Εὐχὴ ἐπὶ ὀρύξει φρέατος / Мл҃тва ѡ҆ копа́нїи кла́дѧзѧ

Select texts:

The Greek text
Требник. В 2 частях. — М.: Синодальная типография, 1906
Требник: молитвослов для совершения священнодействий православной церкви. На русском языке / В переводе свящ. Василия Адаменко. — М., 2010
1Εὐχὴ ἐπὶ ὀρύξει φρέατος. 1Мл҃тва ѡ҆ копа́нїи кла́дѧзѧ.
2Κύριε Θεός ἡμῶν, καὶ παντοκράτωρ καὶ παντοδύναμος, ποιῶν πάντα καὶ μετασκευάζων μόνῳ τὸ βούλεσθαι· καὶ ἑνὰ ἀπόρους πόρον εὑρίσκων ἀῤῥήτῳ καὶ ἀκαταλήπτῳ σοφίᾳ· 2Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ вседержи́телю, и҆ всеси́льне, творѧ́й всѧ̑ и҆ претворѧ́ѧй, то́чїю є҆́же хотѣ́ти: и҆́же въ непрохо́дныхъ прохо́дъ ѡ҆брѣта́ѧй неизрече́нною и҆ непостижи́мою мꙋ́дростїю:
3 ἐξ ἀνίκμου πέτρας ὑδάτων παρασχών ἐυφρήναι χειμάρρους, καὶ διψῶντα τὸν σὸν ἐμπλήσας λαὸν· 3и҆́же ѿ сꙋха́гѡ ка́мене вѡ́днымъ пода́вый тещѝ пото́кѡмъ, и҆ жа́ждꙋщыѧ лю́ди твоѧ̑ насы́тивый:
4αὐτὸς καὶ νῦν Δέσποτα τῶν ἁπαντῶν, ἐσάκουσον τῆς δεήσεως ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν, καὶ ἀναξίων δούλων σου καὶ χάρισαι ἡμὶν ὕδωρ ἐν τῷ τόπω τώδε, διειδές τε καὶ πότιμον ἄφθονον μὲν εἰς χρείαν, ἀβλαβὲς δὲ πρὸς ἀπόλαυσιν· 4са́мъ и҆ ны́нѣ влⷣко всѣ́хъ, ᲂу҆слы́ши моле́нїе на́съ недосто́йныхъ рабѡ́въ твои́хъ, и҆ да́рꙋй на́мъ во́дꙋ на се́мъ мѣ́стѣ, сла́дкꙋю же и҆ вкꙋ́снꙋ, дово́льнꙋ ᲂу҆́бѡ къ потре́бѣ невреди́тельнꙋю же ко прїѧ́тїю:
5ὡς ἂν καὶ ἐν τούτω δοξάζωμεν τὸ πανάγιον ὄνομά σου, τοῦ Πατρὸς. κτλ. 5ꙗ҆́кѡ да и҆ въ се́мъ сла́вимъ прест҃о́е и҆ великолѣ́пое и҆́мѧ твоѐ, ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.
View:
Statistic
Всего токенов:
Токенов без связи:

Frequencies wordforms

Frequencies lexemes

Statistic wordforms

Публикация, выравнивание и разметка текста:Плешак Даниил Геннадьевич