Ἀκολουθία τοῦ μεγάλου Ἁγιασμοῦ τῶν ἁγίων Θεοφανείων / Послѣ́дованїе вели́кагѡ ѡ҆сщ҃е́нїѧ воды̀ ст҃ы́хъ бг҃оѧвле́нїй

Select texts:

The Greek text
Требник. В 2 частях. — М.: Синодальная типография, 1906
Требник: молитвослов для совершения священнодействий православной церкви. На русском языке / В переводе свящ. Василия Адаменко. — М., 2010
1Ἀκολουθία τοῦ μεγάλου Ἁγιασμοῦ τῶν ἁγίων Θεοφανείων 1Послѣ́дованїе вели́кагѡ ѡ҆сщ҃е́нїѧ воды̀ ст҃ы́хъ бг҃оѧвле́нїй. 1Порядок великого освящения воды в праздник Св. Крещения Господня
2Μετὰ τὸ εἰπεῖν τὸν ἱερέα τὴν Ὀπισθάμβωνον Εὐχὴν, ἐξερχόμεθα πάντες ἐν τῇ Κολυμβήθρᾳ, προπορευομένου τοῦ ἱερέως μετὰ λαμπάδων καὶ τοῦ θυμιατοῦ καὶ ἡμῶν ψαλλόντων τὰ παρόντα Τροπάρια 2По є҆́же рещѝ сщ҃е́нникꙋ заамвѡ́ннꙋю мл҃твꙋ, и҆схо́димъ всѝ ко крести́льницѣ, пред̾идꙋ́щымъ свѣщено́сцємъ, по ни́хъ же дїа́конѡмъ и҆ сщ҃е́нникѡмъ, со є҆ѵⷢ҇лїемъ и҆ кади́ломъ, бра́тїи пою́щымъ настоѧ́щыѧ тропарѝ. 2После заамвонной молитвы все идут на место освящения воды, священник идет с крестом, а диакон с Евангелием и кадилом, в предшествии церковнослужителей со свечами. Народ поет следующие тропари
3Ἦχος πλ. Δ΄. 3Гла́съ и҃: 38 гл.:
4Φωνὴ Κυρίου ἐπὶ τῶν ὑδάτων βοᾷ λέγουσα· Δεῦτε λάβετε πάντες, Πνεῦμα σοφίας, Πνεῦμα συνέσεως, Πνεῦμα φόβου Θεοῦ, τοῦ ἐπιφανέντος Χριστοῦ. (2) 4Гла́съ гдⷭ҇нь на вода́хъ вопїе́тъ, глаго́лѧ: прїиди́те, прїими́те всѝ дх҃а премꙋ́дрости, дх҃а ра́зꙋма, дх҃а стра́ха бж҃їѧ, ꙗ҆́вльшагѡсѧ хрⷭ҇та̀. Три́жды. 4Голос Господа взывает на водах, говоря Приидите все и приимите Духа премудрости, Духа разума, Духа страха Божия, Явившегося Христа».
5Σήμερον τῶν ὑδάτων ἁγιάζεται φύσις, καὶ ῥήγνυται Ἰορδάνης, καὶ τῶν ἰδίων ναμάτων ἐπέχει τὸ ῥεῦμα, Δεσπότην ὁρῶν ῥυπτόμενον. 5Дне́сь во́дъ ѡ҆свѧща́етсѧ є҆стество̀, и҆ раздѣлѧ́етсѧ і҆ѻрда́нъ, и҆ свои́хъ во́дъ возвраща́етъ стрꙋи̑, влⷣкꙋ зрѧ̀ креща́ема. Два́жды. 5Ныне освящается водное естество; Иордан, видя Крещающегося Владыку, разделяется и останавливает свое течение.
6Ὡς ἄνθρωπος ἐν ποταμῷ, ἦλθες Χριστὲ Βασιλεῦ, καὶ δουλικὸν Βάπτισμα λαβεῖν, σπεύδεις ἀγαθέ, ὑπὸ τῶν τοῦ Προδρόμου χειρῶν, διὰ τάς ἁμαρτίας ἡμῶν φιλάνθρωπε. 6Ꙗ҆́кѡ чл҃вѣ́къ на рѣкꙋ̀ прише́лъ є҆сѝ хрⷭ҇тѐ цр҃ю̀, и҆ ра́бское креще́нїе прїѧ́ти тщи́шисѧ бл҃же, ѿ прⷣте́чевꙋ рꙋкꙋ̑, грѣ̑хъ ра́ди на́шихъ, чл҃вѣколю́бче. Два́жды. 6Христос, Царь Милосердный и Человеколюбивый! Ты, ради очищения нас от грехов, пришел к реке Иордану, как человек, и требуешь рабского крещения от руки Предтечи.
7Δόξα, καὶ νῦν. Ἦχος πλ. δ΄. 7Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ то́йже: 7Слава и ныне:
8Πρὸς τὴν φωνὴν τοῦ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ· Ἐτοιμάσατε τὴν ὁδὸν τοῦ Κυρίου, ἦλθες Κύριε, μορφὴν δούλου λαβών, Βάπτισμα αἰτῶν, μὴ γνοὺς ἁμαρτίαν. 8Ко гла́сꙋ вопїю́щагѡ въ пꙋсты́ни, ᲂу҆гото́вайте пꙋ́ть гдⷭ҇ень, прише́лъ є҆сѝ гдⷭ҇и, зра́къ ра́бїй прїи́мъ, креще́нїѧ просѧ̀, не вѣ́дый грѣха̀: 8Ты, Господи Безгрешный, принявший образ раба, пришел к голосу взывающего в пустыне Приготовьте путь Господу», и просишь у него крещения.
9Εἴδοσάν σε ὕδατα, καὶ ἐφοβήθησαν, σύντρομος γέγονεν Πρόδρομος, καὶ ἐβόησε λέγων· πῶς φωτίσει λύχνος τὸ Φῶς; πῶς χειροθετήσει δοῦλος τὸν Δεσπότην; ἁγίασον ἐμὲ καὶ τὰ ὕδατα Σωτήρ, αἲρων τοῦ κόσμου τὴν ἁμαρτίαν. 9ви́дѣша тѧ̀ во́ды, и҆ ᲂу҆боѧ́шасѧ. тре́петенъ бы́сть предте́ча, и҆ возопѝ глаго́лѧ: ка́кѡ просвѣти́тъ свѣти́льникъ свѣ́та; ка́кѡ рꙋ́кꙋ положи́тъ ра́бъ на влⷣкꙋ; ѡ҆свѧтѝ менѐ и҆ во́ды сп҃се, взе́млѧй мі́ра грѣ́хъ. 9Увидели Тебя воды и убоялись; Предтеча затрепетал и громко воскликнул Как светильник может освещать Свет? Как раб возложит руку на Владыку? Спаситель, взявший на Себя грехи всего мира, Ты Сам освяти меня и воды».
10И҆ а҆́бїе ста́въ ᲂу҆ крести́льницы, глаго́летъ дїа́конъ: Премꙋ́дрость. 10По приходе на место освящения диакон возглашает: Премудрость.
11Καὶ εὐθὺς τὰ Ἀναγνώσματα. Προφητείας Ἡσαΐου τὸ Ἀνάγνωσμα( Κεφ. 35, 1- 10) 11И҆ чте́цъ: Проро́чества и҆са́їина чте́нїе: [ глава̀ л҃є. ] 11Чтец паремии: Чтение из книги Пророка Исайи.
12Τάδε λέγει Κύριος· Εὐφράνθητι ἔρημος διψῶσα, ἀγαλλιάσθω ἔρημος, καὶ ἀνθείτω ὡς κρίνον. Καὶ ἑξανθήσει, καὶ ὑλοχαρήσει, καὶ ἀγαλλιάσεται τὰ ἔρημα τοῦ Ἰορδάνου· καὶ δόξα τοῦ Λιβάνου ἐδόθη αὐτῇ, καὶ τιμὴ τοῦ Καρμήλου· καὶ λαός μου ὄψεται τὴν δόξαν Κυρίου, καὶ τὸ ὕψος τοῦ Θεοῦ. 12Та́кѡ глаго́летъ гдⷭ҇ь: да возвесели́тсѧ пꙋсты́нѧ жа́ждꙋщаѧ, да возра́дꙋетсѧ пꙋсты́нѧ, и҆ процвѣте́тъ ꙗ҆́кѡ крі́нъ, и҆ да прозѧ́бнетъ, и҆ всѧ̑ возвеселѧ́тсѧ. И҆ возра́дꙋютсѧ пꙋсты̑ннаѧ і҆ѻрда́нова, и҆ сла́ва лїва́нова дана̀ бы́сть є҆́й, и҆ че́сть карми́лова: и҆ лю́дїе моѝ ᲂу҆́зрѧтъ сла́вꙋ гдⷭ҇ню, и҆ высотꙋ̀ бж҃їю. 12Так говорит Господь: возвеселится пустыня и сухая земля и возрадуется страна необитаемая и расцветет, как нарцисс; великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать; слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона; они увидят славу Господа, величие Бога нашего.
13Ἰσχύσατε χεῖρες ἀνειμέναι, καὶ γόνατα παραλελυμένα. Παρακαλέσατε, καὶ εἴπατε τοῖς ὀλιγοψύχοις τῇ διανοίᾳ· Ἰσχύσατε καὶ μὴ φοβεῖσθε· ἰδοὺ Θεὸς ἡμῶν κρίσιν ἀνταποδίδωσι, καὶ ἀνταποδώσει, αὐτὸς ἥξει καὶ σώσει ἡμᾶς. 13Оу҆крѣпи́тесѧ рꙋ́ки ѡ҆сла́блєныѧ, и҆ колѣ̑на разсла́блєнаѧ ᲂу҆тѣ́шитесѧ. И҆ рцы́те малодꙋ̑шнымъ мы́слїю, ᲂу҆крѣпи́тесѧ, и҆ не бо́йтесѧ: сѐ бг҃ъ на́шъ сꙋ́дъ воздае́тъ, то́й прїи́детъ и҆ сп҃се́тъ на́съ. 13Укрепите ослабевшие руки и утвердите колена дрожащие; скажите робким душею: будьте тверды, не бойтесь; вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие; Он придет и спасет вас.
14Τότε ἀνοιχθήσονται ὀφθαλμοὶ τυφλῶν, καὶ ὦτα κωφῶν ἀκούσονται. Τότε ἁλεῖται χωλὸς ὡς ἔλαφος, καὶ τρανὴ ἔσται γλῶσσα μογγιλάλων, ὅτι ἐρράγη ἐν τῇ ἐρήμῳ ὕδωρ, καὶ φάραγξ ἐν γῇ διψώσῃ. 14Тогда̀ ѿве́рзꙋтсѧ ѻ҆чеса̀ слѣпы́хъ и҆ ᲂу҆шеса̀ глꙋхи́хъ ᲂу҆слы́шатъ. Тогда̀ ско́читъ хромы́й ꙗ҆́кѡ є҆ле́нь, и҆ ꙗ҆́сенъ бꙋ́детъ ѧ҆зы́къ гꙋгни́выхъ: ꙗ҆́кѡ прорази́сѧ въ пꙋсты́ни вода̀, и҆ де́брь въ землѝ жа́ждꙋщей. 14Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки.
