Ἀκολουθία τοῦ στεφανώματος / Послѣ́дованїе вѣнча́нїѧ

Select texts:

The Greek text
Требник. В 2 частях. — М.: Синодальная типография, 1906
Требник: молитвослов для совершения священнодействий православной церкви. На русском языке / В переводе свящ. Василия Адаменко. — М., 2010
1Ἀκολουθία τοῦ στεφανώματος 1Послѣ́дованїе вѣнча́нїѧ 1Порядок совершения Таинства Брака
2Εἶ μὲν βούλονται ἐν ταὐτῷ στεφανωθῆναι, παραμένουσιν ἐν τῷ Ναῷ καὶ ἄρχεται ἀκολουθία τοῦ στεφανώματος. Εἰ δὲ μεθ᾿ ἡμέρας βούλονται στεφανωθῆναι, εἰσέρχονται ἐν τῷ Ναῷ ἐκ τοῦ νάρθηκος μετὰ κηρῶν ἁπτομένων, προπορευομένου τοῦ Ἱερέως μετὰ τοῦ θυμιατοῦ, καὶ ψάλλοντος τὸν ρκζ´( 127) Ψαλμόν. 2А҆́ще ᲂу҆́бѡ хотѧ́тъ въ то́жде вре́мѧ вѣнча́тисѧ, вхо́дѧтъ во хра́мъ со свѣща́ми возжже́нными, пред̾идꙋ́щꙋ сщ҃е́нникꙋ съ кади́льницею, и҆ пою́щꙋ ѱало́мъ рк҃з, си́це: 2Обручившиеся идут с зажженными свечами на середину храма, а священник, идя впереди их, совершает каждение и поет 127 псалом,
3 Χορὸς ἐν ἑκάστῳ στίχῳ λέγει· 3Лю́дїе же на кі́йждо сті́хъ глаго́лютъ: Сла́ва тебѣ̀ бж҃е на́шъ, сла́ва тебѣ̀. 3народ же после каждого стиха псалма поет припев:
4Μακάριοι πάντες οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον. 4Бл҃же́ни всѝ боѧ́щїисѧ гдⷭ҇а. Сла́ва тебѣ̀ бж҃е на́шъ, сла́ва тебѣ̀. 4Блажен всякий, боящийся Господа,
5Οἱ πορευόμενοι ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ. 5Ходѧ́щїи въ пꙋте́хъ є҆гѡ̀. Сла́ва тебѣ̀ бж҃е на́шъ, сла́ва тебѣ̀. 5ходящий путями Его.
6Τοὺς πόνους τῶν καρπῶν σου φάγεσαι. 6Трꙋды̀ плодѡ́въ твои́хъ снѣ́си. Сла́ва тебѣ̀ бж҃е на́шъ, сла́ва тебѣ̀. 6Ты будешь есть от трудов твоих рук;
7Μακάριος εἶ, καὶ καλῶς σοι ἔσται. 7Бл҃же́нъ є҆сѝ, и҆ добро̀ тебѣ̀ бꙋ́детъ. Сла́ва тебѣ̀ бж҃е на́шъ, сла́ва тебѣ̀. 7блажен ты и благо тебе!
8 γυνή σου ὡς ἄμπελος εὐθηνοῦσα ἐν τοῖς κλίτεσι τῆς οἰκίας σου. 8Жена̀ твоѧ̀ ꙗ҆́кѡ лоза̀ плодови́та, во страна́хъ до́мꙋ твоегѡ̀. Сла́ва тебѣ̀ бж҃е на́шъ, сла́ва тебѣ̀. 8Жена твоя, как плодовитая лоза,
9Οἱ υἱοί σου ὡς νεόφυτα ἐλαιῶν, κύκλῳ τῆς τραπέζης σου. 9Сы́нове твоѝ ꙗ҆́кѡ новосаждє́нїѧ ма̑слична, ѻ҆́крестъ трапе́зы твоеѧ̀. Сла́ва тебѣ̀ бж҃е на́шъ, сла́ва тебѣ̀. 9в доме твоем сыновья твои, как масличные ветви, вокруг трапезы твоей:
10Ἰδοὺ οὕτως εὐλογηθήσεται ἄνθρωπος φοβούμενος τὸν Κύριον. 10Сѐ та́кѡ бл҃гослови́тсѧ человѣ́къ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а. Сла́ва тебѣ̀ бж҃е на́шъ, сла́ва тебѣ̀. 10так благословится человек, боящийся Господа.
11Εὐλογήσαι σε Κύριος ἐκ Σιών, καὶ ἴδοις τὰ ἀγαθὰ Ἱερουσαλὴμ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου. 11Бл҃гослови́тъ тѧ̀ гдⷭ҇ь ѿ сїѡ́на, и҆ ᲂу҆́зриши бл҃га̑ѧ і҆ерⷭ҇ли́ма всѧ̑ дни̑ живота̀ твоегѡ̀. Сла́ва тебѣ̀ бж҃е на́шъ, сла́ва тебѣ̀. 11Благословит тебя Господь с Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей.
12Καὶ ἴδοις υἱοὺς τῶν υἱῶν σου. Εἰρήνη ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ. 12И҆ ᲂу҆́зриши сы́ны сынѡ́въ твои́хъ: ми́ръ на і҆и҃лѧ. Сла́ва тебѣ̀ бж҃е на́шъ, сла́ва тебѣ̀. 12Увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиля.
13Посе́мъ глаго́летъ і҆ере́й поꙋчи́тельное сло́во, сказꙋ́ѧ и҆̀мъ, что̀ є҆́сть сꙋпрꙋ́жества та́йна: и҆ ка́кѡ въ сꙋпрꙋ́жествѣ бг҃оꙋго́днѡ и҆ че́стнѡ жи́тельствовати и҆́мꙋтъ. По сконча́нїи же сло́ва, вопроша́етъ і҆ере́й жениха̀ глаго́лѧ: 13Затем священник произносит поучительное слово о таинстве брака и о жизни и обязанностях вступивших в брак, а по окончании спрашивает жениха:
14И҆́маши ли, и҆́мⷬ҇къ произволе́нїе бл҃го́е и҆ непринꙋжде́нное, и҆ крѣ́пкꙋю мы́сль, поѧ́ти себѣ̀ въ женꙋ̀ сїю̀, и҆́мⷬ҇къ, ю҆́же здѣ̀ пред̾ тобо́ю ви́диши; 14Имеешь ли ты искреннее и непринужденное желание и твердое намерение быть мужем этой( имя) , которую видишь здесь перед собою?
15И҆ ѿвѣща́етъ жени́хъ, глаго́лѧ: 15Ответ:
16И҆́мамъ, честны́й ѻ҆́тче. 16Имею, святой отец.
17І҆ере́й па́ки: 17Вопрос:
18Не ѡ҆бѣща́лсѧ ли є҆сѝ и҆но́й невѣ́стѣ; 18Не связан ли ты обещанием другой невесте?
19Жени́хъ: Не ѡ҆бѣща́хсѧ, честны́й ѻ҆́тче. 19Ответ: Нет, не связан, святой отец.
20И҆ а҆́бїе і҆ере́й, зрѧ̀ къ невѣ́стѣ, вопроша́етъ ю҆̀, глаго́лѧ: 20Затем священник обращается к невесте:
21И҆́маши ли произволе́нїе бл҃го́е и҆ непринꙋжде́нное, и҆ тве́рдꙋю мы́сль, поѧ́ти себѣ̀ въ мꙋ́жа сего̀ и҆́мⷬ҇къ, є҆го́же пред̾ тобо́ю здѣ̀ ви́диши; 21Имеешь ли ты искреннее и непринужденное желание и твердое намерение быть женою этого( имя) , которого видишь здесь пред собою?
22И҆ ѿвѣща́етъ невѣ́ста, глаго́лющи: И҆́мамъ, честны́й ѻ҆́тче. 22Ответ: Имею, святой отец. другому жениху Ответ Нет, не связана, святой отец».
23І҆ере́й па́ки: Не ѡ҆бѣща́ласѧ ли є҆сѝ и҆но́мꙋ мꙋ́жꙋ: 23Вопрос: Не связана ли ты обещанием?
24И҆ ѿвѣща́етъ невѣ́ста: 24Ответ:
25Не ѡ҆бѣща́хсѧ, честны́й ѻ҆́тче. 25«Нет, не связана, святой отец».
26Εἶτα λέγει Διάκονος· 26Та́же глаго́летъ дїа́конъ: 26Диакон:
27Εὐλόγησον, Δέσποτα. 27Бл҃гословѝ влады́ко. 27Благослови, владыка.
28 Ἱερεύς, στραφεὶς κατὰ ἀνατολὰς καὶ ὑψῶν, ὡς συνήθως, τὸ ἅγιον Εὐαγγέλιον, ἐκφωνεῖ· Εὐλογημένη Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 28Сщ҃е́нникъ: Бл҃гослове́но црⷭ҇тво: 28Священник: Благословенно Царство...
29 Χορός· Ἀμήν. 29Ли́къ: А҆ми́нь. 29Народ: Аминь.
30Κατὰ τὴν πασχάλιον περίοδον, ψάλλεται τὸ« Χριστὸς ἀνέστη» ( γ´) .
31 Διάκονος λέγει τὴν Συναπτήν, δὲ Χορὸς μεθ᾿ ἑκάστην Δέησιν λέγει τό· Κύριε, ἐλέησον.
32 Διάκονος· Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 32Дїа́конъ є҆ктенїю̀: Ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ. 32Диакон ектению: В мире Господу помолимся.
33Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης, καὶ τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 33Ѡ҆ свы́шнемъ ми́рѣ: 33О ниспослании мира свыше
34Ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν, καὶ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 34Ѡ҆ ми́рѣ всегѡ̀ мі́ра: 34О мире всего мира.
35Ὑπὲρ τοῦ ἁγίου Οἴκου τούτου, καὶ τῶν μετὰ πίστεως, εὐλαβείας καὶ φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 35Ѡ҆ ст҃ѣ́мъ хра́мѣ се́мъ: 35Об этом святом храме
36Ὑπὲρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν( τοῦ δεῖνος) , τοῦ τιμίου πρεσβυτερίου, τῆς ἐν Χριστῷ διακονίας, παντὸς τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 36Ѡ҆ ст҃ѣ́йшемъ прави́тельствꙋющемъ сѷно́дѣ: Ѡ҆ бл҃гочести́вѣйшемъ: 36О святейших вселенских православных патриархах…. О богохранимой Российской стране и правительстве ее
37Ὑπὲρ τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ( τοῦδε) καὶ( τῆς δε) , τῶν νῦν συναπτομένων ἀλλήλοις εἰς γάμου κοινωνίαν, καὶ τῆς σωτηρίας αὐτῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 37Ѡ҆ рабѣ́хъ бж҃їихъ, и҆́мⷬ҇къ, и҆́мⷬ҇къ, ны́нѣ сочетава́ющихсѧ дрꙋ́гъ дрꙋ́гꙋ въ бра́ка ѻ҆бще́нїе, и҆ ѡ҆ сп҃се́нїи и҆́хъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ. 37О рабах Божиих( имена) , сочетающихся сегодня друг с другом для брачного общения и о спасении их, Господу помолимся
38Ὑπὲρ τοῦ εὐλογηθῆναι τὸν γάμον τοῦτον, ὡς τὸν ἐν Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 38Ѡ҆ є҆́же бл҃гослови́тисѧ бра́кꙋ семꙋ̀, ꙗ҆́коже въ ка́нѣ галїле́йстѣй, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ. 38Чтобы Господь, как в Кане Галилейской, благословил этот брак, помолимся.
