Εύχὴ εἰς τὸ ποιῆσαι Κατηχούμενον / Мл҃тва во є҆́же сотвори́ти ѡ҆глаше́ннаго

Select texts:

The Greek text
Требник. В 2 частях. — М.: Синодальная типография, 1906
Требник: молитвослов для совершения священнодействий православной церкви. На русском языке / В переводе свящ. Василия Адаменко. — М., 2010
1Εύχὴ εἰς τὸ ποιῆσαι Κατηχούμενον 1Мл҃тва во є҆́же сотвори́ти ѡ҆глаше́ннаго. 1Порядок приготовления к Св. Крещению оглашенного
2Λύει ἱερεὺς τὴν ζώνην τοῦ μέλλουτος φωτισθῆναι, καὶ ἀποδύει, καὶ ὑπολύει αὐτόν· 2Разрѣша́етъ сщ҃е́нникъ по́ѧсъ хотѧ́щагѡ просвѣти́тисѧ, и҆ совлача́етъ и҆ ѿрѣша́етъ є҆го̀, 2Священник, после снятия с готовящегося к крещению: пояса, верхней одежды и обуви,
3καὶ ἵστησιν αὐτὸν κατα Ἀνατολὰς, μονοχίτωνα, λυσίζωνον, ἀσκεπῆ, καὶ ἀνυπόδετον, ἔχοντα τὰς χεῖρας κάτω· καὶ ἐμφυσᾷ εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ τρὶς, καὶ σφραγίζει αὐτοῦ τὸ μέτωπον, καὶ τὸ στῆθος, ἐκ τρίτου, καὶ ἐπιτίθησι τὴν χεῖρα ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, λέγων τὴν παροῦσαν Εὐχήν. 3и҆ поставлѧ́етъ є҆го̀ къ восто́кꙋ во є҆ди́ной ри́зѣ непрепоѧ́сана, непокрове́на, и҆ неѡбꙋве́на, и҆мꙋ́щаго рꙋ́цѣ до́лѣ, и҆ дꙋ́етъ на лицѐ є҆гѡ̀ три́жды, и҆ зна́менꙋетъ чело̀ є҆го̀ и҆ пє́рси три́жды, и҆ налага́етъ рꙋ́кꙋ на главꙋ̀ є҆гѡ̀, глаго́лѧ: 3ставит его, опустившего руки вниз, лицом на восток и трижды дует на его лицо, трижды благословляет лицо и грудь и, положив руку на его голову, произносит:
4Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 4Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ. 4Господу помолимся
5Ἐπὶ τῷ ὀνόματί σου, Κύριε, Θεὸς τῆς ἀληθείας, καὶ τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου σου Πνεύματος, ἐπιτίθημι τὴν χεῖρά μου ἐπὶ τὸν δοῦλον( τὴν δούλην) σου( τόνδε) ( τήνδε) τὸν καταξιωθέντα( τὴν καταξιωθεῖσαν) καταφυγεῖν ἐπὶ τὸ ἅγιον ὄνομά σου, καὶ ὑπὸ τὴν σκέπην τῶν πτερύγων σου διαφυλαχθῆναι. 5Ѡ҆ и҆́мени твое́мъ, гдⷭ҇и бж҃е и҆́стины, и҆ є҆диноро́днагѡ твоегѡ̀ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ твоегѡ̀ дх҃а, возлага́ю рꙋ́кꙋ мою̀ на раба̀ твоего̀, и҆́мⷬ҇къ, сподо́бльшагосѧ прибѣ́гнꙋти ко ст҃о́мꙋ и҆́мени твоемꙋ̀, и҆ под̾ кро́вомъ кри́лъ твои́хъ сохрани́тисѧ: 5Господи Боже истины! Во имя Твое и Единородного Твоего Сына и Святого Твоего Духа я возлагаю мою руку на Твоего раба( имя) , удостоившегося обратиться к Твоему святому имени, чтобы быть хранимым под защитой Твоих крыльев.
6Ἀπόστησον ἀπ' αὐτοῦ( αὐτὴν) τὴν παλαιὰν ἐκείνην πλάνην, καὶ ἔμπλησον αὐτὸν( αὐτὴν) τῆς εἰς σὲ πίστεως καὶ ἐλπίδος καὶ ἀγάπης, ἵνα γνῶ ὅτι σὺ εἶ Θεὸς μόνος, Θεὸς ἀληθινός, καὶ μονογενής σου Υἱός, Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, καὶ τὸ Ἅγιόν σου Πνεῦμα. 6ѿста́ви ѿ негѡ̀ ве́тхꙋю ѻ҆́нꙋю пре́лесть и҆ и҆спо́лни є҆го̀ є҆́же въ тѧ̀ вѣ́ры, и҆ наде́жди, и҆ любвѐ: да разꙋмѣ́етъ, ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ є҆ди́нъ бг҃ъ и҆́стинный, и҆ є҆диноро́дный тво́й сн҃ъ, гдⷭ҇ь на́шъ і҆и҃съ хрⷭ҇то́съ, и҆ ст҃ы́й тво́й дх҃ъ. 6Освободи же его, Господи, от древнего заблуждения и даруй ему полноту веры, надежды и любви к Тебе, чтобы познал он, что Один есть Истинный Бог Ты и Единородный Твой Сын, Господь наш Иисус Христос, и Святой Твой Дух.
7Δὸς αὐτῷ( αὐτῇ) ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς σου πορευθῆναι, καὶ τὰ ἀρεστά σοι φυλάξαι· ὅτι ἐὰν ποιήσῃ αὐτὰ ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτοῖς. Γράψον αὐτὸν( αὐτὴν) ἐν βίβλῳ ζωῆς σου καὶ ἔνωσον αὐτὸν( αὐτὴν) τῇ ποίμνῃ τῆς κληρονομίας σου· 7да́ждь є҆мꙋ̀ во всѣ́хъ за́повѣдехъ твои́хъ ходи́ти, и҆ ᲂу҆гѡ́днаѧ тебѣ̀ сохрани́ти: ꙗ҆́кѡ а҆́ще сотвори́тъ сїѧ̑ человѣ́къ, жи́въ бꙋ́детъ въ ни́хъ. напишѝ є҆го̀ въ кни́зѣ жи́зни твоеѧ̀, соединѝ є҆го̀ ста́дꙋ наслѣ́дїѧ твоегѡ̀, 7Даруй ему исполнять все Твои Заповеди и делать угодное Тебе, ибо, если все это выполнит человек, то тем будет жив. Впиши его в Твою книгу жизни, присоедини его к стаду Твоего наследия,
8δοξασθήτω τὸ ὄνομά σου τὸ ἅγιον ἐπ' αὐτῷ( αὐτῇ) καὶ τοῦ ἀγαπητοῦ σου Υἱοῦ, Κυρίου δὲ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ τοῦ ζωοποιοῦ σου Πνεύματος. 8да просла́витсѧ и҆́мѧ твоѐ ст҃о́е въ не́мъ, и҆ возлю́бленнагѡ твоегѡ̀ сн҃а, гдⷭ҇а же на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀ и҆ животворѧ́щагѡ твоегѡ̀ дх҃а. 8чтобы через него прославилось святое имя Твое и Возлюбленного Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, и Животворящего Твоего Духа.
