Εὐχὴ εἰς Τριχοκουρίαν / Мл҃тва на постриже́нїе власѡ́въ

Select texts:

The Greek text
Требник. В 2 частях. — М.: Синодальная типография, 1906
Требник: молитвослов для совершения священнодействий православной церкви. На русском языке / В переводе свящ. Василия Адаменко. — М., 2010
1Εὐχὴ εἰς Τριχοκουρίαν 1Мл҃тва на постриже́нїе власѡ́въ. 1Пострижение волос
2Дїа́конъ: Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ. 2Диакон: Господу помолимся.
3Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй. 3Народ: Господи, помилуй.
4Δέσποτα Κύριε, Θεὸς ἡμῶν, τῇ εἰκόνι σου τιμήσας τὸν ἄνθρωπον, ἐκ ψυχῆς λογικῆς καὶ σώματος εὐπρεποῦς κατασκευάσας αὐτόν, 4Влⷣко гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, и҆́же ѡ҆́бразомъ твои́мъ почти́вый человѣ́ка, ѿ дꙋшѝ слове́сныѧ и҆ тѣ́ла бл҃голѣ́пнагѡ ᲂу҆стро́ивый є҆го̀, 4Владыка Господи Боже наш, почтивший Своим образом человека! Ты составил его из разумной души и прекрасного тела
5ὡς ἂν τὸ σῶμα ἐξυπηρετῆσαι τῇ λογικῇ ψυχῇ· κεφαλὴν μὲν ἐπὶ τῶν ὑψηλοτάτων θείς, 5ꙗ҆́кѡ да тѣ́ло слꙋ́житъ слове́сной дꙋшѝ: главꙋ̀ ᲂу҆́бѡ на высоча́йшихъ положи́вый, 5так, что тело служит разумной душе; Ты укрепил на верху его голову,
6καὶ ἐν αὐτῇ τάς πλείστας τῶν αἰσθήσεων καθιδρύσας, μὴ παρεμποδιζούσας ἀλλήλαις· 6и҆ въ не́й мнѡ́жайшыѧ чꙋ́вствъ водрꙋзи́вый, незапина́ющыѧ дрꙋ́гъ дрꙋ́гꙋ: 6сосредоточивши в ней множество чувств, непрепятствующих друг другу,
7ταῖς δὲ θριξὶ τὴν κεφαλὴν ὀροφώσας, πρὸς τὸ μὴ βλάπτεσθαι ταῖς μεταβολαῖς τῶν ἀέρων, 7власы́ же главꙋ̀ покры́лъ є҆сѝ, во є҆́же не врежда́тисѧ преложе́ньми воздꙋ́шными, 7и покрыл ее волосами, чтобы не вредила ей перемена воздуха;
8καὶ πάντα τὰ μέλη αὐτῷ χρησίμως ἐμφυτεύσας, ἵνα διὰ πάντων εὐχαριστῇ σοι τῷ ἀριστοτέχνῃ. 8и҆ всѧ̑ ᲂу҆́ды є҆гѡ̀ потре́бнѡ насади́вый, да всѣ́ми бл҃годари́тъ тѧ̀ и҆зрѧднохꙋдо́жника. 8Ты, соответственно нуждам, расположил все его члены так, чтобы всеми ими он прославлял Тебя, искусного Художника.
9Αὐτός, Δεσπότα, διὰ τοῦ σκεύους τῆς ἐκλογῆς σου Παύλου τοῦ Ἀποστόλου ἐντειλάμενος ἡμῖν πάντα εἰς δόξαν σὴν ποιεῖν, 9са́мъ влⷣко сосꙋ́домъ и҆збра́нїѧ твоегѡ̀ па́ѵломъ а҆пⷭ҇толомъ заповѣ́давый на́мъ, всѧ̑ въ сла́вꙋ твою̀ твори́ти, 9Ты Сам, Владыка, заповедавший нам через Твоего избранного сосуда Апостола Павла, все делать во славу Твою,
10τὸν προσελθόντα( τὴν προσελθοῦσαν) δοῦλον( δούλην) σου ἀπαρχὴν ποιήσασθαι κείρασθαι τὴν κόμην τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ( αὐτῆς) , εὐλόγησον, ἅμα τῷ αὐτοῦ( αὐτῆς) ἀναδόχῳ· 10прише́дшаго раба̀ твоего̀ и҆́мⷬ҇къ, нача́токъ сотвори́ти стрищѝ власы̀ главы̀ своеѧ̀, бл҃гословѝ вкꙋ́пѣ съ є҆гѡ̀ воспрїе́мникомъ: 10благослови Твоего раба( имя) , пришедшего принять начальное пострижение волос своей головы, благослови и его восприемника