39Ὑπὲρ τοῦ παρασχεθῆναι αὐτοῖς σωφροσύνην, καὶ καρπὸν κοιλίας πρὸς τὸ συμφέρον, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 39Ѡ҆ є҆́же пода́тисѧ и҆̀мъ цѣломꙋ́дрїю, и҆ плодꙋ̀ чре́ва на по́льзꙋ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ. 39О даровании вступающим в брак целомудрия и чадородия на пользу, Господу помолимся.
40Ὑπὲρ τοῦ εὐφρανθῆναι αὐτοὺς ἐν ὁράσει υἱῶν καὶ θυγατέρων, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 40Ѡ҆ є҆́же. возвесели́тисѧ и҆̀мъ видѣ́нїемъ сынѡ́въ и҆ дще́рей, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ. 40Чтобы радоваться им при виде своих сыновей и дочерей, Господу помолимся
41Ὑπὲρ τοῦ δωρηθῆναι αὐτοῖς εὐτεκνίας ἀπόλαυσιν, καὶ ἀκατάγνωστον διαγωγήν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 41Ѡ҆ є҆́же дарова́тисѧ и҆̀мъ бл҃гоча́дїѧ воспрїѧ́тїю, и҆ незазо́рномꙋ пребыва́нїю, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.
42Ὑπὲρ τοῦ δωρηθῆναι αὐτοῖς τε καὶ ἡμῖν πάντα τὰ πρὸς σωτηρίαν αἰτήματα, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 42Ѡ҆ є҆́же дарова́ти и҆̀мже и҆ на́мъ всѧ̑ ко сп҃се́нїю прошє́нїѧ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.
43Ὑπὲρ τοῦ ῥυσθῆναι αὐτούς τε καὶ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 43Ѡ҆ є҆́же и҆зба́витисѧ и҆̀мже и҆ на́мъ ѿ всѧ́кїѧ ско́рби:
44Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον, καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, Θεός, τῇ σῇ χάριτι. 44Застꙋпѝ, сп҃сѝ, поми́лꙋй:
45Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα. 45Прест҃ꙋ́ю, пречⷭ҇тꙋю, пребл҃гослове́ннꙋю:
46 Χορός· Σοί, Κύριε.
47 Ἱερεύς, ἐκφώνως· 47Сщ҃е́нникъ возгла́снѡ:
48Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 48Ꙗ҆́кѡ подоба́етъ тебѣ̀ всѧ́каѧ сла́ва:
49 Χορός· Ἀμήν. 49Ли́къ: А҆ми́нь.
50 Διάκονος· Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 50Дїа́конъ: Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.
51 Χορός· Κύριε, ἐλέησον. 51Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.
52Καὶ Ἱερεὺς λέγει μεγαλοφώνως τὴν Εὐχὴν· 52Сщ҃е́нникъ мл҃твꙋ сїю̀ велегла́снѡ: 52Священник:
53 Θεὸς ἄχραντος, καὶ πάσης κτίσεως δημιουργός, τὴν πλευρὰν τοῦ προπάτορος Ἀδὰμ διὰ τὴν σὴν φιλανθρωπίαν εἰς γυναῖκα μεταμορφώσας, καὶ εὐλογήσας αὐτούς, καὶ εἰπών· 53Бж҃е пречⷭ҇тый, и҆ всеѧ̀ тва́ри содѣ́телю, ребро̀ пра́ѻтца а҆да́ма за твоѐ чл҃вѣколю́бїе въ женꙋ̀ преѡбрази́вый, и҆ бл҃гослови́вый ѧ҆̀, и҆ рекі́й: 53Боже Пречистый и Создатель всего существующего! Ты, по Своему человеколюбию, преобразовавший ребро праотца Адама в жену, и благословивший ее и Адама, и сказавший им:
54«Αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε, καὶ κατακυριεύσατε τῆς γῆς», καὶ ἀμφοτέρους αὐτοὺς ἓν μέλος ἀναδείξας διὰ τῆς συζυγίας· 54расти́тесѧ и҆ мно́житесѧ и҆ ѡ҆блада́йте земле́ю, и҆ ѻ҆бою̀ є҆ю̀ є҆ди́нъ ᲂу҆́дъ показа́вый сопрѧже́нїемъ: 54«Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею», и Ты, супружеством явивший их двух одним телом;
55ἕνεκεν γὰρ τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα, καὶ προσκολληθήσεται τῇ ἰδίᾳ γυναικί, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν· καί, οὓς Θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μή χωριζέτω· 55сегѡ́ бо ра́ди ѡ҆ста́витъ человѣ́къ ѻ҆тца̀ своего̀ и҆ ма́терь, и҆ прилѣпи́тсѧ женѣ̀ свое́й, и҆ бꙋ́дета два̀ въ пло́ть є҆ди́нꙋ, и҆ ꙗ҆̀же бг҃ъ спрѧжѐ, человѣ́къ да не разлꙋча́етъ. 55поэтому, оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть и что Бог соединит, того человек да не разлучает.
56 τὸν θεράποντά σου Ἀβραὰμ εὐλογήσας, καὶ διανοίξας τὴν μήτραν Σάῤῥας, καὶ πατέρα πλήθους ἐθνῶν ποιήσας· 56и҆́же раба̀ твоего̀ а҆враа́ма бл҃гослови́вый и҆ разве́рзый ложесна̀ са̑ррина, и҆ ѻ҆тца̀ мно́жества ꙗ҆зы́кѡвъ сотвори́вый: 56Ты, Господи, благословил раба Своего Авраама и, разрешив неплодство Сарры, сделал его отцом множества народов;
57 τὸν Ἰσαὰκ τῇ Ῥεβέκκᾳ χαρισάμενος, καὶ τὸν τόκον αὐτῆς εὐλογήσας· τὸν Ἰακὼβ τῇ Ῥαχὴλ συνάψας, καὶ ἐξ αὐτοῦ τοὺς δώδεκα Πατριάρχας, ἀναδείξας· 57и҆́же і҆саа́ка реве́кцѣ дарова́вый, и҆ рождество̀ є҆ѧ̀ бл҃гослови́вый: и҆́же і҆а́кѡва рахи́лѣ сочета́вый, и҆ и҆з̾ негѡ̀ двана́десѧть патрїа́рхѡвъ показа́вый: 57Ты даровал Исааку Ревекку и благословил рожденного ею; Ты сочетал Иакова с Рахилью и явил от него двенадцать патриархов;
58 τὸν Ἰωσὴφ καὶ τὴν Ἀσυνὲθ συζεύξας, καρπὸν παιδοποιΐας αὐτοῖς τὸν Ἐφραίμ, καὶ τὸν Μανασσῆν χαρισάμενος· τὸν Ζαχαρίαν καὶ τὴν Ἐλισάβετ προσδεξάμενος, καὶ Πρόδρομον τὸν τόκον αὐτῶν ἀναδείξας· 58и҆́же і҆ѡ́сифа и҆ а҆сене́ѳꙋ спрѧгі́й, пло́дъ дѣтотворе́нїѧ и҆̀мъ, є҆фре́ма и҆ манассі́ю дарова́вый: и҆́же заха́рїю и҆ є҆лїсаве́тъ прїе́мый, и҆ предте́чꙋ рожде́нїе и҆̀мъ показа́вый: 58Ты соединил Иосифа с Асенефой и даровал им Ефрема и Манассию, плод чадородия; Ты принял Захария и Елисавету и явил через них рождение Предтечи;
59 ἐκ τῆς ῥίζης Ἰεσσαὶ τὸ κατὰ σάρκα βλαστήσας τὴν ἀειπάρθενον, καὶ ἐξ αὐτῆς σαρκωθεὶς καὶ τεχθεὶς εἰς σωτηρίαν τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων· διὰ τὴν ἄφραστόν σου δωρεὰν καὶ πολλὴν ἀγαθότητα παραγενόμενος ἐν Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας καὶ τὸν ἐκεῖσε γάμον εὐλογήσας, ἵνα φανερώσῃς ὅτι σὸν θέλημά ἐστιν ἔννομος συζυγία καὶ ἐξ αὐτῆς παιδοποιΐα. 59и҆́же ѿ ко́рене і҆ессе́ова по пло́ти и҆зрасти́вый приснодв҃ꙋ, и҆ и҆з̾ неѧ̀ воплоти́выйсѧ, и҆ роди́выйсѧ во сп҃се́нїе ро́да человѣ́ческагѡ, и҆́же за неизрече́нный тво́й да́ръ и҆ мно́гꙋю бл҃гость, прише́дый въ ка́нꙋ галїле́йскꙋю, и҆ та́мошнїй бра́къ бл҃гослови́вый: да ꙗ҆ви́ши, ꙗ҆́кѡ твоѧ̀ во́лѧ є҆́сть зако́нное сꙋпрꙋ́жество, и҆ є҆́же и҆з̾ негѡ̀ чадотворе́нїе. 59Ты произрастил из рода корня Иессеева Вечнодеву Марию и от Нее воплотился и родился для спасения человеческого рода; Ты, по неизреченному Твоему дару и великому милосердию, пришедши в Кану Галилейскую, благословил там брак, и всем этим Ты показал, что на законное супружество и его чадородие, есть Твое соизволение.
