Frequencies wordforms

from text: Εύχὴ εἰς τὸ ποιῆσαι Κατηχούμενον / Мл҃тва во є҆́же сотвори́ти ѡ҆глаше́ннаго

  • Hide stop words
  • Show stop words
  • Only stop words
Greek 1789 Church Slavonic 1624 Russian 1434
word count / ipm
1. αὐτῆς 12 / 6708
2. λέγει 12 / 6708
3. ἱερεὺς 9 / 5031
4. Κυρίου 9 / 5031
5. Πνεῦμα 9 / 5031
6. Χριστοῦ 9 / 5031
7. ἅγιον 8 / 4472
8. αἰώνων 8 / 4472
9. Ἀμήν 8 / 4472
10. ἀεὶ 7 / 3913
11. αἰῶνας 7 / 3913
12. Θεὸς 7 / 3913
13. Ἁγίου 6 / 3354
14. ἀποκρίνεται 6 / 3354
15. δεηθῶμεν 6 / 3354
16. Θεοῦ 6 / 3354
17. Πνεύματος 6 / 3354
18. Υἱοῦ 6 / 3354
19. ἀναχώρησον 5 / 2795
20. ἔξελθε 5 / 2795
21. ὁρκίζω 5 / 2795
22. πάλιν 5 / 2795
23. Πατρὸς 5 / 2795
24. τρὶς 5 / 2795
25. γῆς 4 / 2236
26. δι 4 / 2236
27. ζωῆς 4 / 2236
28. Θεὸν 4 / 2236
29. Ἰησοῦ 4 / 2236
30. Κύριε 4 / 2236
31. λέγων 4 / 2236
32. ὄνομά 4 / 2236
33. πάσῃ 4 / 2236
34. Πατρὶ 4 / 2236
35. Πνεύματι 4 / 2236
36. τρίτου 4 / 2236
37. Ἀνάδοχος 3 / 1677
38. ἀνθρώπους 3 / 1677
39. ΑΦΟΡΚΙΣΜΟΣ 3 / 1677
40. βασιλείας 3 / 1677
41. δούλην 3 / 1677
42. δοῦλον 3 / 1677
43. ἐξουσίαν 3 / 1677
44. ἔργοις 3 / 1677
45. εὐλογητὸς 3 / 1677
46. ἔχοντα 3 / 1677
47. Κατηχούμενος 3 / 1677
48. μονογενοῦς 3 / 1677
49. υἱὸν 3 / 1677
50. Φοβήθητι 3 / 1677
51. χεῖρας 3 / 1677
52. Χερουβίμ 3 / 1677
53. Χριστῷ 3 / 1677
54. ἀβύσσους 2 / 1118
55. ἀγαθῷ 2 / 1118
56. ἀγγέλοις 2 / 1118
57. Ἁγίῳ 2 / 1118
58. Ἁγίων 2 / 1118
59. αἰωνίου 2 / 1118
60. αἰῶνος 2 / 1118
61. ἀκάθαρτον 2 / 1118
62. ἀληθείας 2 / 1118
63. ἀληθινοῦ 2 / 1118
64. Ἀνατολὰς 2 / 1118
65. ἀνέμων 2 / 1118
66. γεννηθέντα 2 / 1118
67. γῆ 2 / 1118
68. γῆν 2 / 1118
69. Δέσποτα 2 / 1118
70. Διάβολε 2 / 1118
71. Διαβόλου 2 / 1118
72. διαπαντός 2 / 1118
73. Δὸς 2 / 1118
74. δυνάμει 2 / 1118
75. δυνάμεις 2 / 1118
76. δυνάμεως 2 / 1118
77. δύναμιν 2 / 1118
78. εἴπῃ 2 / 1118
79. ἐκείνου 2 / 1118
80. ἐμφυσᾷ 2 / 1118
81. ἕνα 2 / 1118
82. Εὐχήν 2 / 1118
83. ζωὴν 2 / 1118
84. ζωοποιῷ 2 / 1118
85. ἡμέρᾳ 2 / 1118
86. ἡμέρας 2 / 1118
87. θαλάσσης 2 / 1118
88. κάτω 2 / 1118
89. κράτος 2 / 1118
90. Κύριον 2 / 1118
91. Κύριος 2 / 1118
92. μεγάλης 2 / 1118
93. μεθ 2 / 1118
94. μέτωπον 2 / 1118
95. μηκέτι 2 / 1118
96. ὁμοούσιον 2 / 1118
97. ὀνόματί 2 / 1118
98. ὄρη 2 / 1118
99. ὅταν 2 / 1118
100. οὐρανόν 2 / 1118
101. οὐρανῶν 2 / 1118
102. παναγίῳ 2 / 1118
103. Πατέρα 2 / 1118
104. Πιστεύω 2 / 1118
105. πίστεως 2 / 1118
106. πλάσματος 2 / 1118
107. πρόσωπον 2 / 1118
108. πτερύγων 2 / 1118
109. πῦρ 2 / 1118
110. Σατανᾷ 2 / 1118
111. στῆθος 2 / 1118
112. Σύμβολον 2 / 1118
113. Συνεταξάμην 2 / 1118
114. Συνετάξω 2 / 1118
115. σφραγισθέντος 2 / 1118
116. Σώματος 2 / 1118
117. σωτηρίαν 2 / 1118
118. τέκνον 2 / 1118
119. τήνδε 2 / 1118
120. τόνδε 2 / 1118
121. Υἱῷ 2 / 1118
122. φῶς 2 / 1118
123. φώτισμα 2 / 1118
124. φωτὸς 2 / 1118
125. Χάριτι 2 / 1118
126. χεῖρα 2 / 1118
127. χειρῶν 2 / 1118
128. χοίρων 2 / 1118
129. Α 1 / 559
130. ἀγάπης 1 / 559
131. ἀγαπητοῦ 1 / 559
132. Ἄγγελοι 1 / 559
133. Ἄγγελον 1 / 559
134. Ἀγγέλους 1 / 559
135. ἀγέλην 1 / 559
136. Ἁγίαν 1 / 559
137. ἁγίας 1 / 559
138. ἅγιος 1 / 559
139. ἀθανάτων 1 / 559
140. ἄθραυστον 1 / 559
141. Αἵματος 1 / 559
142. αἰνέσῃ 1 / 559
143. αἴτησιν 1 / 559
144. αἰῶνα 1 / 559
145. αἰώνιον 1 / 559
146. ἀκαθαρσίας 1 / 559
147. ἀκαθάρτοις 1 / 559
148. ἀκαθάρτων 1 / 559
149. ἀκατάληπτος 1 / 559
150. ἀκοίμητος 1 / 559
151. ἀκούειν 1 / 559
152. ἀλάλῳ 1 / 559
153. ἀληθινὸν 1 / 559
154. ἀληθινός 1 / 559
155. ἀλλότριον 1 / 559
156. ἁμαρτίας 1 / 559
157. ἁμαρτιῶν 1 / 559
158. ἄμμον 1 / 559
159. ἀμόλυντον 1 / 559
160. ἀναβαλλόμενον 1 / 559
161. ἀνακαίνισον 1 / 559
162. ἀναπέμψῃ 1 / 559
163. ἀναστάντα 1 / 559
164. ἀνάστασιν 1 / 559
165. ἀνελθόντα 1 / 559
166. ἀνεξιχνίαστος 1 / 559
167. ἀνθρώποις 1 / 559
168. ἄνθρωπον 1 / 559
169. ἄνθρωπος 1 / 559
170. ἀνθρώπου 1 / 559
171. ἀνισταμένων 1 / 559
172. ἀνοιγομένων 1 / 559
173. ἀντικειμένας 1 / 559
174. ἀντικειμένου 1 / 559
175. ἀνυπόδετον 1 / 559
176. ἄνω 1 / 559
177. ἀοράτων 1 / 559
178. ἀπειλὴ 1 / 559
179. ἀπέλασον 1 / 559
180. ἄπελθε 1 / 559
181. Ἀπεταξάμην 1 / 559
182. Ἀπετάξω 1 / 559
183. ἀποδύει 1 / 559
184. ἀποδυομένου 1 / 559
185. Ἀπόδυσον 1 / 559
186. ἀποστῆναι 1 / 559
187. Ἀπόστησον 1 / 559
188. Ἀποστολικὴν 1 / 559
189. ἀποστρέφει 1 / 559
190. Ἀποτάσσῃ 1 / 559
191. Ἀποτάσσομαι 1 / 559
192. ἁπτόμενον 1 / 559
193. ἀρεστά 1 / 559
194. Ἀρχάγγελοι 1 / 559
195. Ἀρχαί 1 / 559
196. ἀσκεπῆ 1 / 559
197. ἀσφάλειαν 1 / 559
198. ἀσφαλῆ 1 / 559
199. ἀτενίζοντες 1 / 559
200. αὐγάσαι 1 / 559
201. ἄφεσιν 1 / 559
202. ἀχρείων 1 / 559
203. ἀχώριστον 1 / 559
204. Β 1 / 559
205. βαπτιζομένη 1 / 559
206. βαπτιζόμενον 1 / 559
207. βαπτιζόμενος 1 / 559
208. βαπτιζομένου 1 / 559
209. Βάπτισμα 1 / 559
210. Βαπτίσματος 1 / 559
211. βάρβαρος 1 / 559
212. Βασιλεῖ 1 / 559
213. βασιλείᾳ 1 / 559
214. βασιλείαν 1 / 559
215. βίβλῳ 1 / 559
216. βλέμμα 1 / 559
217. γ 1 / 559
218. Γ΄ 1 / 559
219. γέενναν 1 / 559
220. γένει 1 / 559
221. γνῶ 1 / 559
222. γνώρισον 1 / 559
223. Γραφάς 1 / 559
224. Γράψον 1 / 559
225. δαίμονι 1 / 559
226. δαιμονίου 1 / 559
227. δεδόξασται 1 / 559
228. δεήσεως 1 / 559
229. δείξαντος 1 / 559
230. δεξιῶν 1 / 559
231. δέρριν 1 / 559
232. Διάβολον 1 / 559
233. διανοίας 1 / 559
234. Διανοιξον 1 / 559
235. διατηρήσας 1 / 559
236. διατηρήσασα 1 / 559
237. διαφυλαχθῆναι 1 / 559
238. διδασκαλίαν 1 / 559
239. δίωξον 1 / 559
240. δόξα 1 / 559
241. δοξάζουσα 1 / 559
242. δοξάζων 1 / 559
243. δόξαν 1 / 559
244. δοξασθήτω 1 / 559
245. δόξης 1 / 559
246. δουλείας 1 / 559
247. δούλων 1 / 559
248. δοὺς 1 / 559
249. δύναμις 1 / 559
