
81. βαπτισθῆναι 1 / 2445
82. βασιλείᾳ 1 / 2445
83. βρέφους 1 / 2445
84. γ´ 1 / 2445
85. γεννηθὲν 1 / 2445
86. γεννήσεως 1 / 2445
87. γέννησιν 1 / 2445
88. γεννωμένων 1 / 2445
89. γινώσκειν 1 / 2445
90. δεηθῶμεν 1 / 2445
91. δεξάμενος 1 / 2445
92. δεόμεθα 1 / 2445
93. διὰ 1 / 2445
94. διαλογισμοῖς 1 / 2445
95. δίκαιε 1 / 2445
96. δικαιοσύνης 1 / 2445
97. δίκῃ 1 / 2445
98. δοῦλόν 1 / 2445
99. ἐὰν 1 / 2445
100. ἐγεννήθη 1 / 2445
101. ἐγκυμονοῦσαι 1 / 2445
102. εἴθισται 1 / 2445
103. εἰκόνος 1 / 2445
104. εἰρήνην 1 / 2445
105. ἐκ 1 / 2445
106. Ἐκκλησίᾳ 1 / 2445
107. ἐκλεκτῶν 1 / 2445
108. ἕκτην 1 / 2445
109. ἐκτρῶσαι 1 / 2445
110. ἐκφεύγειν 1 / 2445
111. ἐλευθερωτὴν 1 / 2445
112. ἔμβρυον 1 / 2445
113. ἔμπροσθεν 1 / 2445
114. ἐνέχονται 1 / 2445
115. ἐντολάς 1 / 2445
116. ἐπ᾿ 1 / 2445
117. ἐπὶ 1 / 2445
118. ἐπιβουλήν 1 / 2445
119. Ἐπιτραχήλιον 1 / 2445
120. ἑπομένην 1 / 2445
121. ἐστιν 1 / 2445
122. εὐθέτῳ 1 / 2445
123. εὐθὺς 1 / 2445
124. Εὐφραίνου 1 / 2445
125. Εὐχὴ 1 / 2445
126. Εὐχήν 1 / 2445
127. ἐχθροῦ 1 / 2445
128. ζωοποιῷ 1 / 2445
129. Ἥλιος 1 / 2445
130. ἡμᾶς 1 / 2445
131. ἡμέραν 1 / 2445
132. ἡμέρας 1 / 2445
133. θάνατον 1 / 2445
134. Θεοτόκε 1 / 2445
135. θηλάζῃ 1 / 2445
136. Ἱερεὺς 1 / 2445
137. Ἰστέον 1 / 2445
138. καιρῷ 1 / 2445
139. κακῶς 1 / 2445
140. κανόνας 1 / 2445
141. καρδίᾳ 1 / 2445
142. κατασφραγίσαι 1 / 2445
143. κεχαριτωμένη 1 / 2445
144. κόσμου 1 / 2445
145. κρῖμα 1 / 2445
146. Κυρίου 1 / 2445
147. λαβὼν 1 / 2445
148. λαμβάνον 1 / 2445
149. λέγων 1 / 2445
150. μαίας 1 / 2445
151. μακαριότητος 1 / 2445
152. μᾶλλον 1 / 2445
153. ματαιότητα 1 / 2445
154. μεθ᾿ 1 / 2445
155. μεῖναι 1 / 2445
156. μετὰ 1 / 2445
157. μέτωπον 1 / 2445
158. μῆνας 1 / 2445
159. μόνον 1 / 2445
160. μόνος 1 / 2445
161. Μυστηρίων 1 / 2445
162. Ναῷ 1 / 2445
163. νόμους 1 / 2445
164. ὀγδόην 1 / 2445
165. οἰκτίρμων 1 / 2445
166. οὕτω 1 / 2445
167. Παναγία 1 / 2445
168. παναγίῳ 1 / 2445
169. πάντοτε 1 / 2445
170. πάντων 1 / 2445
171. παρὰ 1 / 2445
172. παρακαλοῦμεν 1 / 2445
173. Παρθένε 1 / 2445
174. πᾶσαν 1 / 2445
175. Πάτερ 1 / 2445
176. πέντε 1 / 2445
177. περιμένειν 1 / 2445
178. πληγῆς 1 / 2445
179. Πνεύματι 1 / 2445
180. ποιεῖ 1 / 2445
181. ποιῶν 1 / 2445
182. πολιτευσάμενος 1 / 2445
183. πολλῷ 1 / 2445
184. πονηράν 1 / 2445
185. πρεσβείᾳ 1 / 2445
186. Πρεσβῦτα 1 / 2445