9Ἔστωσαν οἱ ὀφθαλμοί σου ἀτενίζοντες εἰς αὐτὸν( αὐτὴν) ἐν ἐλέει διαπαντός, καὶ τὰ ὦτά σου τοῦ ἀκούειν τῆς φωνῆς τῆς δεήσεως αὐτοῦ( αὐτῆς) . 9да бꙋ́дꙋтъ ѻ҆́чи твоѝ взира́юще на него̀ млⷭ҇тїю вы́нꙋ, и҆ ᲂу҆́ши твоѝ, є҆́же ᲂу҆слы́шати гла́съ моле́нїѧ є҆гѡ̀. 9Да будут взоры Твои всегда милостиво обращены на него и уши Твои да слышат голос его молений.
10Εὔφρανον αὐτὸν( αὐτὴν) ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτοῦ( αὐτῆς) , καὶ ἐν παντὶ τῷ γένει αὐτοῦ( αὐτῆς) · Ἵνα ἐξομολογήσηταί σοι, προσκυνῶν( προσκυνοῦσα) καὶ δοξάζων( δοξάζουσα) τὸ ὄνομά σου τὸ μέγα καὶ ὕψιστον, καὶ αἰνέσῃ σε διαπαντὸς πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ( αὐτῆς) . 10возвеселѝ є҆го̀ въ дѣ́лѣхъ рꙋкꙋ̀ є҆гѡ̀, и҆ во всѧ́комъ ро́дѣ є҆гѡ̀, да и҆сповѣ́стсѧ тебѣ̀ покланѧ́ѧсѧ, и҆ сла́вѧй и҆́мѧ твоѐ вели́кое и҆ вы́шнее, и҆ восхва́литъ тѧ̀ вы́нꙋ всѧ̑ дни̑ живота̀ своегѡ̀. 10Даруй ему радость в делах его рук и во всем его роде, чтобы, исповедуя Тебя, и поклоняясь Тебе, и прославляя Твое великое и всевышнее имя, он непрестанно во все дни своей жизни восхвалял Тебя.
11Σὲ γὰρ ὑμνεῖ πᾶσα δύναμις τῶν οὐρανῶν, καὶ σοῦ ἐστιν δόξα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 11Возгла́съ: Тѧ́ бо пою́тъ всѧ̑ си̑лы нбⷭ҇ныѧ, и҆ твоѧ̀ є҆́сть сла́ва ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь. 11Ибо Тебя прославляют все небесные силы и Тебе принадлежит слава, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.
12ΑΦΟΡΚΙΣΜΟΣ Α' 12Запреще́нїе пе́рвое. 12Первое запрещение:
13Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 13Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ. 13Господу помолимся
14Народ: Господи, помилуй.
15Ἐπιτιμᾷ σοι Κύριος, Διάβολε, παραγενόμενος εἰς τὸν κόσμον καὶ κατασκηνώσας ἐν ἀνθρώποις, ἵνα τὴν σὴν καθέλῃ τυραννίδα καὶ τοὺς ἀνθρώπους ἐξέληται· ὃς ἐπὶ ξύλου τάς ἀντικειμένας δυνάμεις ἐθριάμβευσεν, ἡλίου σκοτισθέντος 15Запреща́етъ тебѣ̀, дїа́воле, гдⷭ҇ь, прише́дый въ мі́ръ, и҆ всели́выйсѧ въ человѣ́цѣхъ, да разрꙋши́тъ твоѐ мꙋчи́тельство, и҆ человѣ́ки и҆́зметъ, и҆́же на дре́вѣ сопроти̑вныѧ си̑лы побѣдѝ, со́лнцꙋ поме́ркшꙋ, 15Священник: Запрещает тебе, диавол, Господь Иисус Христос, пришедший в мир и поселившийся среди людей, чтобы разрушить твою власть и избавить от нее людей. Запрещает тебе Тот, Который на крестном древе, когда солнце померкло,
16καὶ γῆς σαλευομένης, καὶ μνημάτων ἀνοιγομένων, καὶ σωμάτων Ἁγίων ἀνισταμένων· ὃς ἔλυσε θανάτῳ τὸν θάνατον, καὶ κατήργησε τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τουτέστι, σὲ τὸν Διάβολον. 16и҆ землѝ поколеба́вшейсѧ, и҆ гробѡ́мъ ѿверза́ющымсѧ, и҆ тѣлесе́мъ ст҃ы́хъ востаю́щымъ, и҆́же разрꙋшѝ сме́ртїю сме́рть и҆ ᲂу҆празднѝ держа́вꙋ и҆мꙋ́щагѡ сме́рти, сі́есть, тебѐ дїа́вола. 16земля заколебалась, гроба открылись и тела святых воскресли, победил все силы врага, и, Своею смертью уничтожив смерть, лишил силы имеющего царство смерти, то есть тебя, диавол.
17Ὁρκίζω σε κατὰ τοῦ Θεοῦ, τοῦ δείξαντος τὸ ξύλον τῆς ζωῆς καὶ τάξαντος τὰ Χερουβὶμ καὶ τὴν φλογίνην ῥομφαίαν τὴν στρεφομένην φρουρεῖν αὐτό. Ἐπιτιμήθητι καὶ ἀναχώρησον· 17запреща́ю тебѣ̀ бг҃омъ показа́вшимъ дре́во живота̀, и҆ ᲂу҆ста́вившимъ херꙋві́мы, и҆ пла́менное ѻ҆рꙋ́жїе ѡ҆браща́ющеесѧ стрещѝ то̀: запреще́нъ бꙋ́ди. 17Запрещаю тебе Богом, произрастившим дерево жизни и для его охранения поставившим Херувима и пламенный обращающийся меч, будь запрещен.
