Εὐχὴ ἐπὶ ἅλατος / Мл҃тва над̾ со́лїю

Select texts:

The Greek text
Требник. В 2 частях. — М.: Синодальная типография, 1906
Требник: молитвослов для совершения священнодействий православной церкви. На русском языке / В переводе свящ. Василия Адаменко. — М., 2010
1Εὐχὴ ἐπὶ ἅλατος 1Мл҃тва над̾ со́лїю. 1Молитва на освящение соли
2 Θεὸς Σωτὴρ ἡμῶν, καὶ παραγενόμενος ἐν Ἱεριχῷ ἐπὶ Ἐλισσαίου τοῦ προφήτου, καὶ τὰ βλαβερὰ ὕδατα ἅλατι θεραπεύσας· 2Бж҃е сп҃си́телю на́шъ, прише́дый во і҆ерїхѡ́нъ при є҆лїссе́и прⷪ҇ро́цѣ, и҆ врє́дныѧ во́ды со́лїю и҆сцѣли́вый, 2Боже, Спаситель наш, явившийся через пророка Елисея в Иерихоне и там посредством соли сделавший здоровою вредную воду!
3αὐτὸς εὐλόγησον τὸ Ἅλας τοῦτο, καὶ μετάβαλλε αὐτὸ εἰς θυσίαν ἀγαλλιάσεως. 3са́мъ бл҃гословѝ и҆ со́ль сїю̀, и҆ преложѝ ю҆̀ въ же́ртвꙋ ра́дованїѧ. 3Ты Сам благослови и эту соль и сделай ее приношением радости.
4Σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ. Κτλ. 4Ты́ бо є҆сѝ бг҃ъ на́шъ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь. 4Ибо Ты Бог наш и Тебе мы воссылаем славу, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.
View:
Statistic
Всего токенов:
Токенов без связи:

Frequencies wordforms

Frequencies lexemes

Statistic wordforms

Публикация, выравнивание и разметка текста:Плешак Даниил Геннадьевич