187. πρὸ 1 / 2445
188. πρὸς 1 / 2445
189. προσάγεται 1 / 2445
190. προστάγμασί 1 / 2445
191. προσώπου 1 / 2445
192. σὲ 1 / 2445
193. σὴν 1 / 2445
194. σκότει 1 / 2445
195. Σταυρὸς 1 / 2445
196. Σταυροῦ 1 / 2445
197. στῆθος 1 / 2445
198. στόμα 1 / 2445
199. σύ 1 / 2445
200. σὺν 1 / 2445
201. συναπτόμενον 1 / 2445
202. σφραγῖδα 1 / 2445
203. σφραγίζει 1 / 2445
204. τὰς 1 / 2445
205. τελειούμενον 1 / 2445
206. τελευτήσῃ 1 / 2445
207. τελευτῶσιν 1 / 2445
208. τινες 1 / 2445
209. τινος 1 / 2445
210. τόνδε 1 / 2445
211. Τριάς 1 / 2445
212. Τρισάγιον 1 / 2445
213. τύπον 1 / 2445
214. τύχῃ 1 / 2445
215. τύχοι 1 / 2445
216. Ὑπεραγίας 1 / 2445
217. φασι 1 / 2445
218. φέρων 1 / 2445
219. φιλανθρωπίᾳ 1 / 2445
220. φόνου 1 / 2445
221. φρικτῶν 1 / 2445
222. φυγεῖν 1 / 2445
223. φυλάξας 1 / 2445
224. φῶς 1 / 2445
225. φωτίζων 1 / 2445
226. Χαῖρε 1 / 2445
227. χαριζόμενον 1 / 2445
228. Χάριτι 1 / 2445
229. χεῖρας 1 / 2445
230. χρὴ 1 / 2445
231. Χριστὸς 1 / 2445
232. Χριστοῦ 1 / 2445
233. ψυχῶν 1 / 2445
234. ὥρᾳ 1 / 2445
word count / ipm
1. и҆ 22 / 70968
2. во 9 / 29032
3. да 5 / 16129
4. не 5 / 16129
5. въ 4 / 12903
6. и҆лѝ 4 / 12903
7. на́шъ 4 / 12903
8. по 4 / 12903
9. твоегѡ̀ 4 / 12903
10. же 3 / 9677
11. на 3 / 9677
12. Подоба́етъ 3 / 9677
13. пред̾ 3 / 9677
14. твои̑мъ 3 / 9677
15. хра́ма 3 / 9677
16. ѿ 3 / 9677
17. а҆́ще 2 / 6452
18. бг҃ъ 2 / 6452
19. Бл҃гослове́нъ 2 / 6452
20. бо 2 / 6452
21. враты̀ 2 / 6452
22. Гдⷭ҇и 2 / 6452
23. де́нь 2 / 6452
24. днѐ 2 / 6452
25. є҆го̀ 2 / 6452
26. є҆гѡ̀ 2 / 6452
27. є҆диноро́днагѡ 2 / 6452
28. є҆́же 2 / 6452
29. зна́менаетсѧ 2 / 6452
30. къ 2 / 6452
31. младе́нецъ 2 / 6452
32. но 2 / 6452
33. рабѣ̀ 2 / 6452
34. сн҃а 2 / 6452
35. стои́тъ 2 / 6452
36. Сщ҃е́нникъ 2 / 6452
37. съ 2 / 6452
38. Та́же 2 / 6452
39. твое́й 2 / 6452
40. твое́мъ 2 / 6452
41. твори́тъ 2 / 6452
42. тебѐ 2 / 6452
43. ѻ҆смы́й 2 / 6452
44. ѻ҆троча̀ 2 / 6452
45. ꙗ҆́кѡ 2 / 6452
46. а҆́бїе 1 / 3226
47. а҆́ки 1 / 3226
48. а҆ми́нь 1 / 3226
49. ба́бы 1 / 3226
50. бж҃е 1 / 3226
51. блаже́нство 1 / 3226
52. бл҃ги́мъ 1 / 3226
53. бл҃года́тїю 1 / 3226
54. бл҃года́тнаѧ 1 / 3226
55. бл҃гопотре́бно 1 / 3226
56. бцⷣе 1 / 3226
57. бцⷣы 1 / 3226
58. быва́етъ 1 / 3226
59. бѣ́гати 1 / 3226
60. бꙋ́ди 1 / 3226
61. весели́сѧ 1 / 3226
62. взе́мъ 1 / 3226
63. возсїѧ̀ 1 / 3226
64. во́ньже 1 / 3226