250. Δυσμάς 1 / 559
251. ἐβδελυγμένον 1 / 559
252. ἐγένετο 1 / 559
253. ἐθριάμβευσεν 1 / 559
254. εἰδωλολατρίας 1 / 559
255. εἰκόνα 1 / 559
256. εἰπόντος 1 / 559
257. εἰσελθεῖν 1 / 559
258. εἰσέλθῃς 1 / 559
259. ἕκαστον 1 / 559
260. ἐκείνην 1 / 559
261. ἐκζήτησον 1 / 559
262. Ἐκκλησίαν 1 / 559
263. Ἐκκλησίας 1 / 559
264. ἐκπεσόντα 1 / 559
265. ἐκπορευόμενον 1 / 559
266. ἐκτείνοντα 1 / 559
267. Ἐκφώνως 1 / 559
268. ἐκχέοντα 1 / 559
269. ἐλέει 1 / 559
270. ἐλέους 1 / 559
271. ἐλεύσεως 1 / 559
272. ἐλθεῖν 1 / 559
273. ἐλπίδος 1 / 559
274. ἔλυσε 1 / 559
275. ἔμπλησον 1 / 559
276. ἔμπτυσον 1 / 559
277. ἐμφύσησον 1 / 559
278. ἐμφωλεῦον 1 / 559
279. ἐνανθρωπήσαντα 1 / 559
280. ἐνανθρωπήσεως 1 / 559
281. ἔνδοξος 1 / 559
282. ἐνεργείᾳ 1 / 559
283. ἐνεργήματα 1 / 559
284. ἐνεργήσῃς 1 / 559
285. ἐνεργούμενης 1 / 559
286. ἑνόντα 1 / 559
287. ἐντολαῖς 1 / 559
288. ἐντολάς 1 / 559
289. ἕνωσιν 1 / 559
290. ἔνωσον 1 / 559
291. ἑξαπτέρυγα 1 / 559
292. Ἐξέλασον 1 / 559
293. ἐξέληται 1 / 559
294. ἐξερεύνησον 1 / 559
295. ἐξομολογήσηταί 1 / 559
296. Ἐξουσίαι 1 / 559
297. ἐξώτερον 1 / 559
298. ἐπιβλέποντα 1 / 559
299. ἐπίβλεψον 1 / 559
300. ἐπιβουλῆς 1 / 559
301. ἐπίγνωσιν 1 / 559
302. ἐπιτάξαντός 1 / 559
303. ἐπιτάσσει 1 / 559
304. ἐπιτίθημι 1 / 559
305. ἐπιτίθησι 1 / 559
306. Ἐπιτιμᾷ 1 / 559
307. Ἐπιτιμήθητι 1 / 559
308. ἐπιτιμήσαντος 1 / 559
309. Ἐπιτίμησον 1 / 559
310. ἐπουράνιον 1 / 559
311. ἐπουρανίων 1 / 559
312. ἔργον 1 / 559
313. ἐρχόμενον 1 / 559
314. ἐρωτᾷ 1 / 559
315. ἐστήρικται 1 / 559
316. Ἔστωσαν 1 / 559
317. Εὐαγγελίου 1 / 559
318. Εὐδοκίᾳ 1 / 559
319. εὐτρεπιζομένης 1 / 559
320. εὐτρεπιζομένου 1 / 559
321. Εὔφρανον 1 / 559
322. Εύχὴ 1 / 559
323. ἐχθροῦ 1 / 559
324. ἔχοντος 1 / 559
325. ἔχουσαν 1 / 559
326. ζήσεται 1 / 559
327. ζυγῷ 1 / 559
328. ζωῇ 1 / 559
329. ζώνην 1 / 559
330. ζῶντας 1 / 559
331. Ζωοποιόν 1 / 559
332. ζωοποιοῦ 1 / 559
333. ἠγιασμένον 1 / 559
334. ἡλίου 1 / 559
335. ἡμετέραν 1 / 559
336. Ἥξει 1 / 559
337. ἡτοιμασμένης 1 / 559
338. θάλασσα 1 / 559
339. θαλάσσῃ 1 / 559
340. θάνατον 1 / 559
341. θανάτου 1 / 559
342. θανάτῳ 1 / 559
343. θέλων 1 / 559
344. θεμελιοῦντα 1 / 559
345. θέντα 1 / 559
346. Θεῶ 1 / 559
347. Θρόνοι 1 / 559
348. θυγατέρα 1 / 559
349. ἴδιον 1 / 559
350. Ἰησοῦν 1 / 559
351. Ἰησοῦς 1 / 559
352. ἱμάτιον 1 / 559
353. Ἰσραήλ 1 / 559
354. ἵστησιν 1 / 559
355. ἰσχύι 1 / 559
356. ἰώμενος 1 / 559
357. καθάρισον 1 / 559
358. καθεζόμενον 1 / 559
359. καθέλῃ 1 / 559
360. καθήμενον 1 / 559
361. Καθολικὴν 1 / 559
362. καπνίζονται 1 / 559
363. καρδίᾳ 1 / 559
364. καταξιωθεῖσαν 1 / 559
365. καταξιωθέντα 1 / 559
366. καταξιωθῇ 1 / 559
367. καταξίωσον 1 / 559
368. κατασκηνώσας 1 / 559
369. καταφυγεῖν 1 / 559
370. κατελθόντα 1 / 559
371. κατήργησε 1 / 559
372. Κατηχούμενον 1 / 559
373. κεκρυμμένον 1 / 559
374. κελεύει 1 / 559
375. κεφαλὴν 1 / 559
376. κληρονομίας 1 / 559
377. κληρονόμον 1 / 559
378. κλιθήσεται 1 / 559
379. κολάσει 1 / 559
380. κολάσεως 1 / 559
381. κόσμον 1 / 559
382. κόσμου 1 / 559
383. κρῖναι 1 / 559
384. κρίνων 1 / 559
385. κρίσεως 1 / 559
386. κτίσαντα 1 / 559
387. Κυριότητες 1 / 559
388. κωφῷ 1 / 559
389. λαίλαπι 1 / 559
390. λαλῆσαν 1 / 559
391. λατρείᾳ 1 / 559
392. λειτουργοὺς 1 / 559
393. λογικὸν 1 / 559
394. Λύει 1 / 559
395. λυσίζωνον 1 / 559
396. λυτρωσάμενος 1 / 559
397. μακαριότητας 1 / 559
398. μαλακίαν 1 / 559
399. Μαρίας 1 / 559
400. ματαίαν 1 / 559
401. μέγα 1 / 559
402. μέλλοντος 1 / 559
403. μέλλουτος 1 / 559
404. μέλος 1 / 559
405. μεσημβρίᾳ 1 / 559
406. μεσημβρινοῦ 1 / 559
407. Μίαν 1 / 559
408. μιαρὸν 1 / 559
409. μνημάτων 1 / 559
410. Μονογενῆ 1 / 559
411. μονογενής 1 / 559
412. μόνος 1 / 559
413. μονοχίτωνα 1 / 559
414. μυστηρίων 1 / 559
415. νάπας 1 / 559
416. νεκρούς 1 / 559
417. νεκρῶν 1 / 559
418. νεολέκτου 1 / 559
419. νεωστὶ 1 / 559
420. νίκας 1 / 559
421. νόσον 1 / 559
422. νυκτί 1 / 559
423. νῶτα 1 / 559
424. ξηραίνει 1 / 559
425. ξηρᾶς 1 / 559
426. ξύλον 1 / 559
427. ξύλου 1 / 559
word count / ipm
1. глаго́летъ 24 / 14778
2. сщ҃е́нникъ 19 / 11700
3. Па́ки 17 / 10468
4. ѿвѣща́етъ 15 / 9236
5. бг҃а 10 / 6158
6. хрⷭ҇та̀ 10 / 6158
7. тре́тїе 9 / 5542
8. хрⷭ҇тꙋ̀ 9 / 5542
9. а҆ми́нь 8 / 4926
10. ны́нѣ 8 / 4926
11. второ́е 7 / 4310
12. вѣ́ки 7 / 4310
13. вѣкѡ́въ 7 / 4310
14. дх҃а 7 / 4310
15. при́снѡ 7 / 4310
16. сн҃а 7 / 4310
17. Вопроша́етъ 6 / 3695
18. Вѣ́рꙋю 6 / 3695
19. Гдⷭ҇ꙋ 6 / 3695
20. помо́лимсѧ 6 / 3695
21. сатаны̀ 6 / 3695
22. Сочета́лсѧ 6 / 3695
23. Сочета́хсѧ 6 / 3695
24. ст҃а́гѡ 6 / 3695
25. сѧ 6 / 3695
26. ѻ҆ц҃а̀ 6 / 3695
27. гдⷭ҇а 5 / 3079
28. глаго́лѧ 5 / 3079
29. дꙋ́ха 5 / 3079
30. запреща́ю 5 / 3079
31. землѝ 5 / 3079
32. и҆зы́ди 5 / 3079
33. і҆и҃са 5 / 3079
34. ст҃о́мꙋ 5 / 3079
35. ст҃ы́й 5 / 3079
36. ѿстꙋпѝ 5 / 3079
37. всеѧ̀ 4 / 2463
38. гдⷭ҇и 4 / 2463
39. є҆ди́наго 4 / 2463
40. рꙋ́кꙋ 4 / 2463
41. си̑лы 4 / 2463
42. а҆́ггєлъ 3 / 1847
43. бг҃ъ 3 / 1847
44. бг҃ꙋ 3 / 1847
45. бж҃е 3 / 1847
46. бл҃гослове́нъ 3 / 1847
47. вла́сть 3 / 1847
48. воспрїе́мникъ 3 / 1847
49. всегѡ̀ 3 / 1847
50. вѣ́рꙋеши 3 / 1847
51. горды́ни 3 / 1847
52. дх҃омъ 3 / 1847
53. дѣ́лъ 3 / 1847
54. є҆диноро́днагѡ 3 / 1847
55. жи́зни 3 / 1847
56. Запреще́нїе 3 / 1847
57. и҆́мѧ 3 / 1847
58. и҆спо́лнитъ 3 / 1847
59. конца̀ 3 / 1847
60. нб҃о 3 / 1847
61. просвѣще́нїю 3 / 1847
62. раба̀ 3 / 1847
63. рꙋ́цѣ 3 / 1847
64. слꙋже́нїѧ 3 / 1847
65. Сочетава́еши 3 / 1847
66. Сочетава́юсѧ 3 / 1847
67. сѷмво́лъ 3 / 1847
68. три́жды 3 / 1847
69. ѡ҆глаше́нный 3 / 1847
70. Ѿре́клсѧ 3 / 1847
71. Ѿреко́хсѧ 3 / 1847
72. Ѿрица́еши 3 / 1847
73. Ѿрица́юсѧ 3 / 1847