15Καὶ ἔσται ἄνυδρος εἰς ἕλη, καὶ εἰς τὴν διψῶσαν γῆν πηγὴ ὕδατος ἔσται, ἐκεῖ ἔσται εὐφροσύνη ὀρνέων, ἐπαύλεις ποιμνίων καὶ καλάμη καὶ ἕλη. 15И҆ бꙋ́детъ безвѡ́днаѧ въ бла̑та, и҆ въ жа́ждꙋщей землѝ и҆сто́чникъ воды̀ бꙋ́детъ. та́мѡ бꙋ́детъ весе́лїе пти́цъ, водворе́нїе сѵ́рїнѡвъ, и҆ тро́стїй и҆ бла́та. 15И превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источники вод; в жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша.
16Καὶ ἔσται ἐκεῖ ὁδὸς καθαρά, καὶ ὁδὸς ἁγία κληθήσεται, οὐ μὴ παρέλθῃ ἐκεῖ ἀκάθαρτος, οὐδὲ ἔσται ἐκεῖ ὁδὸς ἀκάθαρτος, οἱ δὲ διεσπαρμένοι πορεύσονται ἐπ' αὐτῆς, καὶ οὐ μὴ πλανηθῶσι. 16Та́мѡ бꙋ́детъ пꙋ́ть чи́стъ, и҆ пꙋ́ть свѧ́тъ нарече́тсѧ: и҆ не мимои́детъ та́мѡ нечи́стъ, нижѐ бꙋ́детъ та́мѡ пꙋ́ть нечи́стый, разсѣ́ѧннїи же по́йдꙋтъ по немꙋ̀, и҆ не заблꙋ́дѧтъ. 16И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым; нечистый не будет ходить по нему; но он будет для них одних; идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся.
17Καὶ οὐκ ἔσται ἐκεῖ λέων, οὐδὲ τῶν πονηρῶν θηρίων οὐ μὴ ἀναβῇ εἰς αὐτήν, οὐδὲ μὴ εὑρεθῇ ἐκεῖ· ἀλλὰ πορεύσονται ἐν αὐτῇ λελυτρωμένοι καὶ συνηγμένοι ὑπὸ Κυρίου. 17И҆ не бꙋ́детъ та́мѡ льва̀, нижѐ ѕвѣре́й лю́тыхъ взы́детъ на́нь, нижѐ ѡ҆брѧ́щетсѧ та́мѡ: но по́йдꙋтъ по немꙋ̀ и҆зба́вленнїи, и҆ со́браннїи ѿ гдⷭ҇а. 17Льва не будет там. и хищный зверь не взойдет на него; его не найдется там, а будут ходить искупленные.
18Καὶ ἀποστραφήσονται, καὶ ἥξουσιν εἰς Σιὼν μετ' εὐφροσύνης καὶ ἀγαλλιάσεως, καὶ εὐφροσύνη αἰώνιος ὑπὲρ κεφαλῆς αὐτῶν· ἐπὶ γὰρ τῆς κεφαλῆς αὐτῶν αἴνεσις καὶ ἀγαλλίαμα, καὶ εὐφροσύνη καταλήψεται αὐτούς· ἀπέδρα ὀδύνη, λύπη καὶ στεναγμός. 18И҆ ѡ҆братѧ́тсѧ и҆ прїи́дꙋтъ въ сїѡ́нъ съ весе́лїемъ и҆ ра́достїю, и҆ весе́лїе вѣ́чное над̾ главо́ю и҆́хъ, хвала̀ и҆ ра́дованїе и҆ весе́лїе пости́гнетъ и҆̀хъ, ѿбѣжѐ болѣ́знь, печа́ль и҆ воздыха́нїе. 18И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием; и радость вечная будет над головою их: они найдут радость и веселие, а печаль и воздыхание удалятся.
19Προφητείας Ἡσαΐου τὸ Ἀνάγνωσμα. ( Κεφ. 55, 1- 13) 19Проро́чества и҆са́їина чте́нїе: [ глава̀ н҃є. ]
20Τάδε λέγει Κύριος· οἱ διψῶντες πορεύεσθε ἐφ' ὕδωρ, καὶ ὅσοι μὴ ἔχετε ἀργύριον, βαδίσαντες ἀγοράσατε, καὶ φάγεσθε, καὶ πίεσθε ἄνευ ἀργυρίου καὶ τιμῆς οἶνον καὶ στέαρ, ἵνα τὶ τιμᾶσθε ἀργυρίου ἐν οὐκ ἄρτοις, καὶ μόχθος ὑμῶν οὐκ εἰς πλησμονήν; Ἀκούσατέ μου, καὶ φάγεσθε ἀγαθά, καὶ ἐντρυφήσει ἐν ἀγαθοῖς ψυχὴ ὑμῶν. 20Та́кѡ глаго́летъ гдⷭ҇ь: жа́ждꙋщїи на во́дꙋ и҆ди́те, и҆ є҆ли́цы не и҆́мате сребра̀, ше́дше кꙋпи́те, и҆ ꙗ҆ди́те и҆ пі́йте, без̾ сребра̀ и҆ цѣны̀, вїно̀ и҆ тꙋ́къ. Вскꙋ́ю цѣнитѐ сребро̀ не въ хлѣ́бы, и҆ трꙋ́дъ ва́шъ не въ сы́тость; послꙋ́шайте менѐ, и҆ снѣ́сте блага̑ѧ, и҆ наслади́тсѧ во бл҃ги́хъ дꙋша̀ ва́ша. 20Так говорит Господь жаждущие, идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте; идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо и душа ваша да насладится туком.
21Προσέχετε τοῖς ὠσὶν ὑμῶν, καὶ ἐπακολουθεῖτε ταῖς ὁδοῖς μου, εἰσακούσατέ μου, καὶ ζήσεται ἐν ἀγαθοῖς ψυχὴ ὑμῶν, καὶ διαθήσομαι ὑμῖν Διαθήκην αἰώνιον, τὰ ὅσια Δαυῒδ τὰ πιστά. 21Внима́йте ᲂу҆ши́ма ва́шима, и҆ послѣ́дꙋйте пꙋтє́мъ мои̑мъ: ᲂу҆слы́шите менѐ, и҆ жива̀ бꙋ́детъ во бл҃ги́хъ дꙋша̀ ва́ша. и҆ завѣща́ю ва́мъ завѣ́тъ вѣ́ченъ, преподѡ́бнаѧ дв҃дѡва вѣ̑рнаѧ. 21Приклоните ухо ваше и приидите ко Мне; послушайте, и жива будет душа ваша; и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду.
22Ἰδοὺ μαρτύριον ἐν Ἔθνεσιν ἔδωκα αὐτόν, ἄρχοντα καὶ προστάσσοντα ἐν Ἔθνεσιν. Ἰδοὺ Ἔθνη, οὐκ οἴδασί σε, ἐπικαλέσονταί σε, καὶ λαοί, οἳ οὐκ ἐπίστανταί σε, ἐπὶ σε καταφεύξονται, ἕνεκεν Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου, καὶ τοῦ Ἁγίου Ἰσραήλ, ὅτι ἐδόξασέ σε. 22Сѐ свидѣ́тельство во ꙗ҆зы́цѣхъ да́хъ є҆го̀ кнѧ́зѧ и҆ повели́телѧ во ꙗ҆зы́цѣхъ. Сѐ ꙗ҆зы́цы, и҆̀же не вѣ́дѧхꙋ тѧ̀, призовꙋ́тъ тѧ̀, и҆ лю́дїе, и҆̀же не позна́ша тѧ̀, къ тебѣ̀ прибѣ́гнꙋтъ: ра́ди гдⷭ҇а бг҃а твоегѡ̀ и҆ ст҃а́гѡ, і҆зра́илева ꙗ҆́кѡ просла́вихъ тѧ̀: 22Вот, Я дал Его свидетелем для народа, вождем и наставником народам. Вот, ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа Бога твоего и ради Святого Израилева, ибо Он прославил тебя.
23Ζητήσατε τὸν Κύριον, καὶ ἐν τῷ εὑρίσκειν αὐτόν, ἐπικαλέσασθε, ἡνίκα δ' ἂν ἐγγίζῃ ὑμῖν, ἀπολιπέτω ἀσεβὴς τάς ὁδοὺς αὐτοῦ, καὶ ἀνὴρ ἄνομος τάς βουλὰς αὐτοῦ, καὶ ἐπιστράφητε πρὸς Κύριον, καὶ ἐλεηθήσεσθε, καὶ κράξεσθε, ὅτι ἐπὶ πολὺ ἀφήσει τάς ἁμαρτίας ὑμῶν. 23Взыщи́те бг҃а, и҆ внегда̀ ва́мъ ѡ҆брѣстѝ є҆го̀, призови́те: є҆гда́ же а҆́ще прибли́житсѧ ва́мъ. да ѡ҆ста́витъ нечести́вый пꙋти̑ своѧ̑, и҆ мꙋ́жъ беззако́нный совѣ́ты своѧ̑. И҆ ѡ҆брати́тесѧ ко гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ ва́шемꙋ, и҆ поми́ловани бꙋ́дете, ꙗ҆́кѡ помно́гꙋ ѡ҆ста́витъ грѣхѝ ва́шѧ. 23Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему,– ибо Он Многомилостив.
24Οὐ γὰρ εἰσιν αἱ βουλαί μου, ὥσπερ αἱ βουλαὶ ὑμῶν, οὐδ' ὥσπερ αἱ ὁδοὶ ὑμῶν, αἱ ὁδοί μου, λέγει Κύριος. Ἀλλ' ὡς ἀπέχει οὐρανὸς ἀπὸ τῆς γῆς, οὕτως ἀπέχει ὁδός μου ἀπὸ τῶν ὁδῶν ὑμῶν, καὶ τὰ διανοήματα ὑμῶν ἀπὸ τῆς διανοίας μου. 24Не сꙋ́ть бо совѣ́ти моѝ, ꙗ҆́коже совѣ́ти ва́ши: нижѐ ꙗ҆́коже пꙋтїѐ ва́ши, пꙋтїѐ моѝ, глаго́летъ гдⷭ҇ь. Но ꙗ҆́коже ѿстои́тъ нб҃о ѿ землѝ, та́кѡ ѿстои́тъ пꙋ́ть мо́й ѿ пꙋте́й ва́шихъ, и҆ размышлє́нїѧ ва̑ша ѿ мы́сли моеѧ̀. 24Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших.
25Ὡς γὰρ ἂν καταβῇ ὑετός, χιὼν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ οὐ μὴ ἀποστραφῇ ἕως ἂν μεθύσῃ τὴν γῆν, καὶ ἐκτέκῃ, καὶ ἐκβλαστήσῃ, καὶ δῷ σπέρμα τῷ σπείροντι, καὶ ἄρτον εἰς βρῶσιν, οὕτως ἔσται τὸ ῥῆμά μου, ἐὰν ἐξέλθῃ ἐκ τοῦ στόματός μου, οὐ μὴ ἀποστραφῇ πρὸς με κενόν, ἕως ἂν τελεσθῇ ὅσα ἂν ἠθέλησα, καὶ εὐοδώσω τάς ὁδούς μου, καὶ τὰ ἐντάλματά μου. 25Ꙗ҆́коже бо а҆́ще сни́детъ до́ждь и҆лѝ снѣ́гъ съ нб҃сѐ, и҆ не возврати́тсѧ ѿтꙋ́дꙋ, до́ндеже ᲂу҆пои́тъ зе́млю, и҆ роди́тъ и҆ прозѧ́бнетъ, и҆ да́стъ сѣ́мѧ сѣ́ющемꙋ, и҆ хлѣ́бъ въ снѣ́дь: Та́кѡ бꙋ́детъ глаго́лъ мо́й, и҆́же а҆́ще и҆зы́детъ и҆з̾ ᲂу҆́стъ мои́хъ, и҆ не ѡ҆брати́тсѧ ко мнѣ̀ то́щъ, до́ндеже а҆́ще сконча́етъ всѧ̑, є҆ли̑ка восхотѣ́хъ, и҆ поспѣшꙋ̀ пꙋти̑ моѧ̑, и҆ повелѣ̑нїѧ моѧ̑. 25Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способною рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест,–- так и слово Мое, которое исходит из уст Моих,– оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его.