65. воскрⷭ҇нїе 1 / 3226
66. вра́жїѧ 1 / 3226
67. вре́мѧ 1 / 3226
68. всѧ́кагѡ 1 / 3226
69. вѣ́дати 1 / 3226
70. Вѣ́домо 1 / 3226
71. вѣ́ки 1 / 3226
72. вѣкѡ́въ 1 / 3226
73. Гдⷭ҇ꙋ 1 / 3226
74. глаго́летъ 1 / 3226
75. глаго́лютъ 1 / 3226
76. глаго́лѧ 1 / 3226
77. да́ждь 1 / 3226
78. да́рꙋющаго 1 / 3226
79. дв҃о 1 / 3226
80. дх҃омъ 1 / 3226
81. дꙋ́шъ 1 / 3226
82. є҆сѝ 1 / 3226
83. є҆́сть 1 / 3226
84. животворѧ́щимъ 1 / 3226
85. жи́тельствовавъ 1 / 3226
86. зако́нѡмъ 1 / 3226
87. за́повѣдемъ 1 / 3226
88. зна́менꙋетъ 1 / 3226
89. зри́тъ 1 / 3226
90. ѕлѣ̀ 1 / 3226
91. и҆з̾ 1 / 3226
92. и҆збра́нныхъ 1 / 3226
93. и҆збѣга́ти 1 / 3226
94. и҆́мени 1 / 3226
95. и҆́мѧ 1 / 3226
96. и҆́мⷬ҇къ 1 / 3226
97. кольмѝ 1 / 3226
98. крести́ти 1 / 3226
99. креща́ти 1 / 3226
100. крⷭ҇та̀ 1 / 3226
101. крⷭ҇тъ 1 / 3226
102. лица̀ 1 / 3226
103. лꙋка́вагѡ 1 / 3226
104. мі́ра 1 / 3226
105. младе́нца 1 / 3226
106. Мл҃тва 1 / 3226
107. мл҃твꙋ 1 / 3226
108. мо́лимсѧ 1 / 3226
109. мѣ́сѧцей 1 / 3226
110. навѣ́та 1 / 3226
111. назна́менати 1 / 3226
112. на́мъ 1 / 3226
113. на́шихъ 1 / 3226
114. немоществꙋ́ѧй 1 / 3226
115. не́мъ 1 / 3226
116. непра̑здныѧ 1 / 3226
117. непросвѣще́ни 1 / 3226
118. непросвѣще́нъ 1 / 3226
119. нерꙋши́мꙋ 1 / 3226
120. ни́мже 1 / 3226
121. ны́нѣ 1 / 3226
122. нѣ́кїѧ 1 / 3226
123. нѣ́цыи 1 / 3226
124. па́че 1 / 3226
125. печа́ть 1 / 3226
126. пє́рси 1 / 3226
127. повелѣ́нїємъ 1 / 3226
128. пови́нни 1 / 3226
129. полꙋчи́тъ 1 / 3226
130. помо́лимсѧ 1 / 3226
131. помышле́нїихъ 1 / 3226
132. послѣ́довати 1 / 3226
133. пра́вды 1 / 3226
134. пра́вилѡмъ 1 / 3226
135. првⷣный 1 / 3226
136. пребы́ти 1 / 3226
137. Прест҃а́ѧ 1 / 3226
138. прест҃ы́мъ 1 / 3226
139. прест҃ы́ѧ 1 / 3226
140. прино́ситсѧ 1 / 3226
141. при́снѡ 1 / 3226
142. прїе́млющее 1 / 3226
143. прїе́мый 1 / 3226
144. просвѣща́ѧй 1 / 3226
145. про́симъ 1 / 3226
146. Пѧ́ть 1 / 3226
147. Ра́дꙋйсѧ 1 / 3226
148. роди́сѧ 1 / 3226
149. рожде́нїѧ 1 / 3226
150. рожде́нный 1 / 3226
151. рожде́нныхъ 1 / 3226
152. рождествѣ̀ 1 / 3226
153. рꙋ́цѣ 1 / 3226
154. свободи́телѧ 1 / 3226
155. своегѡ̀ 1 / 3226
156. свѣ́тъ 1 / 3226
157. се́й 1 / 3226
158. се́мъ 1 / 3226
159. се́рдцѣ 1 / 3226
160. сконча́етсѧ 1 / 3226
161. сконча́ютсѧ 1 / 3226
162. сл҃нце 1 / 3226
163. слꙋчи́тсѧ 1 / 3226
164. сме́рти 1 / 3226
165. соверша́емѣмъ 1 / 3226
