Εὐχὴ ἐπὶ λύσιν στεφανῶν τῇ ὀγδόῃ ἡμέρᾳ / Мл҃тва на разрѣше́нїе вѣнцє́въ, во ѻ҆смы́й де́нь

Select texts:

The Greek text
Требник. В 2 частях. — М.: Синодальная типография, 1906
1Εὐχὴ ἐπὶ λύσιν στεφανῶν τῇ ὀγδόῃ ἡμέρᾳ. 1Мл҃тва на разрѣше́нїе вѣнцє́въ, во ѻ҆смы́й де́нь.
2Κύριε Θεὸς ἡμῶν, καὶ τοῦ ἐνιαυτοῦ τὸν στέφανον εὐλογήσας, καὶ τοὺς παρόντας στεφάνους ἐπιτίθεσθαι παραδοὺς, τοῖς νόμῳ γάμου συναπτομένοις ἀλλήλοις, καὶ μισθὸν ὥσπερ ἀπονέμων αὐτοῖς τοῦτον τῆς σωφροσύνης, ὅτι ἁγνοὶ πρὸς τὸν ὑπὸ σοῦ νομοθετηθέντα γάμον συνήφθησαν αὐτὸς καὶ ἐν τῇ λύσει τῶν παρόντων στεφάνων τοὺς συναφθέντας ἀλλήλοις εὐλόγησον, καὶ τὴν συνάφειαν αὐτῶν ἀδιάσπαστον διατήρησον, ἵνα εὐχαριστῶσι διαπαντὸς τῷ παναγίῳ ὀνόματί σου, τοῦ Πατρὸς, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, νῦν, καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 2Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, вѣне́цъ лѣ́та бл҃гослови́вый, и҆ сїѧ̑ вѣнцы̀ возложи́ти преда́вый зако́номъ бра́ка, сочетава́ющымсѧ дрꙋ́гъ дрꙋ́гꙋ, и҆ мздꙋ̀ а҆́ки ѿдаѧ̀ и҆́мъ цѣломꙋ́дрїѧ: занѐ чи́сти ко и҆́же ѿ тебѐ ᲂу҆законоположе́нномꙋ бра́кꙋ сочета́шасѧ: са́мъ и҆ въ разрѣше́нїи си́хъ вѣнцє́въ, сочета́вшихсѧ дрꙋ́гъ дрꙋ́гꙋ бл҃гословѝ, и҆ сочета́нїе и҆́хъ нерастерза́емо соблюдѝ: да бл҃годарѧ́тъ вы́нꙋ всест҃о́е и҆́мѧ твоѐ, ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.
3Εἰρήνη πάσι. 3Сщ҃е́нникъ: Ми́ръ всѣ̑мъ.
4Согла̑снаѧ дости́гше рабѝ твоѝ гдⷭ҇и, и҆ послѣ́дованїе соверши́вше въ ка́нѣ галїле́йстѣй бра́ка, и҆ спрѧ́тавше ꙗ҆̀же въ не́мъ зна́мєнїѧ, сла́вꙋ тебѣ̀ возсыла́ютъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.
5И҆ ѿпꙋ́стъ.
View:
Statistic
Всего токенов:
Токенов без связи:

Frequencies wordforms

Frequencies lexemes

Statistic wordforms

Публикация, выравнивание и разметка текста:Плешак Даниил Геннадьевич