Εὐχὴ εἰς Γυναῖκα, ὅταν ἀποβάληται / Мл҃тва женѣ̀, є҆гда̀ и҆зве́ржетъ младе́нца

Select texts:

The Greek text
Требник. В 2 частях. — М.: Синодальная типография, 1906
Требник: молитвослов для совершения священнодействий православной церкви. На русском языке / В переводе свящ. Василия Адаменко. — М., 2010
1Εὐχὴ εἰς Γυναῖκα, ὅταν ἀποβάληται 1Мл҃тва женѣ̀, є҆гда̀ и҆зве́ржетъ младе́нца. 1Молитва над женщиной, родившей мертвого младенца
2Ποιεῖ ἱερεύς Εὐλογητόν· Τρισάγιον· τὸ Παναγία Τριάς· Πάτερ ημών· Ὅτι σοῦ ἐστιν. 2Твори́тъ сщ҃е́нникъ: Бл҃гослове́нъ бг҃ъ на́шъ: Трист҃о́е. Прест҃а́ѧ трⷪ҇це: Ѻ҆́ч҃е на́шъ: Ꙗ҆́кѡ твоѐ є҆́сть црⷭ҇тво: 2Священник: Благословен Бог наш…, Трисвятое по Отец наш
3Τὸ ἀπολυτίκον τῆς ἡμερας, καὶ τὸ Θεοτοκίον. Εἶτα. 3И҆ ѿпꙋсти́тельный тропа́рь днѐ. Та́же: 3Дневной тропарь.
4Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν 4Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ. 4Господу помолимся.
5Δέσποτα Κύριε, Θεός ἡμῶν, τεχθείς ἐκ τῆς ἁγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, καὶ ἐν φάτνη ὡς βρέφος ἀνακλιθείς· 5Влⷣко гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, рожде́йсѧ ѿ ст҃ы́ѧ бцⷣы, и҆ приснодв҃ы мр҃і́и, и҆ во ꙗ҆́слехъ ꙗ҆́кѡ млⷣнецъ возлегі́й, 5Владыка Господи Боже наш, родившийся от Святой Богородицы и Вечнодевы Марии и младенцем возлежавший в яслях!
6Αὐτὸς τὴν παροῦσαν δούλην σου( τήνδε) τὴν σήμερον ἐν ἁμαρτίαις εἰς φόνον περιπεσοῦσαν, ἑκουσίως ἀκουσίως καὶ τὸ ἐν αὐτῇ συλληφθὲν ἀποβαλομένην, ἐλέησον κατὰ τὸ μέγα σου ἔλεος· καὶ συγχώρησον αὐτῇ τὰ ἑκούσια καὶ τὰ ἀκούσια πταίσματα· 6са́мъ рабꙋ̀ твою̀ сїю̀ дне́сь сꙋ́щꙋ во грѣсѣ́хъ, во ᲂу҆бі́йство впа́дшꙋю во́лею и҆лѝ нево́лею, и҆ зача́тое въ не́й и҆зве́ргшꙋю, поми́лꙋй по вели́цѣй твое́й млⷭ҇ти: и҆ простѝ є҆ѧ̀ вѡ́льнаѧ и҆ невѡ́льнаѧ прегрѣшє́нїѧ: 6Ты Сам, по великой Твоей милости, помилуй эту Твою рабу, выкинувшую зачатое в ней и вольно или невольно впавшую в убийство и теперь находящуюся в грехе. Прости вольные и невольные ее согрешения;
7καὶ διαφύλαξον ἀπὸ πάσης τοῦ Διαβόλου μηχανουργίας· καὶ τὸν ῥύπον κάθαρον· τοὺς πόνους θεράπευσον· καὶ ῥῶσιν καὶ εὐρωστίαν τῷ σώματι σὺν τῇ ψυχῇ αυτῆς, φιλάνθρωπε δώρησαι· καὶ δι' Ἀγγέλου φωτεινοῦ ταύτην περιφρούρησον ἀπὸ πάσης ἐπελεύσεως τῶν ἀοράτων δαιμόνων. Ναί, Κύριε, ἀπὸ νόσου καὶ μαλακίας, 7и҆ сохранѝ ѿ всѧ́кагѡ дїа́вольскагѡ кознодѣ́йствїѧ, и҆ скве́рнꙋ ѡ҆чи́сти, болѣ̑зни и҆сцѣлѝ: здра́вїе и҆ благомо́щїе тѣ́лꙋ съ дꙋше́ю є҆ѧ̀ чл҃вѣколю́бче да́рꙋй, и҆ а҆́гг҃ломъ свѣ́тлымъ сїю̀ соблюдѝ, ѿ всѧ́кагѡ наше́ствїѧ неви́димыхъ де́монѡвъ: є҆́й гдⷭ҇и, ѿ недꙋ́га и҆ ѡ҆слабле́нїѧ. 7сохрани ее от всякого влияния диавольских козней, очисти от нечистоты, исцели болезни; даруй, Человеколюбец, здоровье и силу ее душе и телу. О, Господи, да сохранит ее ангел света от всякого нападения невидимых демонов, от болезни и расслабления;