166. совокꙋплѧ́емѣмъ 1 / 3226
167. сохрани́въ 1 / 3226
168. ссе́тъ 1 / 3226
169. ст҃а́гѡ 1 / 3226
170. ста́рче 1 / 3226
171. ст҃о́мꙋ 1 / 3226
172. стра́шными 1 / 3226
173. ст҃ѣ́й 1 / 3226
174. сꙋда̀ 1 / 3226
175. сꙋеты̀ 1 / 3226
176. сꙋ́ть 1 / 3226
177. сꙋ́щыѧ 1 / 3226
178. та́йнами 1 / 3226
179. та́кѡ 1 / 3226
180. твоѐ 1 / 3226
181. твоемꙋ̀ 1 / 3226
182. тебѣ̀ 1 / 3226
183. то́кмѡ 1 / 3226
184. Трист҃о́е 1 / 3226
185. тропа́рь 1 / 3226
186. трⷪ҇це 1 / 3226
187. ты̀ 1 / 3226
188. тьмѣ̀ 1 / 3226
189. хра́мꙋ 1 / 3226
190. хрⷭ҇та̀ 1 / 3226
191. хрⷭ҇то́съ 1 / 3226
192. ѡ҆́бразомъ 1 / 3226
193. ѡ҆́бразъ 1 / 3226
194. ѡ҆бъѧ́тїѧ 1 / 3226
195. ѡ҆жида́ти 1 / 3226
196. ѡ҆мы́ти 1 / 3226
197. ѿпꙋсти́тельный 1 / 3226
198. ѿпꙋ́стъ 1 / 3226
199. ѿрече́нꙋ 1 / 3226
200. ѻ҆сма́гѡ 1 / 3226
201. Ѻ҆́ч҃е 1 / 3226
202. цр҃кви 1 / 3226
203. црⷭ҇твїи 1 / 3226
204. црⷭ҇тво 1 / 3226
205. ча́съ 1 / 3226
206. чело̀ 1 / 3226
207. чл҃вѣколю́бїемъ 1 / 3226
208. шеста́гѡ 1 / 3226
209. ᲂу҆бі́йствꙋ 1 / 3226
210. ᲂу҆́бѡ 1 / 3226
211. ᲂу҆ста̀ 1 / 3226
212. ᲂу҆ѧзви́ти 1 / 3226
213. Ꙗ҆́кѡ 1 / 3226
214. ꙗ҆́звы 1 / 3226
215. ꙗ҆́коже 1 / 3226
word count / ipm
1. и 15 / 68493
2. В 6 / 27397
3. на 4 / 18265
4. наш 4 / 18265
5. Твоего 4 / 18265
6. да 3 / 13699
7. младенца 3 / 13699
8. по 3 / 13699
9. с 3 / 13699
10. Твоим 3 / 13699
11. храма 3 / 13699
12. « 2 / 9132
13. » 2 / 9132
14. Благословен 2 / 9132
15. Бог 2 / 9132
16. во 2 / 9132
17. Господи 2 / 9132
18. дверей 2 / 9132
19. Единородного 2 / 9132
20. или 2 / 9132
21. имя 2 / 9132
22. Крест 2 / 9132
23. священник 2 / 9132
24. Сына 2 / 9132
25. Твоем 2 / 9132
26. Тебя 2 / 9132
27. Ты 2 / 9132
28. у 2 / 9132
29. чтобы 2 / 9132
30. 1 / 4566
31. 1 / 4566
32. Аминь 1 / 4566
33. бабка 1 / 4566
34. благодати 1 / 4566
35. Благодатная 1 / 4566
36. благоприятное 1 / 4566
37. благословляет 1 / 4566
38. блаженство 1 / 4566
39. Богородица 1 / 4566
40. Богородицы 1 / 4566
41. Боже 1 / 4566
42. веки 1 / 4566
43. веков 1 / 4566
44. Веселись 1 / 4566
45. взяв 1 / 4566
46. вместе 1 / 4566
47. воскресение 1 / 4566
48. воссияло 1 / 4566
49. восьмой 1 / 4566
50. вражеского 1 / 4566
51. время 1 / 4566
52. Всеблагим 1 / 4566
53. всегда 1 / 4566
54. всякого 1 / 4566
55. Господу 1 / 4566
56. грудь 1 / 4566
57. дарование 1 / 4566
58. Дарующего 1 / 4566
59. Дева 1 / 4566
60. день 1 / 4566
