Εὐχὴ ἐπὶ ἅλωνος / Мл҃тва над̾ гꙋмно́мъ

Select texts:

The Greek text
Требник. В 2 частях. — М.: Синодальная типография, 1906
Требник: молитвослов для совершения священнодействий православной церкви. На русском языке / В переводе свящ. Василия Адаменко. — М., 2010
1Εὐχὴ ἐπὶ ἅλωνος. 1Мл҃тва над̾ гꙋмно́мъ. 1Молитва на благословение гумна
2Κύριε Θεὸς ἡμῶν, πηγὴ τῶν ἀγαθῶν, κελεύσας τῇ γῇ ἐξενεγκεῖν καρπὸν διὰ τὴν σὴν εὐσπλαγχνίαν καὶ ἀγαθότητα, εὐλόγησον καὶ πλήθυνον καὶ τὴν Ἅλωνα ταύτην, καὶ τὴν καρποφορίαν τῶν δούλων σοῦ· 2Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, и҆сто́чниче бл҃ги́хъ, повелѣ́вый землѝ и҆звестѝ пло́дъ, бл҃гоꙋтро́бїѧ ра́ди твоегѡ̀ и҆ бл҃гости, бл҃гословѝ и҆ ᲂу҆мно́жи и҆ гꙋмно̀ сїѐ, и҆ плодоноше́нїе рабѡ́въ твои́хъ: 2Господи Боже наш, Источник благ! Ты, по Своему милосердию и благости, повелевший земле произрастить плод, Сам благослови и умножь это гумно и плоды, собранные и принесенные Твоими рабами,
3ἔμπλησον τὰ ταμεία αὐτῶν παντὸς ἀγαθοῦ καρποῦ, σίτου, οἴνου, καὶ ἐλαιοῦ· καὶ φύλαξον αὐτοὺς ἀπὸ παντὸς πειρασμοῦ, μετά πάντων τῶν προσιόντων αὐτοὺς· 3и҆спо́лни сокрѡ́вища и҆́хъ всѧ́кагѡ бл҃га́гѡ плода̀, пшени́цы, вїна̀ и҆ є҆ле́а, и҆ сохранѝ и҆̀хъ ѿ всѧ́кагѡ и҆скꙋше́нїѧ, со всѣ́ми сꙋ́щими ᲂу҆ ни́хъ, 3а их кладовые наполни всяким добрым плодом, пшеницей, вином и елеем; и сохрани Твоих рабов и всех живущих с ними от всякого зла,
4καὶ φώτισον αὐτοὺς ἐν τῇ ἐπιγνώσει σου, ἵνα εὐάρεστοί σοι γενόμενοι, καταξιωθῶσι τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν. 4и҆ просвѣтѝ и҆̀хъ въ позна́нїи твое́мъ, да бл҃гоꙋго́дни тебѣ̀ бы́вше, сподо́бѧтсѧ вѣ́чныхъ твои́хъ бла̑гъ: 4и просвети их познанием Тебя, чтобы они, угождая Тебе, удостоились вечных Твоих благ.
5Ὅτι ηὐλόγηταί καὶ δεδόξασται τὸ πάντιμον, καὶ μεγαλοπρεπὲς σου τὸ ὄνομα, τοῦ Πατρός. κτλ. 5ꙗ҆́кѡ бл҃гослови́сѧ твоѐ и҆́мѧ, ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь. 5Ибо благословенно имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков, Аминь.
View:
Statistic
Всего токенов:
Токенов без связи:

Frequencies wordforms

Frequencies lexemes

Statistic wordforms

Публикация, выравнивание и разметка текста:Плешак Даниил Геннадьевич