Εὐχὴ εἰς τὸ εὐλογῆσαι δίκτυα / Мл҃тва, ѡ҆ є҆́же бл҃гослови́ти мрє́жи

Select texts:

The Greek text
Требник. В 2 частях. — М.: Синодальная типография, 1906
Требник: молитвослов для совершения священнодействий православной церкви. На русском языке / В переводе свящ. Василия Адаменко. — М., 2010
1Εὐχὴ εἰς τὸ εὐλογῆσαι δίκτυα. 1Мл҃тва, ѡ҆ є҆́же бл҃гослови́ти мрє́жи. 1Молитва на благословение сетей
2Κύριε Θεὸς ἡμῶν, καὶ ἐκ πέντε ἀρτῶν, καὶ δύο ἰχθύων, πεντακισχιλίους κορέσας, καὶ ἐκ τῶν περισσευμάτων πληθῶς συναχθῆναι παρασκευάσας: 2Гдⷭ҇и і҆и҃се хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, ѿ пѧтѝ хлѣ́бѡвъ и҆ двою̀ ры̑бꙋ, пѧ́ть ты́сѧщь насы́тивый, и҆ ѿ и҆збы́тѡкъ мно́жество ᲂу҆крꙋ́хѡвъ собра́ти ᲂу҆стро́ивый: 2Господи Иисусе Христе Боже наш, насытивший пять тысяч пятью хлебами и двумя рыбами и от избытка их давший возможность набрать еще множество оставшихся кусков!
3αὐτὸς Δέσποτα παντοδύναμε, καὶ τὰ κείμενα Δίκτυα εὐλόγησον, διὰ πρεσβειῶν τῆς ὑπερευλογημένης ἐνδόξου δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, τοῦ ἁγίου ἐνδόξου καὶ πανευφήμου ἀποστόλου, καὶ πρωτοκορυφαίου τῶν Ἀποστόλων Πέτρου 3са́мъ влⷣко всеси́льный, и҆ предлежа́щыѧ мрє́жи бл҃гословѝ, мл҃твами пребл҃гослове́нныѧ, сла́вныѧ влⷣчцы на́шеѧ бцⷣы, и҆ приснодв҃ы мр҃і́и: ст҃а́гѡ сла́внагѡ и҆ всехва́льнагѡ а҆пⷭ҇ла, и҆ первоверхо́внагѡ а҆пⷭ҇лѡвъ петра̀: 3Ты Сам, Всесильный Владыка, по молитвам Преблагословенной, Славной Владычицы нашей Богородицы и Вечнодевы Марии, святого славного и всехвального первоверховного апостола Петра, благослови и эти сети,
4καὶ τοὺς ἐξ αὐτῶν μεταλαμβάνοντας ἰχθύων, ἐν εἰρήνῃ καὶ ὑγείᾳ ψυχῆς καὶ σώματος διαφύλαξον. 4и҆ и҆̀же ѿ ни́хъ причаща́ющыѧсѧ ры́бъ, въ ми́рѣ и҆ здра́вїи дꙋше́вномъ и҆ тѣле́сномъ сохранѝ. 4а всех, которые будут вкушать рыбу, пойманную этими сетями, сохрани в мире и в душевном и телесном здоровье.
5Ὅτι σὺ εἰ δοτήρ πάντων τῶν ἀγαθῶν, καὶ σοι τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῳ Πατρί, καὶ το... 5Ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ пода́тель всѣ́хъ бл҃ги́хъ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ со безнача́льнымъ твои́мъ ѻ҆ц҃е́мъ, и҆ съ прест҃ы́мъ, и҆ бл҃ги́мъ, и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь. 5Ибо Ты Податель всех благ и мы воссылаем славу Тебе с Твоим Безначальным Отцом и с Пресвятым. Всеблагими Животворящим Твоим Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.
View:
Statistic
Всего токенов:
Токенов без связи:

Frequencies wordforms

Frequencies lexemes

Statistic wordforms

Публикация, выравнивание и разметка текста:Плешак Даниил Геннадьевич