Εὐχὴ εἰς θεμέλιον οἴκου / Мл҃тва на ѡ҆снова́нїе до́мꙋ

Select texts:

The Greek text
Требник. В 2 частях. — М.: Синодальная типография, 1906
Требник: молитвослов для совершения священнодействий православной церкви. На русском языке / В переводе свящ. Василия Адаменко. — М., 2010
1Εὐχὴ εἰς θεμέλιον οἴκου 1Мл҃тва на ѡ҆снова́нїе до́мꙋ. 1Молитва на закладку дома
2 Θεὸς καὶ παντοκράτωρ, ποιήσας τὸν οὐρανὸν ἐν συνέσει, καὶ θεμελιώσας τὴν γῆν ἐπὶ τὴν ἀσφαλείας αὐτῆς, κτίστης καὶ δημιουργὸς τῶν ἁπαντῶν, 2Бж҃е вседержи́телю, сотвори́вый нб҃са̀ ра́зꙋмомъ, и҆ ѡ҆снова́вый зе́млю на тве́рди є҆ѧ̀, созда́телю и҆ содѣ́телю. всѣ́хъ, 2Боже Вседержитель, премудро сотворивший небеса и утвердивший землю в равновесии, Создатель и Творец всего мира!
3ἔπιδε ἐπὶ τὸν δοῦλόν σου( τόνδε) τὸν ἑλόμενον ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος σου, ἐγείραι οἶκον εἰς κατοικίαν, καὶ τὰ κτίσματι αὐτὸν ἀνεγεῖραι· 3при́зри на раба̀ твоего̀, и҆́мⷬ҇къ, и҆зво́лившаго въ держа́вѣ крѣ́пости твоеѧ̀, воздви́гнꙋти до́мъ въ жили́ще, и҆ зда́нїемъ є҆го̀ воздви́гнꙋти: 3Милостиво склони Свой взор на раба Твоего( имя) , предпринявшего в Твоей могущественной державе воздвигнуть дом для житья и совершить его закладку.
4ἔδρασον αὐτὸν ἐπὶ τὴν στερεὰν πέτραν, ἣν, κατὰ τὴν σὴν θείαν ἐν εὐαγγελίοις φωνὴν, οὐκ ἄνεμος, οὐχ ὕδωρ, οὐχ ἕτερόν τι καταβλάψαι ἰσχύσει· 4ᲂу҆твердѝ є҆го̀ на тве́рдомъ ка́мени, и҆ ѡ҆снова́й по твоемꙋ̀ бж҃е́ственномꙋ є҆ѵⷢ҇льскомꙋ гла́сꙋ, є҆го́же ни вѣ́тръ, ни вода̀, ни и҆́но что̀ повреди́ти возмо́жетъ: 4Утверди этот дом на основе крепкого камня так, чтобы ему, по Твоему Божественному Евангельскому слову, не в силах был повредить ни ветер, ни вода, ни что иное.
5εὐδόκησον αὐτὸν εἰς τέλος ἀχθῆναι, καὶ τοὺς ἐν αὐτῷ μέλλοντας κατοικεῖν ἐκ πάσης ἐπιβουλῆς τοῦ ἀντικειμένου ἐλευθέρωσον· 5бл҃говолѝ є҆мꙋ̀ въ коне́цъ привести́сѧ, и҆ въ не́мъ жи́ти хотѧ́щихъ ѿ всѧ́кагѡ навѣ́та сопроти́внагѡ свободѝ. 5Благоволи, чтобы он был достроен до конца, а намеревающихся жить в нем избавь от всяких вражеских козней.
6Ὅτι σὸν τὸ κράτος, καὶ σου ἐστιν βασιλεία, καὶ δύναμις, καὶ δόξα, τοῦ Πατρὸς, κτλ. 6Ꙗ҆́кѡ твоѧ̀ держа́ва, и҆ твоѐ є҆́сть црⷭ҇тво, и҆ си́ла, и҆ сла́ва, ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь. 6Ибо Твоя держава и Твое царство и сила и слава. Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки вечные. Аминь
View:
Statistic
Всего токенов:
Токенов без связи:

Frequencies wordforms

Frequencies lexemes

Statistic wordforms

Публикация, выравнивание и разметка текста:Плешак Даниил Геннадьевич