26Ἐν γὰρ εὐφροσύνῃ ἐξελεύσεσθε, καὶ ἐν χαρᾷ διδαχθήσεσθε· τὰ γὰρ ὄρη καὶ οἱ βουνοὶ ἑξαλοῦνται, προσδεχόμενοι ὑμᾶς ἐν χαρᾷ, καὶ πάντα τὰ ξύλα τοῦ ἀγροῦ ἐπικροτήσει τοῖς κλάδοις. 26Весе́лїемъ бо и҆зы́дете, и҆ ра́достїю наꙋчи́тесѧ: го́ры бо и҆ хо́лми ско́чатъ, ждꙋ́ще ва́съ въ ра́дости, и҆ всѧ̑ древеса̀ сє́льнаѧ воспле́щꙋтъ вѣ́твьми. 26Итак вы выйдете с веселием и будете провожаемы с миром; горы и холмы будут петь пред вами песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам».
27Καὶ ἀντὶ τῆς στοιβῆς ἀναβήσεται κυπάρισσος, ἀντί δὲ τῆς κονύζης ἀναβήσεται μυρσίνη, καὶ ἔσται Κυρίῳ εἰς ὄνομα, καὶ εἰς σημεῖον αἰώνιον, καὶ οὐκ ἐκλείψει. 27И҆ вмѣ́стѡ дра́чїѧ, взы́детъ кѷпарі́съ, вмѣ́стѡ же кропи́вы, взы́детъ мѷрсі́на: и҆ бꙋ́детъ гдⷭ҇ь во и҆́мѧ и҆ въ зна́менїе вѣ́чное, и҆ не ѡ҆скꙋдѣ́етъ. 27Вместо терновника вырастет кипарис; вместо крапивы возрастет мирт; и это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое.
28Προφητείας Ἡσαΐου τὸ Ἀνάγνωσμα. ( Κεφ. 12, 3- 6) 28Проро́чества и҆са́їина чте́нїе: [ глава̀ в҃і. ]
29Τάδε λέγει Κύριος· Ἀντλήσατε ὕδωρ μετ' εὐφροσύνης ἐκ τῶν πηγῶν τοῦ σωτηρίου. Καὶ ἐρεῖς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ· Ὑμνεῖτε τὸν Κύριον, βοᾶτε τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ἀναγγείλατε ἐν τοῖς Ἔθνεσι τὰ ἔνδοξα αὐτοῦ, μιμνῄσκεσθε, ὅτι ὑψώθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ. 29Та́кѡ глаго́летъ гдⷭ҇ь: почерпи́те во́дꙋ съ весе́лїемъ, ѿ и҆стѡ́чникъ сп҃се́нїѧ. И҆ рече́ши въ де́нь ѻ҆́нъ: и҆сповѣ́дайтесѧ гдⷭ҇еви, и҆ призови́те и҆́мѧ є҆гѡ̀, возвѣсти́те во ꙗ҆зы́цѣхъ сла́вꙋ є҆гѡ̀: помѧни́те, ꙗ҆́кѡ вознесе́сѧ и҆́мѧ є҆гѡ̀. 29Так говорит Господь в радости будете почерпать воду из источников спасения, и скажете в тот день: славьте Господа, призывайте имя Его; возвещайте в народах дела Его; напоминайте, что велико имя Его;
30Ὑμνήσατε τὸ ὄνομα Κυρίου, ὅτι ὑψηλὰ ἐποίησεν, ἀναγγείλατε ταῦτα ἐν πάσῃ τῇ γῇ. Ἀγαλλιᾶσθε, καὶ εὐφραίνεσθε οἱ κατοικοῦντες Σιών, ὅτι ὑψώθη Ἅγιος τοῦ Ἰσραὴλ ἐν μέσῳ αὐτῆς. 30По́йте и҆́мѧ гдⷭ҇не, ꙗ҆́кѡ высѡ́каѧ сотворѝ: возвѣсти́те сїѧ̑ по все́й землѝ. Ра́дꙋйтесѧ и҆ весели́тесѧ живꙋ́щїи въ сїѡ́нѣ, ꙗ҆́кѡ вознесе́сѧ ст҃ы́й і҆и҃левъ посредѣ̀ є҆гѡ̀. 30пойте Господу, ибо Он соделал великое,– да знают это по всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя, Святой Израилев».
31Дїа́конъ: Премꙋ́дрость. 31Диакон: Премудрость.
32Εἶτα, Προκείμενον Ἦχος γ΄. 32Чте́цъ, прокі́менъ, гла́съ г҃: 32Чтец: Прокимен, гл. 3:
33Κύριος φωτισμός μου καὶ Σωτήρ μου. 33Гдⷭ҇ь просвѣще́нїе моѐ, и҆ сп҃си́тель мо́й, когѡ̀ ᲂу҆бою́сѧ; 33Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться?
34Στίχ. Κύριος ὑπερασπιστὴς τῆς ζωῆς μου. 34Сті́хъ: Гдⷭ҇ь защи́титель живота̀ моегѡ̀, ѿ когѡ̀ ᲂу҆страшꙋ́сѧ; 34Стих: Господь крепость жизни моей, кого мне страшится?
35 Ἀπόστολος. Πρὸς Κορινθίους Α΄ Ἐπιστολῆς Παύλου( Κεφ. 10, 1- 4) 35А҆по́столъ къ корі́нѳѧнѡмъ, зача́ло рм҃г, ѿ полꙋ̀: 35Чтение из послания св. Апостола Павла к Коринфянам:
36Ἀδελφοί, οὐ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ὅτι οἱ Πατέρες ἡμῶν πάντες ὑπὸ τὴν νεφέλην ἦσαν, καὶ πάντες διὰ τῆς θαλάσσης διῆλθον. 36Бра́тїе, не хощꙋ̀ ва́съ не вѣ́дѣти, ꙗ҆́кѡ ѻ҆тцы̀ на́ши всѝ под̾ ѻ҆́блакомъ бы́ша, и҆ всѝ сквозѣ̀ мо́ре проидо́ша: 36Братья, не хочу оставить вас в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море;
37Καὶ πάντες εἰς τὸν Μωϋσῆν ἐβαπτίσαντο, ἐν τῇ νεφέλῃ καὶ ἐν τῇ θαλάσσῃ. 37И҆ всѝ въ мѡѷсе́а крести́шасѧ, во ѻ҆́блацѣ и҆ въ мо́ри: 37и все крестились в Моисея в облаке и в море;
38Καὶ πάντες τὸ αὐτὸ βρῶμα πνευματικόν ἔφαγον. 38И҆ всѝ то́жде бра́шно дх҃о́вное ꙗ҆до́ша: 38и все ели одну и ту же духовную пищу;
39Καὶ πάντες τὸ αὐτὸ πόμα πνευματικόν ἔπιον· ἔπινον γὰρ ἐκ πνευματικῆς ἀκολουθούσης πέτρας· δὲ πέτρα ἦν Χριστός. 39И҆ всѝ то́жде пи́во дх҃о́вное пи́ша: пїѧ́хꙋ бо ѿ дх҃о́внагѡ послѣ́дꙋющагѡ ка́мене: ка́мень же бѣ̀ хрⷭ҇то́съ. 39и все пили одно и тоже духовное питие, ибо пили из духовного последующего камня; камень же был Христос.
40Ἀλληλούϊα Ἦχος δ'. 40А҆ллилꙋ́їа ,гла́съ д҃. 40Аллилуйя ,4 гл.
41Φωνὴ Κυρίου ἐπὶ τῶν ὑδάτων. 41Сті́хъ: Гла́съ гдⷭ҇нь на вода́хъ, 41Стих: Голос Господа над водами;
42Στίχ. Θεὸς τῆς δόξης ἐβρόντησεν ἐπὶ τῶν ὑδάτων. 42бг҃ъ сла́вы возгремѣ̀, гдⷭ҇ь на вода́хъ мно́гихъ. 42Бог славы возгремел, Господь над водами многими.
43Εὐαγγέλιον, ἐκ τοῦ κατὰ Μᾶρκον 43Є҆ѵⷢ҇лїе ѿ ма́рка, зача́ло в҃: 43Священник: Чтение Святого Евангелия от Марка:
44Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἦλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἐβαπτίσθη ὑπὸ Ἰωάννου εἰς τὸν Ἰορδάνην. 44Во вре́мѧ ѻ҆́но, прїи́де і҆и҃съ ѿ назаре́та галїле́йскагѡ, и҆ крести́сѧ ѿ і҆ѡа́нна во і҆ѻрда́нѣ. 44Во время Своей земной жизни Господь Иисус Христос пришел из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане,
45Καὶ εὐθέως ἀναβαίνων ἀπὸ τοῦ ὕδατος, εἶδε σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς, καὶ τὸ Πνεῦμα ὡσεὶ περιστερὰν καταβαῖνον ἐπ' αὐτόν. 45И҆ а҆́бїе восходѧ̀ ѿ воды̀, ви́дѣ разводѧ̑щасѧ нб҃са̀, и҆ дх҃ъ ꙗ҆́кѡ го́лꙋбь сходѧ́щь на́нь. 45и когда выходил из воды тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса, и Духа, как голубя, сходящего на Него.
46Καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν· Σὺ εἶ Υἰός μου ἀγαπητὸς, ἐν ηὐδόκησα. 46И҆ гла́съ бы́сть съ нб҃сѐ: ты̀ є҆сѝ сн҃ъ мо́й возлю́бленный, ѡ҆ не́мже бл҃говоли́хъ. 46И был голос с небес: Ты Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение.
47Καὶ εὐθὺς Διάκονος 47Дїа́конъ же глаго́летъ є҆ктенїю̀: 47Диакон ектению:
48Ἐν ὅσῳ δὲ λέγονται ταῦτα ὑπὸ τοῦ Διακόνου, Ἱερεὺς λέγει μυστικῶς τὴν ἑξῆς Εὐχήν· Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ,κλπ.
49Ἐν εἰρήνῃ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 49Ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ. 49В мире Господу помолимся.
50Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 50Ѡ҆ свы́шнѣмъ ми́рѣ: 50О ниспослании мира свыше
51Ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, εὐσταθείας τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν, καὶ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 51Ѡ҆ ми́рѣ всегѡ̀ мі́ра: 51О мире всего мира
52Ὑπὲρ τοῦ Ἁγίου Οἴκου τούτου, Καὶ τῶν μετὰ πίστεως, εὐλαβείας, καὶ φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 52Ѡ҆ ст҃ѣ́мъ хра́мѣ се́мъ: 52Об этом святом храме...
53Ὑπὲρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν( δεῖνος) , τοῦ τιμίου Πρεσβυτερίου τῆς ἐν Χριστῷ Διακονίας, παντὸς τοῦ Κλήρου καὶ τοῦ Λαοῦ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 53Ѡ҆ ст҃ѣ́йшемъ прави́тельствꙋющемъ сѷно́дѣ: 53О святейших вселенских православных патриархах
54Ѡ҆ бл҃гочести́вѣйшемъ, самодержа́внѣйшемъ, вели́комъ гдⷭ҇рѣ на́шемъ і҆мпера́торѣ нїкола́ѣ а҆леѯа́ндровичѣ всеѧ̀ рѡссі́и: и҆ ѡ҆ сꙋпрꙋ́гѣ є҆гѡ̀, бл҃гочести́вѣйшей гдⷭ҇рнѣ, і҆мператрі́цѣ а҆леѯа́ндрѣ ѳео́дѡровнѣ: 54О богохранимой Российской стране и правительстве ее
55Ѡ҆ ма́тери є҆гѡ̀, бл҃гочести́вѣйшей гдⷭ҇рнѣ, і҆мператрі́цѣ марі́и ѳео́дѡровнѣ: ѡ҆ наслѣ́дникѣ є҆гѡ̀, бл҃говѣ́рномъ гдⷭ҇рѣ, цесаре́вичѣ и҆ вели́комъ кн҃зѣ а҆леѯі́и нїкола́евичѣ, и҆ ѡ҆ все́мъ ца́рствꙋющемъ до́м
56Ѡ҆ пособи́ти и҆ покори́ти:
57Ὑπὲρ τῆς ἁγίας Μονῆς ταύτης, πάσης Πόλεως Χώρας, καὶ τῶν πίστει οἰκούντων ἐν αὐταῖς, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 57Ѡ҆ гра́дѣ се́мъ: [ А҆́ще въ монастырѣ̀: ѡ҆ ст҃ѣ́й ѻ҆би́тели се́й: ] 57О духовном процветании нашего города
58Ὑπὲρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς, καὶ καιρῶν εἰρηνικῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 58Ѡ҆ бл҃горастворе́нїи воздꙋ́хѡвъ: 58О благорастворении воздуха
59Ὑπὲρ πλεόντων, ὁδοιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, αἰχμαλώτων καὶ τῆς σωτηρίας αὐτῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 59Ѡ҆ пла́вающихъ, пꙋтеше́ствꙋющихъ: 59О плавающих
60Ὑπὲρ τοῦ ἁγιασθῆναι τὸ ὕδωρ τοῦτο, τῇ δυνάμει καὶ ἐνεργείᾳ καὶ ἐπιφοιτήσει τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 60Ѡ҆ є҆́же ѡ҆свѧти́тисѧ вода́мъ си̑мъ, си́лою и҆ дѣ́йствїемъ и҆ наи́тїемъ ст҃а́гѡ дх҃а, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ. 60Чтобы силою, действием и наитием Святого Духа освятились эти воды Господу помолимся Чтобы очистительная действенная сила Божественной Троицы снизошла на эту воду, Господу помолимся.
61Ὑπὲρ τοῦ καταφοιτῆσαι τοῖς ὕδασι τούτοις τὴν καθαρτικὴν τῆς ὑπερουσίου Τριάδος ἐνέργειαν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 61Ѡ҆ є҆́же снизходи́ти на во́ды сїѧ̑ ѡ҆чисти́тельномꙋ пресꙋ́щныѧ трⷪ҇цы дѣ́йствꙋ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ. 61Чтобы очистительная действенная сила Божественной Троицы снизошла на эту воду, Господу помолимся.
62Ὑπὲρ τοῦ δωρηθῆναι αὐτοῖς τὴν χάριν τῆς ἀπολυτρώσεως, τὴν εὐλογίαν τοῦ Ἰορδάνου, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 62Ѡ҆ є҆́же дарова́тисѧ и҆̀мъ бл҃года́ти и҆збавле́нїѧ, бл҃гослове́нїю і҆ѻрда́новꙋ, си́лою и҆ дѣ́йствомъ и҆ наи́тїемъ ст҃а́гѡ дх҃а, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ. 62Чтобы силою, действием и наитием Святого Духа даровалась ей спасительная благодать и благословение Иордана, Господу помолимся.
63Ѡ҆ є҆́же сокрꙋши́тисѧ сатанѣ̀ под̾ нога́ма на́шима вско́рѣ, и҆ разори́тисѧ всѧ́комꙋ совѣ́тꙋ лꙋка́вомꙋ дви́жимомꙋ на ны̀, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ. 63Чтобы Господь скоро ниспроверг сатану под ноги наши и расстроил всякие лукавые замыслы, направляемые против нас, помолимся.
64Ꙗ҆́кѡ да гдⷭ҇ь бг҃ъ и҆́зметъ на́съ ѿ всѧ́кагѡ навѣ́та, и҆ и҆скꙋше́нїѧ сопроти́вника, и҆ досто́йны содѣ́лаетъ ѡ҆бѣща́нныхъ бла̑гъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ. 64Чтобы Господь Бог избавил нас от всех диавольских козней и искушений и сделал достойными обещанных благ Господу помолимся.
65Ὑπὲρ τοῦ φωτισθῆναι ἡμᾶς φωτισμὸν γνώσεως καὶ εὐσεβείας, διὰ τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 65Ѡ҆ є҆́же просвѣти́тисѧ на́мъ просвѣще́нїемъ ра́зꙋма и҆ бл҃гоче́стїѧ, наи́тїемъ ст҃а́гѡ дх҃а, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ. 65Чтобы через наитие Святого Духа просветится нам светом познания и благочестия, Господу помолимся.
66Ѡ҆ є҆́же низпосла́ти гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ бл҃гослове́нїе і҆ѻрда́ново, и҆ ѡ҆ст҃и́ти во́ды сїѧ̑, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ. 66Чтобы Господь Бог ниспослал благословение Иордана и освятил эти воды, Господу помолимся.
67Ὑπὲρ τοῦ γενέσθαι τὸ ὕδωρ τοῦτο ἁγιασμοῦ δῶρον, ἁμαρτημάτων λυτήριον, εἰς ἴασιν ψυχῆς καὶ σώματος, καὶ πᾶσαν ὠφέλειαν ἐπιτήδειον, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 67Ѡ҆ є҆́же бы́ти водѣ̀ се́й, ѡ҆сщ҃е́нїѧ да́рꙋ, грѣхѡ́въ и҆збавле́нїю, во и҆сцѣле́нїе дꙋшѝ и҆ тѣ́ла, и҆ на всѧ́кꙋю по́льзꙋ и҆зрѧ́днꙋю, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ. 67Чтобы эта вода послужила даром освящения, избавлением от грехов, исцелением душ и тел и для всякой особенно необходимой помощи, Господу помолимся.
68Ὑπὲρ τοῦ γενέσθαι αὐτὸ ὕδωρ ἁλλόμενον εἰς ζωὴν αἰώνιον, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 68Ѡ҆ є҆́же бы́ти водѣ̀ се́й ска́чꙋщей въ жи́знь вѣ́чнꙋю, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ. 68Чтобы эта вода содействовала нам к достижению вечной жизни, Господу помолимся.
69Ὑπὲρ τοῦ ἀναδειχθῆναι αὐτὸ ἀποτρόπαιον πάσης ἐπιβουλῆς ὁρατῶν καὶ ἀοράτων ἐχθρῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 69Ѡ҆ є҆́же ꙗ҆ви́тисѧ се́й ѿгна́нїю всѧ́кагѡ навѣ́та ви́димыхъ и҆ неви́димыхъ вра̑гъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ. 69Чтобы послужила она к удалению всех козней видимых и невидимых врагов, Господу помолимся.
70Ὑπὲρ τῶν ἀντλούντων καὶ ἀρυομένων εἰς ἁγιασμὸν οἴκων, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 70Ѡ҆ че́рплющихъ и҆ є҆́млющихъ ю҆̀ во ѡ҆сщ҃е́нїе домѡ́въ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ. 70О почерпающих и принимающих ее для освящения домов Господу помолимся.
71Ὑπὲρ τοῦ γενέσθαι αὐτὸ πρὸς καθαρισμὸν ψυχῶν καὶ σωμάτων, πᾶσι τοῖς ἀρυομένοις πίστει, καὶ μεταλαμβάνουσιν ἐξ αὐτοῦ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 71Ѡ҆ є҆́же бы́ти се́й, во ѡ҆чище́нїе дꙋ́шъ и҆ тѣле́съ, всѣ̑мъ вѣ́рою че́рплющымъ же и҆ причаща́ющымсѧ ѿ неѧ̀, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ. 71Чтобы послужила она для очищения душ и тел всем, с верою почерпающим и пьющим ее, Господу помолимся.
72Ὑπὲρ τοῦ καταξιωθῆναι ἡμᾶς ἐμπλησθῆναι ἁγιασμοῦ, διὰ τῆς τῶν ὑδάτων τούτων μεταλήψεως, τῇ ἀοράτῳ ἐπιφανείᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 72Ѡ҆ є҆́же сподо́битисѧ на́мъ и҆спо́лнитисѧ ѡ҆сщ҃е́нїѧ, во́дъ си́хъ причаще́нїемъ, неви́димымъ ꙗ҆вле́нїемъ ст҃а́гѡ дх҃а, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ. 72«Чтобы через принятие этой воды при таинственном явлении Святого Духа удостоиться нам полноты освящения, Господу помолимся.
73Ὑπὲρ τοῦ εἰσακοῦσαι Κύριον τὸν Θεὸν φωνῆς τῆς δεήσεως ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν, καὶ ἐλεῆσαι ἡμᾶς, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 73Ѡ҆ є҆́же ᲂу҆слы́шати гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ гла́съ моле́нїѧ на́съ грѣ́шныхъ, и҆ поми́ловати на́съ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ. 73Чтобы услышал Господь Бог молитвенный голос нас, грешных, и помиловал нас, Господу помолимся.
74Ὑπὲρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 74Ѡ҆ и҆зба́витисѧ на́мъ ѿ всѧ́кїѧ ско́рби: 74Чтобы избавиться нам от всякой скорби
75Ἀντιλαβοῦ, σῶσον ἐλέησον, καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς Θεὸς τῇ σῇ χάριτι. 75Застꙋпѝ, сп҃сѝ, поми́лꙋй: 75Защити, спаси, помилуй
76Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα. 76Прест҃ꙋ́ю, пречⷭ҇тꙋю, пребл҃гослове́ннꙋю: 76Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную
77Τούτων δὲ λεγομένων, ἱερεὺς λέγει τὴν εὐχὴν ταύτην μυστικῶς 77Си̑мъ глаго́лємымъ, сщ҃е́нникъ та́йнѡ мл҃твꙋ сїю̀ глаго́летъ: 77Священник молитву:
78Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, μονογενὴς Υἱός, ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ Πατρός, ἀληθινὸς Θεός, πηγὴ τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἀθανασίας, τὸ φῶς τὸ ἐκ φωτός, ἐλθὼν εἰς τὸν κόσμον τοῦ φωτίσαι αὐτόν, καταύγασον ἡμῶν τὴν διάνοιαν τῷ Ἁγίῳ σου Πνεύματι, καὶ πρόσδεξαι ἡμᾶς μεγαλωσύνην καὶ εὐχαριστίαν σοι προσάγοντας, ἐπὶ τοῖς ἀπ' αἰῶνος θαυμαστοῖς σου μεγαλουργήμασι, καὶ τῇ ἐπ' ἐσχάτων τῶν αἰώνων σωτηρίῳ σου οἰκονομίᾳ. 78Гдⷭ҇и і҆и҃се хрⷭ҇тѐ, є҆диноро́дный сн҃е, сы́й въ нѣ́дрѣ ѻ҆́ч҃и, и҆́стинный бж҃е, и҆сто́чниче жи́зни и҆ безсме́ртїѧ: свѣ́те ѿ свѣ́та, прише́дый въ мі́ръ, є҆́же просвѣти́ти є҆го̀, ѡ҆зарѝ на́шꙋ мы́сль ст҃ы́мъ твои́мъ дх҃омъ, и҆ прїимѝ на́съ, вели́чество и҆ бл҃годаре́нїе тебѣ̀ приносѧ́щихъ, ѡ҆ ꙗ҆̀же ѿ вѣ́ка ди́вныхъ твои́хъ великодѣ́йствїихъ, и҆ є҆́же въ послѣ̑днїѧ вѣ́ки сп҃си́тельномъ твое́мъ смотре́нїи, 78Господи Иисусе Христе, Единородный Сын, пребывающий в Отце, Истинный Бог, Источник жизни и бессмертия, Свет от Света, пришедший в мир, чтобы просветить его! Озари наш ум Твоим Святым Духом, прийми нас, прославляющих и благодарящих Тебя за Твои дивные дела, явленные Тобою от вечности, и за Твое в последние времена спасительное воплощение,
79Ἐν τὸ ἀσθενὲς ἡμῶν καὶ πτωχὸν περιβαλόμενος φύραμα, καὶ τοῖς τῆς δουλείας μέτροις συγκατιών, τῶν ἁπάντων Βασιλεύς, ἔτι καὶ δουλικῇ χειρὶ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ βαπτισθῆναι κατεδέξω, ἵνα τὴν τῶν ὑδάτων φύσιν ἁγιάσας ἀναμάρτητος, ὁδοποιήσῃς ἡμῖν τὴν δι' ὕδατος καὶ Πνεύματος ἀναγέννησιν, καὶ πρὸς τὴν πρώτην ἡμᾶς ἀποκαταστήσῃς ἐλευθερίαν. 79въ не́мже въ на́ше немощно́е и҆ ни́щее ѡ҆дѣ́ѧвсѧ смѣше́нїе, и҆ рабѡ́тнымъ мѣ́рамъ снизше́дый, и҆́же всѣ́хъ цр҃ю̀, є҆щѐ и҆ ра́бскою рꙋко́ю во і҆ѻрда́нѣ крⷭ҇ти́тисѧ претерпѣ́лъ є҆сѝ: да водно́е є҆стество̀ ѡ҆ст҃и́въ безгрѣ́шне, пꙋтесотвори́ши на́мъ, є҆́же водо́ю и҆ дх҃омъ па́ки рожде́нїе, и҆ къ пе́рвомꙋ на́съ ᲂу҆стро́иши свобожде́нїю: 79в котором Ты, Владыка всего, оделся в нашу немощную и убогую природу и снизошел до рабского служения, и, будучи Безгрешным, Ты принял еще и крещение от руки раба на Иордане, чтобы, освятив водную природу, проложить нам путь через возрождение водою и Духом и привести нас к первоначальной свободе.
