Εὐχὴ εἰς τὸ εὐλογῆσαν Τυρὸν καὶ Ὠά / Мл҃тва, є҆́же бл҃гослови́ти сы́ръ и҆ ꙗ҆́ица

Select texts:

The Greek text
Требник. В 2 частях. — М.: Синодальная типография, 1906
Требник: молитвослов для совершения священнодействий православной церкви. На русском языке / В переводе свящ. Василия Адаменко. — М., 2010
1Εὐχὴ εἰς τὸ Εὐλογῆσαι Τυρὸν καὶ Ὠά. 1Мл҃тва, є҆́же бл҃гослови́ти сы́ръ и҆ ꙗ҆́ица. 1Молитва на благословение сыра и яиц в первый день Святой Пасхи
2Δέσποτα Κύριε, Θεὸς ἡμῶν, κτίστης καὶ δημιουργὸς τῶν ἁπάντων, εὐλόγησον τὸ Γάλα τὸ πεπηγὸς, σὺν αὐτῷ δὲ καὶ τὰ Ὠά· 2Влⷣко гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, зижди́телю и҆ содѣ́телю всѣ́хъ, бл҃гословѝ млеко̀ ѡ҆гꙋстѣ́вшее, съ ни́мже и҆ ꙗ҆́ица, 2Владыка Господи Боже наш, Творец и Создатель всего! Благослови всякую молочную пищу и яйца,
3ἡμᾶς δὲ συντήρησον ἐν τῇ χρηστότητί σου, ὅπως οἱ μεταλαμβάνοντες αὐτῶν, τῶν σῶν ἀφθονοπαρόχων δωρεῶν ἐμπλησθῶμεν, καὶ τῆς ἀνεκλαλήτου σου ἀγαθότητος. 3и҆ на́съ соблюдѝ во бл҃гости твое́й, ꙗ҆́кѡ да причаща́ющесѧ и҆̀хъ, твои́хъ независтнопода́тельныхъ дарѡ́въ и҆спо́лнимсѧ и҆ неизглаго́ланныѧ твоеѧ̀ бл҃гости. 3а нас сохрани в Твоей милости, чтобы мы, вкушая их, исполнились обильно подаваемыми Тобою дарами, и Твоими неизъяснимыми благодеяниями.
4Ὅτι σὸν τὸ κράτος, καὶ σοῦ ἐστιν βασιλεία, καὶ δύναμις, καὶ δόξα, τοῦ Πατρὸς, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. κτλ. 4ꙗ҆́кѡ твоѧ̀ держа́ва, и҆ твоѐ є҆́сть црⷭ҇тво, и҆ си́ла, и҆ сла́ва ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь. 4Ибо Твое есть царство, власть, сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь».
View:
Statistic
Всего токенов:
Токенов без связи:

Frequencies wordforms

Frequencies lexemes

Statistic wordforms

Публикация, выравнивание и разметка текста:Плешак Даниил Геннадьевич