60Αὐτός, Δέσποτα Πανάγιε, πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν τῶν ἱκετῶν σου, ὡς ἐκεῖσε καὶ ἐνταῦθα παραγενόμενος τῇ ἀοράτῳ σου ἐπιστασίᾳ· εὐλόγησον τὸν γάμον τοῦτον, καὶ παράσχου τοῖς δούλοις σου τούτοις( τῷ δεῖνι) καὶ( τῇ δεῖνι) ζωὴν εἰρηνικήν, μακροημέρευσιν, σωφροσύνην, τὴν εἰς ἀλλήλους ἀγάπην ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης, σπέρμα μακρόβιον, τὴν ἐπὶ τέκνοις χάριν, τὸν ἀμαράντινον τῆς δόξης στέφανον. Ἀξίωσον αὐτοὺς ἰδεῖν τέκνα τέκνων· 60са́мъ влⷣко прест҃ы́й, прїимѝ моле́нїе на́съ рабѡ́въ твои́хъ, ꙗ҆́коже та́мѡ, и҆ здѣ̀ прише́дъ неви́димымъ твои́мъ предста́тельствомъ, бл҃гословѝ бра́къ се́й, и҆ пода́ждь рабѡ́мъ твои̑мъ си̑мъ, и҆́мⷬ҇къ, и҆ и҆́мⷬ҇къ, живо́тъ ми́ренъ, долгоде́нствїе, цѣломꙋ́дрїе, дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ любо́вь въ сою́зѣ ми́ра, сѣ́мѧ долгожи́зненное, ѡ҆ ча́дѣхъ бл҃года́ть, неꙋвѧда́емый сла́вы вѣне́цъ. сподо́би ѧ҆̀ ви́дѣти ча̑да ча́дѡвъ, 60Поэтому Ты Сам, Пресвятой Владыка, прийми моление нас, Твоих рабов, и, как в Кане, благослови и этот брак, явившись здесь невидимым Своим присутствием, и даруй этим Твоим рабам( имена) мирную жизнь, долгоденствие, целомудрие, друг ко другу любовь в союзе мира, долгожизненное потомство, благодать на детей, неувядаемый венец славы; удостой их видеть детей у детей,
61τὴν κοίτην αὐτῶν ἀνεπιβούλευτον διατήρησον· καὶ δὸς αὐτοῖς ἀπὸ τῆς δρόσου τοῦ οὐρανοῦ ἄνωθεν, καὶ ἀπὸ τῆς πιότητος τῆς γῆς· ἔμπλησον τοὺς οἴκους αὐτῶν σίτου, οἴνου καὶ ἐλέου καὶ πάσης ἀγαθωσύνης, ἵνα μεταδιδῶσι καὶ τοῖς χρείαν ἔχουσι, δωρούμενος ἅμα καὶ τοῖς συμπαροῦσι πάντα τὰ πρὸς σωτηρίαν αἰτήματα. 61ло́же є҆ю̀ ненавѣ́тно соблюдѝ, и҆ да́ждь и҆́ма ѿ росы̀ нбⷭ҇ныѧ свы́ше, и҆ ѿ тꙋ́ка земна́гѡ: и҆спо́лни до́мы и҆́хъ пшени́цы, вїна̀ и҆ є҆ле́а и҆ всѧ́кїѧ благосты́ни, да преподаю́тъ и҆ тре́бꙋющымъ, да́рꙋѧ кꙋ́пнѡ и҆ сꙋ́щымъ съ ни́ма всѧ̑ ꙗ҆̀же ко сп҃се́нїю прошє́нїѧ. 61сохрани неопороченным их ложе и даруй им свыше от небесной росы и от земного богатства, наполняя их дома пшеницей, вином, елеем и всяким добром, чтобы они могли подавать нуждающимся, а также даруй и находящимся с ними все просимое для спасения.
62Ὅτι Θεὸς ἐλέους, οἰκτιρμῶν καὶ φιλανθρωπίας ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρί, καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 62Ꙗ҆́кѡ бг҃ъ млⷭ҇ти, и҆ щедро́тъ, и҆ чл҃вѣколю́бїѧ є҆сѝ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, со безнача́льнымъ твои́мъ ѻ҆ц҃е́мъ, и҆ прест҃ы́мъ, и҆ бл҃ги́мъ, и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. 62Ибо Ты Бог милости, щедрот и человеколюбия и мы воссылаем славу Тебе с Твоим Безначальным Отцом и с Пресвятым, Всеблагим и Животворящим Твоим Духом, ныне и всегда и во веки веков.
63 Χορός· Ἀμήν. 63Ли́къ: А҆ми́нь. 63Народ: Аминь.
64 Διάκονος· Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 64Дїа́конъ: Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ. 64Диакон: Господу помолимся.
65 Χορός· Κύριε, ἐλέησον 65Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй. 65Народ: Господи, помилуй.
66 δὲ Ἱερεὺς ἐκφώνως τὴν Εὐχὴν· 66Сщ҃е́нникъ, мл҃твꙋ сїю̀ велегла́снѡ: 66Священник:
67Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε Θεὸς ἡμῶν, τοῦ μυστικοῦ καὶ ἀχράντου γάμου ἱερουργὸς καὶ τοῦ σωματικοῦ νομοθέτης, τῆς ἀφθαρσίας φύλαξ, καὶ τῶν βιοτικῶν ἀγαθὸς οἰκονόμος· αὐτὸς καὶ νῦν, Δέσποτα, ἐν ἀρχῇ πλάσας τὸν ἄνθρωπον, καὶ θέμενος αὐτὸν ὡς βασιλέα τῆς κτίσεως, καὶ εἰπών· 67Бл҃гослове́нъ є҆сѝ гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, и҆́же та́йнагѡ и҆ чи́стагѡ бра́ка свѧщеннодѣйстви́телю, и҆ тѣле́снагѡ законоположи́телю, нетлѣ́нїѧ храни́телю, жите́йскихъ благі́й строи́телю: са́мъ и҆ ны́нѣ влⷣко, въ нача́лѣ созда́вый человѣ́ка, и҆ положи́вый є҆го̀ ꙗ҆́кѡ царѧ̀ тва́ри, и҆ рекі́й: 67Благословен Ты, Господи Боже наш, Священнодействователь таинственного и непорочного брака и Законоположитель брачного единения, Покровитель целомудрия и Благоустроитель всего земного! Ты, Владыка, создавши вначале человека, поставил его царем над всеми творениями и сказал:
68«Οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον ἐπὶ τῆς γῆς· ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν κατ᾿· αὐτόν»· καὶ λαβὼν μίαν τῶν πλευρῶν αὐτοῦ, ἔπλασας γυναῖκα, ἣν ἰδὼν Ἀδὰμ εἶπε·« Τοῦτο νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστῶν μου καὶ σάρξ ἐκ τῆς σαρκός μου· 68не добро̀ бы́ти человѣ́кꙋ є҆ди́номꙋ на землѝ, сотвори́мъ є҆мꙋ̀ помо́щника по немꙋ̀: и҆ взе́мъ є҆ди́но ѿ ре́бръ є҆гѡ̀, созда́лъ є҆сѝ женꙋ̀, ю҆́же ви́дѣвъ а҆да́мъ, речѐ: сїѧ̀ ны́нѣ ко́сть ѿ косте́й мои́хъ, и҆ пло́ть ѿ пло́ти моеѧ̀: 68«Не хорошо быть человеку одному на земле, сотворим ему помощника, соответственного ему» и, взявши одно из ребер его, Ты создал ему жену, увидев которую, Адам сказал Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей.
69αὕτη κληθήσεται γυνή, ὅτι ἐκ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἐλήφθη αὕτη· ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα, καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν»· καὶ« οὓς Θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω»· 69сїѧ̀ нарече́тсѧ жена̀ ꙗ҆́кѡ ѿ мꙋ́жа своегѡ̀ взѧта̀ бы́сть сїѧ̀. сегѡ̀ ра́ди ѡ҆ста́витъ человѣ́къ ѻ҆тца̀ своего̀ и҆ ма́терь, и҆ прилѣпи́тсѧ женѣ̀ свое́й, и҆ бꙋ́дета два̀ въ пло́ть є҆ди́нꙋ: и҆ ꙗ҆̀же бг҃ъ сопрѧжѐ, человѣ́къ да не разлꙋча́етъ. 69Она будет называться женою, ибо взята от мужа своего», поэтому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть, и что Бог соединил, того человек да не разлучает.
70Αὐτὸς καὶ νῦν, Δέσποτα Κύριε, Θεὸς ἡμῶν, κατάπεμψον τὴν χάριν σου τὴν ἐπουράνιον ἐπὶ τούς δούλους σου τούτους( τὸν δεῖνα) καὶ( τὴν δεῖνα) · καὶ δὸς τῇ παιδίσκῃ ταύτῃ ἐν πᾶσιν ὑποταγῆναι τῷ ἀνδρί, καὶ τὸν δοῦλόν σου τοῦτον εἶναι εἰς κεφαλὴν τῆς γυναικός, ὅπως βιώσωσι κατὰ τὸ θέλημά σου. Εὐλόγησον αὐτούς, Κύριε, Θεὸς ἡμῶν, ὡς εὐλόγησας τὸν Ἀβραὰμ καὶ τὴν Σάῤῥαν. 70са́мъ и҆ ны́нѣ влⷣко гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, низпослѝ бл҃года́ть твою̀ нбⷭ҇нꙋю на рабы̑ твоѧ̑ сїѧ̑, и҆́мⷬ҇къ, и҆́мⷬ҇къ: и҆ да́ждь рабѣ̀ се́й во все́мъ повинова́тисѧ мꙋ́жꙋ, и҆ рабꙋ̀ твоемꙋ̀ семꙋ̀ бы́ти во главꙋ̀ жены̀, ꙗ҆́кѡ да поживꙋ́тъ по во́ли твое́й. Бл҃гословѝ ѧ҆̀ гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, ꙗ҆́коже бл҃гослови́лъ є҆сѝ а҆враа́ма и҆ са́ррꙋ: 70И теперь Ты Сам, Владыка Господи Боже наш, ниспошли Твою небесную благодать на этих Твоих рабов( имена) , и даруй этой Твоей рабе во всем повиноваться мужу, а этому рабу Твоему быть главою жены, чтобы они жили по Твоей воле. Благослови их, Господи Боже наш, так, как благословил Ты Авраама и Сарру;
71Εὐλόγησον αὐτούς, Κύριε Θεὸς ἡμῶν, ὡς εὐλόγησας τὸν Ἰσαὰκ καὶ τὴν Ῥεβέκκαν. Εὐλόγησον αὐτοὺς Κύριε Θεὸς ἡμῶν, ὡς εὐλόγησας τὸν Ἰακὼβ καὶ πάντας τοὺς πατριάρχας. 71Бл҃гословѝ ѧ҆̀ гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, ꙗ҆́коже бл҃гослови́лъ є҆сѝ і҆саа́ка и҆ реве́ккꙋ: Бл҃гословѝ ѧ҆̀ гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, ꙗ҆́коже бл҃гослови́лъ є҆сѝ і҆а́кѡва, и҆ всѧ̑ патрїа́рхи: 71благослови их, Господи Боже наш, как благословил Ты Исаака и Ревекку; благослови их, Господи Боже наш, как благословил Ты Иакова и всех патриархов;
72Εὐλόγησον αὐτούς, Κύριε Θεὸς ἡμῶν, ὡς εὐλόγησας τὸν Ἰωσὴφ καὶ τὴν Ἀσυνέθ. Εὐλόγησον αὐτούς, Κύριε Θεὸς ἡμῶν, ὡς εὐλόγησας Μωσέα καὶ Σεπφόραν. 72Бл҃гословѝ ѧ҆̀ гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, ꙗ҆́коже бл҃гослови́лъ є҆сѝ і҆ѡ́сифа и҆ а҆сене́ѳꙋ: Бл҃гословѝ ѧ҆̀ гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, ꙗ҆́коже бл҃гослови́лъ є҆сѝ мѡѷсе́а и҆ сепфѡ́рꙋ: 72благослови их, Господи Боже наш, как благословил Ты Иосифа и Асенефу; благослови их, Господи Боже наш, как благословил Ты Моисея и Сепфору;
73Εὐλόγησον αὐτούς, Κύριε Θεὸς ἡμῶν, ὡς εὐλόγησας Ἰωακεὶμ καὶ τὴν Ἄνναν. Εὐλόγησον αὐτούς, Κύριε Θεὸς ἡμῶν, ὡς εὐλόγησας Ζαχαρίαν καὶ τήν Ἐλισάβετ. Διαφύλαξον αὐτούς, Κύριε Θεὸς ἡμῶν, ὡς διεφύλαξας τὸν Νῶε ἐν τῇ Κιβωτῷ. 73Бл҃гословѝ ѧ҆̀ гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, ꙗ҆́коже бл҃гослови́лъ є҆сѝ і҆ѡакі́ма и҆ а҆́ннꙋ: Бл҃гословѝ ѧ҆̀ гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, ꙗ҆́коже бл҃гослови́лъ є҆сѝ заха́рїю и҆ є҆лїсаве́тъ. Сохранѝ ѧ҆̀ гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, ꙗ҆́коже сохрани́лъ є҆сѝ нѡ́ѧ въ ковче́зѣ: 73благослови их, Господи Боже наш, как благословил Ты Иоакима и Анну; благослови их, Господи Боже наш, как благословил Ты Захария и Елисавету. Сохрани их Господи Боже наш, так, как сохранил Ты Ноя в ковчеге;
74Διαφύλαξον αὐτούς, Κύριε Θεὸς ἡμῶν, ὡς διεφύλαξας τὸν Ἰωνᾶν ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους. Διαφύλαξον αὐτούς, Κύριε Θεὸς ἡμῶν, ὡς διεφύλαξας τοὺς ἁγίους τρεῖς Παῖδας ἐκ τοῦ πυρός, καταπέμψας αὐτοῖς δρόσον οὐρανόθεν· καὶ ἔλθοι ἐπ᾿ αὐτοὺς χαρὰ ἐκείνη, ἣν ἔσχεν μακαρία Ἑλένη, ὅτε εὗρε τὸν τίμιον Σταυρόν. 74сохранѝ ѧ҆̀ гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, ꙗ҆́коже сохрани́лъ є҆сѝ і҆ѡ́нꙋ во чре́вѣ ки́товѣ. Сохранѝ ѧ҆̀ гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, ꙗ҆́коже сохрани́лъ є҆сѝ ст҃ы̑ѧ трѝ ѻ҆́троки ѿ ѻ҆гнѧ̀, низпосла́вый и҆̀мъ ро́сꙋ съ нб҃сѐ: и҆ да прїи́детъ на нѧ̀ ра́дость ѻ҆́наѧ, ю҆́же и҆мѧ́ше бл҃же́ннаѧ є҆ле́на, є҆гда̀ ѡ҆брѣ́те чⷭ҇тны́й крⷭ҇тъ. 74сохрани их, Господи Боже наш, как сохранил Ты Иону во чреве кита; сохрани их, Господи Боже наш, как сохранил Ты от огня трех святых юношей: Анания, Азария и Мисаила, ниспослав им с неба росу. Да снизойдет на сочетающихся Твоих рабов радость, какую имела блаженная Елена, когда нашла Твой святой Крест.