80Οὗ τινος θείου Μυστηρίου τὴν ἀνάμνησιν ἑορτάζοντες, δεόμεθά σου φιλάνθρωπε Δέσποτα. 80є҆гѡ́же бж҃е́ственнагѡ та́инства воспомина́нїе пра́зднꙋюще, мо́лимсѧ тебѣ̀ влⷣко чл҃вѣколю́бче, 80Поэтому, празднуя воспоминание этого Божественного таинства, мы молимся Тебе, Владыка Человеколюбец:
81Ῥᾶνον ἐφ' ἡμᾶς τοὺς ἀναξίους δούλους σου, κατὰ τὴν θείαν σου ἐπαγγελίαν, ὕδωρ καθάρσιον, τῆς σῆς εὐσπλαγχνίας τὴν δωρεάν, εἰς τὸ ἐπὶ τῷ ὕδατι τούτῳ τὴν αἴτησιν ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν εὐπρόσδεκτον γενέσθαι τῇ σῇ ἀγαθότητι, καὶ τὴν εὐλογίαν σου δι' αὐτοῦ ἡμῖν τε καὶ παντὶ τῷ πιστῷ σου χαρισθῆναι λαῷ, εἰς δόξαν τοῦ ἁγίου προσκυνητοῦ σου Ὀνόματος. 81воскропѝ и҆ на ны̀ недостѡ́йныѧ рабы̑ твоѧ̑, по бж҃е́ственномꙋ твоемꙋ̀ ѡ҆бѣща́нїю, во́дꙋ чи́стꙋ, твоегѡ̀ бл҃гоꙋтро́бїѧ да́ръ, во є҆́же над̾ водо́ю се́ю проше́нїю на́съ грѣ́шныхъ бл҃гопрїѧ́тнꙋ бы́ти твое́ю бл҃гостїю, и҆ бл҃гослове́нїю твоемꙋ̀ є҆́й, на́мъ же и҆ всѣ̑мъ вѣ̑рнымъ лю́демъ твои̑мъ дарова́тисѧ, въ сла́вꙋ ст҃а́гѡ и҆ покланѧ́емагѡ твоегѡ̀ и҆́мене. 81окропи, по Твоему Божественному обещанию, и нас, недостойных Твоих рабов, чистой водой, дарованной по Твоему милосердию; и да будут угодны Тебе, Милостивому, все прошения нас, грешных, об этой воде, чтобы через нее даровалось Твое благословение нам и всему верному Твоему народу для славы Твоего святого и достойного поклонения имени.
82Σοὶ γὰρ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμή, καὶ προσκύνησις, σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρί, καὶ τῷ παναγίῳ, καὶ ἀγαθῷ, καὶ ζωοποιῷ σοῦ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 82Ꙗ҆́кѡ подоба́етъ тебѣ̀ всѧ́каѧ сла́ва, че́сть и҆ поклоне́нїе, со безнача́льнымъ твои́мъ ѻ҆ц҃е́мъ, и҆ прест҃ы́мъ, и҆ бл҃ги́мъ, и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ, и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. 82Ибо Тебе принадлежит всякая слава, честь и поклонение с Безначальным Твоим Отцом и с Пресвятым, Всеблагим и Животворящим Твоим Духом, теперь, всегда и во веки вечные
83Ἀμήν. 83И҆ ре́къ въ себѣ̀: А҆ми́нь.
84Καὶ εἰπὼν καθ' ἑαυτὸν τό, Ἀμήν, τοῦ Διακόνου ἤδη πεπληρωκότος τὴν Συναπτήν, ἄρχεται ἱερεὺς μεγαλοφώνως τῆς Εὐχῆς ταύτης. 84Дїа́конꙋ же и҆спо́лншꙋ є҆ктенїю̀, начина́етъ сщ҃е́нникъ велегла́снѡ мл҃твꙋ сїю̀: 84Затем громко возглашает:
85Ποίημα Σωφρονίου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων
86Τριὰς ὑπερούσιε, ὑπεράγαθε, ὑπέρθεε, παντοδύναμε, παντεπίσκοπε, ἀόρατε, ἀκατάληπτε.
87Δημιουργὲ τῶν νοερῶν οὐσιῶν καὶ τῶν λογικῶν φύσεων, ἔμφυτος ἀγαθότης, τὸ Φῶς τὸ ἀπρόσιτον, τὸ φωτίζον πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον, λάμψον κἀμοὶ τῷ ἀναξίῳ δούλῳ σου, φώτισόν μου τῆς διανοίας τὰ ὄμματα, ὅπως ἀνυμνῆσαι τολμήσω τὴν ἄμετρον εὐεργεσίαν καὶ δύναμιν.
88Εὐπρόσδεκτος γενέσθω παρ' ἐμοῦ δέησις διὰ τὸν παρεστῶτα λαόν, ὅπως τὰ πλημμελήματά μου μὴ κωλύσωσιν ἐνθάδε παραγενέσθαι τὸ ἅγιόν σου Πνεῦμα, ἀλλὰ συγχώρησόν μοι ἀκατακρίτως βοᾶν σοι καὶ λέγειν καὶ νῦν, Ὑπεράγαθε· Δοξάζομέν σε Δέσποτα φιλάνθρωπε, Παντοκράτορ, προαιώνιε Βασιλεῦ.
89Δοξάζομέν σε τὸν Κτίστην, καὶ Δημιουργὸν τοῦ παντός. Δοξάζομέν σε, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ μονογενές, τὸν ἀπάτορα ἐκ Μητρός, καὶ ἀμήτορα ἐκ Πατρός· ἐν γὰρ τῇ προλαβούσῃ Ἑορτῇ νήπιόν σε εἴδομεν, ἐν δὲ τῇ παρούσῃ τέλειόν σε ὁρῶμεν, τὸν ἐκ τελείου τέλειον ἐπιφανέντα Θεὸν ἡμῶν.
90Σήμερον γὰρ τῆς Ἑορτῆς ἡμῖν ἐπέστη καιρός, καὶ χορὸς ἁγίων ἐκκλησιάζει ἡμῖν, καὶ Ἄγγελοι μετὰ ἀνθρώπων συνεορτάζουσι. Σήμερον χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐν εἴδει περιστερᾶς, τοῖς ὕδασιν ἐπεφοίτησε. Σήμερον ἄδυτος Ἥλιος ἀνέτειλε, καὶ κόσμος τῷ φωτὶ Κυρίου καταυγάζεται.
91Σήμερον Σελήνη λαμπραῖς ταῖς ἀκτῖσι τῷ κόσμῳ συνεκλαμπρύνεται. Σήμερον οἱ φωτοειδεῖς ἀστέρες τῇ φαιδρότητι τῆς λάμψεως τὴν οἰκουμένην καλλωπίζουσι. Σήμερον αἱ νεφέλαι ὑετὸν δικαιοσύνης τῇ ἀνθρωπότητι οὐρανόθεν δροσίζουσι.
92Σήμερον Ἄκτιστος ὑπὸ τοῦ ἰδίου πλάσματος βουλῇ χειροθετεῖται. Σήμερον Προφήτης καὶ Πρόδρομος τῷ Δεσπότῃ προσέρχεται, ἀλλὰ τρόμῳ παρίσταται, ὁρῶν Θεοῦ πρὸς ἡμᾶς συγκατάβασιν. Σήμερον τὰ τοῦ Ἰορδάνου νάματα εἰς ἰάματα μεταποιεῖται τῇ τοῦ Κυρίου παρουσίᾳ.
93Σήμερον ῥείθροις μυστικοῖς πᾶσα κτίσις ἀρδεύεται. Σήμερον τὰ τῶν ἀνθρώπων πταίσματα τοῖς ὕδασι τοῦ Ἰορδάνου ἀπαλείφονται. Σήμερον Παράδεισος ἠνέωκται τοῖς ἀνθρώποις, καὶ τῆς Δικαιοσύνης Ἥλιος καταυγάζει ἡμῖν.
94Σήμερον τὸ πικρὸν ὕδωρ, τὸ ἐπὶ Μωϋσέως τῷ λαῷ, εἰς γλυκύτητα μεταποιεῖται τῇ τοῦ Κυρίου παρουσίᾳ. Σήμερον τοῦ παλαιοῦ θρήνου ἀπηλλάγημεν καὶ ὡς νέος Ἰσραὴλ διεσώθημεν. Σήμερον τοῦ σκότους ἐλυτρώθημεν, καὶ τῷ φωτὶ τῆς θεογνωσίας καταυγαζόμεθα.
95Σήμερον ἀχλὺς τοῦ κόσμου καθαίρεται τῇ ἐπιφανείᾳ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Σήμερον λαμπαδοφεγγεῖ πᾶσα κτίσις ἄνωθεν. Σήμερον πλάνη κατήργηται, καὶ ὁδὸν ἡμῖν σωτηρίας ἐργάζεται τοῦ Δεσπότου ἐπέλευσις. Σήμερον τὰ ἄνω τοῖς κάτω συνεορτάζει, καὶ τὰ κάτω τοῖς ἄνω συνομιλεῖ.
