а҃ паралипоме́нѡнъ 9

Бі́блїа. Синодальная типография, 1901
1И҆ ве́сь і҆и҃ль сочте́нъ є҆́сть: и҆ сѐ, сꙋ́ть пи̑саны въ кни́зѣ царе́й і҆и҃левыхъ и҆ і҆ꙋ́диныхъ со пресели́вшимисѧ въ вавѷлѡ́нъ за беззакѡ́нїѧ своѧ̑, и҆́миже беззако́нноваша.
2И҆ и҆̀же ѡ҆бита́ша пе́рвѣе во ѡ҆держа́нїихъ свои́хъ во градѣ́хъ і҆и҃левыхъ, свѧще́нницы и҆ леѵі́ти и҆ вда́ннїи( на слꙋже́нїе) .
3И҆ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ ѡ҆бита́ша ѿ сынѡ́въ і҆ꙋ́диныхъ и҆ ѿ сынѡ́въ венїамі́нихъ и҆ ѿ сынѡ́въ є҆фре́млихъ и҆ манассі́иныхъ:
4ᲂу҆ѳі́й сы́нъ а҆мїꙋ́ды сы́на а҆мврі́ина, сы́на а҆мвраі́мова, сы́на вані́ина, сы́на сынѡ́въ фаре́са сы́на і҆ꙋ́дина:
5и҆ ѿ силѡ́на а҆саі́а пе́рвенецъ є҆гѡ̀ и҆ сы́нове є҆гѡ̀:
6ѿ сынѡ́въ же за́ры і҆еи́лъ и҆ бра́тїѧ и҆́хъ ше́сть сѡ́тъ и҆ де́вѧтьдесѧтъ.
7И҆ ѿ сынѡ́въ венїамі́нихъ: сахо́мъ сы́нъ васолла́ма, сы́на ѡ҆дꙋі́ева, сы́на санꙋ́їна:
8и҆ і҆евнаа̀ сы́нъ і҆еровоа́мовъ и҆ є҆ла́въ: и҆ сі́и сы́нове ѻ҆зі́и сы́на махі́рова: и҆ мосолла́мъ сы́нъ сафаті́и, сы́на рагꙋи́лева, сы́на і҆ева́нѧ.
9Бра́тїѧ же и҆́хъ по родѡ́мъ и҆́хъ де́вѧть сѡ́тъ пѧтьдесѧ́тъ ше́сть, всѝ мꙋ́жїе кнѧ̑зи племенє́мъ по домѡ́мъ ѻ҆те́чествъ свои́хъ.
10Ѿ свѧщє́нникъ же і҆ѡда́їа и҆ і҆ѡарі́мъ, и҆ і҆ѡакі́мъ
11и҆ а҆за́рїа сы́нъ хелкі́и, сы́на мосолла́мова, сы́на садѡ́кова, сы́на марарїѡ́ѳова, сы́на а҆хїтѡ́ва нача́льника до́мꙋ бж҃їѧ:
12и҆ а҆дїа́мъ сы́нъ і҆ероа́мль, сы́на фасго́ра, сы́на мелхїа́ева, и҆ маасі́й сы́нъ а҆дїи́ла, сы́на є҆зі́рова, сы́на мосолла́млѧ, сы́на маселимѡ́ѳова, сы́на є҆мма́рова.
13Бра́тїѧ же и҆́хъ кнѧ̑зи по домѡ́мъ ѻ҆те́чествъ свои́хъ, ты́сѧща и҆ се́дмь сѡ́тъ и҆ шестьдесѧ́тъ, си́льни крѣ́постїю къ дѣ́ланїю слꙋже́нїѧ въ домꙋ̀ бж҃їи.