74. ѻ҆ц҃ꙋ̀ 3 / 1847
75. цр҃ю̀ 3 / 1847
76. ᲂу҆бо́йсѧ 3 / 1847
77. бє́здны 2 / 1232
78. бл҃ги́мъ 2 / 1232
79. Бл҃года́тїю 2 / 1232
80. влⷣко 2 / 1232
81. Возгла́съ 2 / 1232
82. восто́кꙋ 2 / 1232
83. всѧ́кꙋю 2 / 1232
84. вы́нꙋ 2 / 1232
85. вѣ́ка 2 / 1232
86. вѣ́къ 2 / 1232
87. вѣ́чныѧ 2 / 1232
88. гдⷭ҇ь 2 / 1232
89. го́ры 2 / 1232
90. да́ждь 2 / 1232
91. дїа́воле 2 / 1232
92. дни̑ 2 / 1232
93. до́лѣ 2 / 1232
94. дх҃ꙋ 2 / 1232
95. дѣ́лѣхъ 2 / 1232
96. дꙋ́етъ 2 / 1232
97. живота̀ 2 / 1232
98. животворѧ́щимъ 2 / 1232
99. Запреща́етъ 2 / 1232
100. землѧ̀ 2 / 1232
101. и҆зженѝ 2 / 1232
102. и҆́мени 2 / 1232
103. и҆́мⷬ҇къ 2 / 1232
104. и҆мꙋ́ща 2 / 1232
105. и҆мꙋ́щагѡ 2 / 1232
106. и҆спо́лни 2 / 1232
107. и҆́стинна 2 / 1232
108. и҆́стины 2 / 1232
109. лицѐ 2 / 1232
110. Мл҃тва 2 / 1232
111. морскꙋ́ю 2 / 1232
112. ни́мже 2 / 1232
113. пє́рси 2 / 1232
114. прест҃ы́мъ 2 / 1232
115. ра́ди 2 / 1232
116. Свѣ́та 2 / 1232
117. си́лою 2 / 1232
118. си́лꙋ 2 / 1232
119. сн҃ꙋ 2 / 1232
120. созда́нїѧ 2 / 1232
121. ст҃ы́хъ 2 / 1232
122. сы́й 2 / 1232
123. твое́мъ 2 / 1232
124. трепе́щꙋтъ 2 / 1232
125. ѡ҆браща́етъ 2 / 1232
126. ѻ҆́гнь 2 / 1232
127. ѻ҆ц҃е́мъ 2 / 1232
128. ѻ҆́чи 2 / 1232
129. црⷭ҇твїѧ 2 / 1232
130. ча́до 2 / 1232
131. чело̀ 2 / 1232
132. человѣ́ка 2 / 1232
133. человѣ́къ 2 / 1232
134. а҆́ггелы 1 / 616
135. а҆́гг҃ла 1 / 616
136. а҆́гг҃ли 1 / 616
137. а҆́гг҃лы 1 / 616
138. а҆пⷭ҇льскꙋю 1 / 616
139. а҆рха́гг҃ли 1 / 616
140. бг҃омъ 1 / 616
141. безсме́ртныхъ 1 / 616
142. бж҃їѧ 1 / 616
143. бл҃говоле́нїемъ 1 / 616
144. бл҃года́ти 1 / 616
145. бл҃жє́нства 1 / 616
146. бы́ша 1 / 616
147. бꙋ́ди 1 / 616
148. бꙋ́дꙋщагѡ 1 / 616
149. бꙋ̑ри 1 / 616
150. ва́рваръ 1 / 616
151. вели́кагѡ 1 / 616
152. вели́кїѧ 1 / 616
153. вели́кое 1 / 616
154. ве́тхость 1 / 616
155. ве́тхꙋю 1 / 616
156. взира́юще 1 / 616
157. взыщѝ 1 / 616
158. ви̑димымъ 1 / 616
159. вла̑сти 1 / 616
160. вни́деши 1 / 616
161. вни́ти 1 / 616
162. вода́ми 1 / 616
163. вода́хъ 1 / 616
164. водѣ̀ 1 / 616
165. во́дꙋ 1 / 616
166. возвеселѝ 1 / 616
167. возврати́шисѧ 1 / 616
168. Возгла́снѡ 1 / 616
169. возлага́ю 1 / 616
170. возлю́бленнагѡ 1 / 616
171. возсле́тъ 1 / 616
172. возше́дшаго 1 / 616
173. во́ина 1 / 616
174. воплоти́вшагосѧ 1 / 616
175. воскре́сшаго 1 / 616
176. воскр҃се́нїѧ 1 / 616
177. востаю́щымъ 1 / 616
178. восхва́литъ 1 / 616
179. вочл҃вѣ́ченїемъ 1 / 616
180. вочл҃вѣ́чшасѧ 1 / 616
181. вра́жїѧ 1 / 616
182. вседержи́телѧ 1 / 616
183. всели́выйсѧ 1 / 616
184. вселꙋка́вомꙋ 1 / 616
185. все́ю 1 / 616
186. вско́рѣ 1 / 616
187. всѧ́каго 1 / 616
188. всѧ́кїй 1 / 616
189. всѧ́комъ 1 / 616
190. вы́шнее 1 / 616
191. вѣ́ры 1 / 616
192. вѣ́треннюю 1 / 616
193. вѣ́трѡвъ 1 / 616
194. вѣ́чный 1 / 616
195. гдⷭ҇ьства 1 / 616
196. гее́ннѣ 1 / 616
197. главꙋ̀ 1 / 616
198. глаго́лавшаго 1 / 616
199. гла́съ 1 / 616
200. глꙋхо́мꙋ 1 / 616
201. гнѣздѧ́щагосѧ 1 / 616
202. гора́мъ 1 / 616
203. горѣ̀ 1 / 616
204. гото́вѧщагѡсѧ 1 / 616
205. гробѡ́мъ 1 / 616
206. грѣхо́мъ 1 / 616
207. грѣхѡ́въ 1 / 616
208. грѧдꙋ́щаго 1 / 616
209. да́вый 1 / 616
210. да́же 1 / 616
211. дв҃ы 1 / 616
212. де́мѡна 1 / 616
213. де́мѡнꙋ 1 / 616
214. де́нь 1 / 616
215. держа́ва 1 / 616
216. держа́вꙋ 1 / 616
217. дїа́вола 1 / 616
218. дїа́волю 1 / 616
219. дїа́вѡлѧ 1 / 616
220. днѐ 1 / 616
221. дре́во 1 / 616
222. дре́вѣ 1 / 616
223. дх҃ъ 1 / 616
224. дымѧ́тсѧ 1 / 616
225. дѣ̑йства 1 / 616
226. дѣ́йство 1 / 616
227. дѣ́йствꙋемыѧ 1 / 616
228. дѣ́йствꙋеши 1 / 616
229. дѣла̀ 1 / 616
230. дꙋ́ни 1 / 616
231. дꙋ́хи 1 / 616
232. дꙋхѡ́мъ 1 / 616
233. дꙋ́хꙋ 1 / 616
234. є҆ди́но 1 / 616
235. є҆ди́ной 1 / 616
236. є҆диноро́днаго 1 / 616
237. є҆диноро́дный 1 / 616
238. є҆диносꙋ́щна 1 / 616
239. є҆диносꙋ́щнѣй 1 / 616
240. є҆ди́нъ 1 / 616
241. є҆ди́нꙋ 1 / 616
242. є҆ѵⷢ҇лїа 1 / 616
243. животворѧ́щаго 1 / 616
244. животворѧ́щагѡ 1 / 616
245. живо́тъ 1 / 616
246. животꙋ̀ 1 / 616
247. жи́въ 1 / 616
248. живы̑мъ 1 / 616
249. жи́тельствовавъ 1 / 616
250. закосни́тъ 1 / 616
251. за́падъ 1 / 616
252. запеча́таннагѡ 1 / 616
253. за́повѣдемъ 1 / 616
254. за́повѣдехъ 1 / 616
255. запретѝ 1 / 616
256. запрети́вшимъ 1 / 616
257. запреще́нъ 1 / 616
258. зе́млю 1 / 616
259. зна́менꙋетъ 1 / 616
260. зрѣ́нїе 1 / 616
261. ѕѣ́льнѣй 1 / 616
262. и҆дѣ́же 1 / 616
263. и҆зба́вль 1 / 616
264. и҆збавлѧ́юща 1 / 616
265. и҆́зметъ 1 / 616
266. и҆́менемъ 1 / 616
267. и҆мꙋ́щаго 1 / 616
268. и҆мꙋ́щꙋю 1 / 616
269. И҆сповѣ́дꙋю 1 / 616
270. и҆сповѣ́стсѧ 1 / 616
271. и҆спытꙋ́й 1 / 616
272. и҆́стиннагѡ 1 / 616
273. и҆́стинный 1 / 616
274. и҆сходѧ́щаго 1 / 616
275. и҆сцѣлѧ́ѧй 1 / 616
276. і҆дѡлослꙋже́нїѧ 1 / 616
277. і҆и҃левъ 1 / 616
278. і҆и҃съ 1 / 616
279. кни́зѣ 1 / 616
280. ко́жꙋ 1 / 616
281. креща́емаго 1 / 616
282. креща́емомꙋ 1 / 616
283. креща́емый 1 / 616
284. креще́нїе 1 / 616
285. кри́лъ 1 / 616
286. крилꙋ̀ 1 / 616
287. кро́вїю 1 / 616
288. кро́вомъ 1 / 616
289. кромѣ́шнꙋю 1 / 616
290. кр҃ще́нїѧ 1 / 616
291. крѣ́пости 1 / 616
292. лжѝ 1 / 616
293. лихои́мства 1 / 616
294. любвѐ 1 / 616
295. лꙋка́ваго 1 / 616
296. лꙋка́вагѡ 1 / 616
297. лꙋка́вства 1 / 616
298. лꙋка́выхъ 1 / 616
299. ме́ртвыхъ 1 / 616
300. мечта́нїй 1 / 616
301. мє́ртвымъ 1 / 616
302. ми́лость 1 / 616
303. мі́ра 1 / 616
304. мі́ръ 1 / 616
305. мл҃твꙋ 1 / 616
306. млⷭ҇тїю 1 / 616
307. многоѻчи́тїи 1 / 616
308. моле́нїѧ 1 / 616
309. мо́ре 1 / 616
310. мо́рю 1 / 616
311. мр҃і́и 1 / 616
312. мы́слєнныѧ 1 / 616
313. мѣ́риломъ 1 / 616
314. мꙋ́ки 1 / 616
315. мꙋчи́тельство 1 / 616
316. навѣ́та 1 / 616
317. наде́жди 1 / 616
318. налага́етъ 1 / 616
319. напишѝ 1 / 616