96Σήμερον ἱερὰ καὶ μεγαλόφωνος τῶν Ὀρθοδόξων πανήγυρις ἀγάλλεται. Σήμερον Δεσπότης πρὸς τὸ βάπτισμα ἐπείγεται, ἵνα ἀναβιβάσῃ πρὸς ὕψος τὸ ἀνθρώπινον. Σήμερον ἀκλινὴς τῷ ἰδίῳ οἰκέτῃ ὑποκλίνεται, ἵνα ἡμᾶς ἐκ τῆς δουλείας ἐλευθερώσῃ.
97Σήμερον Βασιλείαν οὐρανῶν ὠνησάμεθα· τῆς γὰρ Βασιλείας τοῦ Κυρίου οὐκ ἔσται τέλος. Σήμερον γῆ καὶ θάλασσα τὴν τοῦ κόσμου χαρὰν ἐμερίσαντο, καὶ κόσμος εὐφροσύνης πεπλήρωται.
98Εἴδοσάν σε ὕδατα, Θεός, εἴδοσάν σε ὕδατα καὶ ἐφοβήθησαν. Ἰορδάνης ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω, θεασάμενος τὸ πῦρ τῆς θεότητος, σωματικῶς κατερχόμενον, καὶ εἰσερχόμενον ἐπ' αὐτόν.
99 Ἰορδάνης ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω, θεωρῶν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ἐν εἴδει περιστερᾶς κατερχόμενον, καὶ περιϊπτάμενόν σοι. Ἰορδάνης ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω, ὁρῶν τὸν Ἀόρατον ὁραθέντα, τὸν Κτίστην σαρκωθέντα, τὸν Δεσπότην ἐν δούλου μορφῇ.
100 Ἰορδάνης ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ τὰ ὄρη ἐσκίρτησαν, Θεὸν ἐν σαρκὶ καθορῶντα, καὶ νεφέλαι φωνὴν ἔδωκαν, θαυμάζουσαι τὸν παραγενόμενον, φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, δεσποτικὴν πανήγυριν σήμερον ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ὁρῶντες, αὐτὸν δὲ τὸν τῆς παρακοῆς θάνατον, καὶ τὸ τῆς πλάνης κέντρον, καὶ τὸν τοῦ, ᾍδου σύνδεσμον ἐν τῷ Ἰορδάνῃ βυθίσαντα, καὶ Βάπτισμα σωτηρίας τῷ κόσμῳ δωρησάμενον.
101Ὅθεν κἀγὼ ἁμαρτωλὸς καὶ ἀνάξιος δοῦλος σου, τὰ μεγαλεῖα τῶν θαυμάτων σου διηγούμενος, συνεχόμενος φόβῳ, ἐν κατανύξει βοῶ σοι·
102Καὶ εὐθὺς γεγονωτέρᾳ τῇ φωνῇ
103Μέγας εἶ, Κύριε, καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου, καὶ οὐδεὶς λόγος ἐξαρκέσει πρὸς ὕμνον τῶν θαυμασίων σου. (ἐκ γ' ) 103Ве́лїй є҆сѝ гдⷭ҇и, и҆ чꙋ̑дна дѣла̀ твоѧ̑, и҆ ниеди́но же сло́во дово́льно бꙋ́детъ къ пѣ́нїю чꙋде́съ твои́хъ. Три́жды. 103Велик Ты, Господи, и дивны Твои дела и никакое слово не может вполне прославить величие Твоих чудес. Трижды.
104Σὺ γὰρ βουλήσει ἐξ οὐκ ὄντων εἰς τὸ εἶναι παραγαγὼν τὰ σύμπαντα τῷ σῷ κράτει συνέχεις τὴν κτίσιν, καὶ τῇ σῇ προνοίᾳ διοικεῖς τὸν κόσμον. 104Ты́ бо хотѣ́нїемъ ѿ не сꙋ́щихъ во є҆́же бы́ти приведы́й всѧ́чєскаѧ, твое́ю держа́вою содержи́ши тва́рь, и҆ твои́мъ про́мысломъ стро́иши мі́ръ. 104Ибо Ты по Своей воле привел все к жизни из небытия, Ты по Своему могуществу всем управляешь и Своим промыслом созидаешь мир.
105Σὺ ἐκ τεσσάρων στοιχείων τὴν κτίσιν συναρμόσας, τέτταρσι καιροῖς τὸν κύκλον τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐστεφάνωσας. 105Ты̀ ѿ четы́рехъ стїхі́й тва́рь сочини́вый, четы́рьми времены̀ крꙋ́гъ лѣ́та вѣнча́лъ є҆сѝ. 105Ты, создавший из четырех стихий творение, увенчал четырьмя временами круг года;
106Σὲ τρέμουσιν αἱ νοεραὶ πᾶσαι Δυνάμεις. Σὲ ὑμνεῖ ἥλιος, σὲ δοξάζει σελήνη, σοὶ ἐντυγχάνει τὰ ἄστρα, σοὶ ὑπακούει τὸ φῶς, σὲ φρίττουσιν ἄβυσσοι, σοὶ δουλεύουσιν αἱ πηγαί. 106Тебѐ трепе́щꙋтъ ᲂу҆́мныѧ всѧ̑ си̑лы: тебѐ пое́тъ со́лнце, тебѐ сла́витъ лꙋна̀, тебѣ̀ присꙋ́тствꙋютъ ѕвѣ́зды: тебѐ слꙋ́шаетъ свѣ́тъ, тебѐ трепе́щꙋтъ бє́здны, тебѣ̀ рабо́таютъ и҆сто́чницы. 106перед Тобою трепещут все духовные силы, Тебя воспевает солнце, Тебя славит луна, пред Тобою ликуют звезды, Тебе внимает свет, пред Тобою трепещут бездны, Тебе служат источники.
107Σὺ ἐξέτεινας τὸν οὐρανὸν ὡσεὶ δέρριν· σὺ ἐστερέωσας τὴν γῆν ἐπὶ τῶν ὑδάτων· σὺ περιετείχισας τὴν θάλασσαν ψάμμῳ· σὺ πρὸς ἀναπνοὰς τὸν ἀέρα ἐξέχεας· 107Ты̀ просте́рлъ є҆сѝ нб҃о ꙗ҆́кѡ ко́жꙋ: ты̀ ᲂу҆тверди́лъ є҆сѝ зе́млю на вода́хъ: ты̀ ѡ҆гради́лъ є҆сѝ мо́ре песко́мъ: ты̀ ко ѿдыха́нїємъ воздꙋ́хъ и҆злїѧ́лъ є҆сѝ. 107Ты простер небеса, как шатер, Ты на водах утвердил землю, Ты оградил песком море, Ты для дыхания живущих излил воздух.
108Ἀγγελικαὶ Δυνάμεις σοὶ λειτουργοῦσιν· οἱ τῶν, Ἀρχαγγέλων χοροὶ σὲ προσκυνοῦσι· τὰ πολυόμματα Χερουβίμ, καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφὶμ κύκλῳ ἱστάμενα καὶ περιϊπτάμενα, φόβῳ τῆς ἀπροσίτου σου δόξης κατακαλύπτονται. 108А҆́гг҃льскїѧ си̑лы тебѣ̀ слꙋ́жатъ: а҆рха́гг҃льстїи ли́цы тебѣ̀ кла́нѧютсѧ: многоѻчи́тїи херꙋві́ми, и҆ шестокрила́тїи, серафі́ми, ѻ҆́крестъ стоѧ́ще и҆ ѡ҆блета́юще, стра́хомъ непристꙋ́пныѧ сла́вы твоеѧ̀ покрыва́ютсѧ. 108Тебе служат Ангельские силы, Тебе поклоняются соборы архангелов. Ты окружен стоящими и летающими многоочитыми херувимами и шестокрылыми серафимами, прикрывающимися в страхе от Твоей неприступной славы.
109Σὺ γὰρ Θεὸς ὤν ἀπερίγραπτος, ἄναρχός τε καὶ ἀνέκφραστος, ἦλθες ἐπὶ τῆς γῆς, μορφὴν δούλου λαβὼν, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος· οὐ γὰρ ἔφερες, Δεσπότα, διὰ σπλάγχνα ἐλέους σου, θεάσασθαι ὑπὸ τοῦ διαβόλου τυραννούμενον τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων, ἀλλ' ἦλθες καὶ ἔσωσας ἡμᾶς. 109Ты́ бо бг҃ъ сы́й неѡпи́санный, безнача́льный же и҆ неизглаго́ланный, прише́лъ є҆сѝ на зе́млю, зра́къ раба̀ прїи́мъ, въ подо́бїи чл҃вѣ́честѣмъ бы́въ: не бо̀ терпѣ́лъ є҆сѝ влⷣко, млⷭ҇рдїѧ ра́ди млⷭ҇ти твоеѧ̀, зрѣ́ти ѿ дїа́вола мꙋ́чима ро́да человѣ́ча, но прише́лъ є҆сѝ, и҆ сп҃слъ є҆сѝ на́съ. 109Итак, Ты, будучи Неограниченным, Безначальным, Неизреченным Богом, пришел на землю и принял образ раба, сделавшись человеком, ибо Ты, Милосердный Владыка, по Своей милости не мог без сострадания видеть мучимый диаволом человеческий род, поэтому пришел и спас нас;
110Ὁμολογοῦμεν τὴν χάριν, κηρύττομεν τὸν ἔλεον, οὐ κρύπτομεν τὴν εὐεργεσίαν, τάς τῆς φύσεως ἡμῶν γονὰς ἠλευθέρωσας, παρθενικὴν ἡγίασας μήτραν τῷ τόκῳ σου, πᾶσα κτίσις ὕμνησέ σε ἐπιφανέντα. 110и҆сповѣ́дꙋемъ бл҃года́ть, проповѣ́дꙋемъ млⷭ҇ть, не таи́мъ бл҃годѣѧ́нїѧ: є҆стества̀ на́шегѡ ро́ды свободи́лъ є҆сѝ, дв҃ственнꙋю ѡ҆свѧти́лъ є҆сѝ ᲂу҆тро́бꙋ ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ, всѧ̀ тва́рь воспѣва́етъ тѧ̀ ꙗ҆́вльшагосѧ. 110и так как Ты искупил все человечество, освятив Своим рождением девственное чрево, то мы исповедуем Твою благодать, проповедуем милость, не скрываем Твоих благодеяний и все творение воспевает Тебя, Явившегося.
111Σὺ γὰρ Θεὸς ἡμῶν ἐπὶ τῆς γῆς ὤφθης, καὶ τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφης. Σὺ καὶ τὰ Ἰορδάνια ῥεῖθρα ἡγίασας, οὐρανόθεν καταπέμψας τὸ Πανάγιον σοῦ Πνεῦμα, καὶ τάς κεφαλὰς τῶν ἐκεῖσε ἐμφωλευόντων συνέτριψας δρακόντων. 111Ты́ бо бг҃ъ на́шъ, на землѝ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, и҆ съ человѣ́ки пожи́лъ є҆сѝ: ты̀ и҆ і҆ѻрда̑нскїѧ стрꙋи̑ ѡ҆ст҃и́лъ є҆сѝ, съ нб҃сѐ низпосла́вый ст҃а́го твоего̀ дх҃а, и҆ главы̑ та́мѡ гнѣздѧ́щихсѧ сокрꙋши́лъ є҆сѝ ѕмїє́въ. 111Ибо Ты Бог наш, Ты пришел на землю и жил с людьми, и Ты, пославши с неба Святого Твоего Духа, освятил Иорданские воды и сокрушил головы гнездящихся там змеев.