75Μνημόνευσον αὐτῶν, Κύριε Θεὸς ἡμῶν, ὡς ἐμνημόνευσας τοῦ Ἐνώχ, τοῦ Σήμ, τοῦ Ἠλία. 75Помѧнѝ ѧ҆̀ гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, ꙗ҆́коже помѧнꙋ́лъ є҆сѝ є҆нѡ́ха, си́ма, и҆лїю̀. 75Вспомни их, Господи Боже наш, так, как вспомнил Ты Еноха, Сима и Илию;
76Μνημόνευσον αὐτῶν, Κύριε Θεὸς ἡμῶν, ὡς ἐμνημόνευσας τῶν ἁγίων σου Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, καταπέμψας αὐτοῖς οὐρανόθεν τοὺς στεφάνους. Μνημόνευσον, Κύριε Θεὸς ἡμῶν, καὶ τῶν ἀναθρεψάντων αὐτοὺς γονέων· ὅτι εὐχαὶ γονέων στηρίζουσι θεμέλια οἴκων. 76Помѧнѝ ѧ҆̀ гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, ꙗ҆́коже помѧнꙋ́лъ є҆сѝ ст҃ы̑ѧ твоѧ̑ четы́редесѧть мꙋ́ченики, низпосла́вый и҆̀мъ съ нб҃сѐ вѣнцы̀. Помѧнѝ бж҃е и҆ воспита́вшыѧ и҆́хъ роди́тели: занѐ мл҃твы роди́телей ᲂу҆твержда́ютъ ѡ҆снова̑нїѧ домѡ́въ. 76вспомни их, Господи Боже наш, как вспомнил Ты святых Твоих сорок мучеников, ниспослав им с неба венцы; вспомни, Боже, и родителей, воспитавших этих обручившихся, так как молитвы родителей утверждают основания домов;
77Μνημόνευσον, Κύριε Θεὸς ἡμῶν, τῶν δούλων σου τῶν Παρανύμφων, τῶν συνελθόντων εἰς τὴν χαρὰν ταύτην. Μνημόνευσον, Κύριε Θεὸς ἡμῶν, τοῦ δούλου σου( τοῦδε) καὶ τῆς δούλης σου( τῆς δε) , καὶ εὐλόγησον αὐτούς. 77Помѧнѝ гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, рабы̑ твоѧ̑ ᲂу҆невѣ́стившыѧсѧ, сше́дшыѧсѧ въ ра́дость сїю̀. Помѧнѝ гдⷭ҇и бж҃е на́шъ раба̀ твоего̀, и҆́мⷬ҇къ, и҆ рабꙋ̀ твою̀, и҆́мⷬ҇къ, и҆ бл҃гословѝ ѧ҆̀. 77вспомни, Господи Боже наш, и Твоих рабов, обручившихся и соединившихся для этой радости; вспомни, Господи Боже наш, Твоего раба( имя) и рабу Твою( имя и благослови их.
78Δὸς αὐτοῖς καρπὸν κοιλίας, καλλιτεκνίαν, ὁμόνοιαν ψυχῶν καὶ σωμάτων, Ὕψωσον αὐτοὺς ὡς τὰς κέδρους τοῦ Λιβάνου, ὡς ἄμπελον εὐκληματοῦσαν. 78Да́ждь и҆̀мъ пло́дъ чре́ва, доброча́дїе, є҆диномы́слїе дꙋ́шъ и҆ тѣле́съ: возвы́си ѧ҆̀ ꙗ҆́кѡ ке́дры лїва̑нскїѧ, ꙗ҆́кѡ ло́зꙋ бл҃горо́згнꙋю. 78Даруй им плод чрева, благочестивых детей, телесное и духовное единомыслие; возвысь их, подобно кедрам ливанским и ветвистой виноградной лозе
79Δώρησαι αὐτοῖς σπέρμα στάχυος, ἵνα, πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχοντες, περισσεύσωσιν εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν καὶ σοὶ εὐάρεστον, καὶ ἴδωσιν υἱοὺς τῶν υἱῶν αὐτῶν, ὡς νεόφυτα ἐλαιῶν κύκλῳ τῆς τραπέζης αὐτῶν· καὶ, εὐαρεστήσαντες ἐνώπιόν σου, λάμψωσιν ὡς φωστῆρες ἐν οὐρανῷ, ἐν σοὶ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν· πρέπει πᾶσα δόξα, κράτος, τιμή, καὶ προσκύνησις, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 79Да́рꙋй и҆́мъ сѣ́мѧ кла́сѧно, да всѧ́кое самодово́льство и҆мꙋ́ще, и҆з̾ѡби́лꙋютъ на всѧ́кое дѣ́ло бл҃го́е, и҆ тебѣ̀ бл҃гоꙋго́дное: и҆ да ᲂу҆́зрѧтъ сы́ны сынѡ́въ свои́хъ, ꙗ҆́кѡ новосаждє́нїѧ ма̑сличнаѧ ѻ҆́крестъ трапе́зы и҆́хъ: и҆ бл҃гоꙋгоди́вше пред̾ тобо́ю, возсїѧ́ютъ ꙗ҆́кѡ свѣти̑ла на нб҃сѝ, въ тебѣ̀ гдⷭ҇ѣ на́шемъ. съ тобо́ю же сла́ва, держа́ва, че́сть и҆ поклоне́нїе, безнача́льномꙋ твоемꙋ̀ ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ животворѧ́щемꙋ твоемꙋ̀ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. 79Даруй им хлебное семя, чтобы, имея всякий достаток они были щедры на всякое доброе и угодное Тебе дело, и да увидят они вокруг своей трапезы сыновей у сыновей своих, как масличные ветви, и, чтобы угодивши Тебе, они как светила воссияли на небе у Тебя, Господа нашего, Тебе же, с Безначальным Твоим Отцом и Животворящим Твоим Духом, да будет слава, власть, честь и поклонение, ныне и всегда и во веки веков.
80 Χορός· Ἀμήν. 80Ли́къ: А҆ми́нь. 80Народ: Аминь.
81 Διάκονος· Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 81Дїа́конъ: Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ. 81Диакон: Господу помолимся.
82 Χορός· Κύριε, ἐλέησον· 82Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй. 82Народ: Господи, помилуй.
83Καὶ πάλιν Ἱερεὺς τὴν Εὐχὴν ταύτην ἐκφώνως· 83И҆ па́ки сщ҃е́нникъ мл҃твꙋ сїю̀ глаго́летъ велегла́снѡ: 83Священник:
84 Θεὸς ἅγιος, πλάσας ἐκ χοὸς τὸν ἀνθρωπον, καὶ ἐκ τῆς πλευρᾶς αὐτοῦ ἀνοικοδομήσας γυναῖκα, καὶ συζεύξας αὐτῷ βοηθὸν κατ᾿ αὐτόν, διὰ τὸ οὕτως ἀρέσαι τῇ σῇ μεγαλειότητι, μὴ μόνον εἶναι τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ τῆς γῆς· αὐτὸς καὶ νῦν, Δέσποτα, ἐξαπόστειλον τὴν χεῖρά σου ἐξ ἁγίου κατοικητηρίου σου, καὶ ἅρμοσον (τούτου λεγομένου, Ἱερεὺς ἁρμόζει τὰς δεξιὰς τῶν νυμφευομένων) τὸν δοῦλόν σου( τόν δε) καὶ τὴν δούλην σου( τήν δε) , ὅτι παρὰ σοῦ ἁρμόζεται ἀνδρὶ γυνή. 84Бж҃е ст҃ы́й, созда́вый ѿ пе́рсти человѣ́ка, и҆ ѿ ребра̀ є҆гѡ̀ возсозда́вый женꙋ̀, и҆ спрѧгі́й є҆мꙋ̀ помо́щника по немꙋ̀, за є҆́же та́кѡ го́дно бы́сть твоемꙋ̀ вели́чествꙋ, не є҆ди́номꙋ бы́ти человѣ́кꙋ на землѝ: са́мъ и҆ ны́нѣ влⷣко, низпослѝ рꙋ́кꙋ твою̀ ѿ ст҃а́гѡ жили́ща твоегѡ̀, и҆ сочета́й раба̀ твоего̀ сего̀, и҆́мⷬ҇къ, и҆ рабꙋ̀ твою̀ сїю̀, и҆́мⷬ҇къ, занѐ ѿ тебѐ сочетава́етсѧ мꙋ́жꙋ жена̀. 84Боже Святой! Ты создал из праха человека и воссоздал из его ребра жену и соединил его с ней, подобной ему, помощницей, ибо так угодно было Тебе, Величественному, чтобы человек не один был на земле. Ты Сам, Владыка, и теперь простри Твою руку из Твоего Святого жилища и соедини этого Твоего раба( имя) с этой Твоей рабой( имя) , ибо только Одним Тобою сочетается жена с мужем;
85Σύζευξον αὐτοὺς ἐν ὁμοφροσύνῃ· στεφάνωσον αὐτοὺς εἰς σάρκα μίαν· χάρισαι αὐτοῖς καρπὸν κοιλίας, εὐτεκνίας ἀπόλαυσιν. Ὅτι σὸν τὸ κράτος, καὶ σοῦ ἐστιν βασιλεία καὶ δύναμις καὶ δόξα, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς ἀιῶνας τῶν αἰώνων. 85сопрѧзѝ ѧ҆̀ въ є҆диномꙋ́дрїи, вѣнча́й ѧ҆̀ въ пло́ть є҆ди́нꙋ, да́рꙋй и҆́ма пло́дъ чре́ва, бл҃гоча́дїѧ воспрїѧ́тїе. Ꙗ҆́кѡ твоѧ̀ держа́ва, и҆ твоѐ є҆́сть црⷭ҇тво, и҆ си́ла, и҆ сла́ва, ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. 85соедини их в единомыслии, венчай их в единство плоти и, даровавши им деторождение, умножь их потомство, ибо Твоя власть и Твое есть Царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков».