320. наслѣ́дїѧ 1 / 616
321. наслѣ́дника 1 / 616
322. нача̑ла 1 / 616
323. наꙋче́нїю 1 / 616
324. нб҃са̀ 1 / 616
325. нб҃сѝ 1 / 616
326. нб҃съ 1 / 616
327. нбⷭ҇ныѧ 1 / 616
328. нб҃ꙋ 1 / 616
329. неви̑димымъ 1 / 616
330. недосто́йными 1 / 616
331. недꙋ́гъ 1 / 616
332. неизслѣ́димый 1 / 616
333. непокрове́на 1 / 616
334. непостижи́мый 1 / 616
335. непрепоѧ́сана 1 / 616
336. нераздѣ́льнѣй 1 / 616
337. нерꙋши́мꙋю 1 / 616
338. нескве́рнꙋю 1 / 616
339. неѡбꙋве́на 1 / 616
340. нечи́стаго 1 / 616
341. нечи́стомꙋ 1 / 616
342. нечистоты̀ 1 / 616
343. нечи̑стымъ 1 / 616
344. нечи̑стыѧ 1 / 616
345. неꙋгаси́мый 1 / 616
346. неꙋсыпа́емый 1 / 616
347. новозапеча́таннагѡ 1 / 616
348. новоизбра́ннагѡ 1 / 616
349. но́зѣ 1 / 616
350. нощѝ 1 / 616
351. нѣмо́мꙋ 1 / 616
352. палѧ́щъ 1 / 616
353. пе́рвое 1 / 616
354. песо́къ 1 / 616
355. печа́ть 1 / 616
356. писа́нїємъ 1 / 616
357. пїла́тѣ 1 / 616
358. пла́менное 1 / 616
359. плещꙋ̀ 1 / 616
360. плю́ни 1 / 616
361. побѣдѝ 1 / 616
362. побѣ́ды 1 / 616
363. повелѣва́етъ 1 / 616
364. повелѣ́вшаго 1 / 616
365. повелѣ́нїемъ 1 / 616
366. погребе́нна 1 / 616
367. подо́бїю 1 / 616
368. позна́й 1 / 616
369. позна́нїе 1 / 616
370. показа́вшимъ 1 / 616
371. покланѧ́етсѧ 1 / 616
372. Покланѧ́юсѧ 1 / 616
373. покланѧ́ѧсѧ 1 / 616
374. поклони́сѧ 1 / 616
375. поколеба́вшейсѧ 1 / 616
376. покрыва́ющагѡ 1 / 616
377. поло́жшаго 1 / 616
378. полꙋ́деннагѡ 1 / 616
379. полꙋ́дни 1 / 616
380. полꙋчи́въ 1 / 616
381. полꙋчи́тъ 1 / 616
382. поме́ркшꙋ 1 / 616
383. помѧнѝ 1 / 616
384. понті́йстѣмъ 1 / 616
385. поста́вльшагѡ 1 / 616
386. поставлѧ́етъ 1 / 616
387. пою́тъ 1 / 616
388. по́ѧсъ 1 / 616
389. превы́спрєннѧѧ 1 / 616
390. преда́вый 1 / 616
391. пред̾ѡпредѣли́вый 1 / 616
392. предѣ́лъ 1 / 616
393. пре́жде 1 / 616
394. презрѣ́вый 1 / 616
395. преклони́тсѧ 1 / 616
396. пре́лести 1 / 616
397. пре́лесть 1 / 616
398. пренбⷭ҇ное 1 / 616
399. преще́нїе 1 / 616
400. прибѣ́гнꙋти 1 / 616
401. призира́ющагѡ 1 / 616
402. призовѝ 1 / 616
403. при́зри 1 / 616
404. призыва́ющагѡ 1 / 616
405. прикаса́ющагѡсѧ 1 / 616
406. прише́дый 1 / 616
407. прише́ствїемъ 1 / 616
408. прїи́детъ 1 / 616
409. прїимѝ 1 / 616
410. прїитѝ 1 / 616
411. пролива́ющагѡ 1 / 616
412. просвѣти́тисѧ 1 / 616
413. просла́висѧ 1 / 616
414. просла́витсѧ 1 / 616
415. просте́ршагѡ 1 / 616
416. проше́нїю 1 / 616
417. прⷪ҇рѡ́ки 1 / 616
418. прⷭ҇то́ли 1 / 616
419. рабо́ты 1 / 616
420. рабы̑ 1 / 616
421. Разрѣша́етъ 1 / 616
422. разрꙋшѝ 1 / 616
423. разрꙋши́тъ 1 / 616
word count / ipm
1. Духа 12 / 8368
2. Священник 12 / 8368
3. Аминь 8 / 5579
4. Бога 8 / 5579
5. веков 8 / 5579
6. всегда 8 / 5579
7. имя 8 / 5579
8. Крещаемый 8 / 5579
9. ныне 8 / 5579
10. Святого 8 / 5579
11. Христа 8 / 5579
12. веки 7 / 4881
13. Сына 7 / 4881
14. трижды 7 / 4881
15. Господу 6 / 4184
16. Отца 6 / 4184
17. помолимся 6 / 4184
18. выйди 5 / 3487
19. Господа 5 / 3487
20. жизни 5 / 3487
21. запрещаю 5 / 3487
22. Иисуса 5 / 3487
23. святому 5 / 3487
24. силы 5 / 3487
25. Бог 4 / 2789
26. восприемник 4 / 2789
27. Господи 4 / 2789
28. Господь 4 / 2789
29. даруй 4 / 2789
30. диавола 4 / 2789
31. Единородного 4 / 2789
32. каждый 4 / 2789
33. раба 4 / 2789
34. раз 4 / 2789
35. Соединился 4 / 2789
36. сыном 4 / 2789
37. твоим 4 / 2789
38. удались 4 / 2789
39. Христом 4 / 2789
40. благодати 3 / 2092
41. благословен 3 / 2092
42. власть 3 / 2092
43. диавол 3 / 2092
44. Духом 3 / 2092
45. Духу 3 / 2092
46. Запрещает 3 / 2092
47. запрещение 3 / 2092
48. Истинного 3 / 2092
49. Крещению 3 / 2092
50. людей 3 / 2092
51. небо 3 / 2092
52. отвечает 3 / 2092
53. Отцом 3 / 2092
54. руки 3 / 2092
55. света 3 / 2092
56. Святым 3 / 2092
57. создания 3 / 2092
58. спрашивает 3 / 2092
59. ангелами 2 / 1395
60. бездны 2 / 1395
61. Боже 2 / 1395
62. Божия 2 / 1395
63. Верую 2 / 1395
64. веры 2 / 1395
65. вечной 2 / 1395
66. Власти 2 / 1395
67. вместе 2 / 1395
68. водах 2 / 1395
69. восток 2 / 1395
70. врага 2 / 1395
71. Всеблагим 2 / 1395
72. горы 2 / 1395
73. готовящегося 2 / 1395
74. грудь 2 / 1395
75. делах 2 / 1395
76. дует 2 / 1395
77. Единого 2 / 1395
78. Животворящего 2 / 1395
79. Животворящим 2 / 1395
80. жизнь 2 / 1395
81. заблуждения 2 / 1395
82. Заповеди 2 / 1395
83. Затем 2 / 1395
84. земли 2 / 1395
85. землю 2 / 1395
86. земля 2 / 1395
87. Иисус 2 / 1395
88. имеющего 2 / 1395
89. истины 2 / 1395
90. Которого 2 / 1395
91. лицо 2 / 1395
92. мертвых 2 / 1395
93. милостиво 2 / 1395
94. молитва 2 / 1395
95. оборачивает 2 / 1395
96. огонь 2 / 1395
97. опустившего 2 / 1395
98. Отрекся 2 / 1395
99. Отцу 2 / 1395
100. повелевает 2 / 1395
101. поставившего 2 / 1395
102. Пресвятым 2 / 1395
103. призови 2 / 1395
104. принадлежит 2 / 1395
105. Ради 2 / 1395
106. рожденного 2 / 1395
107. рук 2 / 1395
108. руку 2 / 1395
109. сатаны 2 / 1395
110. светом 2 / 1395
111. Святой 2 / 1395
112. святых 2 / 1395
113. создание 2 / 1395
114. судить 2 / 1395
115. Сыну 2 / 1395
116. убойся 2 / 1395
117. Христос 2 / 1395
118. Царства 2 / 1395
119. царство 2 / 1395
120. человека 2 / 1395
121. алчности 1 / 697
122. ангелов 1 / 697
123. Ангелом 1 / 697
124. Ангелы 1 / 697
125. Апостольскую 1 / 697
126. Архангелы 1 / 697
127. бездну 1 / 697
128. бессмертных 1 / 697
129. благоволению 1 / 697
130. благодатью 1 / 697
131. благословляет 1 / 697
132. блаженство 1 / 697
133. Богом 1 / 697
134. Богу 1 / 697
135. болезнь 1 / 697
136. будущего 1 / 697
137. бурным 1 / 697
138. век 1 / 697
139. века 1 / 697
140. великого 1 / 697
141. великое 1 / 697
142. великой 1 / 697
143. Величественный 1 / 697
144. Веруешь 1 / 697