112И҆ сїѐ ᲂу҆́бѡ сщ҃е́нникъ глаго́лѧ три́жды, и҆ во́дꙋ рꙋко́ю бл҃гословлѧ́етъ на кі́йждо сті́хъ: 112Священник трижды благословляет рукою воду, каждый раз произнося:
113Αὐτὸς οὖν, φιλάνθρωπε Βασιλεῦ, πάρεσο καὶ νῦν διὰ τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου σου Πνεύματος, καὶ ἁγίασον τὸ ὕδωρ τοῦτο 113Са́мъ ᲂу҆́бѡ чл҃вѣколю́бче цр҃ю̀, прїидѝ и҆ ны́нѣ наи́тїемъ ст҃а́гѡ твоегѡ̀ дх҃а, и҆ ѡ҆свѧтѝ во́дꙋ сїю̀. 113Ты Сам, Человеколюбивый Царь, приди и ныне наитием Святого Твоего Духа и освяти эту воду.
114(ἐκ γ΄) .
115Καὶ δὸς αὐτῷ τὴν χάριν τῆς ἀπολυτρώσεως, τὴν εὐλογίαν τοῦ Ἰορδάνου. Ποίησον αὐτὸ ἀφθαρσίας πηγήν, ἁγιασμοῦ δῶρον, ἁμαρτημάτων λυτήριον, νοσημάτων ἀλεξιτήριον, δαίμοσιν ὀλέθριον, ταῖς ἐναντίαις δυνάμεσιν ἀπρόσιτον, Ἀγγελικῆς ἰσχύος πεπληρωμένον, ἵνα πάντες οἱ ἀρυόμενοι καὶ μεταλαμβάνοντες ἔχοιεν αὐτὸ πρὸς καθαρισμὸν ψυχῶν καὶ σωμάτων, πρὸς ἰατρείαν παθῶν, πρὸς ἁγιασμὸν οἴκων, πρὸς πᾶσαν ὠφέλειαν ἐπιτήδειον. 115И҆ да́ждь є҆́й бл҃года́ть и҆збавле́нїѧ, бл҃гослове́нїе і҆ѻрда́ново: сотворѝ ю҆̀ нетлѣ́нїѧ и҆сто́чникъ, ѡ҆сщ҃е́нїѧ да́ръ, грѣхѡ́въ разрѣше́нїе, недꙋ́гѡвъ и҆сцѣле́нїе, де́мѡнѡвъ гꙋби́тельнꙋ, сопроти̑внымъ си́ламъ непристꙋ́пнꙋ, а҆́гг҃льскїѧ крѣ́пости и҆спо́лненꙋ: да всѝ почерпа́ющїи и҆ причаща́ющїисѧ и҆мѣ́ютъ ю҆̀ ко ѡ҆чище́нїю дꙋ́шъ и҆ тѣле́съ, ко и҆сцѣле́нїю страсте́й, ко ѡ҆сщ҃е́нїю домѡ́въ, и҆ ко всѧ́кой по́льзѣ и҆зрѧ́днꙋ. 115Даруй ей спасительную благодать, благословение Иордана, сделай ее источником бессмертия, даром освящения, для прощения грехов и исцеления от болезней, исполненной ангельским могуществом, недоступной для диавольской силы, на гибель демонов, чтобы все почерпающие и принимающие ее получили через нее очищение душ и тел, исцеление от страстей, освящение домов и всякую особенно необходимую помощь.
116Σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, δι' ὕδατος καὶ Πνεύματος ἀνακαινίσας τὴν παλαιωθεῖσαν φύσιν ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας. 116Ты́ бо є҆сѝ бг҃ъ на́шъ, и҆́же водо́ю и҆ дх҃омъ ѡ҆бнови́вый ѡ҆бетша́вшее грѣхо́мъ є҆стество̀ на́ше. 116Ибо Ты Бог наш, водою и Духом обновивший обветшавшую от греха нашу природу.
117Σὺ εἶ Θεὸς ἡμῶν, δι' ὕδατος κατακλύσας ἐπὶ τοῦ Νῶε τὴν ἁμαρτίαν. 117ты̀ є҆сѝ бг҃ъ на́шъ, водо́ю потопи́вый при нѡ́и грѣ́хъ. 117Ибо Ты Бог наш, при Ное водою потопивший грех.
118Σὺ εἶ Θεὸς ἡμῶν, διὰ θαλάσσης ἐλευθερώσας ἐκ τῆς δουλείας Φαραώ, διὰ Μωϋσέως, τὸ γένος τῶν Ἑβραίων· 118ты̀ є҆сѝ бг҃ъ на́шъ, и҆́же мо́ремъ свободи́вый ѿ рабо́ты фараѡ́ни мѡѷсе́омъ ро́дъ є҆вре́йскїй. 118Ибо Ты Бог наш, через Моисея морем освободивший Еврейский народ от рабства Фараона.
119Σὺ εἶ Θεὸς ἡμῶν διαρρήξας πέτραν ἐν ἐρήμῳ, καὶ ἐρρύησαν ὕδατα, καὶ χείμαρροι κατεκλύσθησαν, καὶ διψῶντα τὸν λαόν σου κορέσας. 119ты́ бо є҆сѝ бг҃ъ на́шъ, разрази́вый ка́мень въ пꙋсты́ни, и҆ потеко́ша во́ды, и҆ пото́цы наводни́шасѧ, и҆ жа́ждꙋщыѧ лю́ди твоѧ̑ насы́тивый. 119Ибо Ты Бог наш, рассекший в пустыне камень, источивший из него воду, изведший потоки и напоивший Свой жаждавший народ.
120Σὺ εἶ Θεὸς ἡμῶν, δι' ὕδατος καὶ πυρός, διὰ τοῦ Ἡλίου, ἀπαλλάξας τὸν Ἰσραὴλ ἐκ τῆς πλάνης τοῦ Βάαλ. Αὐτὸς καὶ νῦν, Δεσπότα, ἁγίασον τὸ ὕδωρ τοῦτο, τῷ Πνεύματί σου τῷ Ἁγίῳ. (ἐκ γ' ) 120ты̀ є҆сѝ бг҃ъ на́шъ, и҆́же водо́ю и҆ ѻ҆гне́мъ премѣни́вый и҆лїе́ю і҆и҃лѧ ѿ пре́лести ваа́ловы. Са́мъ и҆ ны́нѣ влⷣко, ѡ҆ст҃ѝ во́дꙋ сїю̀ дх҃омъ твои́мъ ст҃ы́мъ. Три́жды. 120Ибо Ты Бог наш, через Илию водою и огнем отвлекший израильтян от поклонения Ваалу. Ты Сам, Владыка, Своим Святым Духом и теперь освяти эту воду. (трижды)
121Δὸς πᾶσι, τοῖς τε μεταλαμβάνουσι, τὸν ἁγιασμόν, τὴν εὐλογίαν, τὴν κάθαρσιν, τὴν ὑγείαν. Καὶ σῶσον, Κύριε, τοὺς δούλους σου, τοὺς πιστοὺς Βασιλεῖς ἡμῶν. 121Да́ждь же всѣ̑мъ прикаса́ющымсѧ є҆́й и҆ причаща́ющымсѧ, и҆ ма́жꙋщымсѧ є҆́ю, ѡ҆сщ҃е́нїе, здра́вїе, ѡ҆чище́нїе и҆ бл҃гослове́нїе. И҆ сп҃сѝ гдⷭ҇и раба̀ твоего̀ бл҃гочести́вѣйшаго, самодержа́внѣйшаго, вели́каго гдⷭ҇рѧ на́шего і҆мпера́тора нїкола́ѧ а҆леѯа́ндровича всеѧ̀ рѡссі́и. 121Даруй всем прикасающимся к ней, пьющим ее и кропящимся ею освящение, здоровье, очищение и благословение И спаси, Господи, и помилуй архипастырей, пастырей и всех православных христиан
122(ἐκ γ΄) 122Три́жды.
123И҆ сꙋпрꙋ́гꙋ є҆гѡ̀, бл҃гочести́вѣйшꙋю гдⷭ҇рню, і҆мператрі́цꙋ а҆леѯа́ндрꙋ ѳео́дѡровнꙋ. И҆ ма́терь є҆гѡ̀, бл҃гочести́вѣйшꙋю гдⷭ҇рню, і҆мператрі́цꙋ марі́ю ѳео́дѡровнꙋ, наслѣ́дника є҆гѡ̀, бл҃говѣ́рнагѡ гдⷭ҇рѧ цесаре́вича и҆ вели́кагѡ кн҃зѧ а҆леѯі́ѧ нїкола́евича, и҆ ве́сь ца́рствꙋющїй до́мъ. Сп҃сѝ гдⷭ҇и, и҆ поми́лꙋй ст҃ѣ́йшїй прави́тельствꙋющїй сѷно́дъ.
124Καὶ φύλαξον αὐτοὺς ὑπὸ τὴν σκέπην σου ἐν εἰρήνῃ, ὑπόταξον ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτῶν πάντα ἐχθρὸν καὶ πολέμιον, χάρισαι αὐτοῖς τὰ πρὸς σωτηρίαν αἰτήματα καὶ ζωὴν τὴν αἰώνιον. 124И҆ сохранѝ и҆̀хъ под̾ кро́вомъ твои́мъ въ ми́рѣ, покорѝ и҆̀мъ всѧ́каго врага̀ и҆ сꙋпоста́та, да́рꙋй и҆̀мъ всѧ̑ ꙗ҆̀же ко сп҃се́нїю прошє́нїѧ и҆ жи́знь вѣ́чнꙋю: 124и, сохраняя их в мире под Твоею защитою, покори им всякого врага и противника, даруй им все просимое для спасения и вечную жизнь,
125Μνήσθητι, Κύριε, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν( δεῖνος) , καὶ παντὸς τοῦ Πρεσβυτερίου, τῆς ἐν Χριστῷ Διακονίας, καὶ παντὸς ἱερατικοῦ τάγματος, καὶ τοῦ περιεστῶτος λαοῦ, καὶ τῶν δι' εὐλόγους αἰτίας ἀπολειφθέντων ἀδελφῶν ἡμῶν, καὶ ἐλέησον αὐτοὺς καὶ ἡμᾶς, κατὰ τὸ μέγα σου ἔλεος.
126Ἵνα καὶ διὰ στοιχείων, καὶ διὰ Ἀγγέλων, καὶ διὰ ἀνθρώπων, καὶ διὰ ὁρωμένων, καὶ διὰ ἀοράτων, δοξάζηταί σου τὸ πανάγιον ὄνομα, σὺν τῷ Πατρί, καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 126да и҆ стїхі́ами, и҆ человѣ́ки, и҆ а҆́гг҃лы, ви́димыми и҆ неви́димыми сла́витсѧ твоѐ прест҃о́е и҆́мѧ, со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ ст҃ы́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, 126чтобы стихиями, народами, Ангелами и всем видимым и невидимым, славилось Твое Пресвятое имя с Отцом и Святым Духом ныне и всегда и во веки веков.
127Ἀμήν. 127а҆ми́нь. 127Народ: Аминь.
128Εἰρήνη πᾶσι. 128Сщ҃е́нникъ: Ми́ръ всѣ̑мъ. 128Священник: Мир всем.
129Ли́къ: И҆ дꙋ́хови твоемꙋ̀. 129Народ: И в твоей душе да будет мир.
130 Διάκονος: Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν τῷ Κυρίῳ κλίνωμεν. 130Дїа́конъ: Главы̑ ва́шѧ гдⷭ҇еви приклони́те. 130Диакон: Головы ваши пред Господом преклоните.
131Ли́къ: Тебѣ̀ гдⷭ҇и. 131Народ: Тебе, Господи.