61. дня 1 / 4566
62. Духом 1 / 4566
63. душ 1 / 4566
64. его 1 / 4566
65. Животворящим 1 / 4566
66. запечатлеется 1 / 4566
67. заповедям 1 / 4566
68. Затем 1 / 4566
69. ибо 1 / 4566
70. из 1 / 4566
71. избегать 1 / 4566
72. избранных 1 / 4566
73. изображает 1 / 4566
74. иконой 1 / 4566
75. им 1 / 4566
76. имени 1 / 4566
77. к 1 / 4566
78. которая 1 / 4566
79. Которым 1 / 4566
80. лица 1 / 4566
81. лицо 1 / 4566
82. лукавого 1 / 4566
83. мира 1 / 4566
84. младенцу 1 / 4566
85. молимся 1 / 4566
86. Молитва 1 / 4566
87. мы 1 / 4566
88. нам 1 / 4566
89. нападения 1 / 4566
90. находящихся 1 / 4566
91. наших 1 / 4566
92. нем 1 / 4566
93. ненарушимой 1 / 4566
94. ним 1 / 4566
95. ныне 1 / 4566
96. объятия 1 / 4566
97. он 1 / 4566
98. Освободителя 1 / 4566
99. освящаемом 1 / 4566
100. Отец 1 / 4566
101. Отпуск 1 / 4566
102. отразится 1 / 4566
103. печать 1 / 4566
104. повелениям 1 / 4566
105. повивальная 1 / 4566
106. покровителя 1 / 4566
107. получил 1 / 4566
108. помолимся 1 / 4566
109. после 1 / 4566
110. постоянно 1 / 4566
111. поступая 1 / 4566
112. Потом 1 / 4566
113. правды 1 / 4566
114. праведный 1 / 4566
115. пребудет 1 / 4566
116. пред 1 / 4566
117. Пресвятой 1 / 4566
118. Пресвятым 1 / 4566
119. приносит 1 / 4566
120. принявший 1 / 4566
121. присоединяемом 1 / 4566
122. произносит 1 / 4566
123. просвещающий 1 / 4566
124. просим 1 / 4566
125. рабе 1 / 4566
126. рабу 1 / 4566
127. Радуйся 1 / 4566
128. рождения 1 / 4566
129. руки 1 / 4566
130. свет 1 / 4566
131. свои 1 / 4566
132. святого 1 / 4566
133. святое 1 / 4566
134. святой 1 / 4566
135. святыми 1 / 4566
136. сердце 1 / 4566
137. следовать 1 / 4566
138. Солнце 1 / 4566
139. сохраняя 1 / 4566
140. Сретенью 1 / 4566
141. становится 1 / 4566
142. старец 1 / 4566
143. суеты 1 / 4566
144. таинствами 1 / 4566
145. Твое 1 / 4566
146. Твоей 1 / 4566
147. Твоему 1 / 4566
148. Тебе 1 / 4566
149. Трисвятое 1 / 4566
150. тропари 1 / 4566
151. тропарь 1 / 4566
152. тьме 1 / 4566
153. уме 1 / 4566
154. храм 1 / 4566
155. Христа 1 / 4566
156. Христос 1 / 4566
157. Царстве 1 / 4566
158. Церкви 1 / 4566
159. человеколюбию 1 / 4566
160. читая 1 / 4566
161. этом 1 / 4566
Greek 409 Church Slavonic 310 Russian 219
word count / ipm
1. καὶ 27 / 66015
2. τὸ 15 / 36675
3. σοῦ 14 / 34230
4. τοῦ 12 / 29340
5. τὴν 10 / 24450
6. τῶν 9 / 22005