145. верхней 1 / 697
146. ветра 1 / 697
147. ветрам 1 / 697
148. ветхость 1 / 697
149. вечную 1 / 697
150. вечный 1 / 697
151. вечных 1 / 697
152. взирающего 1 / 697
153. взор 1 / 697
154. взоры 1 / 697
155. видений 1 / 697
156. видимого 1 / 697
157. Владыка 1 / 697
158. вниз 1 / 697
159. Вновь 1 / 697
160. внушению 1 / 697
161. водами 1 / 697
162. воду 1 / 697
163. возвращаться 1 / 697
164. воздевшего 1 / 697
165. воззри 1 / 697
166. возлагаю 1 / 697
167. Возлюбленного 1 / 697
168. Вознесшегося 1 / 697
169. воина 1 / 697
170. воинством 1 / 697
171. войти 1 / 697
172. волнам 1 / 697
173. Воплотившегося 1 / 697
174. воскресения 1 / 697
175. воскресли 1 / 697
176. Воскресшего 1 / 697
177. восприемника 1 / 697
178. восседающего 1 / 697
179. восхвалял 1 / 697
180. вочеловечение 1 / 697
181. Вочеловечившегося 1 / 697
182. Впиши 1 / 697
183. впоследствии 1 / 697
184. впредь 1 / 697
185. времени 1 / 697
186. всевышнее 1 / 697
187. Вседержителя 1 / 697
188. вселенную 1 / 697
189. вселукавому 1 / 697
190. вспомни 1 / 697
191. встречаться 1 / 697
192. встречи 1 / 697
193. всяких 1 / 697
194. Второе 1 / 697
195. входи 1 / 697
196. выполнит 1 / 697
197. гееной 1 / 697
198. глубоких 1 / 697
199. глухому 1 / 697
200. гнев 1 / 697
201. гнездящегося 1 / 697
202. Говорившего 1 / 697
203. голову 1 / 697
204. голос 1 / 697
205. горам 1 / 697
206. гордости 1 / 697
207. горние 1 / 697
208. Господом 1 / 697
209. Господства 1 / 697
210. грехов 1 / 697
211. грехопадение 1 / 697
212. гроба 1 / 697
213. Грядущего 1 / 697
214. даже 1 / 697
215. дал 1 / 697
216. Девы 1 / 697
217. действием 1 / 697
218. действия 1 / 697
219. действовать 1 / 697
220. действующих 1 / 697
221. дел 1 / 697
222. делает 1 / 697
223. делать 1 / 697
224. демона 1 / 697
225. демону 1 / 697
226. день 1 / 697
227. дерево 1 / 697
228. днем 1 / 697
229. дни 1 / 697
230. дня 1 / 697
231. долины 1 / 697
232. достигли 1 / 697
233. древе 1 / 697
234. древнего 1 / 697
235. Дунь 1 / 697
236. Дух 1 / 697
237. духам 1 / 697
238. духами 1 / 697
239. духовные 1 / 697
240. дымятся 1 / 697
241. Евангелия 1 / 697
242. Единородный 1 / 697
243. Единосущного 1 / 697
244. Единосущной 1 / 697
245. Единую 1 / 697
246. желающий 1 / 697
247. жив 1 / 697
248. живых 1 / 697
249. заколебалась 1 / 697
250. замедлит 1 / 697
251. запад 1 / 697
252. запечатанного 1 / 697
253. запечатленного 1 / 697
254. запрети 1 / 697
255. Запрещавшим 1 / 697
256. запрещен 1 / 697
257. защитой 1 / 697
258. земле 1 / 697
259. знамением 1 / 697
260. идолослужения 1 / 697
261. избавить 1 / 697
262. избавляющим 1 / 697
263. избавь 1 / 697
264. Изгони 1 / 697
265. Израилев 1 / 697
266. имени 1 / 697
267. имеющую 1 / 697
268. Исповедую 1 / 697
269. исповедуя 1 / 697
270. исполни 1 / 697
271. исполнивши 1 / 697
272. исполняет 1 / 697
273. исполнять 1 / 697
274. иссушает 1 / 697
275. Истинный 1 / 697
276. Исходящего 1 / 697
277. исцеляющий 1 / 697
278. книгу 1 / 697
279. козней 1 / 697
280. конца 1 / 697
281. Креста 1 / 697
282. крестном 1 / 697
283. крещаемого 1 / 697
284. крещение 1 / 697
285. крещения 1 / 697
286. Кровию 1 / 697
287. крыльев 1 / 697
288. крыльях 1 / 697
289. лжи 1 / 697
290. лицом 1 / 697
291. лицу 1 / 697
292. лишил 1 / 697
293. лоб 1 / 697
294. лукавого 1 / 697
295. лукавства 1 / 697
296. лукавым 1 / 697
297. любви 1 / 697
298. люди 1 / 697
299. Марии 1 / 697
300. мерзкому 1 / 697
301. мерилом 1 / 697
302. меч 1 / 697
303. милость 1 / 697
304. мир 1 / 697
305. мира 1 / 697
306. Многоочитые 1 / 697
307. могуществе 1 / 697
308. молений 1 / 697
309. море 1 / 697
310. морские 1 / 697
311. морскую 1 / 697
312. морю 1 / 697
313. моря 1 / 697
314. муках 1 / 697
315. надежды 1 / 697
316. Народ 1 / 697
317. наследия 1 / 697
318. наследником 1 / 697
319. находящееся 1 / 697
320. Начала 1 / 697
321. нашему 1 / 697
322. неба 1 / 697
323. небе 1 / 697
324. небеса 1 / 697
325. Небесное 1 / 697
326. небесные 1 / 697
327. небесных 1 / 697
328. невидимого 1 / 697
329. недостойных 1 / 697
330. Неисследимый 1 / 697
331. немому 1 / 697
332. немощь 1 / 697
333. неоскверненной 1 / 697
334. неповрежденной 1 / 697
335. Непостижимый 1 / 697
336. непрестанно 1 / 697
337. Нераздельной 1 / 697
338. Несотворенного 1 / 697
339. нечистого 1 / 697
340. нечистому 1 / 697
341. нечистоты 1 / 697
342. нечистым 1 / 697
343. нечистыми 1 / 697
344. ниспровергни 1 / 697
345. ничтожную 1 / 697
346. новоизбранного 1 / 697
347. ноги 1 / 697
348. ночью 1 / 697
349. обнови 1 / 697
350. обольстительных 1 / 697
351. образу 1 / 697
352. обратиться 1 / 697
353. обращающийся 1 / 697
354. обращены 1 / 697
355. обуви 1 / 697
356. овцой 1 / 697
357. оглашенного 1 / 697
358. огненной 1 / 697
359. одевающегося 1 / 697
360. одеждою 1 / 697
361. одежду 1 / 697
362. одежды 1 / 697
363. Один 1 / 697
364. одно 1 / 697
365. Ожидаю 1 / 697
366. определенного 1 / 697
367. опять 1 / 697
368. Освободи 1 / 697
369. основах 1 / 697
370. отгони 1 / 697
371. открой 1 / 697
372. открылись 1 / 697
373. отойди 1 / 697
374. отпавшего 1 / 697
375. Отрекаешься 1 / 697
376. Отрекаюсь 1 / 697
377. отступи 1 / 697
378. отступить 1 / 697
379. охранения 1 / 697
380. очи 1 / 697
381. очисти 1 / 697
382. Первое 1 / 697
383. песок 1 / 697
384. печать 1 / 697
385. Пилате 1 / 697
386. Писаниям 1 / 697
387. пламенный 1 / 697
388. плоти 1 / 697
389. плюнь 1 / 697
390. победил 1 / 697
391. победу 1 / 697
392. Повелевшего 1 / 697
393. повелением 1 / 697
394. Погребенного 1 / 697
395. подножием 1 / 697
396. подобию 1 / 697
397. познай 1 / 697
398. познал 1 / 697