132Καὶ ἱερεὺς ἐπεύχεται μυστικῶς 132Сщ҃е́нникъ прикло́ньсѧ мо́литсѧ: 132Священник:
133Κλῖνον, Κύριε, τὸ οὖς σου, καὶ ἐπάκουσον ἡμῶν, ἐν Ἰορδάνῃ βαπτισθῆναι καταδεξάμενος, καὶ ἁγιάσας τὰ ὕδατα· καὶ εὐλόγησον πάντας ἡμᾶς, τοὺς διὰ τῆς κλίσεως τῶν ἑαυτῶν αὐχένων σημαίνοντας τὸ τῆς δουλείας πρόσχημα. 133Приклонѝ гдⷭ҇и ᲂу҆́хо твоѐ, и҆ ᲂу҆слы́ши ны̀, и҆́же во і҆ѻрда́нѣ крⷭ҇ти́тисѧ и҆зво́ливый, и҆ ѡ҆ст҃и́вый во́ды, бл҃гословѝ всѣ́хъ на́съ, и҆̀же преклоне́нїемъ своеѧ̀ вы́и назна́менающихъ рабо́тное воѡбраже́нїе: 133Господи, благоволивший креститься во Иордане и освятивший его воды, приклони ухо Твое, услышь нас и благослови всех нас, преклонением своих голов изъявляющих Тебе покорность,
134Καὶ καταξίωσον ἡμᾶς ἐμπλησθῆναι τοῦ ἁγιασμοῦ σου διὰ τῆς τοῦ ὕδατος τούτου μεταλήψεώς τε καὶ ῥαντισμοῦ, καὶ γενέσθω ἡμῖν, Κύριε, εἰς ὑγείαν ψυχῆς καὶ σώματος. 134и҆ сподо́би на́съ и҆спо́лнитисѧ ѡ҆сщ҃е́нїѧ твоегѡ̀, воды̀ сеѧ̀ причаще́нїемъ: и҆ да бꙋ́детъ на́мъ гдⷭ҇и, во здра́вїе дꙋшѝ и҆ тѣ́ла. 134и удостой нас, Господи, исполниться Твоего освящения через принятие этой воды, чтобы послужило оно нам для здоровья души и тела.
135Ἐκφώνησις Σὺ γὰρ εἶ ἁγιασμὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν, καὶ εὐχαριστίαν, καὶ προσκύνησιν ἀναπέμπομεν, σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρί, καὶ τῷ Παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 135Возглаше́нїе: Ты́ бо є҆сѝ ѡ҆сщ҃е́нїе на́ше, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ и҆ бл҃годаре́нїе и҆ поклоне́нїе возсыла́емъ, со безнача́льнымъ твои́мъ ѻ҆ц҃е́мъ и҆ прест҃ы́мъ, и҆ бл҃ги́мъ, и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, 135Ибо Ты освящение наше и мы воссылаем славу, благодарений и поклонение Тебе с Твоим Безначальным Отцом и с Пресвятым, Всеблагим и Животворящим Твоим Духом, ныне и всегда и во веки веков.
136Ἀμήν. 136а҆ми́нь. 136Народ: Аминь.
137Καὶ εὐθύς, εὐλογῶν τὰ ὕδατα σταυροειδῶς, βαπτίζει τὸν τίμιον Σταυρόν, ὄρθιον αὐτὸν κατάγων ἐν τῷ ὕδατι καὶ ἀνάγων, ψάλλων καὶ τὸ παρὸν τροπάριον, Ἦχος α΄. 137И҆ а҆́бїе бл҃гословлѧ́ѧ во́дꙋ крⷭ҇тови́днѡ чⷭ҇тны́мъ крⷭ҇то́мъ, погрꙋжа́етъ и҆̀ пра́вѡ, низводѧ̀ въ во́дꙋ, и҆ возводѧ̀, держа̀ є҆го̀ ѻ҆бѣ́ма рꙋка́ма, поѧ̀ настоѧ́щїй тропа́рь, во гла́съ а҃: 137Священник, взяв обоими руками крест и крестообразно благословляя им воду со словами: Сам, Господи, освяти эту воду ,трижды погружает в нее крест, при погружении же поется сначала священником, а затем народом следующий тропарь 1 гл.:
138Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις· τοῦ γὰρ Γεννήτορος φωνὴ προσεμαρτύρει σοι, ἀγαπητόν σε Υἱὸν ὀνομάζουσα· καὶ τὸ Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές. ἐπιφανεὶς Χριστὲ Θεός, καὶ τὸν κόσμον φωτίσας δόξα σοι. ἐκ γʹ 138Во і҆ѻрда́нѣ креща́ющꙋсѧ тебѣ̀ гдⷭ҇и, трⷪ҇ческое ꙗ҆ви́сѧ поклоне́нїе: роди́телевъ бо гла́съ свидѣ́тельствоваше тебѣ̀, возлю́бленнагѡ тѧ̀ сн҃а и҆менꙋ́ѧ: и҆ дх҃ъ въ ви́дѣ голꙋби́нѣ и҆звѣ́ствоваше словесѐ ᲂу҆твержде́нїе. ꙗ҆вле́йсѧ хрⷭ҇тѐ бж҃е, и҆ мі́ръ просвѣще́й, сла́ва тебѣ̀. 138На Иордане, во время крещения Твоего, Господи, открылось поклонение Троице; ибо голос Отца свидетельствовал о Тебе, называя Тебя возлюбленным Сыном и Дух, в виде голубя, подтвердил истину этого слова. Явившийся Христе Боже и мир просветивший, слава Тебе.
139Пѣвцє́мъ то́же пою́щымъ.
140Па́ки второ́е, та́коже крⷭ҇то́мъ зна́менꙋетъ во́ды. И҆ тре́тїе та́кожде. И҆ взе́мъ сщ҃е́нникъ сщ҃е́ннꙋю во́дꙋ на блю́до, и҆ ѡ҆брати́тсѧ на за́падъ лице́мъ, въ лѣ́вой рꙋцѣ̀ держа̀ крⷭ҇тъ, въ пра́вой же васїлкѝ. 140Совершив освящение воды, священник наполняет освященной водой сосуд и, вручив его церковнослужителю, становится лицом на запад, держа в левой руке крест, а в правой кропило, и кропит всех прикладывающихся к кресту; в это время поется тропарь праздника.
141И҆ прихо́дитъ пре́жде настоѧ́тель, и҆ цѣлꙋ́етъ чⷭ҇тны́й крⷭ҇тъ, и҆ зна́менꙋетъ є҆го̀ сщ҃е́нникъ по лицꙋ̀ васїлко́мъ со сщ҃е́нною водо́ю.
142Та́же сщ҃е́нницы прихо́дѧтъ по чи́нꙋ своемꙋ̀. По томꙋ́же чи́нꙋ и҆ всѧ̑ бра́тїѧ.
143Καὶ ῥαντίζει πάντα τὸν Λαὸν ἐκ τοῦ ὕδατος. 143Пое́тсѧ же тогда̀ тропа́рь: Во і҆ѻрда́нѣ креща́ющꙋсѧ тебѣ̀ гдⷭ҇и: мно́гащи, до́ндеже ѡ҆ст҃ѧ́тсѧ всѧ̑ бра́тїѧ водны́мъ кропле́нїемъ.
144Εἰσερχόμενοι δὲ ἐν τῷ Ναῷ, ψάλλομεν τὸ πάρον Ἰδιόμελον εἰς Ἦχον πλ. β΄. 144И҆ а҆́бїе вхо́димъ во хра́мъ, пою́ще самогла́сенъ, гла́съ ѕ҃: 144Затем все возвращаются в храм с пением самогласна шестого гласа:
145Ἀνυμνήσωμεν οἱ πιστοί, τῆς περὶ ἡμᾶς τοῦ Θεοῦ οἰκονομίας τὸ μέγεθος· ἐν γὰρ τῷ ἡμῶν παραπτώματι, γενόμενος ἄνθρωπος, τὴν ἡμῶν κάθαρσιν καθαίρεται ἐν τῷ Ἰορδάνῃ, μόνος καθαρὸς καὶ ἀκήρατος, ἁγιάζων ἐμὲ καὶ τὰ ὕδατα καὶ τάς κεφαλὰς τῶν δρακόντων, συντρίβων ἐπὶ τοῦ ὕδατος. Ἀντλήσωμεν οὖν ὕδωρ, μετ' εὐφροσύνης ἀδελφοί· γὰρ χάρις τοῦ Πνεύματος, τοῖς πιστῶς ἀντλοῦσιν, ἀοράτως ἐπιδίδοται, παρὰ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ Σωτῆρος τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 145Воспои́мъ вѣ́рнїи, є҆́же ѡ҆ на́съ бж҃їѧ бл҃годѣѧ́нїѧ вели́чество: ѡ҆ на́шемъ бо прегрѣше́нїи бы́въ человѣ́къ, на́шимъ ѡ҆чище́нїемъ ѡ҆чища́етсѧ во і҆ѻрда́нѣ, є҆ди́нъ чи́стый и҆ нетлѣ́нный, ѡ҆сщ҃а́ѧй менѐ и҆ во́ды, и҆ главы̑ ѕмїє́въ сокрꙋша́ѧй въ водѣ̀. почерпе́мъ ᲂу҆́бѡ во́дꙋ съ весе́лїемъ, бра́тїе: бл҃года́ть бо дх҃а вѣ́рнѡ почерпа́ющымъ, неви́димѡ подава́етсѧ ѿ хрⷭ҇та̀ бг҃а, и҆ сп҃са дꙋ́шъ на́шихъ. 145Прославим, верующие, величие Божиих благодеяний, проявленных над нами, ибо за наши прегрешения Единственный Безгрешный и Вечный, сделавшись человеком, очищается в Иордане нашим очищением, освящая меня и воды и сокрушая в воде головы змеев. Итак, братия, с радостию почерпнем эту воду, ибо с верою почерпающим подается невидимо благодать Святого Духа от Христа Бога и Спасителя наших душ.
146Та́же, Бꙋ́ди и҆́мѧ гдⷭ҇не бл҃гослове́но: три́жды. 146Затем: Да будет имя Господне благословенно отныне и во веки (трижды)
147Εἶτα ψαλμός, Εὐλογήσω τὸν Κύριον, 147И҆ ѱало́мъ л҃г: Бл҃гословлю̀ гдⷭ҇а на всѧ́кое вре́мѧ. 147и 33 псалом: Благословлю Господа во всякое время...
148καὶ δίδοται τὸ κατακλαστόν, 148И҆ пре́жде пи́вше ѡ҆сщ҃е́ннꙋю во́дꙋ, взе́млемъ ѿ сщ҃е́нника а҆нті́дѡръ. 148Все, пившие освященную воду, получают от священника антидор.
149καὶ γίνεται τελεία Ἀπόλυσις. 149И҆ быва́етъ соверше́нный ѿпꙋ́стъ: И҆́же во і҆ѻрда́нѣ крⷭ҇ти́тисѧ и҆зво́ливый ѿ і҆ѡа́нна, на́шегѡ ра́ди сп҃се́нїѧ, хрⷭ҇то́съ и҆́стинный бг҃ъ на́шъ, мл҃твами пречⷭ҇тыѧ своеѧ̀ мт҃ре, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ, поми́лꙋетъ и҆ сп҃се́тъ на́съ, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ. 149Отпуск: Благоволивший ради нашего спасения креститься в Иордане от Иоанна, Христос Истинный Бог наш, по молитвам Пречистой Своей Матери и всех святых, помилует и спасет нас, как Милосердный и Человеколюбивый.
View:
Statistic
Всего токенов:
Токенов без связи:

Frequencies wordforms

Frequencies lexemes

Statistic wordforms

Публикация, выравнивание и разметка текста:Плешак Даниил Геннадьевич