7. τῆς 8 / 19560
8. τῇ 7 / 17115
9. ἐν 6 / 14670
10. 6 / 14670
11. ἡμῶν 5 / 12225
12. τοὺς 5 / 12225
13. δὲ 4 / 9780
14. εἰς 4 / 9780
15. εἶτα 4 / 9780
16. 4 / 9780
17. νῦν 4 / 9780
18. εἶ 3 / 7335
19. ἵνα 3 / 7335
20. μὴ 3 / 7335
21. ὅτι 3 / 7335
22. ὡς 3 / 7335
23. ἀλλὰ 2 / 4890
24. ἀπὸ 2 / 4890
25. αὐτοῦ 2 / 4890
26. γὰρ 2 / 4890
27. ἡμῖν 2 / 4890
28. κατὰ 2 / 4890
29. οὐ 2 / 4890
30. τοῖς 2 / 4890
31. τὸν 2 / 4890
32. τῷ 2 / 4890
33. αἱ 1 / 2445
34. ἀνὰ 1 / 2445
35. αὐτό 1 / 2445
36. αὐτόν 1 / 2445
37. διὰ 1 / 2445
38. ἐὰν 1 / 2445
39. ἐκ 1 / 2445
40. ἐπὶ 1 / 2445
41. ἐστιν 1 / 2445
42. ἡμᾶς 1 / 2445
43. μεθ᾿ 1 / 2445
44. μετὰ 1 / 2445
45. οὕτω 1 / 2445
46. πάντων 1 / 2445
47. πᾶσαν 1 / 2445
48. πρὸ 1 / 2445
49. πρὸς 1 / 2445
50. σὲ 1 / 2445
51. σὴν 1 / 2445
52. σύ 1 / 2445
53. σὺν 1 / 2445
54. τὰς 1 / 2445
word count / ipm
1. и҆ 22 / 70968
2. во 9 / 29032
3. да 5 / 16129
4. не 5 / 16129
5. въ 4 / 12903
6. и҆лѝ 4 / 12903
7. на́шъ 4 / 12903
8. по 4 / 12903
9. твоегѡ̀ 4 / 12903
10. же 3 / 9677
11. на 3 / 9677
12. пред̾ 3 / 9677
13. твои̑мъ 3 / 9677
14. ѿ 3 / 9677
15. а҆́ще 2 / 6452
16. бо 2 / 6452
17. є҆го̀ 2 / 6452
18. є҆гѡ̀ 2 / 6452
19. є҆́же 2 / 6452
20. къ 2 / 6452
21. но 2 / 6452
22. съ 2 / 6452
23. Та́же 2 / 6452
24. твое́й 2 / 6452
25. тебѐ 2 / 6452
26. ꙗ҆́кѡ 2 / 6452
27. а҆́ки 1 / 3226
28. всѧ́кагѡ 1 / 3226
29. є҆сѝ 1 / 3226
30. є҆́сть 1 / 3226
31. и҆з̾ 1 / 3226
32. на́мъ 1 / 3226
33. на́шихъ 1 / 3226
34. не́мъ 1 / 3226
35. своегѡ̀ 1 / 3226
36. се́й 1 / 3226
37. сꙋ́ть 1 / 3226
38. та́кѡ 1 / 3226
39. твоѐ 1 / 3226
40. твоемꙋ̀ 1 / 3226
41. тебѣ̀ 1 / 3226
42. то́кмѡ 1 / 3226
43. ты̀ 1 / 3226
44. ᲂу҆́бѡ 1 / 3226
45. Ꙗ҆́кѡ 1 / 3226
46. ꙗ҆́коже 1 / 3226
word count / ipm
1. и 15 / 68493
2. В 6 / 27397
3. на 4 / 18265
4. наш 4 / 18265
5. Твоего 4 / 18265
6. да 3 / 13699
7. по 3 / 13699
8. с 3 / 13699
9. во 2 / 9132
10. или 2 / 9132
11. Твоем 2 / 9132
12. Тебя 2 / 9132
13. Ты 2 / 9132
14. у 2 / 9132
15. чтобы 2 / 9132
16. всякого 1 / 4566
17. его 1 / 4566
18. ибо 1 / 4566
19. из 1 / 4566
20. им 1 / 4566
21. к 1 / 4566
22. Которым 1 / 4566
23. мы 1 / 4566
24. нам 1 / 4566
25. наших 1 / 4566
26. нем 1 / 4566
27. ним 1 / 4566
28. он 1 / 4566
29. пред 1 / 4566
30. свои 1 / 4566
31. Твое 1 / 4566
32. Твоей 1 / 4566
33. Твоему 1 / 4566
34. Тебе 1 / 4566
35. этом 1 / 4566