18κατ' ἐκείνου γάρ σε ὁρκίζω τοῦ περιπατήσαντος, ὡς ἐπὶ ξηρᾶς, ἐπὶ νῶτα θαλάσσης, καὶ ἐπιτιμήσαντος τῇ λαίλαπι τῶν ἀνέμων· 18ѻ҆́нымъ ᲂу҆́бѡ тебѣ̀ запреща́ю, ходи́вшимъ ꙗ҆́кѡ по сꙋ́хꙋ на плещꙋ̀ морскꙋ́ю, и҆ запрети́вшимъ бꙋ̑ри вѣ́трѡвъ: 18Запрещаю тебе Ходившим по волнам моря, как по суше, и Запрещавшим бурным ветрам,
19οὗ τὸ βλέμμα ξηραίνει ἀβύσσους καὶ ἀπειλὴ τήκει ὄρη. Αὐτὸς γὰρ καὶ νῦν ἐπιτάσσει σοι δι' ἡμῶν· 19є҆гѡ́же зрѣ́нїе сꙋши́тъ бє́здны, и҆ преще́нїе растаѧва́етъ го́ры: то́й бо и҆ ны́нѣ запреща́етъ тебѣ̀ на́ми. 19взор Которого иссушает морские бездны, а гнев расплавляет горы; Он через нас и ныне запрещает тебе:
20Φοβήθητι, ἔξελθε, καὶ ὑπαναχώρησον ἀπὸ τοῦ πλάσματος τούτου, καὶ μὴ ὑποστρέψῃς, μηδὲ ὑποκρυβῇς ἐν αὐτῷ, μηδὲ συναντήσῃς αὐτῷ ἐνεργήσῃς, μὴ ἐν νυκτί, μὴ ἐν ἡμέρᾳ ὤρᾳ ἐν μεσημβρίᾳ· ἀλλ' ἄπελθε εἰς τὸν ἴδιον τάρταρον, ἕως τῆς ἡτοιμασμένης μεγάλης ἡμέρας τῆς κρίσεως. 20ᲂу҆бо́йсѧ, и҆зы́ди, и҆ ѿстꙋпѝ ѿ созда́нїѧ сегѡ̀, и҆ да не возврати́шисѧ, нижѐ ᲂу҆таи́шисѧ въ не́мъ, нижѐ да срѧ́щеши є҆го̀ и҆лѝ дѣ́йствꙋеши, ни въ нощѝ, ни во днѝ, и҆лѝ въ часѣ̀, и҆лѝ въ полꙋ́дни, но ѿидѝ во сво́й та́ртаръ, да́же до ᲂу҆гото́ваннагѡ вели́кагѡ днѐ сꙋ́днагѡ. 20убойся же, выйди из этого создания, не скрывайся в нем и удались, чтобы не возвращаться тебе, не встречаться с ним и не действовать на него ни ночью, ни утром, ни днем, ни в полдень, и отойди в свою бездну до времени, определенного для великого дня Суда,
21Φοβήθητι τὸν Θεὸν τὸν καθήμενον ἐπὶ τῶν Χερουβίμ, καὶ ἐπιβλέποντα ἀβύσσους· ὃν τρέμουσιν Ἄγγελοι, Ἀρχάγγελοι, Θρόνοι, Κυριότητες, Ἀρχαί, Ἐξουσίαι, Δυνάμεις, τὰ πολυόμματα Χερουβίμ, καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφίμ· ὃν τρέμει οὐρανὸς καὶ γῆ, θάλασσα καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς. 21ᲂу҆бо́йсѧ бг҃а сѣдѧ́щагѡ на херꙋві́мѣхъ и҆ призира́ющагѡ бє́здны, є҆гѡ́же трепе́щꙋтъ а҆́гг҃ли, а҆рха́гг҃ли, прⷭ҇то́ли, гдⷭ҇ьства, нача̑ла, вла̑сти, си̑лы, многоѻчи́тїи херꙋві́ми, и҆ шестокрила́тїи серафі́ми, є҆гѡ́же трепе́щꙋтъ нб҃о и҆ землѧ̀, мо́ре, и҆ всѧ̑, ꙗ҆̀же въ ни́хъ. 21убойся Бога, восседающего на Херувимах и взирающего на бездны, пред Которым трепещут Ангелы, Архангелы, Престолы, Господства, Начала, Власти, Силы, Многоочитые Херувимы и шестокрылые Серафимы, пред Которым трепещет небо и земля, море и все, находящееся в них;
22Ἔξελθε καὶ ἀναχώρησον ἀπὸ τοῦ σφραγισθέντος νεολέκτου στρατιώτου Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· κατ' ἐκείνου γάρ σε ὁρκίζω, τοῦ περιπατοῦντος ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων, τοῦ ποιοῦντος τοὺς Ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα, καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πῦρ φλέγον. Ἔξελθε καὶ ἀναχώρησον ἀπὸ τοῦ πλάσματος τούτου σὺν πάσῃ τῇ δυνάμει καὶ τοῖς ἀγγέλοις σου. 22и҆зы́ди, и҆ ѿстꙋпѝ ѿ запеча́таннагѡ новоизбра́ннагѡ во́ина хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ, ѻ҆́нѣмъ бо тебѣ̀ запреща́ю, ходѧ́щимъ на крилꙋ̀ вѣ́треннюю, творѧ́щимъ а҆́гг҃лы своѧ̑ ѻ҆́гнь палѧ́щъ. и҆зы́ди, и҆ ѿстꙋпѝ ѿ созда́нїѧ сегѡ̀ со все́ю си́лою и҆ а҆́ггелы твои́ми. 22выйди и удались из запечатленного новоизбранного воина Христа Бога нашего, ибо Господом, шествующим на крыльях ветра и творящим ангелами Своими огонь пылающий, запрещаю тебе; выйди же и удались из этого создания со всем твоим воинством и ангелами.
23Ὅτι δεδόξασται τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 23Возгла́съ: Ꙗ҆́кѡ просла́висѧ и҆́мѧ ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь. 23Ибо прославлено имя Отца и Сына и Святого Духа ныне и всегда и во веки веков. Аминь.
24ΑΦΟΡΚΙΣΜΟΣ Β' 24Запреще́нїе второ́е. 24Второе запрещение:
25Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 25Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ. 25Господу помолимся.
26 Θεός, ἅγιος, φοβερὸς καὶ ἔνδοξος, ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἔργοις καὶ τῇ ἰσχύι αὐτοῦ ἀκατάληπτος καὶ ἀνεξιχνίαστος ὑπάρχων αὐτὸς προορίσας σοι, Διάβολε, τῆς αἰωνίου κολάσεως τὴν τιμωρίαν, δι' ἡμῶν τῶν ἀχρείων αὐτοῦ δούλων κελεύει σοι, 26Бг҃ъ ст҃ы́й стра́шный и҆ сла́вный во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ и҆ крѣ́пости свое́й, непостижи́мый и҆ неизслѣ́димый сы́й, то́й пред̾ѡпредѣли́вый тебѣ̀, дїа́воле, вѣ́чныѧ мꙋ́ки томле́нїе, на́ми недосто́йными є҆гѡ̀ рабы̑ повелѣва́етъ тебѣ̀, 26Бог Святой, Величественный и Славный во всех Своих делах и могуществе, Неисследимый и Непостижимый, предопределивший тебе, диавол, томление в вечных муках, повелевает через нас, недостойных Своих рабов, тебе
27καὶ πάσῃ τῇ συνεργῷ σου δυνάμει, ἀποστῆναι ἀπὸ τοῦ νεωστὶ σφραγισθέντος ἐπ' ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἡμῶν. 27и҆ все́й споспѣ́шнѣй твое́й си́лѣ ѿстꙋпи́ти ѿ новозапеча́таннагѡ и҆́менемъ гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀ и҆́стиннагѡ бг҃а на́шегѡ, 27и всей содействующей тебе силе, отступить от создания Божия, запечатанного знамением Креста во имя Господа нашего Иисуса Христа, нашего Истинного Бога.