86 Χορός· Ἀμήν. 86Ли́къ: А҆ми́нь. 86Народ: Аминь.
87Καὶ λαβὼν Ἱερεὺς τὰ Στέφανα, στέφει πρῶτον τὸν Νυμφίον, λέγων· 87И҆ по а҆ми́нѣ, прїе́мъ сщ҃е́нникъ вѣнцы̀, вѣнча́етъ пе́рвѣе жениха̀, глаго́лѧ: 87Затем священник, взяв венцы, трижды венчает сначала жениха, произнося:
88Στέφεται δοῦλος τοῦ Θεοῦ( δεῖνα) , τὴν δούλην τοῦ Θεοῦ( τήν δε) , εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. 88Вѣнча́етсѧ ра́бъ бж҃їй, и҆́мⷬ҇къ рабѣ̀ бж҃їей, и҆́мⷬ҇къ во и҆́мѧ ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, а҆ми́нь. 88Венчается раб Божий( имя) с рабой Божией( имя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
89Τοῦτο δὲ λέγει ἐκ τρίτου, ποιῶν σχῆμα Σταυροῦ.
90Εἶτα στέφει καὶ τὴν Νύμφην, λέγων· 90Та́же вѣнча́етъ и҆ невѣ́стꙋ, глаго́лѧ: 90Потом невесту:
91Στέφεται δούλη τοῦ Θεοῦ( δεῖνα) , τὸν δοῦλον τοῦ Θεοῦ( τόν δε) , εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. 91Вѣнча́етсѧ раба̀ бж҃їѧ, и҆́мⷬ҇къ, рабꙋ̀ бж҃їю, и҆́мⷬ҇къ, во и҆́мѧ ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а. 91Венчается раба Божия( имя) с рабом Божиим( имя) во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
92Καὶ τοῦτο τρίς, ὁμοίως.
93Εἶτα τίθησι τὰ Στέφανα ἐπὶ τὰς κεφαλὰς τῶν Νυμφίων, ψάλλων ἐκ τρίτου· 93Та́же бл҃гословлѧ́етъ ѧ҆̀ три́жды, глаго́лѧ три́жды: 93Затем священник трижды благословляет венчаемых, простирая над их головами руки и каждый раз возглашая:
94Κύριε Θεὸς ἡμῶν, δόξῃ καὶ τιμῇ στεφάνωσον αὐτούς. 94Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, сла́вою и҆ че́стїю вѣнча́й ѧ҆̀. 94Господи Боже наш, славою и честью венчай их.
95 Διάκονος· Πρόσχωμεν.
96 Ἀναγνώστης·
97Προκείμενον, Ἦχος πλ. δ´. 97Та́же прокі́менъ а҆пⷭ҇ла, гла́съ и҃: 97Потом прокимен перед Апостолом, 8 гл.:
98Ἔθηκας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῶν στεφάνους ἐκ λίθων τιμίων. 98Положи́лъ є҆сѝ на глава́хъ и҆́хъ вѣнцы̀, ѿ ка́меней чⷭ҇тны́хъ, 98Ты, Господи, украсил их головы венцами из драгоценных камней;
99Στίχ. Ζωὴν ᾐτήσαντό σε, καὶ ἔδωκας αὐτοῖς μακρότητα ἡμερῶν. 99живота̀ проси́ша ᲂу҆ тебѐ, и҆ да́лъ є҆сѝ и҆̀мъ. 99они просили у Тебя жизни и Ты дал им ее.
100Сті́хъ: Ꙗ҆́кѡ да́си и҆̀мъ бл҃гослове́нїе въ вѣ́къ вѣ́ка, возвесели́ши ѧ҆̀ ра́достїю съ лице́мъ твои́мъ. 100Стих: Ты положил на него благословение на веки, возвеселил его радостью лица Твоего( Пс. 20: 4 5, 7) .
101 Διάκονος· Σοφία.
102 Ἀναγνώστης· Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα( Κεφ. ε´ 20- 33) . 102А҆по́столъ ко є҆фесе́ємъ, зача́ло с҃л. 102Чтение из послания святого Апостола Павла Ефесянам:
103 Διάκονος· Πρόσχωμεν.
104 Ἀναγνώστης·
105Ἀδελφοί, εὐχαριστεῖτε πάντοτε ὑπὲρ πάντων, ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῷ Θεῷ καὶ Πατρί, ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις ἐν φόβῳ Χριστοῦ. 105Бра́тїе бл҃годарѧ́ще всегда̀ ѡ҆ всѣ́хъ, ѡ҆ и҆́мени гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, бг҃ꙋ и҆ ѻ҆ц҃ꙋ̀: Повинꙋ́ющесѧ дрꙋ́гъ дрꙋ́гꙋ въ стра́сѣ бж҃їи. 105Братья, благодарите всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием.
106Αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ὑποτάσσεσθε ὡς τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀνήρ ἐστι κεφαλὴ τῆς γυναικός, ὡς καὶ Χριστὸς κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας, καὶ αὐτός ἐστι σωτὴρ τοῦ σώματος. 106Жєны̀ свои̑мъ мꙋжє́мъ повинꙋ́йтесѧ, ꙗ҆́коже гдⷭ҇ꙋ: занѐ мꙋ́жъ глава̀ є҆́сть жены̀, ꙗ҆́коже и҆ хрⷭ҇то́съ глава̀ цр҃кве, и҆ то́й є҆́сть сп҃си́тель тѣ́ла. 106Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу; потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела.
107Ἀλλ᾿ ὥσπερ Ἐκκλησία ὑποτάσσεται τῷ Χριστῷ, οὕτω καὶ αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ἐν παντί. Οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας ἑαυτῶν, καθὼς καὶ Χριστὸς ἠγάπησε τὴν Ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς, ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ, καθαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι, ἵνα παραστήσῃ αὐτὴν ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν Ἐκκλησίαν, μὴ ἔχουσαν σπίλον ῥυτίδα τι τῶν τοιούτων, ἀλλ᾿ ἵνᾳ ἁγία καὶ ἄμωμος. 107Но ꙗ҆́коже цр҃ковь повинꙋ́етсѧ хрⷭ҇тꙋ̀, та́кожде и҆ жєны̀ свои̑мъ мꙋжє́мъ во все́мъ. Мꙋ́жїе, люби́те своѧ̑ жєны̀, ꙗ҆́коже и҆ хрⷭ҇то́съ возлюбѝ цр҃ковь, и҆ себѐ предадѐ за ню̀: Да ѡ҆свѧти́тъ ю҆̀, ѡ҆чи́стивъ ба́нею водно́ю въ глаго́лѣ. Да предста́витъ ю҆̀ себѣ̀ сла́внꙋ цр҃ковь, не и҆мꙋ́щꙋ скве́рны, и҆лѝ поро́ка, и҆лѝ нѣ́что ѿ таковы́хъ: но да є҆́сть свѧта̀ и҆ непоро́чна. 107Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь, и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною, посредством слова; чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна.
108Οὕτως ὀφείλουσιν οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας, ὡς τὰ ἑαυτῶν σώματα· ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ· οὐδεὶς γάρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν, ἀλλ᾿ ἐκτρέφει καὶ θάλπει αὐτήν, καθὼς καὶ Κύριος τὴν Ἐκκλησίαν· ὅτι μέλη ἐσμὲν τοῦ σώματος αὐτοῦ, ἐκ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν ὀστέων αὐτοῦ· 108Та́кѡ до́лжни сꙋ́ть мꙋ́жїе люби́ти своѧ̑ жєны̀, ꙗ҆́кѡ своѧ̑ тѣлеса̀: любѧ́й бо свою̀ женꙋ̀, себѐ сама́го лю́битъ. Никто́же бо когда̀ свою̀ пло́ть возненави́дѣ, но пита́етъ и҆ грѣ́етъ ю҆̀, ꙗ҆́коже и҆ гдⷭ҇ь цр҃ковь: занѐ ᲂу҆́ди є҆смы̀ тѣ́ла є҆гѡ̀, ѿ пло́ти є҆гѡ̀, и҆ ѿ косте́й є҆гѡ̀. 108Так должны мужья любить своих жен, как свои тела; любящий свою жену, любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь; потому что мы члены Тела Его, от плоти Его и от костей Его.
109ἀντὶ τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δὺο εἰς σάρκα μίαν. 109Сегѡ̀ ра́ди ѡ҆ста́витъ человѣ́къ ѻ҆тца̀ своего̀ и҆ ма́терь, и҆ прилѣпи́тсѧ къ женѣ̀ свое́й, и҆ бꙋ́дета два̀ въ пло́ть є҆ди́нꙋ: 109Поэтому, оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть.
110Τό μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν, ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν. Πλὴν καὶ ὑμεῖς οἱ καθ᾿ ἕνα, ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν, δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα. 110Та́йна сїѧ̀ вели́ка є҆́сть: а҆́зъ же глаго́лю во хрⷭ҇та̀, и҆ во цр҃ковь. Ѻ҆ба́че и҆ вы̀ по є҆ди́номꙋ, кі́йждо свою̀ женꙋ̀ си́це да лю́битъ, ꙗ҆́коже и҆ себѐ: а҆ жена̀ да бои́тсѧ своегѡ̀ мꙋ́жа. 110Тайна это велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да благоговеет перед своим мужем.
111 Ἱερεύς· Εἰρήνη σοι τῷ ἀναγινώσκοντι.
112 Χορός· Ἦχος πλ. α´.
113Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα. 113А҆ллилꙋ́їа 113.Аллилуйя.