14Ѿ леѵі̑тъ же саме́їа сы́нъ а҆сꙋ́вовъ, сы́на є҆зрїка́мова, сы́на саві́ева ѿ сынѡ́въ мера́рїныхъ,
15ваквака́ръ же и҆ а҆ри́съ, и҆ гаре́а и҆ маѳані́а сы́нъ мїха́евъ, сы́на зехрі̀, сы́на а҆са́фова:
16и҆ а҆вді́а сы́нъ саме́а, сы́на гали́лова, сы́на і҆дїѳꙋ́нѧ, и҆ варахі́а сы́нъ а҆́ссы, сы́на є҆лка́нова, и҆́же ѡ҆бита̀ во дво́рѣхъ нетѡфа́ѳовыхъ.
17Двє́рницы же: селлꙋ́мъ и҆ а҆кꙋ́мъ, и҆ телмѡ́нъ и҆ є҆мма́нъ, и҆ бра́тїѧ и҆́хъ: селлꙋ́мъ кнѧ́зь.
18И҆ да́же досе́лѣ во вратѣ́хъ ца́рскихъ къ восто́кꙋ: сїѧ̑ врата̀ на ѡ҆полчє́нїѧ сынѡ́въ леѵі́иныхъ.
19И҆ селлꙋ́мъ сы́нъ коре́а, сы́на а҆вїаса́фова, сы́на коре́ова: и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ по до́мꙋ ѻ҆те́чествъ и҆́хъ, коре́ане над̾ дѣла́ми слꙋже́нїѧ стрегꙋ́ще стражбы̑ ски́нїи: а҆ ѻ҆тцы̀ и҆́хъ над̾ полко́мъ гдⷭ҇нимъ, стрегꙋ́ще вхо́да.
20Фїнее́съ же сы́нъ є҆леаза́ровъ бы́сть во́ждь и҆́хъ пред̾ гдⷭ҇емъ, и҆ сі́и съ ни́мъ.
21Заха́рїа сы́нъ мосолла́мовъ, две́рникъ вра́тъ ски́нїи свидѣ́нїѧ.
22Всѝ и҆збра́ннїи двє́рницы над̾ враты̀ двѣ́сти двана́десѧть, сі́и въ се́лѣхъ свои́хъ сочте́ни: си́хъ поста́ви даві́дъ и҆ самꙋи́лъ прови́децъ въ вѣ́рѣ и҆́хъ.
23И҆ сі́и и҆ сы́нове и҆́хъ( бы́ша) при вратѣ́хъ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ и҆ въ домꙋ̀ ски́нїи стрещѝ почере́днѡ.
24По четы́ремъ вѣ́трѡмъ бы́ша двє́ри къ восто́кꙋ, къ за́падꙋ, къ сѣ́верꙋ, къ ю҆́гꙋ.
25Бра́тїѧ же и҆́хъ, и҆̀же живѧ́хꙋ въ се́лѣхъ свои́хъ, прихожда́хꙋ по седмѝ дне́хъ ѿ вре́мене да́же до вре́мене( на премѣ́нꙋ тѣ̑мъ) :
26поне́же четы́ремъ две́рникѡмъ си̑льнымъ ввѣ́рени бы́ша двє́ри: и҆ леѵі́ти бы́ша над̾ храни̑лищи, и҆ над̾ сокрѡ́вищи до́мꙋ бж҃їѧ ѡ҆полча́хꙋсѧ,
27и҆ ѡ҆́крестъ до́мꙋ бж҃їѧ живѧ́хꙋ: ꙗ҆́кѡ на ни́хъ бѣ̀ стражба̀ и҆́хъ: и҆ сі́и над̾ ключа́ми, є҆́же ᲂу҆́трѡ ᲂу҆́трѡ ѿверза́ти двє́ри свѧти́лища.
28Ѿ тѣ́хъ же( бѧ́хꙋ) над̾ сосꙋ̑ды слꙋже́нїѧ, по числꙋ́ бо вноша́хꙋ сосꙋ́ды и҆ по числꙋ̀ и҆зноша́хꙋ ѧ҆̀.