28Ὁρκίζω σε οὖν, παμπόνηρον καὶ ἀκάθαρτον καὶ μιαρὸν καὶ ἐβδελυγμένον καὶ ἀλλότριον πνεῦμα, κατὰ τῆς δυνάμεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ πᾶσαν ἐξουσίαν ἔχοντος ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς, τοῦ εἰπόντος τῷ κωφῷ καὶ ἀλάλῳ δαίμονι· Ἔξελθε ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν. 28запреща́ю тебѣ̀ ᲂу҆́бѡ вселꙋка́вомꙋ, и҆ нечи́стомꙋ, и҆ скве́рномꙋ, и҆ ѡ҆мерзе́нномꙋ, и҆ чꙋжде́мꙋ дꙋ́хꙋ, си́лою і҆и҃са хрⷭ҇та̀, всѧ́кꙋю вла́сть и҆мꙋ́щагѡ на нб҃сѝ и҆ на землѝ, ре́кшагѡ глꙋхо́мꙋ и҆ нѣмо́мꙋ де́мѡнꙋ: и҆зы́ди ѿ человѣ́ка, и҆ да не ктомꙋ̀ вни́деши въ него̀: 28Поэтому, силою Иисуса Христа, имеющего всю власть на небе и на земле, сказавшего глухому и немому демону выйди из человека и впредь не входи в него», запрещаю тебе, вселукавому, нечистому, скверному, мерзкому и чуждому духу
29Ἀναχώρησον, γνώρισον τὴν σὴν ματαίαν δύναμιν, τὴν μηδὲ χοίρων ἐξουσίαν ἔχουσαν. 29ѿстꙋпѝ, позна́й твою̀ сꙋ́етнꙋю си́лꙋ, нижѐ на свинїѧ́хъ вла́сть и҆мꙋ́щꙋю, 29отступи же, познай твою ничтожную силу, не имеющую власти даже над свиньями;
30Ὑπομνήσθητι τοῦ ἐπιτάξαντός σοι, κατὰ τὴν σὴν αἴτησιν, εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων εἰσελθεῖν. 30помѧнѝ повелѣ́вшаго тебѣ̀ по твоемꙋ̀ проше́нїю во ста́до свино́е вни́ти. 30вспомни Повелевшего тебе по твоей же просьбе войти в свиное стадо;
31Φοβήθητι τὸν Θεόν, οὗ τῷ προστάγματι γῆ καθ' ὑδάτων ἐστήρικται· τὸν κτίσαντα τὸν οὐρανόν, καὶ στήσαντα τὰ ὅρη σταθμῷ, καὶ τάς νάπας ζυγῷ, καὶ θέντα ἄμμον θαλάσσῃ ὅριον, 31ᲂу҆бо́йсѧ бг҃а, є҆гѡ́же повелѣ́нїемъ землѧ̀ на вода́хъ ᲂу҆тверди́сѧ, созда́вшагѡ нб҃о, и҆ поста́вльшагѡ го́ры ста́виломъ, и҆ ᲂу҆дѡ́лїѧ мѣ́риломъ, и҆ поло́жшаго песо́къ мо́рю предѣ́лъ, 31устрашись Бога, Своим повелением утвердившего на водах землю, создавшего небо, поставившего подножием горы, а мерилом долины; положившего песок пределом морю
32καὶ ἐν ὕδατι σφοδρῷ τρίβον ἀσφαλῆ· τὸν ἁπτόμενον τῶν ὀρέων καὶ καπνίζονται· τὸν ἀναβαλλόμενον φῶς ὡς ἱμάτιον· τὸν ἐκτείνοντα τὸν οὐρανὸν ὡσεὶ δέρριν· τὸν στεγάζοντα ἐν ὕδασι τὰ ὑπερῷα αὐτοῦ· 32и҆ въ водѣ̀ ѕѣ́льнѣй стезю̀ тве́рдꙋю, прикаса́ющагѡсѧ гора́мъ, и҆ дымѧ́тсѧ, ѡ҆дѣва́ющагѡсѧ свѣ́томъ ꙗ҆́кѡ ри́зою, просте́ршагѡ нб҃о ꙗ҆́кѡ ко́жꙋ, покрыва́ющагѡ вода́ми превы́спрєннѧѧ своѧ̑, 32и проложившего твердый путь в водах глубоких; прикасающегося к горам и они дымятся; одевающегося светом, как одеждою; простершего небо, как шатер, устроившего над водами Свои горние чертоги;
33τὸν θεμελιοῦντα τὴν γῆν ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς· οὐ κλιθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος· τὸν προσκαλούμενον τὸ ὕδωρ τῆς θαλάσσης καὶ ἐκχέοντα αὐτὸ ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς. Ἔξελθε, καὶ ἀναχώρησον ἀπὸ τοῦ πρὸς τὸ ἅγιον φώτισμα εὐτρεπιζομένου( εὐτρεπιζομένης) . 33ѡ҆снова́ющагѡ зе́млю на ᲂу҆твержде́нїи є҆ѧ̀, не преклони́тсѧ во вѣ́къ вѣ́ка: призыва́ющагѡ во́дꙋ морскꙋ́ю, и҆ пролива́ющагѡ ю҆̀ на лицѐ всеѧ̀ землѝ, и҆зы́ди и҆ ѿстꙋпѝ ѿ и҆́же ко ст҃о́мꙋ просвѣще́нїю гото́вѧщагѡсѧ. 33поставившего землю на твердых основах ее так, что не поколеблется она во век вечный; призывающего морскую воду и разливающего ее по лицу всей земли. Выйди же и удались из готовящегося к святому Крещению.
34Ὁρκίζω σε κατὰ τοῦ σωτηριώδους πάθους τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ τοῦ τιμίου αὐτοῦ Σώματος καὶ Αἵματος, καὶ κατὰ τῆς ἐλεύσεως αὐτοῦ τῆς φοβερᾶς. 34запреща́ю тебѣ̀ сп҃си́тельнымъ страда́нїемъ гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, и҆ чⷭ҇тны́мъ є҆гѡ̀ тѣ́ломъ и҆ кро́вїю, и҆ прише́ствїемъ є҆гѡ̀ стра́шнымъ: 34Запрещаю тебе спасительными страданиями Господа нашего Иисуса Христа, Его Святым Телом и Кровию и страшным Его пришествием,
35Ἥξει γάρ, καὶ οὐ χρονιεῖ, κρίνων πᾶσαν τὴν γῆν, καὶ σὲ καὶ τὴν συνεργόν σου δύναμιν, κολάσει εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός, παραδοὺς εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον, ὅπου σκώληξ ἀκοίμητος, καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται. 35прїи́детъ бо и҆ не закосни́тъ, сꙋдѧ́й все́й землѝ, и҆ тебѐ, и҆ споспѣ́шнꙋю твою̀ си́лꙋ ᲂу҆мꙋ́читъ въ гее́ннѣ ѻ҆́гненнѣй, преда́вый во тьмꙋ̀ кромѣ́шнꙋю, и҆дѣ́же че́рвь неꙋсыпа́емый, и҆ ѻ҆́гнь неꙋгаси́мый. 35ибо Он придет и не замедлит судить всю вселенную и укротить тебя и твоих помощников огненной гееной, предав тьме вечной, где червь не умирает и огонь не угасает,
36Ὅτι τὸ κράτος Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 36ꙗ҆́кѡ держа́ва хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ, со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ ст҃ы́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь. 36ибо власть принадлежит Христу Богу нашему с Отцом и Святым Духом ныне и всегда и во веки веков. Аминь.
37ΑΦΟΡΚΙΣΜΟΣ Γ΄ 37Запреще́нїе тре́тїе. 37Третье запрещение:
38Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 38Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ. 38Господу помолимся.