114Στίχ. Σύ, Κύριε, φυλάξαις ἡμᾶς καὶ διατηρήσαις ἡμᾶς. 114Сті́хъ: Ты̀ гдⷭ҇и сохрани́ши ны̀ и҆ соблюде́ши ны̀ ѿ ро́да сегѡ̀, и҆ во вѣ́къ. 114Стих: Ты, Господи, сохранишь их и соблюдешь их от этого рода и вовек.
115 Διάκονος· Σοφία· ὀρθοί· ἀκούσωμεν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου. 115Дїа́конъ: Премꙋ́дрость, про́сти ᲂу҆слы́шимъ: 115Диакон: Премудрость. Стойте благоговейно, чтобы услышать Святое Евангелие.
116 Ἱερεύς· Εἰρήνη πᾶσι.
117 Χορός· Καί τῷ πνεύματί σου.
118 Ἱερεύς· Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην ἁγίου Εὐαγγελίου τὸ Ἀνάγνωσμα. ( Κεφ. β´ 1- 11) 118Є҆ѵⷢ҇лїе ѿ і҆ѡа́нна, зача́ло ѕ҃. 118Священник: Чтение святого Евангелия от Иоанна:
119 Διάκονος· Πρόσχωμεν
120 Ἱερεύς·
121Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, γάμος ἐγένετο ἐν Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἦν μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ ἐκεῖ· ἐκλήθη δὲ καὶ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸν γάμον. 121Во вре́мѧ ѻ҆́но, бра́къ бы́сть въ ка́нѣ галїле́йстѣй, и҆ бѣ̀ ма́ти і҆и҃сова тꙋ̀. Зва́нъ же бы́сть і҆и҃съ и҆ ᲂу҆ченицы̀ є҆гѡ̀ на бра́къ. 121Во время земной жизни Господа Иисуса Христа был брак в Кане Галилейской и мать Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак.
122Καί ὑστερήσαντος οἴνου, λέγει μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ πρὸς αὐτόν· Οἶνον οὐκ ἔχουσι. Λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς· Τί ἐμοὶ καὶ σοί, γύναι; οὕπω ἥκει ὥρα μου. Λέγει μήτηρ αὐτοῦ τοῖς διακόνοις· , τι ἂν λέγῃ ὑμῖν, ποιήσατε. 122И҆ не доста́вшꙋ вїнꙋ̀, глаго́ла ма́ти і҆и҃сова къ немꙋ̀: вїна̀ не и҆́мꙋтъ. Глаго́ла є҆́й і҆и҃съ: что̀ є҆́сть мнѣ̀ и҆ тебѣ̀, же́но; не ᲂу҆̀ прїи́де ча́съ мо́й. Глаго́ла мт҃и є҆гѡ̀ слꙋга́мъ: є҆́же а҆́ще глаго́летъ ва́мъ, сотвори́те. 122И как недоставало вина, то Мать Иисуса говорит Ему вина нет у них». Иисус говорит Что Мне и Тебе, Жено, еще не пришел час Мой». Мать Его сказала служителям Что скажет Он вам, то сделайте».
123Ἦσαν δὲ ἐκεῖ ὑδρίαι λίθιναι ἓξ κείμεναι κατὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν Ἰουδαίων, χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο τρεῖς. Λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς· Γεμίσατε τὰς ὑδρίας ὕδατος. 123Бѣ́хꙋ же тꙋ̀ водоно́сы ка́менни ше́сть, лежа́ще по ѡ҆чище́нїю і҆ꙋде́йскꙋ, вмѣстѧ́щыѧ по двѣма̀ и҆лѝ трїе́мъ мѣ́рамъ. Глаго́ла и҆̀мъ і҆и҃съ: напо́лните водоно́сы воды̀. 123Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по две или по три меры. Иисус говорит им Наполните сосуды водою».
124Καὶ ἐγέμισαν αὐτὰς ἕως ἄνω. Καὶ λέγει αὐτοῖς· Ἀντλήσατε νῦν καὶ φέρετε τῷ ἀρχιτρικλίνῳ. Καί ἤνεγκαν. 124и҆ напо́лниша и҆̀хъ до верха̀. И҆ глаго́ла и҆̀мъ: почерпи́те ны́нѣ, и҆ принеси́те а҆рхїтрїкли́нови. и҆ принесо́ша. 124И наполнили их до верха. И говорит им Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли.
125Ὡς δὲ ἐγεύσατο ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενημένον( καὶ οὐκ ᾔδει πόθεν ἐστίν· οἱ δὲ διάκονοι ᾔδεισαν οἱ ἠντληκότες τὸ ὕδωρ) φωνεῖ τὸν νυμφίον ἀρχιτρίκλινος καὶ λέγει αὐτῷ· Πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίθησι, καὶ ὅταν μεθυσθῶσι, τὸτε τὸν ἐλάσσω· σὺ δὲ τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι. 125Ꙗ҆́коже вкꙋсѝ а҆рхїтрїкли́нъ вїна̀ бы́вшагѡ ѿ воды̀, [ и҆ не вѣ́дѧше ѿкꙋ́дꙋ є҆́сть: слꙋги̑ же вѣ́дѧхꙋ поче́рпшїи во́дꙋ: ] пригласѝ жениха̀ а҆рхїтрїкли́нъ, И҆ глаго́ла є҆мꙋ̀: всѧ́къ человѣ́къ пре́жде до́брое вїно̀ полага́етъ, и҆ є҆гда̀ ᲂу҆пїю́тсѧ, тогда̀ хꙋ́ждшее: ты́ же соблю́лъ є҆сѝ до́брое вїно̀ досе́лѣ. 125Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином,– а он не знал откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду,– тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино сберег доселе».
126Ταύτην ἐποίησε τὴν ἀρχὴν τῶν σημείων Ἰησοῦς ἐν Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐφανέρωσε τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ Μαθηταὶ αὐτοῦ. 126Сѐ сотворѝ нача́токъ зна́менїємъ і҆и҃съ въ ка́нѣ галїле́йстѣй, и҆ ꙗ҆вѝ сла́вꙋ свою̀, и҆ вѣ́роваша въ него̀ ᲂу҆ч҃нцы̀ є҆гѡ̀. 126Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в Него ученики Его
127 Χορός· Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
128Καὶ εὐθύς, Διάκονος, τὴν Ἐκτενῇ· 128Дїа́конъ: 128Диакон:
129Εἴπωμεν πάντες ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς, καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας ἡμῶν εἴπωμεν. 129Рце́мъ всѝ ѿ всеѧ̀ дꙋшѝ и҆ ѿ всегѡ̀ помышле́нїѧ на́шегѡ рце́мъ. 129Воззовем все от всей души и от всего помышления нашего воззовем.
130Κύριε Παντοκράτορ, Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, δεόμεθά σου ἐπάκουσον, καὶ ἐλέησον. Ἐλέησον ἡμᾶς Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου· δεόμεθά σου ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον. 130Гдⷭ҇и вседержи́телю бж҃е: Поми́лꙋй на́съ бж҃е: 130Господи Вседержитель Помилуй нас, Боже
131Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, ὑγίειας καὶ σωτηρίας τῶν δούλων σου( τοῦ δεῖνος) καὶ( τῆς δεῖνος) καὶ ὑπὲρ τοῦ περιεστῶτος λαοῦ, τῶν ἀπεκδεχομένων τὸ παρὰ σοῦ πλούσιον ἔλεος. 131Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ ми́лости, жи́зни, ми́рѣ, здра́вїи, сп҃се́нїи, посѣще́нїи рабѡ́въ бж҃їихъ, и҆́мⷬ҇къ, и҆ помина́етъ и҆̀хже хо́щетъ. 131Еще молимся о явлении Божией помощи, милости, мира, жизни, здоровья, спасения, прощения и оставления грехов рабам Божиим: (имена брачных и других, по желанию) .
132 Ἱερεύς, ἐκφώνως· Ὅτι ἐλεήμων, καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 132Возгла́съ: Ꙗ҆́кѡ млⷭ҇тивъ:
133 Χορός· Ἀμήν.
134 Διάκονος· Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 134Дїа́конъ: Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.
135 Χορός· Κύριε, ἐλέησον. 135Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй:
136Καὶ Ἱερεὺς τὴν Εὐχὴν ταύτην· 136Сщ҃е́нникъ мл҃твꙋ сїю̀: 136Священник:
137Κύριε Θεὸς ἡμῶν, ἐν τῇ σωτηριώδει σου οἰκονομίᾳ καταξιώσας ἐν Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας τίμιον ἀναδεῖξαι τὸν γάμον, διὰ τῆς σῆς παρουσίας, αὐτὸς καὶ νῦν τοὺς δούλους σου( τὸν δεῖνα) καὶ( τὴν δεῖνα) , οὕς ηὐδόκησας συναφθῆναι ἀλλήλοις, ἐν εἰρήνῃ καὶ ὁμονοίᾳ διαφύλαξον. 137Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, во сп҃си́тельномъ твое́мъ смотре́нїи, сподо́бивый въ ка́нѣ галїле́йстѣй, чⷭ҇тны́й показа́ти бра́къ твои́мъ прише́ствїемъ, са́мъ ны́нѣ рабы̑ твоѧ̑, и҆́мⷬ҇къ, и҆ и҆́мⷬ҇къ ꙗ҆̀же бл҃говоли́лъ є҆сѝ сочетава́тисѧ дрꙋ́гъ дрꙋ́гꙋ, въ ми́рѣ и҆ є҆диномы́слїи сохранѝ: 137Господи Боже наш! Ты в Своем спасительном домостроительстве удостоивший Своим присутствием в Кане Галилейской явить брак святым, Ты Сам и ныне сохрани в мире и единомыслии Твоих рабов( имена) , которым благоволил Ты соединиться друг с другом
138Τίμιον αὐτοῖς τὸν γάμον ἀνάδειξον· ἀμίαντον αὐτῶν τὴν κοίτην διατήρησον· ἀκηλίδωτον αὐτῶν τὴν συμβίωσιν διαμεῖναι εὐδόκησον· καὶ καταξίωσον αὐτοὺς ἐν γήρει πίονι καταντῆσαι, ἐν καθαρᾷ τῇ καρδίᾳ ἐργαζομένους τὰς ἐντολάς σου. 138чⷭ҇тны́й и҆́хъ бра́къ покажѝ, нескве́рное и҆́хъ ло́же соблюдѝ, непоро́чное и҆́хъ сожи́тельство пребыва́ти бл҃говолѝ, и҆ сподо́би ѧ҆̀ въ ста́рости масти́тѣй дости́гнꙋти, чи́стымъ се́рдцемъ дѣ́лающѧ за́пѡвѣди твоѧ̑. 138и сделай брак их честным, ложе их сохрани неоскверненным, благоволи пребывать им в непорочном сожительстве и удостой их с чистым сердцем исполнять Твои заповеди и дожить до глубокой бодрой старости.
139Σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, Θεὸς τοῦ ἐλεεῖν καὶ σῴζειν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρί, καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 139Ты́ бо є҆сѝ бг҃ъ на́шъ, бг҃ъ є҆́же ми́ловати и҆ сп҃са́ти, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, со безнача́льнымъ твои́мъ ѻ҆ц҃е́мъ, и҆ всест҃ы́мъ, и҆ бл҃ги́мъ, и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. 139Ибо Ты Бог наш, Бог милующий и спасающий, и мы воссылаем славу Тебе с Твоим Безначальным Отцом и Всесвятым, Всеблагим и Животворящим Твоим Духом, ныне и всегда и во веки веков.
140 Χορός· Ἀμήν. 140Ли́къ: А҆ми́нь. 140Народ: Аминь.
141 Διάκονος· Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, Θεός, τῇ σῇ χάριτι. 141Дїа́конъ: Застꙋпѝ, сп҃сѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю. 141Диакон просительную ектению: Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию
142 Χορός· Κύριε ἐλέησον. 142Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй. 142Народ: Господи, помилуй
143 Διάκονος· Τὴν ἡμέραν πᾶσαν, τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνικὴν καὶ ἀναμάρτητον παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα. 143Днѐ всегѡ̀ соверше́нна, свѧ́та: 143Дня всего совершенного, святого, мирного и безгрешного у Господа просим
144 Χορός, μεθ᾿ ἑκάστην Δέησιν· Παράσχου, Κύριε. 144Ли́къ: Пода́й гдⷭ҇и. 144Народ: Подай, Господи.
145 Διάκονος·
146Ἄγγελον εἰρήνης, πιστὸν ὁδηγόν, φύλακα τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα. 146А҆́гг҃ла ми́рна: 146Ангела мира, верного наставника, хранителя душ и тел наших у Господа просим.
147Συγγνώμην καὶ ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα. 147Проще́нїѧ и҆ ѡ҆ставле́нїѧ грѣхѡ́въ: 147Прощения и оставления грехов и прегрешений наших у Господа просим.
148Τὰ καλὰ καὶ συμφέροντα ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, καὶ εἰρήνην τῷ κόσμῳ, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα. 148До́брыхъ и҆ поле́зныхъ дꙋша́мъ: 148Доброго и полезного душам нашим и мира миру у Господа просим.
149Τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἐν εἰρήνῃ καὶ μετανοίᾳ ἐκτελέσαι, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα. 149Про́чее вре́мѧ живота̀ на́шегѡ: 149Остальное время жизни нашей в мире и покаянии окончить у Господа просим.
150Хрⷭ҇тїа́нскїѧ кончи́ны живота̀ на́шегѡ: 150Христианской, безболезненной, непостыдной, мирной кончины жизни нашей и доброго ответа на страшном Христовом суде просим.
151Τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως, καὶ τὴν κοινωνίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος αἰτησάμενοι, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα. 151Соедине́нїе вѣ́ры и҆ прича́стїе ст҃а́гѡ дх҃а: 151Единение веры и общение Святого Духа испросивши, сами себя и друг друга и всю нашу жизнь Христу Богу предадим.
152Ли́къ: Тебѣ̀ гдⷭ҇и. 152Народ: Тебе, Господи.
153 Ἱερεύς, ἐκφώνως· Καὶ καταξίωσον ἡμᾶς, Δέσποτα, μετὰ παῤῥησίας, ἀκατακρίτως, τολμᾶν ἐπικαλεῖσθαί σε τὸν ἐπουράνιον Θεὸν Πατέρα, καὶ λέγειν. 153Сщ҃е́нникъ возглаша́етъ: И҆ сподо́би на́съ влⷣко, со дерзнове́нїемъ неѡсꙋжде́ннѡ смѣ́ти призыва́ти тебѐ нбⷭ҇наго бг҃а ѻ҆ц҃а̀, и҆ глаго́лати: 153Священник: Тебе, Человеколюбивый Бог, вручаем всю нашу жизнь и все свои надежды и просим Тебя: удостой нас, Владыка, с дерзновением, не подвергаясь осуждению, иметь смелость призывать Тебя, Небесного Бога Отца, и взывать к Тебе.
154 Ἀναγνώστης τὸ 154И҆ лю́дїе: 154Народ:
155Πάτερ ἡμῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς· ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς· τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. 155Ѻ҆́ч҃е на́шъ: ве́сь до конца̀. 155Отец наш Небесный! Да святится имя Твое; да придет Царство Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на этот день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не допусти нас впасть в искушение, но избавь нас от лукавого.
156 Ἱερεύς, ἐκφώνως· 156Сщ҃е́нникъ возглаша́етъ: 156Священник:
157Ὅτι σοῦ ἐστιν βασιλεία καὶ δύναμις καὶ δόξα, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 157Ꙗ҆́кѡ твоѐ є҆́сть црⷭ҇тво: 157Ибо Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков.
158 Χορός· Ἀμήν. 158Народ: Аминь.
159 Ἱερεύς· Εἰρήνη πᾶσι. 159Ми́ръ всѣ̑мъ. 159Священник: Мир всем.
160 Χορός· Καί τῷ πνεύματί σου.
161 Διάκονος· Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν τῷ Κυρίῳ κλίνωμεν. 161Главы̑ ва́шѧ гдⷭ҇еви приклони́те. 161Диакон: Головы ваши пред Господом преклоните.
162 Χορός· Σοί, Κύριε. 162Народ: Тебе Господи.
163Εἶτα προσφέρεται τὸ κοινὸν ποτήριον. 163Та́же прино́ситсѧ ѻ҆́бщаѧ ча́ша,
164 Διάκονος· Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
165 Χορός· Κύριε, ἐλέησον.
166 Ἱερεύς, εὐλογῶν τὸ ποτήριον, λέγει τὴν Εὐχὴν ταύτην· 166и҆ бл҃гословлѧ́етъ ю҆̀ сщ҃е́нникъ, и҆ глаго́летъ мл҃твꙋ сїю̀: 166Затем священник благословляет принесенную общую чашу, возглашая
167Дїа́конъ: Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.
168 Θεός, πάντα ποιήσας τῇ ἰσχύϊ σου, καὶ στερεώσας τὴν οἰκουμένην, καὶ κοσμήσας τὸν στέφανον πάντων τῶν πεποιημένων ὑπὸ σοῦ, καὶ τὸ ποτήριον τὸ κοινὸν τοῦτο παρεχόμενος τοῖς συναφθεῖσι πρὸς γάμου κοινωνίαν, εὐλόγησον εὐλογίᾳ πνευματικῇ. 168Бж҃е, всѧ̑ сотвори́вый крѣ́постїю твое́ю, и҆ ᲂу҆тверди́вый вселе́ннꙋю, и҆ ᲂу҆краси́вый вѣне́цъ всѣ́хъ сотворе́нныхъ ѿ тебѐ, и҆ ча́шꙋ ѻ҆́бщꙋю сїю̀ подава́ѧй сочетава́ющымсѧ ко ѻ҆бще́нїю бра́ка, бл҃гословѝ бл҃гослове́нїемъ дх҃о́внымъ. 168Боже, Своею силою все сотворивший, утвердивший вселенную и украсивший венец всего сотворенного Тобою! Благослови Своим духовным благословением эту общую чашу и даруй ее сочетающимся для брачного общения,
169Ὅτι ηὐλόγηταί σου τὸ ὄνομα, καὶ δεδόξασταὶ σου βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 169Возгла́снѡ: Ꙗ҆́кѡ бл҃гослови́сѧ твоѐ и҆́мѧ, и҆ просла́висѧ твоѐ црⷭ҇тво: 169ибо благословенно имя Твое и прославлено Царство Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков.
170 Χορός· Ἀμήν. 170Ли́къ:. А҆ми́нь 170Народ: Аминь.
171Εἶτα, λαβὼν Ἱερεὺς ἐπὶ χεῖρας τὸ κοινὸν ποτήριον, μεταδίδωσιν αὐτοῖς ἐκ γ´, πρῶτον τῷ ἀνδρί, καὶ αὖθις τῇ γυναικί, ψάλλων εἰς ἦχον α´. 171Та́же взе́мъ сщ҃е́нникъ въ рꙋ́кꙋ ѻ҆́бщꙋю ча́шꙋ, преподае́тъ и҆̀мъ три́жды: пе́рвѣе мꙋ́жꙋ, и҆ пото́мъ женѣ̀: 171Затем священник, взяв общую чашу, по три раза преподает ее венчавшимся: сначала мужу, а потом жене:
172Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι, καὶ τὸ ὄνομα Κυρίου ἐπικαλέσομαι.
173Καὶ εὐθέως λαβὼν αὐτοὺς Ἱερεύς, τοῦ Παρανύμφου κρατοῦντος ὄπισθεν τοὺς στεφάνους, στρέφει ὡς ἐν σχήματι κύκλου περὶ τὸ ἐν τῷ μέσῳ τραπεζίδιον ἐκ τρίτου. 173И҆ а҆́бїе прїе́мъ ѧ҆̀ сщ҃е́нникъ, кꙋ́мꙋ держа́щꙋ созадѝ вѣнцы̀, ѡ҆браща́етъ ꙗ҆́кѡ ѡ҆́бразомъ крꙋ́га. 173после этого, связав платном их правые руки и наложив на них епитрахиль и свою руку, трижды, в предшествии диакона со светильником, обводит их вокруг аналоя при пении следующих тропарей:
174Καὶ ψάλλει Ἱερεὺς Χορὸς τὰ Τροπάρια· Ἦχος πλ. α´. Ἡσαΐα χόρευε· Παρθένος ἔσχεν ἐν γαστρί, καὶ ἔτεκεν Υἱὸν τὸν Ἐμμανουήλ, Θεόν τε καὶ ἄνθρωπον· Ἀνατολὴ ὄνομα αὐτῷ· ὃν μεγαλύνοντες, τὴν Παρθένον μακαρίζομεν. 174И҆ пое́тъ сщ҃е́нникъ, и҆лѝ лю́дїе настоѧ́щыѧ тропарѝ, во гла́съ є҃: И҆са́їе ликꙋ́й, дв҃а, и҆мѣ̀ во чре́вѣ, и҆ родѝ сн҃а є҆мманꙋ́ила, бг҃а же и҆ человѣ́ка, восто́къ и҆́мѧ є҆мꙋ̀: є҆го́же велича́юще, дв҃ꙋ ᲂу҆блажа́емъ. 174Торжествуй, Исайя! Дева зачала во чреве и родила Сына Еммануила, Бога и Человека, Восток имя Его, прославляя его, мы восхваляем Деву.
175Ἦχος βαρύς. 175И҆ні́и, гла́съ з҃: 175Гл. 7.
176Ἅγιοι Μάρτυρες, οἱ καλῶς ἀθλήσαντες καὶ στεφανωθέντες, πρεσβεύσατε πρὸς Κύριον, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 176Ст҃і́и мꙋ́чєницы, до́брѣ страда́льчествовавшїи, и҆ вѣнча́вшїисѧ, моли́тесѧ ко гдⷭ҇ꙋ поми́ловатисѧ дꙋша́мъ на́шымъ. 176Святые мученики, много пострадавшие за Христа и увенчавшиеся мученическими венцами, молитесь Господу о помиловании душ наших.