8καὶ καθάρισον αὐτὴν ἀπὸ τοῦ σωματικοῦ ῥύπου καὶ τῶν ποικίλων αὐτῇ ἐπερχομένων σπλαγχνικῶν ἐνοχλήσεων· καὶ ἔξαξον αὐτήν, διὰ τῆς πολλῆς σου ἐλεημοσύνης ἐν τῷ ταπεινῷ αὐτῆς σώματι, καὶ ἀνάστησον αὐτὴν ἀπὸ τῆς κλίνης, ἧς περίκειται· 8и҆ ѡ҆чи́сти ю҆̀ ѿ тѣле́сныѧ скве́рны, и҆ разли́чныхъ є҆́й находѧ́щихъ стꙋже́нїй ᲂу҆тро́бныхъ, и҆ и҆зведѝ ю҆̀ мно́гою твое́ю млⷭ҇тїю, во смире́ннѣмъ є҆ѧ̀ тѣ́лѣ. и҆ возста́ви ю҆̀ ѿ ѻ҆дра̀, на не́мже лежи́тъ: 8освободи ее, Господи, от телесной нечистоты и от различных постигших внутренних мучений и, по великой Твоей милости, восстанови ее расслабленное тело и подними ее с одра, на котором она лежит.
9ὅτι ἐν ἀμαρτίαις συνελήφθημεν καὶ ἐν ἀνομίαις ἐκυήθημεν καὶ διὰ ῥύπου πάντες ἐσμὲν ἐνώπιον σου, Κύριε, καὶ μετὰ φόβου βοῶμεν καὶ λέγομεν· 9ꙗ҆́кѡ во грѣсѣ́хъ роди́хомсѧ, и҆ въ беззако́нїихъ, и҆ скверна́вы всѝ є҆смы̀ пред̾ тобо́ю гдⷭ҇и, и҆ со стра́хомъ вопїе́мъ и҆ глаго́лемъ: 9Ибо все мы во грехах и беззакониях рождены и нечисты пред Тобою, Господи, и в благоговейном страхе взываем и говорим:
10Επίβλεψον ἐξ οὐρανοῦ, καὶ ἴδε τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν τῶν καταδίκων, καὶ συγχώρησον τῇ δούλῃ σου ταύτῃ, τῇ ἐν ἀμαρτίαις φόνῳ περιπεσούσῃ, ἑκουσίως ἀκουσίως, 10при́зри съ нб҃сѐ, и҆ ви́ждь не́мощь на́съ ѡ҆сꙋжде́нныхъ, и҆ простѝ рабѣ̀ твое́й се́й, и҆́мⷬ҇къ, сꙋ́щей во грѣсѣ́хъ, ᲂу҆бі́йствꙋ впа́дшей во́лею и҆лѝ нево́лею, 10воззри милостиво с небес и, видя немощь нас, осужденных, Ты, по великой Твоей милости, как Милосердный и Челоколюбивый Бог, прости эту Твою рабу( имя) , выкинувшую зачатое в ней и вольно или невольно
11καὶ τὸ ἐν αὐτῇ συλληφθὲν ἀποβαλομένη καὶ πάντας τοὺς εὑρισκομένους καὶ ἁψαμένους αὐτῆς, κατὰ τὸ μέγα σου ἔλεος, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος Θεός, ἐλέησον καὶ συγχώρησον, 11и҆ въ не́й зача́тое и҆зве́ргшей, и҆ всѣ́хъ ѡ҆брѣта́ющихсѧ и҆ прикоснꙋ́вшихсѧ є҆́й, по вели́цѣй твое́й млⷭ҇ти, ꙗ҆́кѡ бла́гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ бг҃ъ поми́лꙋй и҆ простѝ: 11выкинувшую зачатое в ней и вольно или невольно впавшую в убийство и теперь находящуюся в грехе; помилуй и прости
12ὅτι σὺ μόνος ἔχεις ἐξουσίαν ἀφιέναι ἁμαρτίας καὶ ἀνομίας· πρεσβείαις τῆς πανάγνου σου Μητρός, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων. 12ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆ди́нъ и҆́маши вла́сть ѡ҆ставлѧ́ти грѣхѝ и҆ беззакѡ́нїѧ, мл҃твами пречⷭ҇тыѧ твоеѧ̀ мт҃ре, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ. 12ибо Один Ты имеешь власть прощать грехи и беззакония, по молитвам Пречистой Твоей Матери и всех святых
13Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα, τιμή, καὶ προσκύνησις, σὺν τῷ Πατρί, καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 13Ꙗ҆́кѡ подоба́етъ тебѣ̀ всѧ́каѧ сла́ва, че́сть и҆ поклоне́нїе, со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ ст҃ы́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь. 13и Тебе с Отцом и Святым Духом принадлежит всякая слава, честь и поклонение, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.
14Καὶ γίνεται Ἀπόλυσις 14И҆ быва́етъ ѿпꙋ́стъ. 14Отпуск.
View:
Statistic
Всего токенов:
Токенов без связи:

Frequencies wordforms

Frequencies lexemes

Statistic wordforms

Публикация, выравнивание и разметка текста:протоиерей Максим Фионин