29Ѿ тѣ́хъ же поста́влени над̾ сосꙋ̑ды и҆ над̾ всѣ́ми сосꙋ́ды ст҃ы́ми, и҆ над̾ мꙋко́ю пшени́чною и҆ вїно́мъ и҆ є҆ле́емъ, и҆ ѳѷмїа́момъ и҆ а҆рѡма̑ты.
30Ѿ сынѡ́въ же свѧще́нническихъ бѣ́ша мѷрова́рцы, мѵ́ро содѣ́ловахꙋ и҆з̾ а҆рѡма̑тъ.
31И҆ маттаѳі́а ѿ леѵі̑тъ, се́й пе́рвенецъ селлꙋ́мꙋ коре́анинꙋ, є҆мꙋ́же ввѣ́рєна дѣла̀ же́ртвы сковра́дныѧ вели́кагѡ жерца̀:
32и҆ ване́а кааѳі́тѧнинъ ѿ бра́тїй и҆́хъ над̾ хлѣ̑бы предложе́нїѧ, є҆́же ᲂу҆готовлѧ́ти въ сꙋббѡ̑ты и҆ сꙋббѡ̑ты.
33И҆ сі́и ѱалмопѣ́вцы кнѧ̑зи ѻ҆те́чествъ леѵі́тскихъ, ѡ҆предѣле́ни почере́днѡ во хра́минахъ, повседне́внѡ, ꙗ҆́кѡ да де́нь и҆ но́щь своѐ слꙋже́нїе ѿслꙋ́живаютъ.
34Сі́и кнѧ̑зи ѻ҆те́чествъ леѵі́тскихъ по племенє́мъ свои̑мъ, нача̑льницы сі́и пребыва́хꙋ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ.
35Въ гаваѡ́нѣ же живѧ́ше ѻ҆те́цъ гаваѡ́нь і҆еи́ль: и҆ и҆́мѧ женѣ̀ є҆гѡ̀ мааха̀:
36и҆ сы́нъ пе́рвенецъ є҆гѡ̀ а҆вдѡ́нъ, и҆ сꙋ́ръ и҆ кі́съ, и҆ ва́ель и҆ ни́ръ, и҆ нада́въ
37и҆ гедѡ́ръ, и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ а҆їꙋ́нъ и҆ зехрі́а и҆ макелѡ́ѳъ.
38Макелѡ́ѳъ же родѝ самꙋ̀: и҆ сі́и всели́шасѧ посредѣ̀ бра́тїй свои́хъ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ съ бра́тїѧми свои́ми.
39Ни́ръ же родѝ кі́са, и҆ кі́съ родѝ саꙋ́ла, и҆ саꙋ́лъ родѝ і҆ѡнаѳа́на и҆ мелхїсꙋ́а, и҆ а҆мїнада́ва и҆ і҆есваа́ла.
40Сы́нъ же і҆ѡнаѳа́нь мемфїваа́лъ: и҆ мемфїваа́лъ родѝ мі́хꙋ.
41Сы́нове же мі́хи: фїло́ѳъ и҆ мелхїи́лъ, и҆ ѳараа̀ и҆ хаа́зъ.
42Хаа́зъ же родѝ і҆а́дꙋ, і҆а́да же родѝ а҆ле́ѳа и҆ а҆смѡ́ѳа и҆ замврі́а: замврі́й же родѝ ме́сꙋ,
43ме́са же родѝ ваа́нꙋ: рафе́а сы́нъ є҆гѡ̀, є҆ла́са сы́нъ є҆гѡ̀, а҆саи́лъ сы́нъ є҆гѡ̀.
44А҆саи́лꙋ же( бы́ша) ше́сть сынѡ́въ, и҆ сїѧ̑ и҆мена̀ и҆́хъ: є҆зрїка́мъ пе́рвенецъ є҆гѡ̀, и҆ і҆сма́илъ и҆ а҆за́рїа, и҆ а҆вді́а и҆ а҆на́нъ и҆ а҆́са: сі́и сы́нове а҆саи́лѡвы.
Перейти к зачалу
Statistic
Всего токенов:

Frequencies wordforms

Statistic wordforms