39Κύριε Σαβαώθ, Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, ἰώμενος πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν, ἐπίβλεψον ἐπὶ τὸν δοῦλον( δούλην) σου, ἐκζήτησον, ἐξερεύνησον, καὶ ἀπέλασον ἀπ' αὐτοῦ( αὐτῆς) πάντα τὰ ἐνεργήματα τοῦ Διαβόλου. 39Гдⷭ҇и саваѡ́ѳъ, бж҃е і҆и҃левъ, и҆сцѣлѧ́ѧй всѧ́кїй недꙋ́гъ, и҆ всѧ́кꙋю ꙗ҆́зю, при́зри на раба̀ твоего̀, взыщѝ, и҆спытꙋ́й, и҆ ѿженѝ ѿ негѡ̀ всѧ̑ дѣ̑йства дїа́вѡлѧ. 39Господь Саваоф, Бог Израилев, исцеляющий всякую болезнь и всякую немощь! Милостиво воззри на Твоего раба( имя) , призови и сохрани его и удали от него все действия диавола;
40Ἐπιτίμησον τοῖς ἀκαθάρτοις πνεύμασι, καὶ δίωξον αὐτά, καὶ καθάρισον τὸ ἔργον τῶν χειρῶν σου, καί, τῇ ὀξείᾳ σου χρησάμενος ἐνεργείᾳ, σύντριψον τὸν Σατανᾶν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ( αὐτῆς) ἐν τάχει, 40запретѝ нечи̑стымъ дꙋхѡ́мъ, и҆ и҆зженѝ ѧ҆̀, и҆ ѡ҆чи́сти дѣла̀ рꙋкꙋ̀ твое́ю, и҆ ѻ҆́строе твоѐ ᲂу҆потреби́вый дѣ́йство, сокрꙋшѝ сатанꙋ̀ под̾ но́зѣ є҆гѡ̀ вско́рѣ, 40запрети нечистым духам и отгони их; очисти создание Твоих рук и, действием Твоей сокрушающей силы, скорее ниспровергни сатану под ноги Твоего раба,
41καὶ δὸς αὐτῷ( αὐτῇ) νίκας κατ αὐτοῦ καὶ τῶν ἀκαθάρτων αὐτοῦ πνευμάτων· ὅπως, τοῦ παρὰ σοῦ ἐλέους τυγχάνων( τυγχάνουσα) , καταξιωθῇ τῶν ἀθανάτων καὶ ἐπουρανίων σου μυστηρίων, 41и҆ да́ждь є҆мꙋ̀ побѣ́ды на него̀, и҆ на нечи̑стыѧ є҆гѡ̀ дꙋ́хи: ꙗ҆́кѡ да ѿ тебѐ ми́лость полꙋчи́въ, сподо́битсѧ безсме́ртныхъ твои́хъ та̑инъ, 41которому и даруй победу над ним и на его нечистыми духами; чтобы раб Твой, получив от Тебя милость, удостоился Твоих бессмертных небесных Тайн
42καὶ δόξαν σοι ἀναπέμψῃ, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 42и҆ сла́вꙋ тебѣ̀ возсле́тъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь. 42и прославлял Тебя, Отца, Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.
43Мл҃тва четве́ртаѧ. 43И молитва
44Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 44Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ. 44Господу помолимся.
45 Ὧν, Δέσποτα Κύριε, ποιήσας τὸν ἄνθρωπον κατ εἰκόνα σὴν καὶ ὁμοίωσιν, καὶ δοὺς αὐτῷ ἐξουσίαν ζωῆς αἰωνίου· εἶτα ἐκπεσόντα διὰ τῆς ἁμαρτίας μὴ παριδών· 45Сы́й влⷣко гдⷭ҇и, сотвори́вый человѣ́ка по ѡ҆́бразꙋ твоемꙋ̀ и҆ по подо́бїю, и҆ да́вый є҆мꙋ̀ вла́сть жи́зни вѣ́чныѧ, та́же ѿпа́дша грѣхо́мъ не презрѣ́вый, 45Господь, сотворивший человека по Своему образу и подобию! Ты дал ему право на вечную жизнь и впоследствии не презрел его, отпавшего от Тебя через грехопадение,
46ἀλλ οἰκονομήσας διὰ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Χριστοῦ σου τὴν σωτηρίαν τοῦ κόσμου· 46но ᲂу҆стро́ивый вочл҃вѣ́ченїемъ хрⷭ҇та̀ твоегѡ̀ сп҃се́нїе мі́ра: 46но Сам через вочеловечение Твоего Христа устроил спасение мира.
47Αὐτὸς καὶ τὸ πλάσμα σου τοῦτο, λυτρωσάμενος ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ, πρόσδεξαι εἰς τὴν βασιλείαν σου τὴν ἐπουράνιον. 47са́мъ и҆ созда́нїе твоѐ сїѐ и҆зба́вль ѿ рабо́ты вра́жїѧ, прїимѝ въ црⷭ҇тво твоѐ пренбⷭ҇ное: 47Ты Сам же избавь от рабства врага диавола и это Твое создание; прими его в Твое Небесное Царство;
48Διανοιξον αὐτοῦ( αὐτῆς) τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς διανοίας, εἰς τὸ αὐγάσαι ἐν αὐτῷ( αὐτῇ) τὸν φωτισμὸν τοῦ Εὐαγγελίου σου. 48ѿве́рзи є҆гѡ̀ ѻ҆́чи мы́слєнныѧ, во є҆́же ѡ҆зарѧ́ти въ не́мъ просвѣще́нїю є҆ѵⷢ҇лїа твоегѡ̀: 48открой его духовные очи и просвети его светом Твоего Евангелия;
49Σύζευξον τῇ ζωῇ αὐτοῦ( αὐτῆς) Ἄγγελον φωτεινόν, ῥυόμενον αὐτὸν( αὐτὴν) ἀπὸ πάσης ἐπιβουλῆς τοῦ ἀντικειμένου, ἀπὸ συναντήματος πονηροῦ, ἀπὸ δαιμονίου μεσημβρινοῦ, ἀπὸ φαντασμάτων πονηρῶν. 49сопрѧзѝ животꙋ̀ є҆гѡ̀ а҆́гг҃ла свѣ́тла, и҆збавлѧ́юща є҆го̀ ѿ всѧ́кагѡ навѣ́та сопротиволежа́щагѡ, ѿ срѣ́тенїѧ лꙋка́вагѡ, ѿ де́мѡна полꙋ́деннагѡ, и҆ ѿ мечта́нїй лꙋка́выхъ. 49соедини его на всю жизнь с Ангелом света, избавляющим его от всяких козней диавола, от встречи с лукавым, от полуденного демона и от обольстительных видений.
50Καὶ ἐμφυσᾷ αὐτοῦ Ἱερεύς τὸ στόμα, τὸ μέτωπον, καὶ τὸ στῆθος, λέγων· 50И҆ дꙋ́етъ сщ҃е́нникъ на ᲂу҆ста̀ є҆гѡ̀, на чело̀, и҆ на пє́рси, глаго́лѧ: 50Священник дует на его лоб, уста и грудь, произнося:
51Ἐξέλασον ἀπ αὐτοῦ( αὐτῆς) πᾶν πονηρὸν καὶ ἀκάθαρτον πνεῦμα, κεκρυμμένον καὶ ἐμφωλεῦον αὐτοῦ( αὐτῆς) τῇ καρδίᾳ (καὶ λέγει τοῦτο ἐκ γ' ). 51И҆зженѝ и҆з̾ негѡ̀ всѧ́каго лꙋка́ваго и҆ нечи́стаго дꙋ́ха, сокры́таго и҆ гнѣздѧ́щагосѧ въ се́рдцѣ є҆гѡ̀. И҆ глаго́летъ сїѐ три́жды. 51Изгони из него всякого лукавого нечистого духа, скрытого и гнездящегося в его сердце (трижды) .