399. познания 1 / 697
400. поклон 1 / 697
401. Поклонись 1 / 697
402. поклоняемого 1 / 697
403. Поклоняюсь 1 / 697
404. поклоняясь 1 / 697
405. поколеблется 1 / 697
406. полдень 1 / 697
407. полноту 1 / 697
408. положив 1 / 697
409. положившего 1 / 697
410. полуденного 1 / 697
411. получив 1 / 697
412. получил 1 / 697
413. померкло 1 / 697
414. помилуй 1 / 697
415. помощников 1 / 697
416. Понтии 1 / 697
417. Порядок 1 / 697
Greek 1789 Church Slavonic 1624 Russian 1434
word count / ipm
1. καὶ 177 / 98938
2. τοῦ 63 / 35215
3. σου 44 / 24595
4. τὸ 36 / 20123
5. 35 / 19564
6. τὴν 33 / 18446
7. αὐτοῦ 31 / 17328
8. τὸν 31 / 17328
9. τῆς 30 / 16769
10. εἰς 29 / 16210
11. τῶν 22 / 12297
12. ἐν 19 / 10620
13. τῷ 17 / 9503
14. αὐτόν 16 / 8944
15. ἐπὶ 15 / 8385
16. 14 / 7826
17. τοὺς 14 / 7826
18. αὐτῷ 13 / 7267
19. ἐκ 13 / 7267
20. αὐτῆς 12 / 6708
21. λέγει 12 / 6708
22. τῇ 12 / 6708
23. αὐτὴν 11 / 6149
24. ἡμῶν 11 / 6149
25. ἀπὸ 10 / 5590
26. κατα 10 / 5590
27. οὗ 10 / 5590
28. σὲ 10 / 5590
29. τὰ 10 / 5590
30. ἱερεὺς 9 / 5031
31. Κυρίου 9 / 5031
32. Πνεῦμα 9 / 5031
33. Χριστοῦ 9 / 5031
34. ἅγιον 8 / 4472
35. αἰώνων 8 / 4472
36. Ἀμήν 8 / 4472
37. νῦν 8 / 4472
38. σοι 8 / 4472
39. τὰς 8 / 4472
40. ἀεὶ 7 / 3913
41. αἰῶνας 7 / 3913
42. Θεὸς 7 / 3913
43. Ἁγίου 6 / 3354
44. ἀποκρίνεται 6 / 3354
45. δεηθῶμεν 6 / 3354
46. Θεοῦ 6 / 3354
47. Πνεύματος 6 / 3354
48. τοῖς 6 / 3354
49. Υἱοῦ 6 / 3354
50. ἀναχώρησον 5 / 2795
51. γὰρ 5 / 2795
52. ἔξελθε 5 / 2795
53. ἵνα 5 / 2795
54. ὁρκίζω 5 / 2795
55. πάλιν 5 / 2795
56. Πατρὸς 5 / 2795
57. πρὸς 5 / 2795
58. σὺν 5 / 2795
59. τρὶς 5 / 2795
60. αὐτῇ 4 / 2236
61. γῆς 4 / 2236
62. δι 4 / 2236
63. διὰ 4 / 2236
64. εἶ 4 / 2236
65. εἶτα 4 / 2236
66. ζωῆς 4 / 2236
67. Θεὸν 4 / 2236
68. Ἰησοῦ 4 / 2236
69. κατ 4 / 2236
70. Κύριε 4 / 2236
71. λέγων 4 / 2236
72. μὴ 4 / 2236
73. ὄνομά 4 / 2236
74. ὅτι 4 / 2236
75. πᾶσαν 4 / 2236
76. πάσῃ 4 / 2236
77. πάσης 4 / 2236
78. Πατρὶ 4 / 2236
79. Πνεύματι 4 / 2236
80. σὴν 4 / 2236
81. τρίτου 4 / 2236
82. Ἀνάδοχος 3 / 1677
83. ἀνθρώπους 3 / 1677
84. ἀπ 3 / 1677
85. Αὐτὸς 3 / 1677
86. ΑΦΟΡΚΙΣΜΟΣ 3 / 1677
87. βασιλείας 3 / 1677
88. δούλην 3 / 1677
89. δοῦλον 3 / 1677
90. ἐξουσίαν 3 / 1677
91. ἔργοις 3 / 1677
92. εὐλογητὸς 3 / 1677
93. ἔχοντα 3 / 1677
94. Κατηχούμενος 3 / 1677
95. μηδὲ 3 / 1677
96. μονογενοῦς 3 / 1677
97. πάντα 3 / 1677
98. πᾶσι 3 / 1677
99. τοῦτο 3 / 1677
100. υἱὸν 3 / 1677
101. Φοβήθητι 3 / 1677
102. χεῖρας 3 / 1677
103. Χερουβίμ 3 / 1677
104. Χριστῷ 3 / 1677
105. ὡς 3 / 1677
106. ἀβύσσους 2 / 1118
107. ἀγαθῷ 2 / 1118
108. ἀγγέλοις 2 / 1118
109. Ἁγίῳ 2 / 1118
110. Ἁγίων 2 / 1118
111. αἰωνίου 2 / 1118
112. αἰῶνος 2 / 1118
113. ἀκάθαρτον 2 / 1118
114. ἀληθείας 2 / 1118
115. ἀληθινοῦ 2 / 1118
116. ἀλλ 2 / 1118
117. Ἀνατολὰς 2 / 1118
118. ἀνέμων 2 / 1118
119. αὐτὰ 2 / 1118
120. αὐτό 2 / 1118
121. αὐτοῖς 2 / 1118
122. γεννηθέντα 2 / 1118
123. γῆ 2 / 1118
124. γῆν 2 / 1118
125. Δέσποτα 2 / 1118
126. Διάβολε 2 / 1118
127. Διαβόλου 2 / 1118
128. διαπαντός 2 / 1118
129. Δὸς 2 / 1118
130. δυνάμει 2 / 1118
131. δυνάμεις 2 / 1118
132. δυνάμεως 2 / 1118
133. δύναμιν 2 / 1118
134. εἴπῃ 2 / 1118
135. ἐκείνου 2 / 1118
136. ἐμφυσᾷ 2 / 1118
137. ἕνα 2 / 1118
138. ἐπ 2 / 1118
139. ἐστιν 2 / 1118
140. Εὐχήν 2 / 1118
141. ζωὴν 2 / 1118
142. ζωοποιῷ 2 / 1118
143. ἡμέρᾳ 2 / 1118
144. ἡμέρας 2 / 1118
145. θαλάσσης 2 / 1118
146. κάτω 2 / 1118
147. κράτος 2 / 1118
148. Κύριον 2 / 1118
149. Κύριος 2 / 1118
150. μεγάλης 2 / 1118
151. μεθ 2 / 1118
152. μέτωπον 2 / 1118
153. μηκέτι 2 / 1118
154. ὁμοούσιον 2 / 1118
155. ὃν 2 / 1118
156. ὀνόματί 2 / 1118
157. ὄρη 2 / 1118
158. ὃς 2 / 1118
159. ὅταν 2 / 1118
160. οὐρανόν 2 / 1118
161. οὐρανῶν 2 / 1118
162. παναγίῳ 2 / 1118
163. πάντων 2 / 1118
164. Πατέρα 2 / 1118
165. Πιστεύω 2 / 1118
166. πίστεως 2 / 1118
167. πλάσματος 2 / 1118
168. πρόσωπον 2 / 1118
169. πτερύγων 2 / 1118
170. πῦρ 2 / 1118
171. Σατανᾷ 2 / 1118
172. στῆθος 2 / 1118
173. Σύμβολον 2 / 1118
174. Συνεταξάμην 2 / 1118
175. Συνετάξω 2 / 1118
176. σφραγισθέντος 2 / 1118
177. Σώματος 2 / 1118
178. σωτηρίαν 2 / 1118
179. τε 2 / 1118
180. τέκνον 2 / 1118
181. τήνδε 2 / 1118
182. τόνδε 2 / 1118
183. τούτου 2 / 1118
184. Υἱῷ 2 / 1118
185. ὑπὸ 2 / 1118
186. φῶς 2 / 1118
187. φώτισμα 2 / 1118
188. φωτὸς 2 / 1118
189. Χάριτι 2 / 1118
190. χεῖρα 2 / 1118
191. χειρῶν 2 / 1118
192. χοίρων 2 / 1118
193. Α 1 / 559
194. ἀγάπης 1 / 559
195. ἀγαπητοῦ 1 / 559
196. Ἄγγελοι 1 / 559
197. Ἄγγελον 1 / 559
198. Ἀγγέλους 1 / 559
199. ἀγέλην 1 / 559
200. Ἁγίαν 1 / 559
201. ἁγίας 1 / 559
202. ἅγιος 1 / 559
203. ἀθανάτων 1 / 559
204. ἄθραυστον 1 / 559
205. Αἵματος 1 / 559
206. αἰνέσῃ 1 / 559
207. αἴτησιν 1 / 559
208. αἰῶνα 1 / 559
209. αἰώνιον 1 / 559
210. ἀκαθαρσίας 1 / 559
211. ἀκαθάρτοις 1 / 559
212. ἀκαθάρτων 1 / 559
213. ἀκατάληπτος 1 / 559
214. ἀκοίμητος 1 / 559
215. ἀκούειν 1 / 559
216. ἀλάλῳ 1 / 559
217. ἀληθινὸν 1 / 559
218. ἀληθινός 1 / 559
219. ἀλλὰ 1 / 559
220. ἀλλότριον 1 / 559
221. ἁμαρτίας 1 / 559
222. ἁμαρτιῶν 1 / 559
223. ἄμμον 1 / 559
224. ἀμόλυντον 1 / 559
225. ἀναβαλλόμενον 1 / 559
226. ἀνακαίνισον 1 / 559
227. ἀναπέμψῃ 1 / 559
228. ἀναστάντα 1 / 559
229. ἀνάστασιν 1 / 559
230. ἀνελθόντα 1 / 559
231. ἀνεξιχνίαστος 1 / 559
232. ἀνθρώποις 1 / 559
233. ἄνθρωπον 1 / 559
234. ἄνθρωπος 1 / 559
235. ἀνθρώπου 1 / 559
236. ἀνισταμένων 1 / 559
237. ἀνοιγομένων 1 / 559
238. ἀντικειμένας 1 / 559
239. ἀντικειμένου 1 / 559
240. ἀνυπόδετον 1 / 559
241. ἄνω 1 / 559
242. ἀοράτων 1 / 559
243. ἀπειλὴ 1 / 559
244. ἀπέλασον 1 / 559
245. ἄπελθε 1 / 559