11καὶ δὸς αὐτοῖς πάντα μελετᾶν ἐν τῷ νόμῳ σου καὶ τὰ εὐάρεστά σοι πράττειν. 11и҆ да́ждь и҆́мъ всѣ̑мъ поꙋча́тисѧ въ зако́нѣ твое́мъ, и҆ бл҃гоꙋгѡ́днаѧ тебѣ̀ дѣ́ѧти. 11и дай им всегда поучаться Твоему закону и совершать угодное Тебе.
12Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 12Ꙗ҆́кѡ ми́лостивъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ бг҃ъ є҆сѝ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. 12Ибо Ты Милостивый и Человеколюбивый Бог и Тебе мы воссылаем славу, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков.
13Ли́къ: А҆ми́нь. 13Народ: Аминь.
14Εἰρήνη πᾶσι. 14І҆ере́й: Ми́ръ всѣ̑мъ. 14Священник: Мир всем.
15Ли́къ: И҆ дꙋ́хови твоемꙋ̀. 15Народ: И в твоей душе да будет мир.
16Τάς κεφαλὰς ἡμῶν τῷ Κυρίῳ κλίνωμεν. Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 16Дїа́конъ: Главы̀ ва́шѧ гдⷭ҇еви приклони́те. 16Диакон: Головы ваши пред Господом преклоните.
17Ли́къ: Тебѣ̀ гдⷭ҇и. 17Народ: Тебе, Господи.
18Сщ҃е́нникъ же глаго́летъ мл҃твꙋ сїю̀: 18Священник:
19Κύριε Θεὸς ἡμῶν, ἐκ τοῦ πληρώματος τῆς κολυμβήθρας διὰ τῆς σῆς ἀγαθότητος ἁγιάσας τοὺς εἰς σὲ πιστεύοντας, εὐλόγησον τὸ παρὸν νήπιον, 19Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, ѿ и҆сполне́нїѧ кꙋпѣ́льнагѡ твое́ю бл҃гостїю ѡ҆ст҃и́вый въ тѧ̀ вѣ́рꙋющыѧ, бл҃гословѝ настоѧ́щаго младе́нца, 19Господи Боже наш, Ты по Своей благости освятивший полнотою крещальной купели верующих в Тебя, Сам благослови и этого младенца,
20καὶ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ εὐλογία σου καταβήτω. Καὶ ὡς εὐλόγησας διὰ τοῦ προφήτου Σαμουήλ, Δαυῒδ τὸν βασιλέα, 20и҆ на главꙋ̀ є҆гѡ̀ бл҃гослове́нїе твоѐ да сни́детъ. и҆ ꙗ҆́коже бл҃гослови́лъ є҆сѝ прⷪ҇ро́комъ самꙋ́иломъ дв҃да царѧ̀, 20и да сойдет на его голову Твое благословение. И, как благословил Ты через пророка Самуила царя Давида,
21εὐλόγησον καὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ δούλου( τῆς δούλης) σου( τοῦδε τῆσδε) , διὰ χειρὸς ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ἐπιφοιτῶν αὐτῷ( αὐτῇ) τῷ Πνεύματί σου τῷ Ἁγίῳ, 21бл҃гословѝ и҆ главꙋ̀ раба̀ твоегѡ̀, и҆́мⷬ҇къ, рꙋко́ю менѐ грѣ́шнагѡ, приходѧ̀ є҆мꙋ̀ дх҃омъ твои́мъ ст҃ы́мъ: 21так благослови рукою меня, грешного, и голову Твоего раба и пребывай в нем Твоим Святым Духом,
22ὅπως προκόπτων( προκόπτουσα) ἐν ἡλικίᾳ καὶ πολιᾷ γήρως, δόξαν σοι ἀναπέμψῃ, 22ꙗ҆́кѡ да преспѣва́ѧй во́зрастомъ, и҆ сѣди́нами ста́рости, сла́вꙋ тебѣ̀ возсле́тъ, 22чтобы он, преуспевая в возрастании, до глубокой старости воссылал Тебе славу,
23καὶ ἴδῃ τὰ ἀγαθὰ Ἱερουσαλὴμ πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ( αὐτῆς) . 23и҆ ᲂу҆ви́дитъ блага̑ѧ і҆ерꙋсали́мѡва всѧ̑ дни̑ живота̀ своегѡ̀. 23созерцая во все дни своей жизни блага Небесного Иерусалима.
24Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 24Ꙗ҆́кѡ подоба́етъ тебѣ̀ всѧ́каѧ сла́ва, че́сть и҆ поклоне́нїе, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. 24Ибо Тебе принадлежит всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков.
25Ли́къ: А҆ми́нь. 25Народ: Аминь.
26Καὶ κουρεύει αὐτὸν σταυροειδῶς, λέγων· 26И҆ пострига́етъ є҆го̀ крестови́днѡ, глаго́лѧ: 26Священник крестообразно постригает его голову, произнося:
27Κείρεται δοῦλος( δούλη) τοῦ Θεοῦ( δεῖνα) τὴν κόμην τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ( αὐτῆς) , εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. 27Пострига́етсѧ ра́бъ бж҃їй, и҆́мⷬ҇къ, во и҆́мѧ ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а. 27Постригается раб Божий( имя) во имя Отца и Сына и Святого Духа.
28Ли́къ: А҆ми́нь. 28Народ: Аминь.
29Εἶτα μνημονεύει τοῦ Ἀναδόχου. 29Та́же є҆ктенїа̀, въ не́йже помина́етъ по і҆мпера́торѣ воспрїе́мника съ новопросвѣще́ннымъ. 29Произносится ектения:
30Ἐλέησον ἡμᾶς Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, δεόμεθά σου, ἐπάκουσον, καὶ ἐλέησον. 30Поми́лꙋй на́съ бж҃е, по вели́цѣй млⷭ҇ти: 30Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молимся Тебе: услышь и помилуй.
31Еще молимся о святейших вселенских православных патриархах
32О богохранимой Российской стране и правительстве ее
33Еще молимся о новопросвещенном рабе Божием( имя) , чтобы сохраниться ему во все дни его жизни в вере Православного исповедания, во всяком благочестии и исполнении Христовых заповедей.
34Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, ὑγιείας καὶ σωτηρίας τῶν δούλων σου, τοῦ( τῆς) νεοφώτιστου( τοῦ τῆς δεῖνος) , τοῦ ἀναδόχου( τοῦ τῆς δεῖνος) , καὶ παντὸς τοῦ περιεστῶτος λαοῦ. 34Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ ми́лости, жи́зни, ми́рѣ, здра́вїи, и҆ ѡ҆ сп҃се́нїи раба̀ бж҃їѧ, и҆́мⷬ҇къ, воспрїе́мника, и҆ новопросвѣще́ннагѡ, и҆́мⷬ҇къ. 34Еще молимся о явлении Божией помощи, милости, мира, жизни, здоровья, спасения, прощения и оставления грехов рабам Божиим восприемнику( имя) и новопросвещенному( имя) .
35Ὅτι ἐλεήμων, καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 35І҆ере́й: Ꙗ҆́кѡ млⷭ҇тивъ: 35Священник: Господи Боже наш! Будь всегда милостив к новопросвещенному Твоему рабу( имя) и сохрани, спаси и прославь его Твоею Божественною силою, и не оставь нас, надеющихся на Тебя, ибо Ты Милостивый и Человеколюбивый Бог и Тебе мы воссылаем славу, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков.
36Народ: Аминь.
37Καὶ γίνεται, ὡς ἔθος, Ἀπόλυσις. 37И҆ быва́етъ ѻ҆бы́чный ѿпꙋ́стъ. 37Затем обычный отпуск.
View:
Statistic
Всего токенов:
Токенов без связи:

Frequencies wordforms

Frequencies lexemes

Statistic wordforms

Публикация, выравнивание и разметка текста:протоиерей Максим Фионин