52Πνεῦμα πλάνης, πνεῦμα πονηρίας, πνεῦμα εἰδωλολατρίας καὶ πάσης πλεονεξίας· πνεῦμα ψεύδους καὶ πάσης ἀκαθαρσίας, τῆς ἐνεργούμενης κατὰ τὴν διδασκαλίαν τοῦ Διαβόλου. 52Дꙋ́ха пре́лести, дꙋ́ха лꙋка́вства, дꙋ́ха і҆дѡлослꙋже́нїѧ, и҆ всѧ́кагѡ лихои́мства, дꙋ́ха лжѝ и҆ всѧ́кїѧ нечистоты̀, дѣ́йствꙋемыѧ по наꙋче́нїю дїа́волю: 52Духа заблуждения, духа лукавства, духа идолослужения и всякой алчности, духа лжи и всякой нечистоты, действующих по внушению диавола.
53Καὶ ποίησον αὐτὸν( αὐτὴν) πρόβατον λογικὸν τῆς ἁγίας ποίμνης τοῦ Χριστοῦ σου, μέλος τίμιον τῆς Ἐκκλησίας σου, σκεῦος ἠγιασμένον, υἱὸν( θυγατέρα) φωτὸς καὶ κληρονόμον τῆς βασιλείας σου· 53и҆ сотворѝ є҆го̀ ѻ҆вча̀ слове́сное ст҃а́гѡ ста́да хрⷭ҇та̀ твоегѡ̀, ᲂу҆́дъ че́стенъ цр҃кве твоеѧ̀, сы́на и҆ наслѣ́дника црⷭ҇твїѧ твоегѡ̀: 53Сделай его словесной овцой святого стада Христа Твоего, святым членом Твоей Церкви, сыном и наследником Твоего Царства,
54ἵνα, κατὰ τάς ἐντολάς σου πολιτευσάμενος( πολιτευσαμένη) , καὶ φυλάξας( φυλάξασα) τὴν σφραγῖδα ἄθραυστον, καὶ διατηρήσας( διατηρήσασα) τὸν χιτῶνα ἀμόλυντον, τύχῃ τῆς μακαριότητας τῶν Ἁγίων ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. 54да по за́повѣдемъ твои̑мъ жи́тельствовавъ, и҆ сохрани́въ печа́ть нерꙋши́мꙋю, и҆ соблю́дъ ри́зꙋ нескве́рнꙋю, полꙋчи́тъ бл҃жє́нства ст҃ы́хъ во црⷭ҇твїи твое́мъ. 54чтобы он, исполнивши Твои заповеди и сохранивши неповрежденной печать и неоскверненной одежду, получил в Твоем Царстве блаженство святых,
55Ἐκφώνως Χάριτι, καὶ οἰκτιρμοῖς, καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ, μεθ οὗ εὐλογητὸς εἶ, σὺν τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ, καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 55Возгла́снѡ: Бл҃года́тїю и҆ щедро́тами, и҆ чл҃вѣколю́бїемъ є҆диноро́днагѡ сн҃а твоегѡ̀, съ ни́мже бл҃гослове́нъ є҆сѝ съ прест҃ы́мъ, и҆ бл҃ги́мъ, и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь. 55по благодати, щедротам и человеколюбию Единородного Твоего Сына, с Которым благословен Ты вместе с Пресвятым, Всеблагим и Животворящим Твоим Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.
56Καὶ ἀποδυομένου, καὶ ὑπολυομένου τοῦ βαπτιζομένου, ἀποστρέφει αὐτὸν Ἱερεὺς πρὸς Δυσμάς, ἄνω τάς χεῖρας ἑνόντα, καὶ λέγει τρἰς. 56И҆ совлече́нꙋ и҆ ѿрѣше́нꙋ креща́емомꙋ, ѡ҆браща́етъ є҆го̀ сщ҃е́нникъ на за́падъ, горѣ̀ рꙋ́цѣ и҆мꙋ́ща, и҆ глаго́летъ: 56Затем священник оборачивает на запад крещаемого, воздевшего руки, и трижды спрашивает его или восприемника:
57Ἀποτάσσῃ τῷ Σατανᾷ; Καὶ πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτοῦ; Καὶ πάσῃ τῇ λατρείᾳ αὐτοῦ; Καὶ πᾶσι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ; Καὶ πάσῃ τῇ πομπῇ αὐτοῦ; 57Ѿрица́еши ли сѧ сатаны̀, и҆ всѣ́хъ дѣ́лъ є҆гѡ̀, и҆ всѣ́хъ а҆́ггєлъ є҆гѡ̀, и҆ всегѡ̀ слꙋже́нїѧ є҆гѡ̀, и҆ всеѧ̀ горды́ни є҆гѡ̀; 57Отрекаешься ли ты от сатаны, от всех дел его, от всех ангелов его, от всякого служения ему и от всей его гордости?
58Καὶ ἀποκρίνεται πρὸς ἕκαστον Κατηχούμενος Ἀνάδοχος αὐτοῦ, εἴ ἐστιν βαπτιζόμενος( βαπτιζομένη) βάρβαρος παιδίον καὶ λέγει· 58И҆ ѿвѣща́етъ ѡ҆глаше́нный, и҆лѝ воспрїе́мникъ є҆гѡ̀, а҆́ще є҆́сть креща́емый ва́рваръ, и҆лѝ ѻ҆троча̀, и҆ глаго́летъ: 58Крещаемый или восприемник каждый раз отвечает:
59Ἀποτάσσομαι. 59Ѿрица́юсѧ. 59Отрекаюсь
60Па́ки сщ҃е́нникъ глаго́летъ второ́е:
61Ѿрица́еши ли сѧ сатаны̀, и҆ всѣ́хъ дѣ́лъ є҆гѡ̀, и҆ всѣ́хъ а҆́ггєлъ є҆гѡ̀, и҆ всегѡ̀ слꙋже́нїѧ є҆гѡ̀, и҆ всеѧ̀ горды́ни є҆гѡ̀;
62И҆ ѿвѣща́етъ: Ѿрица́юсѧ.
63Па́ки глаго́летъ сщ҃е́нникъ тре́тїе:
64Ѿрица́еши ли сѧ сатаны̀, и҆ всѣ́хъ дѣ́лъ є҆гѡ̀, и҆ всѣ́хъ а҆́ггєлъ є҆гѡ̀, и҆ всегѡ̀ слꙋже́нїѧ є҆гѡ̀, и҆ всеѧ̀ горды́ни є҆гѡ̀;
65И҆ ѿвѣща́етъ: Ѿрица́юсѧ.
66Καὶ ὅταν εἴπῃ τρίς, ἐρωτᾷ πάλιν Ἱερεὺς τὸν βαπτιζόμενον. 66Вопроша́етъ па́ки сщ҃е́нникъ креща́емаго: 66Вновь священник трижды спрашивает:
67Ἀπετάξω τῷ Σατανᾷ; 67Ѿре́клсѧ ли є҆сѝ сатаны̀; 67Отрекся ли ты от сатаны?
68Καὶ ἀποκρίνεται Κατηχούμενος Ἀνάδοχος αὐτοῦ. 68И҆ ѿвѣща́етъ ѡ҆глаше́нный, и҆лѝ воспрїе́мникъ є҆гѡ̀: 68Крещаемый или восприемник каждый раз отвечает:
69Ἀπεταξάμην. Καὶ ὅτε εἴπῃ τρίς, 69Ѿреко́хсѧ. 69Отрекся.
70Па́ки вопроша́етъ сщ҃е́нникъ: Ѿре́клсѧ ли є҆сѝ сатаны̀;
71И҆ ѿвѣща́етъ: Ѿреко́хсѧ.