246. Ἀπεταξάμην 1 / 559
247. Ἀπετάξω 1 / 559
248. ἀποδύει 1 / 559
249. ἀποδυομένου 1 / 559
250. Ἀπόδυσον 1 / 559
251. ἀποστῆναι 1 / 559
252. Ἀπόστησον 1 / 559
253. Ἀποστολικὴν 1 / 559
254. ἀποστρέφει 1 / 559
255. Ἀποτάσσῃ 1 / 559
256. Ἀποτάσσομαι 1 / 559
257. ἁπτόμενον 1 / 559
258. ἀρεστά 1 / 559
259. Ἀρχάγγελοι 1 / 559
260. Ἀρχαί 1 / 559
261. ἀσκεπῆ 1 / 559
262. ἀσφάλειαν 1 / 559
263. ἀσφαλῆ 1 / 559
264. ἀτενίζοντες 1 / 559
265. αὐγάσαι 1 / 559
266. ἄφεσιν 1 / 559
267. ἀχρείων 1 / 559
268. ἀχώριστον 1 / 559
269. Β 1 / 559
270. βαπτιζομένη 1 / 559
271. βαπτιζόμενον 1 / 559
272. βαπτιζόμενος 1 / 559
273. βαπτιζομένου 1 / 559
274. Βάπτισμα 1 / 559
275. Βαπτίσματος 1 / 559
276. βάρβαρος 1 / 559
277. Βασιλεῖ 1 / 559
278. βασιλείᾳ 1 / 559
279. βασιλείαν 1 / 559
280. βίβλῳ 1 / 559
281. βλέμμα 1 / 559
282. γ 1 / 559
283. Γ΄ 1 / 559
284. γέενναν 1 / 559
285. γένει 1 / 559
286. γνῶ 1 / 559
287. γνώρισον 1 / 559
288. Γραφάς 1 / 559
289. Γράψον 1 / 559
290. δαίμονι 1 / 559
291. δαιμονίου 1 / 559
292. δὲ 1 / 559
293. δεδόξασται 1 / 559
294. δεήσεως 1 / 559
295. δείξαντος 1 / 559
296. δεξιῶν 1 / 559
297. δέρριν 1 / 559
298. Διάβολον 1 / 559
299. διανοίας 1 / 559
300. Διανοιξον 1 / 559
301. διατηρήσας 1 / 559
302. διατηρήσασα 1 / 559
303. διαφυλαχθῆναι 1 / 559
304. διδασκαλίαν 1 / 559
305. δίωξον 1 / 559
306. δόξα 1 / 559
307. δοξάζουσα 1 / 559
308. δοξάζων 1 / 559
309. δόξαν 1 / 559
310. δοξασθήτω 1 / 559
311. δόξης 1 / 559
312. δουλείας 1 / 559
313. δούλων 1 / 559
314. δοὺς 1 / 559
315. δύναμις 1 / 559
316. Δυσμάς 1 / 559
317. ἐὰν 1 / 559
318. ἐβδελυγμένον 1 / 559
319. ἐγένετο 1 / 559
320. ἐθριάμβευσεν 1 / 559
321. εἰδωλολατρίας 1 / 559
322. εἰκόνα 1 / 559
323. εἰπόντος 1 / 559
324. εἰσελθεῖν 1 / 559
325. εἰσέλθῃς 1 / 559
326. ἕκαστον 1 / 559
327. ἐκείνην 1 / 559
328. ἐκζήτησον 1 / 559
329. Ἐκκλησίαν 1 / 559
330. Ἐκκλησίας 1 / 559
331. ἐκπεσόντα 1 / 559
332. ἐκπορευόμενον 1 / 559
333. ἐκτείνοντα 1 / 559
334. Ἐκφώνως 1 / 559
335. ἐκχέοντα 1 / 559
336. ἐλέει 1 / 559
337. ἐλέους 1 / 559
338. ἐλεύσεως 1 / 559
339. ἐλθεῖν 1 / 559
340. ἐλπίδος 1 / 559
341. ἔλυσε 1 / 559
342. ἔμπλησον 1 / 559
343. ἔμπτυσον 1 / 559
344. ἐμφύσησον 1 / 559
345. ἐμφωλεῦον 1 / 559
346. ἐνανθρωπήσαντα 1 / 559
347. ἐνανθρωπήσεως 1 / 559
348. ἔνδοξος 1 / 559
349. ἐνεργείᾳ 1 / 559
350. ἐνεργήματα 1 / 559
351. ἐνεργήσῃς 1 / 559
352. ἐνεργούμενης 1 / 559
353. ἑνόντα 1 / 559
354. ἐντολαῖς 1 / 559
355. ἐντολάς 1 / 559
356. ἕνωσιν 1 / 559
357. ἔνωσον 1 / 559
358. ἑξαπτέρυγα 1 / 559
359. Ἐξέλασον 1 / 559
360. ἐξέληται 1 / 559
361. ἐξερεύνησον 1 / 559
362. ἐξομολογήσηταί 1 / 559
363. Ἐξουσίαι 1 / 559
364. ἐξώτερον 1 / 559
365. ἐπιβλέποντα 1 / 559
366. ἐπίβλεψον 1 / 559
367. ἐπιβουλῆς 1 / 559
368. ἐπίγνωσιν 1 / 559
369. ἐπιτάξαντός 1 / 559
370. ἐπιτάσσει 1 / 559
371. ἐπιτίθημι 1 / 559
372. ἐπιτίθησι 1 / 559
373. Ἐπιτιμᾷ 1 / 559
374. Ἐπιτιμήθητι 1 / 559
375. ἐπιτιμήσαντος 1 / 559
376. Ἐπιτίμησον 1 / 559
377. ἐπουράνιον 1 / 559
378. ἐπουρανίων 1 / 559
379. ἔργον 1 / 559
380. ἐρχόμενον 1 / 559
381. ἐρωτᾷ 1 / 559
382. ἔσται 1 / 559
383. ἐστήρικται 1 / 559
384. Ἔστωσαν 1 / 559
385. Εὐαγγελίου 1 / 559
386. Εὐδοκίᾳ 1 / 559
387. εὐτρεπιζομένης 1 / 559
388. εὐτρεπιζομένου 1 / 559
389. Εὔφρανον 1 / 559
390. Εύχὴ 1 / 559
391. ἐχθροῦ 1 / 559
392. ἔχοντος 1 / 559
393. ἔχουσαν 1 / 559
394. ἕως 1 / 559
395. ζήσεται 1 / 559
396. ζυγῷ 1 / 559
397. ζωῇ 1 / 559
398. ζώνην 1 / 559
399. ζῶντας 1 / 559
400. Ζωοποιόν 1 / 559
401. ζωοποιοῦ 1 / 559
402. ἠγιασμένον 1 / 559
403. ἡλίου 1 / 559
404. ἡμᾶς 1 / 559
405. ἡμετέραν 1 / 559
406. Ἥξει 1 / 559
407. ἡτοιμασμένης 1 / 559
408. θάλασσα 1 / 559
409. θαλάσσῃ 1 / 559
410. θάνατον 1 / 559
411. θανάτου 1 / 559
412. θανάτῳ 1 / 559
413. θέλων 1 / 559
414. θεμελιοῦντα 1 / 559
415. θέντα 1 / 559
416. Θεῶ 1 / 559
417. Θρόνοι 1 / 559
418. θυγατέρα 1 / 559
419. ἴδιον 1 / 559
420. Ἰησοῦν 1 / 559
421. Ἰησοῦς 1 / 559
422. ἱμάτιον 1 / 559
423. Ἰσραήλ 1 / 559
424. ἵστησιν 1 / 559
425. ἰσχύι 1 / 559
426. ἰώμενος 1 / 559
427. καθ 1 / 559
428. καθάρισον 1 / 559
429. καθεζόμενον 1 / 559
430. καθέλῃ 1 / 559
431. καθήμενον 1 / 559
432. Καθολικὴν 1 / 559
433. καπνίζονται 1 / 559
434. καρδίᾳ 1 / 559
435. καταξιωθεῖσαν 1 / 559
436. καταξιωθέντα 1 / 559
437. καταξιωθῇ 1 / 559
438. καταξίωσον 1 / 559
439. κατασκηνώσας 1 / 559
440. καταφυγεῖν 1 / 559
441. κατελθόντα 1 / 559
442. κατήργησε 1 / 559
443. Κατηχούμενον 1 / 559
444. κεκρυμμένον 1 / 559
445. κελεύει 1 / 559
446. κεφαλὴν 1 / 559
447. κληρονομίας 1 / 559
448. κληρονόμον 1 / 559
449. κλιθήσεται 1 / 559
450. κολάσει 1 / 559
451. κολάσεως 1 / 559
452. κόσμον 1 / 559
453. κόσμου 1 / 559
454. κρῖναι 1 / 559
455. κρίνων 1 / 559
456. κρίσεως 1 / 559
457. κτίσαντα 1 / 559
458. Κυριότητες 1 / 559
459. κωφῷ 1 / 559
460. λαίλαπι 1 / 559
461. λαλῆσαν 1 / 559
462. λατρείᾳ 1 / 559
463. λειτουργοὺς 1 / 559
464. λογικὸν 1 / 559
465. Λύει 1 / 559
466. λυσίζωνον 1 / 559
467. λυτρωσάμενος 1 / 559
468. μακαριότητας 1 / 559
469. μαλακίαν 1 / 559
470. Μαρίας 1 / 559
471. ματαίαν 1 / 559
472. μέγα 1 / 559
473. μέλλοντος 1 / 559
474. μέλλουτος 1 / 559
475. μέλος 1 / 559
476. μεσημβρίᾳ 1 / 559
477. μεσημβρινοῦ 1 / 559
478. μετὰ 1 / 559
479. Μίαν 1 / 559
480. μιαρὸν 1 / 559
481. μνημάτων 1 / 559
482. Μονογενῆ 1 / 559
483. μονογενής 1 / 559
484. μόνος 1 / 559
485. μονοχίτωνα 1 / 559
486. μου 1 / 559
487. μυστηρίων 1 / 559
488. νάπας 1 / 559
489. νεκρούς 1 / 559
490. νεκρῶν 1 / 559
491. νεολέκτου 1 / 559
492. νεωστὶ 1 / 559
493. νίκας 1 / 559
494. νόσον 1 / 559
495. νυκτί 1 / 559
496. νῶτα 1 / 559
497. ξηραίνει 1 / 559
