Εὐχὴ ἐπὶ τῶν ἐξ ἐπιτιμίων λυομένων / Мл҃тва над̾ разрѣша́емымъ ѿ запреще́нїѧ

Select texts:

The Greek text
Требник. В 2 частях. — М.: Синодальная типография, 1906
Требник: молитвослов для совершения священнодействий православной церкви. На русском языке / В переводе свящ. Василия Адаменко. — М., 2010
1Εὐχὴ ἐπὶ τῶν ἐξ ἐπιτιμίων λυομένων 1Мл҃тва над̾ разрѣша́емымъ ѿ запреще́нїѧ. 1Разрешительная молитва над запрещенным
2Εὔσπλαγχνε, ἀγαθὲ καὶ φιλάνθρωπε Κύριε, διὰ τοὺς σοὺς οἰκτιρμοὺς ἐξαποστείλας τὸν μονογενῆ σου Υἱόν εἰς τὸν κόσμον, ἵνα διαῤῥήξῃ τὸ καθ' ἡμῶν χειρόγραφον τῶν πλημμελημάτων, καὶ λύσῃ τὰ δεσμὰ τῶν ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας πεπεδημένων, καὶ κηρύξῃ αἰχμαλώτοις ἄφεσιν· 2Бл҃гоꙋтро́бне гдⷭ҇и, бл҃же и҆ чл҃вѣколю́бче, и҆́же твои́хъ ра́ди щедро́тъ низпосла́вый є҆диноро́днаго твоего̀ сн҃а въ мі́ръ, да расто́ргнетъ є҆́же на ны̀ рꙋкописа́нїе согрѣше́нїй, и҆ разрѣши́тъ ᲂу҆́зы, и҆̀же ѿ грѣха̀ свѧзꙋ́емыхъ и҆ проповѣ́сть плѣнє́ннымъ ѡ҆ставле́нїе: 2Милосердный, Всеблагой и Человеколюбивый Господи! Ты, по Своим щедротам, послал в мир Своего Единородного Сына, чтобы Он разорвал запись наших грехов, расторг узы связанных грехами и возвестил освобождение пленным;
3σὺ, Δέσποτα, καὶ τὸν δοῦλόν σου τὸν δεῖνα , τῇ σῇ ἀγαθότητι ἐλευθέρωσον τοῦ ἐπικειμένου αὐτῷ δεσμοῦ· 3ты̀ влⷣко, и҆ раба̀ твоего̀, и҆́мⷬ҇къ, твое́ю бл҃гостїю свободѝ належа́щагѡ є҆мꙋ̀ ᲂу҆́за, 3Ты Сам, Владыка, по Своему милосердию, освободи Твоего раба( имя) от связывающих его уз
4καὶ δώρησαι αὐτῷ ἀναμαρτήτως ἐν παντὶ καιρῷ καὶ τόπῳ προσιέναι τῇ σῇ μεγαλειότητι, μετὰ παῤῥησίας καὶ καθαροῦ συνειδότος αἰτεῖν τὸ παρὰ σοῦ πλούσιον ἔλεος. 4и҆ да́рꙋй є҆мꙋ̀ безгрѣ́шнѡ на всѧ́ко вре́мѧ и҆ мѣ́сто пристꙋпа́ти къ твоемꙋ̀ вели́чествꙋ со дерзнове́нїемъ, и҆ чи́стою со́вѣстїю проси́ти, є҆́же ѿ тебѐ бога́тыѧ млⷭ҇ти. 4и даруй ему во всякое время и на всяком месте безгрешно, с дерзновением приступать к Тебе, Величественному, и с чистой совестью просить у Тебя обильной милости.
5Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ, καὶ τῷ Υἱῷ, καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν, κτλ. 5Ꙗ҆́кѡ млⷭ҇тивъ, и҆ чл҃вѣколю́бецъ бг҃ъ є҆сѝ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь. 5Ибо Ты Милостивый и Человеколюбивый Бог и Тебе мы воссылаем славу, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.
View:
Statistic
Всего токенов:
Токенов без связи:

Frequencies wordforms

Frequencies lexemes

Statistic wordforms

Публикация, выравнивание и разметка текста:Плешак Даниил Геннадьевич