72Па́ки вопроша́етъ сщ҃е́нникъ тре́тїе: Ѿре́клсѧ ли є҆сѝ сатаны̀;
73И҆ ѿвѣща́етъ: Ѿреко́хсѧ.
74λέγει Ἱερεύς· 74Та́же глаго́летъ сщ҃е́нникъ: 74Священник повелевает:
75Καὶ ἐμφύσησον, καὶ ἔμπτυσον αὐτῷ. 75И҆ дꙋ́ни, и҆ плю́ни на него̀. 75Дунь и плюнь на него.
76Καὶ τοῦτο ποιήσαντος, στρέφει αὐτὸν Ἱερεὺς κατὰ Ἀνατολὰς, κάτω τὰς χεῖρᾶς ἔχοντα, καὶ λέγει αὐτῷ τρῖς 76И҆ сїѐ сотво́ршꙋ, ѡ҆браща́етъ є҆го̀ сщ҃е́нникъ къ восто́кꙋ, до́лѣ рꙋ́цѣ и҆мꙋ́ща, и҆ глаго́летъ є҆мꙋ̀ сщ҃е́нникъ: 76Крещаемый или восприемник исполняет. Затем священник оборачивает на восток его, опустившего руки и трижды спрашивает:
77Συντάσσῃ τῷ Χριστῷ; 77Сочетава́еши ли сѧ хрⷭ҇тꙋ̀; 77Соединяешься ли ты со Христом?
78Καὶ ἀποκρίνεται Κατηχούμενος Ἀνάδοχος, λέγων· 78И҆ ѿвѣща́етъ ѡ҆глаше́нный, и҆лѝ воспрїе́мникъ, глаго́лѧ: 78Крещаемый или восприемник каждый раз отвечает:
79Συντάσσομαι. (ἐκ τρίτου) 79Сочетава́юсѧ. 79Соединяюсь.
80Па́ки сщ҃е́нникъ глаго́летъ второ́е: Сочетава́еши ли сѧ хрⷭ҇тꙋ̀;
81Ѿвѣща́етъ второ́е: Сочетава́юсѧ.
82Па́ки сщ҃е́нникъ глаго́летъ тре́тїе: Сочетава́еши ли сѧ хрⷭ҇тꙋ̀;
83Ѿвѣща́етъ тре́тїе: Сочетава́юсѧ.
84Εἶτα πάλιν λέγει αὐτῷ Ἱερεὺς ἐκ τρίτου. 84Та́же па́ки глаго́летъ є҆мꙋ̀ сщ҃е́нникъ: 84Священник:
85Συνετάξω τῷ Χριστῷ; 85Сочета́лсѧ ли є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀; 85Соединился ли ты со Христом?
86Καὶ ἀποκρίνεται. 86И҆ ѿвѣща́етъ: 86Крещаемый:
87Συνεταξάμην. 87Сочета́хсѧ. 87Соединился.
88Καὶ πάλιν λέγει· 88И҆ па́ки глаго́летъ: 88Священник:
89Καὶ πιστεύεις αὐτῷ; 89И҆ вѣ́рꙋеши ли є҆мꙋ̀; 89Веруешь ли ты в Него?
90Καὶ ἀποκρίνεται. 90И҆ глаго́летъ: 90Крещаемый:
91Πιστεύω αὐτῷ, ὡς Βασιλεῖ καὶ Θεῶ. 91Вѣ́рꙋю є҆мꙋ̀, ꙗ҆́кѡ цр҃ю̀ и҆ бг҃ꙋ. 91Верую в Него, как в Царя и Бога
92Καὶ λέγει τὸ Σύμβολον τῆς πίστεως· 92И҆ глаго́летъ: 92и читает Символ Веры:
93Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων. 93Вѣ́рꙋю во є҆ди́наго бг҃а ѻ҆ц҃а̀ вседержи́телѧ, творца̀ нб҃ꙋ и҆ землѝ, ви̑димымъ же всѣ̑мъ и҆ неви̑димымъ. 93Верую во Единого Бога Отца Вседержителя Творца неба и земли, всего видимого и невидимого;
94Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν Μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων. Φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι οὗ τὰ πάντα ἐγένετο. 94И҆ во є҆ди́наго гдⷭ҇а і҆и҃са хрⷭ҇та̀ сн҃а бж҃їѧ, є҆диноро́днаго и҆́же ѿ ѻ҆ц҃а̀ рожде́ннаго пре́жде всѣ́хъ вѣ̑къ. Свѣ́та ѿ свѣ́та, бг҃а и҆́стинна ѿ бг҃а и҆́стинна, рожде́нна, не сотворе́нна, є҆диносꙋ́щна ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆́мже всѧ̑ бы́ша. 94и во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков; Света от Света, Бога Истинного от Бога Истинного, Рожденного, Несотворенного, Единосущного с Отцом и Которым все сотворено.
95Τὸν δι ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα. 95На́съ ра́ди человѣ̑къ, и҆ на́шегѡ ра́ди сп҃се́нїѧ сше́дшагѡ съ нб҃съ, и҆ воплоти́вшагосѧ ѿ дх҃а ст҃а и҆ мр҃і́и дв҃ы, и҆ вочл҃вѣ́чшасѧ: 95Ради нас людей и ради нашего спасения Сшедшего с небес и Воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы и Вочеловечившегося.
96Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου καὶ παθόντα καὶ ταφέντα. 96Распѧ́таго же за ны̀ при понті́йстѣмъ пїла́тѣ, и҆ страда́вша и҆ погребе́нна: 96Распятого за нас при Понтии Пилате и Страдавшего, и Погребенного,
97Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τάς Γραφάς. 97И҆ воскре́сшаго въ тре́тїй де́нь по писа́нїємъ: 97и Воскресшего в третий день по Писаниям,
98Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς Οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός. 98И҆ возше́дшаго на нб҃са̀ и҆ сѣдѧ́ща ѡ҆деснꙋ́ю ѻ҆ц҃а̀: 98и Вознесшегося на небеса, и Сидящего по правую сторону Отца,
99Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς· οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος. 99И҆ па́ки грѧдꙋ́щаго со сла́вою сꙋди́ти живы̑мъ и҆ мє́ртвымъ, є҆гѡ́же црⷭ҇твїю не бꙋ́детъ конца̀. 99и опять Грядущего со славою судить живых и мертвых, Царству Которого не будет конца.
100Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ Κύριον, τὸ Ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν Προφητῶν. 100И҆ въ дх҃а ст҃а́го, гдⷭ҇а, животворѧ́щаго, и҆́же ѿ ѻ҆ц҃а̀ и҆сходѧ́щаго, и҆́же со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ сн҃омъ спокланѧ́ема и҆ ссла́вима глаго́лавшаго прⷪ҇рѡ́ки. 100И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца Исходящего, с Отцом и Сыном поклоняемого и Славимого, Говорившего через пророков.
101Εἰς Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν. 101Во є҆ди́нꙋ ст҃ꙋ́ю собо́рнꙋю и҆ а҆пⷭ҇льскꙋю цр҃ковь. 101Во Единую Святую Соборную и Апостольскую Церковь.
102Ὁμολογῶ ἐν Βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 102И҆сповѣ́дꙋю є҆ди́но креще́нїе, во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ. 102Исповедую одно крещение для прощения грехов.
103Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν. 103Ча́ю воскр҃се́нїѧ ме́ртвыхъ: 103Ожидаю воскресения мертвых
104Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν. 104И҆ жи́зни бꙋ́дꙋщагѡ вѣ́ка. а҆ми́нь. 104и жизни будущего века. Аминь.
105Καὶ ὅταν πληρώσῃ τὸ ἅγιον Σύμβολον, λέγει πάλιν πρὸς αὐτὸν ἐκ τρίτου· 105И҆ є҆гда̀ и҆спо́лнитъ ст҃ы́й сѷмво́лъ и҆ глаго́летъ па́ки къ немꙋ̀: 105Священник трижды:
106Συνετάξω τῷ Χριστῷ; 106Сочета́лсѧ ли є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀; 106Соединился ли ты со Христом?
107Καὶ ἀποκρίνεται· 107И҆ ѿвѣща́етъ: 107Крещаемый каждый раз:
108Συνεταξάμην. 108Сочета́хсѧ. 108Соединился
109И҆ па́ки глаго́летъ: И҆ вѣ́рꙋеши ли є҆мꙋ̀;
110И҆ глаго́летъ: Вѣ́рꙋю є҆мꙋ̀, ꙗ҆́кѡ цр҃ю̀ и҆ бг҃ꙋ.
111И҆ глаго́летъ: Вѣ́рꙋю во є҆ди́наго бг҃а: всѐ до конца̀.
112И҆ є҆гда̀ и҆спо́лнитъ второ́е ст҃ы́й сѷмво́лъ, глаго́летъ па́ки къ немꙋ̀ тре́тїе: Сочета́лсѧ ли є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀;
113И҆ ѿвѣща́етъ: Сочета́хсѧ.
114И҆ па́ки глаго́летъ: И҆ вѣ́рꙋеши ли є҆мꙋ̀;
115И҆ глаго́летъ: Вѣ́рꙋю є҆мꙋ̀, ꙗ҆́кѡ цр҃ю̀ и҆ бг҃ꙋ.
116И҆ глаго́летъ: Вѣ́рꙋю во є҆ди́наго бг҃а: всѐ до конца̀.
117И҆ є҆гда̀ и҆спо́лнитъ тре́тїе ст҃ы́й сѷмво́лъ, вопроша́етъ є҆го̀ па́ки сщ҃е́нникъ, глаго́лѧ: Сочета́лсѧ ли є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀;
118И҆ ѿвѣща́етъ: Сочета́хсѧ.
119Па́ки вопроша́етъ сщ҃е́нникъ второ́е: Сочета́лсѧ ли є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀:
120И҆ ѿвѣща́етъ второ́е: Сочета́хсѧ.
121Па́ки вопроша́етъ сщ҃е́нникъ тре́тїе: Сочета́лсѧ ли є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀;
122И҆ ѿвѣща́етъ тре́тїе: Сочета́хсѧ.
123Καὶ λέγει Ἱερεύς· 123И҆ глаго́летъ сщ҃е́нникъ: 123Священник:
124Καὶ προσκύνησον αὐτῷ 124И҆ поклони́сѧ є҆мꙋ̀. 124Поклонись Ему.
125Καὶ προσκυνεῖ λέγων· Προσκυνῶ Πατέρα, Υἱόν, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, Τριάδα ὁμοούσιον καὶ ἀχώριστον. 125И҆ покланѧ́етсѧ, глаго́лѧ: Покланѧ́юсѧ ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, трⷪ҇цѣ є҆диносꙋ́щнѣй и҆ нераздѣ́льнѣй. 125Крещаемый делает поклон: Поклоняюсь Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице Единосущной и Нераздельной
126Εἶτα λέγει Ἱερεύς· 126Та́же глаго́летъ сщ҃е́нникъ: 126Священник:
127Εὐλογητὸς Θεός, πάντας ἀνθρώπους θέλων σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 127Бл҃гослове́нъ бг҃ъ, всѣ̑мъ человѣ́кѡмъ хотѧ́й сп҃сти́сѧ, и҆ въ позна́нїе и҆́стины прїитѝ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь. 127Благословен Бог, желающий, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины ныне и всегда и во веки веков. Аминь.
128Εἶτα λέγει τὴν Εὐχὴν ταύτην 128Та́же глаго́летъ мл҃твꙋ сїю̀:
129Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 129Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ. 129Господу помолимся.
130Δέσποτα, Κύριε, Θεὸς ἡμῶν, προσκάλεσαι τὸν δοῦλον( τὴν δούλην) σου( τόνδε) ( τήνδε) πρὸς τὸ ἅγιόν σου φώτισμα, 130Влⷣко гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, призовѝ раба̀ твоего̀, и҆́мⷬ҇къ, ко ст҃о́мꙋ твоемꙋ̀ просвѣще́нїю, 130Молитва: Владыка Господи Боже наш, призови Твоего раба( имя) к Твоему святому просвещению
131καὶ καταξίωσον αὐτὸν( αὐτὴν) τῆς μεγάλης ταύτης χάριτος τοῦ ἁγίου σου Βαπτίσματος. 131и҆ сподо́би є҆го̀ вели́кїѧ сеѧ̀ бл҃года́ти, ст҃а́гѡ твоегѡ̀ кр҃ще́нїѧ: 131и удостой его этой великой благодати Твоего святого крещения,
132Ἀπόδυσον αὐτοῦ( αὐτῆς) τὴν παλαιότητα, καὶ ἀνακαίνισον αὐτὸν( αὐτὴν) εἰς τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, καὶ πλήρωσον αὐτὸν( αὐτὴν) τῆς του Ἁγίου σου Πνεύματος δυνάμεως, εἰς ἕνωσιν τοῦ Χριστοῦ σου· 132ѿрѣшѝ є҆гѡ̀ ве́тхость, и҆ ѡ҆бновѝ є҆го̀ въ живо́тъ вѣ́чный, и҆ и҆спо́лни є҆го̀ ст҃а́гѡ твоегѡ̀ дх҃а си́лы, въ соедине́нїе хрⷭ҇та̀ твоегѡ̀, 132сними с него ветхость и обнови его для вечной жизни и исполни его благодатью Твоего Святого Духа для соединения со Христом Твоим,
133ἵνα μηκέτι τέκνον σώματος , ἀλλὰ τέκνον τῆς σῆς Βασιλείας. Εὐδοκίᾳ καὶ χάριτι τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ, 133да не ктомꙋ̀ ча́до тѣ́ла бꙋ́детъ, но ча́до твоегѡ̀ црⷭ҇твїѧ, бл҃говоле́нїемъ и҆ бл҃года́тїю є҆диноро́днагѡ твоегѡ̀ сн҃а: 133чтобы он был не сыном плоти, но сыном Твоего Царства, по благоволению и благодати Твоего Единородного Сына,
134μεθ οὗ εὐλογητὸς εἶ, σὺν τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 134съ ни́мже бл҃гослове́нъ є҆сѝ со прест҃ы́мъ, и҆ бл҃ги́мъ, и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь. 134с Которым благословен Ты вместе с Пресвятым, Всеблагим и Животворящим Твоим Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.
View:
Statistic
Всего токенов:
Токенов без связи:

Frequencies wordforms

Frequencies lexemes

Statistic wordforms

Публикация, выравнивание и разметка текста:протоиерей Максим Фионин