177Δόξα σοι Χριστὲ Θεός, Ἀποστόλων καύχημα, Μαρτύρων ἀγαλλίαμα, ὧν τὸ κήρυγμα. Τριὰς ὁμοούσιος. 177Сла́ва тебѣ̀ хрⷭ҇тѐ бж҃е, а҆по́столѡмъ похвало̀, мꙋ́ченикѡвъ ра́дованїе, и҆́хже про́повѣдь, трⷪ҇ца є҆диносꙋ́щнаѧ. 177Слава Тебе, Христе Боже, похвала Апостолов, радость мучеников, их проповедь о Троице Единосущной.
178Εἶτα Ἱερεὺς ἐπαίρει τοὺς στεφάνους· καὶ ἐπάρας τὸν στέφανον τοῦ Νυμφίου, λέγει· 178Та́же взе́мъ вѣне́цъ жениха̀, глаго́летъ: 178Священник берет венец жениха, произнося:
179Μεγαλύνθητι, Νυμφίε, ὡς Ἀβραὰμ, καὶ εὐλογήθητι ὡς Ἰσαάκ, καὶ πληθύνθητι ὡς Ἰακώβ, πορευόμενος ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐργαζόμενος ἐν δικαιοσύνῃ τάς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ. 179Возвели́чисѧ женишѐ ꙗ҆́коже а҆враа́мъ, и҆ бл҃гослови́сѧ ꙗ҆́коже і҆саа́къ, и҆ ᲂу҆мно́жисѧ ꙗ҆́коже і҆а́кѡвъ, ходѧ́й въ ми́рѣ, и҆ дѣ́лаѧй въ пра́вдѣ за́пѡвѣди бж҃їѧ. 179Возвеличься, жених, как Авраам, будь благословлен, как Исаак, размножайся, как Иаков, и, живя в мире, исполняй заповеди Божии.
180Καὶ ἐν τῷ τῆς Νύμφης λέγει· 180И҆ внегда̀ взѧ́ти вѣне́цъ невѣ́сты, глаго́летъ: 180Затем берет венец невесты:
181Καὶ σύ, Νύμφη, μεγαλύνθητι ὡς Σάῤῥα, καὶ εὐφράνθητι ὡς Ῥεβέκκα, καὶ πληθύνθητι ὡς Ῥαχήλ, εὐφραινομένη τῷ ἰδίῳ ἀνδρί, φυλάττουσα τοὺς ὅρους τοῦ νόμου, ὅτι οὕτως ηὐδόκησεν Θεός. 181И҆ ты̀ невѣ́сто, возвели́чисѧ ꙗ҆́коже са́рра, и҆ возвесели́сѧ ꙗ҆́коже реве́кка, и҆ ᲂу҆мно́жисѧ ꙗ҆́коже рахи́ль. веселѧ́щисѧ ѡ҆ свое́мъ мꙋ́жѣ, хранѧ́щи предѣ́лы зако́на, занѐ та́кѡ бл҃говолѝ бг҃ъ. 181И ты, невеста, возвеличься, как Сарра, возвеселись, как Ревекка, размножайся, как Рахиль, и радуйся о своем муже, храня определения закона, ибо так благоволил Бог.
182Εἶτα λέγει Διάκονος· Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 182Дїа́конъ: Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ. 182Диакон: Господу помолимся.
183 Χορός· Κύριε, ἐλέησον. 183Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй. 183Народ: Господи, помилуй.
184Καὶ Ἱερεὺς τὴν Εὐχὴν ταύτην· 184Сщ҃е́нникъ мл҃твꙋ: 184Священник:
185 Θεὸς, Θεὸς ἡμῶν, παραγενόμενος ἐν Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας, καὶ τὸν ἐκεῖσε γάμον εὐλογήσας, εὐλόγησον καὶ τοὺς δούλους σου τούτους, τοὺς τῇ σῇ προνοίᾳ πρὸς γάμου κοινωνίαν συναφθέντας. 185Бж҃е бж҃е на́шъ, прише́дый въ ка́нꙋ галїле́йскꙋю, и҆ та́мошнїй бра́къ бл҃гослови́вый, бл҃гословѝ и҆ рабы̑ твоѧ̑ сїѧ̑, твои́мъ про́мысломъ ко ѻ҆бще́нїю бра́ка сочета́вшыѧсѧ: 185Боже, Боже наш, пришедший в Кану Галилейскую и там благословивший брак! Благослови и этих Твоих рабов, по Твоему промыслу соединившихся для брачного общения;
186Εὐλόγησον αὐτῶν εἰσόδους καὶ ἐξόδους· πλήθυνον ἐν ἀγαθοῖς τὴν ζωὴν αὐτῶν· ἀνάλαβε (ἐνταῦθα Ἱερεὺς αἴρει τοὺς στεφάνους ἀπὸ τῶν κεφαλῶν τῶν Νυμφίων, καὶ τίθησιν αὐτοὺς ἐπὶ τῆς τραπέζης) τοὺς στεφάνους αὐτῶν ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου, ἀσπίλους καὶ ἀμώμους καὶ ἀνεπιβουλεύτους διατηρῶν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 186бл҃гословѝ и҆́хъ вхо́ды и҆ и҆схо́ды, ᲂу҆мно́жи во бл҃ги́хъ живо́тъ и҆́хъ: воспрїимѝ вѣнцы̀ и҆́хъ въ црⷭ҇твїи твое́мъ, нескве́рны, и҆ непоро́чны, и҆ ненавѣ́тны соблюда́ѧй, во вѣ́ки вѣкѡ́въ. 186благослови их вхождения и выхождения, продли для блага их жизнь; прими неоскверненными и неопороченными их венцы в Царстве Твоем и сохрани, Господи, Твоих рабов, чтобы они, как в Кане Галилейской, совершивши чин брака, исполнивши все заключающиеся в нем символы и достигнув единения, воссылали славу Тебе с Твоим Безначальным Отцом и с Пресвятым, Всеблагим и Животворящим Твоим Духом, ныне и всегда и во веки веков.
187 Χορός· Ἀμήν. 187Ли́къ: А҆ми́нь. 187Народ: Аминь.
188 Ἱερεύς· Εἰρήνη πᾶσι. 188Сщ҃е́нникъ: Ми́ръ всѣ̑мъ. 188Священник: Мир всем.
189 Χορός· Καὶ τῷ πνεύματί σου.
190 Διάκονος· Τὰς κεφαλὰς ὑμῶν τῷ Κυρίῳ κλίνατε. 190Главы̑ ва́шѧ гдⷭ҇еви приклони́те. 190Диакон: Головы ваши пред Господом преклоните»
191 Χορός· Σοί, Κύριε.
192Καὶ εὔχεται Ἱερεύς· 192И҆ мо́литсѧ сщ҃е́нникъ: 192Священник благословляя:
193 Πατήρ, Υἱὸς καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, παναγία καὶ ὁμοούσιος καὶ ζωαρχικὴ Τριάς, μία Θεότης καὶ Βασιλεία, εὐλογήσαι ὑμᾶς, καὶ παράσχοι ὑμῖν μακροζωΐαν, εὐτεκνίαν, προκοπὴν βίου καὶ πίστεως, καὶ ἐμπλήσαι ὑμᾶς πάντων τῶν ἐπὶ γῆς ἀγαθῶν, ἀξιώσαι δὲ ὑμᾶς καὶ τῶν ἐπηγγελμένων ἀγαθῶν τῆς ἀπολαύσεως, πρεσβείαις τῆς ἁγίας Θεοτόκου, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων. 193Ѻ҆ц҃ъ, сн҃ъ, и҆ ст҃ы́й дх҃ъ, всест҃а́ѧ, и҆ є҆диносꙋ́щнаѧ, и҆ живонача́льнаѧ трⷪ҇ца, є҆ди́но бж҃ество̀ и҆ црⷭ҇тво, да бл҃гослови́тъ ва́съ, и҆ да пода́стъ ва́мъ долгожи́тїе, бл҃гоча́дїе, преспѣ́ѧнїе живота̀ и҆ вѣ́ры, и҆ да и҆спо́лнитъ ва́съ всѣ́хъ сꙋ́щихъ на землѝ бл҃ги́хъ: да сподо́битъ ва́съ и҆ ѡ҆бѣща́нныхъ бла́гъ воспрїѧ́тїѧ, мл҃твами ст҃ы́ѧ бцⷣы, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ, 193Отец, Сын и Святой Дух, Всесвятая Единосущная и Живоначальная Троица, Одно Божество и Царство, да благословит вас, да подаст вам долгоденствие, чадородие, совершенство жизни и веры, и да исполнит вас всеми земными благами и да удостоит вас получить обещанные небесные блага, по молитвам Пресвятой Богородицы и всех святых.
194 Χορός· Ἀμήν. 194а҆ми́нь. 194Аминь.
195Εἶτα εἰσέρχονται καὶ εὔχονται αὐτοῖς. Καὶ ἀσπασαμένων ἀλλήλους, γίνεται παρὰ τοῦ Ἱερέως τελεία Ἀπόλυσις οὕτως· 195Та́же вхо́дѧтъ, и҆ поздравлѧ́ютъ и҆̀хъ, и҆ цѣлова́нїе дрꙋ́гъ дрꙋ́га, и҆ быва́етъ ѿ сщ҃е́нника соверше́нный ѿпꙋ́стъ. 195Священник поздравляет новобрачных, которые трижды целуются друг с другом и принимают поздравления от присутствующих.
196Ре́кшꙋ дїа́конꙋ: Премꙋ́дрость. 196Диакон: Премудрость.
197Ли́къ: Чⷭ҇тнѣ́йшꙋю херꙋві̑мъ: 197Народ: Честнейшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно родившую Бога Слово, Истинную Богородицу Тебя мы прославляем.
198Сщ҃е́нникъ ѿпꙋ́стъ: 198Священник( отпуск) :
199И҆́же въ ка́нѣ галїле́йстѣй прише́ствїемъ свои́мъ че́стенъ бра́къ показа́вый, хрⷭ҇то́съ и҆́стинный бг҃ъ на́шъ, мл҃твами пречⷭ҇тыѧ своеѧ̀ мт҃ре, ст҃ы́хъ сла́вныхъ и҆ всехва́льныхъ а҆пⷭ҇лъ, ст҃ы́хъ бг҃овѣнча́нныхъ царе́й и҆ равноапⷭ҇лѡвъ, кѡнстанті́на и҆ є҆ле́ны, ст҃а́гѡ великомч҃нка проко́пїа, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ, поми́лꙋетъ и҆ сп҃се́тъ на́съ, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ. 199Своим присутствием в Кане Галилейской явивший брак святым, Христос Истинный Бог наш, по молитвам Пречистой Своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, святых боговенчанных равноапостольных Константина и Елены, святого великомученика Прокопия и всех святых, помилует и спасет нас, как Милосердный и Человеколюбивый.
200Народ: Аминь.
View:
Statistic
Всего токенов:
Токенов без связи:

Frequencies wordforms

Frequencies lexemes

Statistic wordforms

Публикация, выравнивание и разметка текста:Плешак Даниил Геннадьевич