498. ξηρᾶς 1 / 559
499. ξύλον 1 / 559
500. ξύλου 1 / 559
word count / ipm
1. и҆ 202 / 124384
2. є҆гѡ̀ 29 / 17857
3. во 25 / 15394
4. глаго́летъ 24 / 14778
5. въ 23 / 14163
6. на 23 / 14163
7. сщ҃е́нникъ 19 / 11700
8. ѿ 19 / 11700
9. ли 18 / 11084
10. Па́ки 17 / 10468
11. є҆го̀ 16 / 9852
12. твоегѡ̀ 15 / 9236
13. ѿвѣща́етъ 15 / 9236
14. тебѣ̀ 13 / 8005
15. є҆мꙋ̀ 12 / 7389
16. є҆сѝ 12 / 7389
17. да 11 / 6773
18. бг҃а 10 / 6158
19. хрⷭ҇та̀ 10 / 6158
20. ꙗ҆́кѡ 10 / 6158
21. всѣ́хъ 9 / 5542
22. тре́тїе 9 / 5542
23. хрⷭ҇тꙋ̀ 9 / 5542
24. а҆ми́нь 8 / 4926
25. не 8 / 4926
26. ны́нѣ 8 / 4926
27. второ́е 7 / 4310
28. вѣ́ки 7 / 4310
29. вѣкѡ́въ 7 / 4310
30. дх҃а 7 / 4310
31. и҆лѝ 7 / 4310
32. на́шегѡ 7 / 4310
33. по 7 / 4310
34. при́снѡ 7 / 4310
35. сн҃а 7 / 4310
36. Вопроша́етъ 6 / 3695
37. Вѣ́рꙋю 6 / 3695
38. Гдⷭ҇ꙋ 6 / 3695
39. и҆́же 6 / 3695
40. помо́лимсѧ 6 / 3695
41. сатаны̀ 6 / 3695
42. Сочета́лсѧ 6 / 3695
43. Сочета́хсѧ 6 / 3695
44. ст҃а́гѡ 6 / 3695
45. сѧ 6 / 3695
46. твоѐ 6 / 3695
47. ѻ҆ц҃а̀ 6 / 3695
48. всѧ̑ 5 / 3079
49. гдⷭ҇а 5 / 3079
50. глаго́лѧ 5 / 3079
51. дꙋ́ха 5 / 3079
52. є҆гѡ́же 5 / 3079
53. запреща́ю 5 / 3079
54. землѝ 5 / 3079
55. и҆зы́ди 5 / 3079
56. і҆и҃са 5 / 3079
57. со 5 / 3079
58. ст҃о́мꙋ 5 / 3079
59. ст҃ы́й 5 / 3079
60. та́же 5 / 3079
61. ѿстꙋпѝ 5 / 3079
62. бо 4 / 2463
63. всеѧ̀ 4 / 2463
64. гдⷭ҇и 4 / 2463
65. є҆ди́наго 4 / 2463
66. є҆́же 4 / 2463
67. къ 4 / 2463
68. него̀ 4 / 2463
69. рꙋ́кꙋ 4 / 2463
70. си̑лы 4 / 2463
71. съ 4 / 2463
72. твоемꙋ̀ 4 / 2463
73. а҆́ггєлъ 3 / 1847
74. бг҃ъ 3 / 1847
75. бг҃ꙋ 3 / 1847
76. бж҃е 3 / 1847
77. бл҃гослове́нъ 3 / 1847
78. бꙋ́детъ 3 / 1847
79. вла́сть 3 / 1847
80. воспрїе́мникъ 3 / 1847
81. всегѡ̀ 3 / 1847
82. вѣ́рꙋеши 3 / 1847
83. горды́ни 3 / 1847
84. до 3 / 1847
85. дх҃омъ 3 / 1847
86. дѣ́лъ 3 / 1847
87. є҆гда̀ 3 / 1847
88. є҆диноро́днагѡ 3 / 1847
89. же 3 / 1847
90. жи́зни 3 / 1847
91. Запреще́нїе 3 / 1847
92. и҆́мѧ 3 / 1847
93. и҆спо́лнитъ 3 / 1847
94. ко 3 / 1847
95. конца̀ 3 / 1847
96. нб҃о 3 / 1847
97. негѡ̀ 3 / 1847
98. не́мъ 3 / 1847
99. нижѐ 3 / 1847
100. но 3 / 1847
101. просвѣще́нїю 3 / 1847
102. раба̀ 3 / 1847
103. рꙋ́цѣ 3 / 1847
104. сїѐ 3 / 1847
105. слꙋже́нїѧ 3 / 1847
106. Сочетава́еши 3 / 1847
107. Сочетава́юсѧ 3 / 1847
108. сѷмво́лъ 3 / 1847
109. твоего̀ 3 / 1847
110. твои̑мъ 3 / 1847
111. твои́хъ 3 / 1847
112. тебѐ 3 / 1847
113. три́жды 3 / 1847
114. тѧ̀ 3 / 1847
115. ѡ҆глаше́нный 3 / 1847
116. Ѿре́клсѧ 3 / 1847
117. Ѿреко́хсѧ 3 / 1847
118. Ѿрица́еши 3 / 1847
119. Ѿрица́юсѧ 3 / 1847
120. ѻ҆ц҃ꙋ̀ 3 / 1847
121. цр҃ю̀ 3 / 1847
122. ᲂу҆бо́йсѧ 3 / 1847
123. а҆́ще 2 / 1232
124. бє́здны 2 / 1232
125. бл҃ги́мъ 2 / 1232
126. Бл҃года́тїю 2 / 1232
127. влⷣко 2 / 1232
128. Возгла́съ 2 / 1232
129. восто́кꙋ 2 / 1232
130. всѐ 2 / 1232
131. все́й 2 / 1232
132. всѣ̑мъ 2 / 1232
133. всѧ́кагѡ 2 / 1232
134. всѧ́кꙋю 2 / 1232
135. вы́нꙋ 2 / 1232
136. вѣ́ка 2 / 1232
137. вѣ́къ 2 / 1232
138. вѣ́чныѧ 2 / 1232
139. гдⷭ҇ь 2 / 1232
140. го́ры 2 / 1232
141. да́ждь 2 / 1232
142. дїа́воле 2 / 1232
143. дни̑ 2 / 1232
144. до́лѣ 2 / 1232
145. дх҃ꙋ 2 / 1232
146. дѣ́лѣхъ 2 / 1232
147. дꙋ́етъ 2 / 1232
148. є҆́сть 2 / 1232
149. живота̀ 2 / 1232
150. животворѧ́щимъ 2 / 1232
151. Запреща́етъ 2 / 1232
152. землѧ̀ 2 / 1232
153. и҆зженѝ 2 / 1232
154. и҆́мени 2 / 1232
155. и҆́мⷬ҇къ 2 / 1232
156. и҆мꙋ́ща 2 / 1232
157. и҆мꙋ́щагѡ 2 / 1232
158. и҆спо́лни 2 / 1232
159. и҆́стинна 2 / 1232
160. и҆́стины 2 / 1232
161. ктомꙋ̀ 2 / 1232
162. лицѐ 2 / 1232
163. Мл҃тва 2 / 1232
164. морскꙋ́ю 2 / 1232
165. на́ми 2 / 1232
166. на́шъ 2 / 1232
167. немꙋ̀ 2 / 1232
168. ни 2 / 1232
169. ни́мже 2 / 1232
170. ни́хъ 2 / 1232
171. пє́рси 2 / 1232
172. под̾ 2 / 1232
173. прест҃ы́мъ 2 / 1232
174. ра́ди 2 / 1232
175. своѧ̑ 2 / 1232
176. Свѣ́та 2 / 1232
177. сегѡ̀ 2 / 1232
178. си́лою 2 / 1232
179. си́лꙋ 2 / 1232
180. сн҃ꙋ 2 / 1232
181. созда́нїѧ 2 / 1232
182. ст҃ы́хъ 2 / 1232
183. сы́й 2 / 1232
184. твое́мъ 2 / 1232
185. твоеѧ̀ 2 / 1232
186. твоѝ 2 / 1232
187. тво́й 2 / 1232
188. твою̀ 2 / 1232
189. то́й 2 / 1232
190. трепе́щꙋтъ 2 / 1232
191. ѡ҆браща́етъ 2 / 1232
192. ѻ҆́гнь 2 / 1232
193. ѻ҆ц҃е́мъ 2 / 1232
194. ѻ҆́чи 2 / 1232
195. црⷭ҇твїѧ 2 / 1232
196. ча́до 2 / 1232
197. чело̀ 2 / 1232
198. человѣ́ка 2 / 1232
199. человѣ́къ 2 / 1232
200. ᲂу҆́бѡ 2 / 1232
201. а҆́ггелы 1 / 616
202. а҆́гг҃ла 1 / 616
203. а҆́гг҃ли 1 / 616
204. а҆́гг҃лы 1 / 616
205. а҆пⷭ҇льскꙋю 1 / 616
206. а҆рха́гг҃ли 1 / 616
207. бг҃омъ 1 / 616
208. безсме́ртныхъ 1 / 616
209. бж҃їѧ 1 / 616
210. бл҃говоле́нїемъ 1 / 616
211. бл҃года́ти 1 / 616
212. бл҃жє́нства 1 / 616
213. бы́ша 1 / 616
214. бꙋ́ди 1 / 616
215. бꙋ́дꙋтъ 1 / 616
216. бꙋ́дꙋщагѡ 1 / 616
217. бꙋ̑ри 1 / 616
218. ва́рваръ 1 / 616
219. вели́кагѡ 1 / 616
220. вели́кїѧ 1 / 616
221. вели́кое 1 / 616
222. ве́тхость 1 / 616
223. ве́тхꙋю 1 / 616
224. взира́юще 1 / 616
225. взыщѝ 1 / 616
226. ви̑димымъ 1 / 616
227. вла̑сти 1 / 616
228. вни́деши 1 / 616
229. вни́ти 1 / 616
230. вода́ми 1 / 616
231. вода́хъ 1 / 616
232. водѣ̀ 1 / 616
233. во́дꙋ 1 / 616
234. возвеселѝ 1 / 616
235. возврати́шисѧ 1 / 616
236. Возгла́снѡ 1 / 616
237. возлага́ю 1 / 616
238. возлю́бленнагѡ 1 / 616
239. возсле́тъ 1 / 616
240. возше́дшаго 1 / 616
241. во́ина 1 / 616
242. воплоти́вшагосѧ 1 / 616
243. воскре́сшаго 1 / 616
244. воскр҃се́нїѧ 1 / 616
245. востаю́щымъ 1 / 616
246. восхва́литъ 1 / 616
247. вочл҃вѣ́ченїемъ 1 / 616
248. вочл҃вѣ́чшасѧ 1 / 616
249. вра́жїѧ 1 / 616
250. вседержи́телѧ 1 / 616
251. всели́выйсѧ 1 / 616
252. вселꙋка́вомꙋ 1 / 616
253. все́ю 1 / 616
254. вско́рѣ 1 / 616